ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. годинепријављени као незапослено лице.

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. годинепријављени као незапослено лице.

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 01.02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су

*******

*******

 ЈУ ОШ "Петар Кочић"

 Петог корпуса бб

79102  Приједор

 

К  О  Н  К  У  Р  С

За пријем радника у радни однос

 

-    Наставник ликовне културе са радним искуством и положеним стручним испитом, 3 часа седмично, на одређено вријеме до 31.08.2023. године ......................................  1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

     Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи .


     Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.


     Општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

1. Да је држављанин РС или  БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5. Да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ( увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

6. Да има увјерење да против њега  није покренут кривични поступак против достојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјеце,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

     Посебни услови:

 

1.  Да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од 3 године

2.  Да има положен стручни испит за рад у васпитно – образовном процесу

3.  Да има љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима.


     Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова као и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

 

1) увјерење о држављанству

2) извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте

3) увјерење да се не води кривични поступак
4) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег  се јасно види:  врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прераучунати у пуно радно вријеме
8) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу

9) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбеног отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

11)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,
12)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената ( не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.


Пријем кандидата у радни однос  вршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником  о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

 

     Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе,  са назнаком "за конкурс".


Интервју и тестирање кандидата  који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне  и благовремене, обавиће  се  14.02.2023. године у 10,30 часова у просторији школе,  те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

      Школа ће списак кандидата који испуњавају услове  објавити  на огласној  табли школе.
Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

 

О Д Л У К А

о дјелимичном поништењу Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста у Окружном привредном суду у Приједору

 

Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста под редним бројем 2. „судијски приправник/волонтер", поништава се јер нико од пријављених кандидата није добио минималан број бодова утврђених правилима којима се ближе уређују правила и процедуре запошљавања.

 

По коначности ова одлука ће бити објављена у дневном листу „Глас Српске".

 

Образложење

 

Окружни привредни суд у Приједору је расписао јавни конкурс број 067-0-Су-22-000-577 од 25.11.2022. године објављен дана 30.11.2022. године у „Гласу Српске" за попуну радног мјеста стручни сарадник (1 извршилац) и судијски приправник/волонтер (2 извршиоца).

По наведеном конкурсу за пријем на радно мјесто судијски приправник/волонтера запримљена је 1 (једна)  пријава, те је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за пријем радника, именована Одлуком број: 067-0-Су-22-000-584 од 29.11.2022. године (у даљем тексту: Комисија), провјером утврдила да је запримљена пријава благовремена, потпуна, те да из ње произлази да пријављени кандидат испуњава опште и посебне услове из јавног конкурса за радно мјесто судијски приправник/волонтера.

На интервју који је одржан дана 28.12.2022. године приступио је пријављени кандидат, те је комисија извршила бодовање кандидата и сачинила списак кандидата који нису остварили више од 50% од највећег могућег броја додијељених бодова по јавном конкурсу за пријем радника – судијски приправник/волонтер (2 извршиоца), која је објављена на огласној табли суда.

Одредбом члана 19. тачка г) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавње намјештеника прописано је да јавни конкурс није успио ако нико од кандидата не добије минималан број бодова утврђен овом Уредбом.

Након увида у списак кандидата који нису остварили више од 50% од највећег могућег броја додијељених бодова, утврђено је да пријављени кандидат није добио минималан број бодова утврђених правилима којима се ближе уређују правила и процедуре запошљавања па је на основу члана 19. тачка г) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавње намјештеника одлучено као у изреци ове одлуке.

Поука о правном средству:

Против ове Одлуке дозвољена је жалба предсједнику суда у року од 15 дана од дана пријема исте.                                             

***

Општина Нови Град,

ул. Петра Кочића бр. 2,

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњеног радног мјеста Страјешине Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице општине Нови Град

 

I – Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Општине Нови Град, на неодређено вријеме и то за радно мјесто:

 

- Старјешна ватрогасно-спасилачке јединице општине Нови Град, 1 извршиоц

 

II - Опис послова и радних задатака

Опис послова и радних задатака дат је у члану 53. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Нови Град.

 

III - Општи и посебни услови

 

1)  Општи услови:

              1. да је држављанин РС, односно БиХ,

              2. да је старији од 18 година,

              3. да има општу здравствену способност,

              4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

              5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и

         6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

2)  Посебни услови:

1.  ВСС – студиј првог циклуса са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент, техничког смјера;

2.  5  година радног искуства у траженом степену образовања;

3.  положен стручни испит за  руководиоца акције гашења пожара или обавеза полагања испита у року од шест мјесеци од дана именовања;

4.  посједовање возачке дозволе за управљање моторним возилом „Б" категорије;

5.  познавање рада на рачунару.

 

IV - Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединица локлане самоуправе.

 

 

V - Потребна документација

1)  Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, коју кандидати могу преузети са службене интернет странице Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске (Образац бр.1)

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

 

Приликом пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 

2)  Као доказе о испуњености општих услова кандидат је дужан доставити фото-копију увјерења о држављанству РС, односно БиХ и потписане изјаве:

1.  да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одобио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  ИЏ став 1. Устава БиХ;

2.  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

3.  да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања Конкурса;

4.  да не постоји неспојивост у складу са чланом 43-47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе који регулишу неспојивост и сукоб интереса, а које су саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

 

3)  Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

1.  дипломе о завршеној стручној спреми;

2.  увјерења о положеном стручном испиту за руководиоца акције гашења пожара, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 (шест) мјесеци положити стручни испит за  руководиоца акције гашења пожара;

3.  исправе о радном искуству (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

4.  возачке дозволе за управљање моторним возилом „Б" категорије;

5.  исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове.

 

VI - Поступак избора кандидата

1   Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју, на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

2   О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

3   Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве из члана В став 2) тачке 1,3. и 4.  Јавног конкурса, увјерење о општој здравственој способности и увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи.

4   Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће слиједећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 3) овог члана.

 

VII - Рок и мјесто подношења пријава

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске", дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Општине Нови Град  http://www.opstina-novigrad.com/.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедње објаве.

Пријаве се достављају лично на протокол или путем поште, на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста Страјешине Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице општине Нови Град".

Особа задужена за давање информација о Јавном конкурсу је Сања Пилиповић, Шеф одсјека за људске ресурсе, на контакт телефон 052/720-465.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

ЈУ Ош „Петар Петровић Његош''
Буснови бб,

79102  Приједор
 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С
   за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Психолог,1 извршилац на пола радног времена, приправник, на неодређено

    радно вријеме

 

Посебни услови радног мјеста

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању , услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.
Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

       1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

       2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

       3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

       5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

         6. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

   7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела

    учињена против достојанства личности, морала службене дужности,

      полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат).

 

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1.  Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6.  Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198.

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана 15.02.2023. године (сриједа) у 09,00 часова у посторијама школе, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.


Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично у школу, запаковане или поштом на адресу школе, са назнаком "За конкурс". 

***

ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја" Нови Град

 ул. Петра Кочића 10

79 220 Нови Град

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I – Расписује се јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја" Нови Град за радна мјеста:

 

1. васпитач предшколске дјеце - у радни однос на одређено вријеме (до повратка радника са породиљског одсуства), 5  извршилаца

2. рачуновођа - у радни однос на неодређено вријеме,  1  извршиоц

 

II - Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на  Јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности.

5. да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце  са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала и службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимање малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

Увјерење из тачке 4. и 5. за изабране кандидате Установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

III- Посебни услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на Јавни конкурс су:

 

        1. Васпитач

 - Висока стручна спрема, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

  - најмање једна година радног искуства и

  - положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

 

       2.  Рачуновођа

        - ВСС – дипломирани економиста, најмање први циклус студијског програма или еквивалент студијског програма у области финансија и рачуноводства и да је стекао академску титулу и стручно звање дипломирани економиста

         - најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања

         - положен стручни испит

         - лиценца за сертификованог рачуновођу.

 

IV - Кандидати су дужни доставити:

              1. потписана пријава на јавни конкурс,

              2. увјерење о држављанству,

              3. извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

              4. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивање радног односа.

             5. увјерење о неосуђиваности,

             6. увјерење да се кандидат не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

             7. увјерење о невођењу кривичног поступка,

             8. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

           9. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерена фотокопија индекса,

           10. увјерење о положеном стручном испиту,

            11. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита, или да је     положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

           12. увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о  времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након  стицања одговарајуће стручне спреме,

       13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца или овјерену копију радне књижице,

      14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулих бораца Одбрамбеног-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату  из категорије породица погинулих бораца,

      15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида

          Одбрамбено- отаџбинског рата Ребублике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

      16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбеног-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Увјерења из тачке 5. и 6. за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја" Нови Град, ул. Петра Кочића 10.,

79 220 Нови Град, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју дана 15.02.2023. године ( сриједа), у просторијама Установе са почетком у 10,00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен  на огласној табли установе.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу „Глас Српске".

***

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 2

79102 ПРИЈЕДОР

 

 

К О Н К У Р С

За упражњено радно мјесто

 

1 .  професор физичког васпитања, на одређено вријеме, до 31.8.2023. године, 6 часова, за лице без искуства - приправник;

 

Поред општих услова, прописаних Законом о раду  и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању, у даљем тексту: Закон), кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним  школама.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, кандидати су обавезни приложити :

1.  Увјерење о држављанству Републике Српске и Босне  и Херцеговине;

2.  Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

3.  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4.  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.  Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

7.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца (није потребно за радна мјеста под рб. 6 и 7);

12.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца (није потребно за радна мјеста под рб. 6 и 7);

13.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида (није потребно за радна мјеста под рб. 6 и 7);

Увјерења из тач. 4 и 5  Школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити

враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 17.2.2023. године са почетком у 10,00 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу: ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР, Николе Пашића бр. 2. са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана