ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************

**********************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Петог корпуса бб

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Водитељ продуженог боравка са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 30.6.2022. године ............1 извршилац

2. Наставник музичке културе са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2022. године, пуна наставна норма ............................................... 1 извршилац

3. Наставник техничког образовања са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, 2 часа седмично .................................................................................. 1 извршилац

4. Наставник хемије - приправник на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна наставна норма ....................................................................... 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

     Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о начину организовања проширеног програма  – за радно мјесто под редним бројем 1.

     Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању.

     Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

     Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5. Да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

6. Да има увјерење да против њега није покренут кривични поступак против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

  Посебни услови:

1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области или еквивалент и остварених најмање 180 ECTS бодова

2. Да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста 1, 2. и 3)

3. Да има љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат)

     Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег  се јасно види:  врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу (за радна мјеста 1, 2. и 3)

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

е)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

     Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, Приједор, са назнаком "за конкурс".

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне  и благовремене, обавиће  се  19.10.2021. године у 9 часова у просторији школе,  те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

      Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе.

Кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "САВО БАЛАБАН"

Бранислава Нушића бр. 9

79 101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за  попуну упражњених  радних  мјеста

 

1. Професор хармонике – дипломирани музичар - акордеониста VII степен стручне спреме – пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом  -   на одређено вријеме до повратка радника са функције директора  

2. Професор физике -   дипломирани физичар - VII степен  стручне спреме  –  2 часа седмично са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме  до 30.6.2022. године

3. Професор православне вјеронауке – дипломирани теолог -  VII степен стручне спреме – 4  часа седмично  - приправник  на одређено вријеме до  31.8.2022. године – 2 извршиоца

Општи  услови:

(1)  1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,                                                           

 2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и  прилаже  га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем.

  (2)  Увјерење  из  става 1. тачка 4)  и 5) за изабраног кандидата школа  прибавља  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

   (3) Уз потписану пријаву  и документацију из  општих услова потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује  испуњеност  посебних услова  и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем  у  радни  однос лица са радним  искуством и положеним  стручним  испитом,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске,  уколико  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 (4) Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 (5) Право учешћа на конкурсу  имају и лица  која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају  остале услове  прописане  Законом о основном васпитању и образовању  и Законом о средњем образовању и васпитању.

 (6) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати  21.10.2021. године са почетком у  10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат који се не појави на тестирању  и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

  (7) Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

Неблаговремене  и непотпуно достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".      

Пријаве са потпуном документацијом  доставити  лично или  слати на адресу школе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

Ламовита бб,

ЛАМОВИТА 79 204

КОНКУРС

за попуну слободних  радних мјеста

 

1. Наставник разредне наставе, на одређено радно вријеме, до краја школске 2021/2022. године, пуно радно вријеме, 1 извршилац, са положеним стручним испитом;

2. Наставник информатике, 6 часова седмично, 1 извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са функције, приправник;

3. Наставник математике, 4 часа седмично, 1 извршилац, на одређено радно вријеме до краја школске 2021/2022. године, приправник;

 

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104.  Закона о основном васпитању и образовању.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојених средстава

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем

- Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце за изабраног кандидата (школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа).

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту (за кандидате који се пријављују за радно мјесто под редним бројем 1.)

3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи  (за кандидате који се пријављују за радно мјесто под редним бројем 1.)

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа по врстама посла; (за кандидате који се пријављују за радно мјесто под редним бројем 1.)

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс (за радно мјесто под бројем 1.) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити у школи у Ламовитој дана 22.10.2021. године са почетком у 11.30 часова са кандидатима за радна мјеста под редним бројем 1. и 2. а у 13 часова за радно мјесто под редним бројем 3. који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Кандидати који  се не појаве на  тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе, са назнаком "За конкурс" или лично секретару школе.

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

ул. Вука Караџића бб

79203 ОМАРСКА                                                                 

КОНКУРС

за слободно радно мјесто

 

1.  Професора разредне наставе,  за рад у ПО Средња Ламовита – 1 извршилац - приправник, на одређено радно вријеме до повратка радника с боловања, а најдуже до 31.8.2022. године.

2. Професора  српског  језика - 1 извршилац на 4 часова седмично, на одређено радно вријеме до краја школске 2021/2022 године тј. 31.8.2022. године.

 

На конкурс се могу пријавити лица која испуњавају сљедеће услове:

1. да имају одговарајући ниво образовања, односно одговарајућу стручну спрему

2. да је држављанин РС и БиХ

3. да је пунољетан

4. да је радно способан

5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

Сви кандидати који су испуњавали услове за наведена радна мјеста прије ступања на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању имају право пријаве на конкурс као и кандидати који испуњавају посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању.  

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у         

 којој је наведено стручно звање у одређеној области;

2. Увјерење о држављанству,

3. Родни лист или овјерену копију личне карте,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за радно мјеста под редним бројем 2;

8. Љекарско увјерење које не може бити старије од 6 мјесеци доставља само изабране кандидате, а  прије заснивања радног односа.

9. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа по службеној дужности.

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право на учешће на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријаве на конкурс могу доставити сви кандидати који испуњавају услове Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 Тестирање кандидата обавиће се за све кандидате 12.10.2021. године тестирање у 8 часова, а интервју за професора разредне наставе у  9 часова,  за професора  српског језика у 10 часова, само за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављено на огласној табли школе.

Пријаве на конкурс можете доставити лично у школу или послати на адресу школе.

***

"ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА" АД  -

БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Костајница – 1 извршилац

 

Потребне квалификације:

          - Минимално  ССС

          - Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји

          - Познавање рада на рачунару ("MC office")

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

           - Копију извода из матичне књиге рођених,

           - Копију увјерења о држављанству

           - Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba .

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 "Глас српски - Трговина" а.д - Бањалука, ул. Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***                

"ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА" АД  -

БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Козарска Дубица – 1 извршилац

 

Потребне квалификације:

        - Минимално  ССС

        - Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји

        - Познавање рада на рачунару ("MC office")

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

             - Копију извода из матичне књиге рођених,

             - Копију увјерења о држављанству

             - Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba .

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 "Глас српски - Трговина" а.д - Бањалука, ул. Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА" КОЗАРСКА ДУБИЦА

 Доситејева бб

 Козарска Дубица 79 240

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног  мјеста

1.  Наставник разредне наставе, пуна норма часова, на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,  до повратка радника са породиљског одсуства ............................ 1 извршилац.

   Општи и посебни услови које треба да испуњавају кандидати  предвиђени су Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању , а пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  прописана је врста стручне спреме и која лица могу да буду ангажована на наведена радна мјеста, односно које услове кандидат треба да испуњавају у погледу стручне спреме. 

 

1. Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, или копијом  личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из  тачке 4. и  5.  општих услова за изабраног кандидата школа ће прибавити службени путем,  прије заснивања радног односа, а увјерење о невођењу поступка (тачка 6. ) кандидат је дужан доставити уз пријаву на конкурс.

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назначеном позицијом на коју се конкурише) потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса, потребно је доставити  и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем  у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерену фотокопију дипломе о  завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су  дужни доставити овјерене копије свих  тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање кандидата који су доставили благовремене и потпуне пријаве за радно мјесто по расписаном  конкурсу ће се обавити дана  20.10.2021. године (сриједа ) са почетком у  12  часова у просторијама школе, након чега  ће се обавити и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове по расписаном конкурсу биће објављени на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног интервјуа и тестирања.                 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на заказаном тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра и обавезна употреба заштитних маски.        

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА  ТЕСЛА" КОЗАРСКА  ДУБИЦА

Доситејева  бб, 79240  Козарска  Дубица  

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за  попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник хемије, 20 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања а најдуже до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави ................ 1 извршилац

Сви кандидати  морају испуњавати опште услове предвиђене Законом  о  раду, као и услове из члана 104. Закона  о средњем  образовању и васпитању, Правилника  о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Потребна документација

   Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или  овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци)  сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

        I   Општи услови  се доказују сљедећом документацијом:

 1) Да је држављанин РС или БиХ – увјерењем о држављанству,

  2)  Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном  фотокопијом личне карте,

  3)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој   способности које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа; 

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа, а увјерење под бројем 6. обавезно доставља кандидат  који се јавља на конкурс.

 II     Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и документацијом  на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

1.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно звање и степен стручне спреме утврђен Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим стручним и средњим техничком школама.

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег/их послодаваца код  којег/их  је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла – за радна мјеста за које се тражи радно искуство.

Уколико је радник радио са непуним радним временом, потребно га  је прерачунати  у пуно радно вријеме;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

5. Увјерење издато од  високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС  ако се ради о кандидату из категорије борца.

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању имају  и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и овим конкурсом.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве  

Пријаве се могу доставити   поштом или лично  на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла", ул. Доситејева бб, 79240 Козарска Дубица, са назнаком "за конкурс" и навести радно мјесто на које се конкурише и напомену "не отварати".

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса  неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати ,уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за пријем радника ће 19.10.2021. године  обавити тестирање са почетком у 8 часова, а  интервју са кандидатима са почетком у 9 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати  неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса .

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ПРИЈЕДОР

ул. Занатска бр. 20.

79101 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Назив радног мјеста

     1. Секретар тужилаштва ………………………..……1 извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

Услови за заснивање радног односа

1. да је држављанин Босне и Херцеговине,

2. да је пунољетан,

3. да има општу здравствену способност,

4. да се против њега не води кривични поступак.

1) Посебни услови

 1. Висока стручна спрема, правни факултет

 2. Пет година искуства на истим или сличним пословима

 3. Познавање рада на рачунару.

 

Потребни документи

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи оригиналне или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

           1. увјерење о држављанству;

           2. извод из матичне књиге рођених;

          3. увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци);

         4. диплома о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван РС   БиХ у складу са Законом о високом образовању                                                                                                                                                                                

         5. увјерење или потврда о радном искуству.

 

Кандидат који буде изабран дужан је доставити љекарско увјерење.

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично у канцеларију број 402. или поштом на адресу:

Окружно јавно тужилаштво Приједор

ул. Занатска бр. 20.

79101 Приједор

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске",  ЗЗЗ Филијала Приједор и веб страници тужилаштва.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју.

О датуму и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити обавијештени накнадно, писменим путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

***

 ЈУ ЦЕНТАР "СУНЦЕ" ПРИЈЕДОР

 Краља Александра бр. 6

 79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1)  Дипломирани дефектолог са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у продуженом боравку на одређено вријеме  до 30.6.2022. године ................... 1 извршилац;

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању

 У погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о организовању проширеног програма.

Општи услови за пријем радника у радни однос:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан (увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-  да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-   да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

Посебни услови за пријем радника у радни однос

- да кандидат има завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених  најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- да има радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана

-  да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

-   дужина радног стажа вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- резултати остварени на интервјуу и тесту.

 

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа)

- увјерење да се не води кривични поступак

 

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

-  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење којим се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилном о полагању стручног испита у школи.

-  Увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама Јавне установе Центар "Сунце" Приједор, 20.10.2021. године са почетком у 12 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања  и интервјуа.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар "Сунце" Приједор: Краља Александра бр. 6, 79101 Приједор, са назнаком "за конкурс" и напоменом "не отварати".

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу поступка.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ПЕТАР КОЧИЋ" НОВИ ГРАД

Ул. Доситеја Обрадовића бр. 6

 79220 НОВИ ГРАД

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Опис радног мјеста:

1. Професор историје  - 4 часа, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме  до 31.8.2022. године;

2. Професор латинског језика  - 2 часа, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме  до 31.8.2022. године;

3. Професор стручно-теоријских предмета у рачунарско-информатичком смјеру

(програмирање, модели и базе података ) - 4 часа, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме  до 31.8.2022. године;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

И Општи услови (на основу Закона о раду  и члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем,

        А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем  о држављанству;

        Б) да је пунољетан, а то се доказује, изводом  из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

        В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

        Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности  школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

       Д) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из регистра  школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

    Ђ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

II Посебни услови

Пријављени кандидат треба да, осим услова утврђених Законом о раду испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање критеријума за пријем, и то:

 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту, за радна мјеста за која се тражи положен стручни испит;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу с правилником  којим се регулише полагање стручног испита;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радна мјеста за која се тражи радно искуство;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу у складу са чланом 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Тестирање и интервју  ће се обавити  21.10.2021. године, у 10 часова у ЈУ Гимназији "Петар Кочић" Нови Град.

Напомена: Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа, а кандидати неће бити посебно позивани, ако се кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен  8 дана од дана  јавног објављивања.

 

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор, са назнаком за које радно мјесто се  конкурише, на адресу: ЈУ Гимназија "Петар Кочић" Нови Град, Ул. Доситеја Обрадовића  бр. 6.,  путем поште.

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

Брезичани бб,

79208 БРЕЗИЧАНИ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Јован Цвијић" Брезичани.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и Школском одбору.

III – Мандат

Директор Јавне установе Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка. Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу За директора Јавне установе Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе  то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177.  став  (1) и став (2) Закона о основном васпитању и образовању,

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке,

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

V - Потребна документација: Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилажу сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

- Извод из матичне књиге рођених,

 - Увјерење о држављанству,

- Диплому о стеченом степену стручне спреме,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи  након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима - прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-  Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду

- овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава БиХ

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност. Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на  адресу школе, са назнаком "Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани" ( НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

VII – Напомене: Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора  ЈУ ОШ " Јован Цвијић" Брезичани, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана