ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.09.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ ЦЕНТАР “СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР

Краља Александра бр. 6

79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор исламске вјеронауке са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 2 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2020. године …....................... 1 извршилац

2.       Професор православне вјеронауке са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 3 часа седмично на одређено вријеме до 31.8.2020. године ........................... 1 извршилац

3.       Наставник православне вјеронауке са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 5 часова седмично на одређено вријеме да 31.8.2020. године ....................... 1 извршилац

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању – за радна мјеста 1. и 2., и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању за радно мјесто 3.

Општи услови за пријем радника у радни однос:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан ( увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

- да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

Посебни услови за пријем радника у радни однос - за радно мјесто под редним бројем 1. и 2.

- да кандидат има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент

- да има радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

 

Посебни услови за пријем радника у радни однос – за радно мјесто 3.

- да кандидат има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању три године или еквивалент

- да има радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19) – за радно мјесто 1. и 2. и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 74/18, 26/19 ) – за радно мјесто 3. а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- дужина радног стажа

- резултати остварени на интервјуу и тесту.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

   Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење којим се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилном о полагању стручног испита у школи.

- Увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме - за радно мјесто број 1.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 Тестирање и интервју кандидата за пријем радника у радни однос ће се обавити

 у просторијама ЈУ Центар “Сунце” Приједор, 18.9.2019. године са почетком у 12 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар “Сунце” Приједор.

***

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ул. Вука Караџића бб

79203 Омарска

КОНКУРС

за слободно радно мјесто

1.       Професор разредне наставе – 2 извршиоца - за рад у продуженом боравку на одређено радно вријеме до краја наставне 2019/2020. године.

2.       Професор физике – 2 часа седмично - 1 извршилац на одређено радно вријеме до краја школске 2019/2020 године тј. до 31.8.2020. године.

На конкурс се могу пријавити лица која испуњавају сљедеће услове:

- да имају одговарајући ниво образовања, односно одговарајућу стручну спрему

- да је држављанин РС и БиХ

- да је пунољетан

- да је радно способан

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

- да има положен стручни испит

Сви кандидати који су испуњавали услове за наведена радна мјеста прије ступања на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању имају право пријаве на конкурс као и кандидати који испуњавају посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању.   

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

2. увјерење о држављанству,

3. родни лист или овјерену фотокопију личне карте,

4. увјерење о положеном стручном испиту,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији,

7. љекарско увјерење које не може бити старије од 6 мјесеци доставља само изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

8. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа по службеној дужности.

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право на учешће на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријаве на конкурс могу доставити сви кандидати који испуњавају услове Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

Тестирање и интервју обавиће се 20.9.2019. године, тестирање у 9 часова, а интервју у 10 часова, само за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од ана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављено на огласној табли школе.

Пријаве на конкурс можете доставити лично у школу или послати на адресу школе.

***

ЈУ ОШ “КОЗАРАЦ”

Маршала Тита бб

79202 КОЗАРАЦ

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник или професор историје, 1 час, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци), које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији(закључно са даном издавања увјерења)

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју и тестирање ће се одржати дана. 17.9.2019. године (уторак), у 13 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити лично у школу или путем поште на адресу школе.                    

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА “АНАДЕНТ”

Драксенић бб

79 240 Козарска Дубица

 

КОНКУРС

за избор кандидата за радно мјесто

 

1. Доктор стоматологије, 1 извршилац, на одређено радно вријеме.

Услови:

-        завршен медицински факултет, студијски програм стоматологија;

-        положен стручни испит;

-        лиценца за обављање стоматолошке дјелатности;

-        возачка дозвола Б категорије;

-        познавање рада на рачунару;

-        мотивисаност и тимски рад;

-        комуникативност са пацијентима различите узрасне доби.

Сви заинтересовани кандидати своје биографије (CV) могу послати на е-mail: anadent.kozarskadubica@gmail.com . Све додатне информације можете добити на број телефона 066/11 00 05. Конкурс је отворен до пријема радника у радни однос, а најдуже до 30.9.2019. године.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

РУДНИЧКА 13

79101 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

за попуну сљедећих радних мјеста

 

1)      Водитељ продуженог боравка, 2 извршиоца - на одређено вријеме, до 30.6.2020. г. са искуством, положен стручни испит;

 

2)      Водитељ продуженог боравка, непуна норма, 50%, - на одређено вријеме, до 30.6.2020. г. - са искуством, положен стручни испит;

 

3)      Наставник енглеског језика, 22 часа - на одређено вријеме, до 31.8.2020. г. - са искуством, положен стручни испит.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бири старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, и

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења о неосуђиваности школа ће прибавити службенимн путем за изабраног кандидата, док су увјерење о невођењу кривичног поступка кандидати дужни доставити уз пријаву на конкурс.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

-        да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, 

-        да има љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

-        положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу (за позицију под редним бројем 4),

Уз потписану пријаву за конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области, или увјерење о стеченом академском звању (уколико није издата диплома) – не старије од годину дана,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, а уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме (за позицију под редним бројем 4),

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

На позиције за које се тражи лице са искуством могу равноправно конкурисати и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тесту и интервјуу који ће бити обављен у просторијама школе дана, 19.9.2019. године (четвртак), у 12 часова, те из тих разлога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину одржавања истог.

Кандидати који се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***                                                            

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ПЕТАР КОЧИЋ” НОВИ ГРАД

Ул. Доситеја Обрадовића бр. 6.

79220 НОВИ ГРАД

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Опис радног мјеста:

1. Професор латинског језика - 2 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме (до 31.8.2020. год.), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању;

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I Општи услови (на основу Закона о раду и на основу члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, :

 А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

 Б) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

 В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

 Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

 Д) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из регистра школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

 Ђ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

II Посебни услови

Пријављени кандидат треба да, осим услова утврђених Законом о раду  испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији .

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање критеријума за пријем, и то :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу с правилником којим се регулише полагање стручног испита;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

 

Тестирање и интервју ће се обавити 19.9.2019. године, у 12 часова у ЈУ Гимназији “Петар Кочић” Нови Град.

Напомена: Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа, а кандидати неће бити посебно позивани, ако се кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор са назнаком за које радно мјесто се конкурише, на адресу школе, путем поште.

***

 

ЈУ ОШ “ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ”

Сводна бб

79229 СВОДНА - НОВИ ГРАД

КОНКУРС

1.       Секретар школе – 40 часова, 1 извршилац са положеним стручним испитом  на неодређено вријеме.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 129. Закона о основном   васпитању и образовању . Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

          Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.       Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4.       Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

7.       Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом и положеним стручним испитом

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту

3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће 20.9.2019. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати се неће посебно позвати на тест и интервју.

Школа ће списак кандидата, који испуњавају услове конкурса, поставити на огласној табли школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе или доставити лично у просторије школе са назнаком “за конкурс”.

***

 ЈУ ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА” ПРИЈЕДОР

 Ул. Николе Пашића бр. 6.

79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

1. Професор за наставни предмет њемачки језик 5 часова , 1 извршилац на одређено вријеме, од 1.9.2019. године до 31.8.2020. године,

2. Професор за наставни предмет руски језик , 10 часова, 1 извршилац на неодређено вријеме.

3. Професор за наставни предмет култура религија 5 часова, 1 извршилац на одређено вријеме, од 1.9.2019. године до 31.8.2020. године,

4. Професор за наставни предмет православна вјеронаука 7 часова, 1 извршилац на одређено вријеме, од 1.9.2019. године до 31.8.2020. године,

 

5.       Професор за наставни предмет исламска вјеронаука  1 час, 1 извршилац на одређено вријеме од 1.9.2019. године до 31.8.2020. године

 

• За радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

• За радна мјеста за која се траже лица са радним искуством и у складу са Законом  наводимо да се на ова радна мјеста могу јавити и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

• Такође у складу са законском обавезом наводимо да право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.    

• Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

 

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

          За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

 

          I  Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

           1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

           2) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

          3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

           4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности  школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

         5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

        6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

II Посебни услови

1.       На основу члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и чланова 2. и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији кандидати су у обавези  доставити овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Кандидати су у обавези доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити и сљедеће:

3.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, дужан је доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

• Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

• Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса ће се обавити дана,   17.9.2019. године, у просторијама школе.

- Тестирање кандидата ће се обавити у 10 часова

- Интервју са кандидатима у 11 часова.

Школа ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове конкурса и исте поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, тако да се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

•        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

•        Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

•        Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити у затвореној коверти . На коверти обавезно  назначити: ЈУ Гимназија “Свети Сава” Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 6. 79101 Приједор - Комисији за избор (навести , радно мјесто на које се конкурише).

Пријаве се могу доставити лично на протокол школе или путем поште.

***

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ОШТРА ЛУКА

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о поништењу конкурса објављеног 28.8.2019. године

 

 

Поништава се конкурс број 315/19. од 28.8.2019. године “Конкурс за избор и пријем наставника” који се односи на “Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2020. године , приправник”  и замјењује се новим конкурсом.

***

         

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ОШТРА ЛУКА

 Оштра Лука 110б

 79263 Оштра Лука

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

 

1. Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење о неосуђиваности и увјерење из Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа)

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

 

Уколико два или више кандидата остваре једнак број бодова, предност у складу са законом који уређује питања права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца имаће кандидати према сљедећем реду:

1) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,

2) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и

3) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене обавиће се тестирање и интервју. Тестирање и интервју ће се обавити дана, 16.9.2019. године, у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” у Оштрој Луци.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а за кандидате који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

 

      

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана