ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 8.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

************

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "МАШИН СВИЈЕТ"

ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем два васпитача на неодређено вријеме

 

Расписује се јавни конкурс за пријем два васпитача са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача на неодређено вријеме, са пуним радним временом, у периоду од 11.10.2021. године.

Јавни конкурс се расписује за сва лица са радним искуством васпитач, као и за лица која имају сродна звања и жељу за преквалификацију за васпитача.

Радник ступа на рад 11.10.2021. године након обављеног разговора и претходно договорених услова.

 

Услови за конкурс

Поред општих услова утврђених законом којим се регулишу радни односи, потребно је испунити услове предвиђене чланом 52. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 79/15 и 63/20), као и Правилником о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 36/16):

 

Општи и посебни услови:

I Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година, односно да је пунољетан,

3. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. Да по подацима из Посебног регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

5. Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

6. Да је радно способан.

Увјерење из тачке 3. и 4. за изабраног кандидата установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II   Посебни услови:

1. Одговарајући ниво високог образовања: Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање, стеченим академским звањем - Дипломирани васпитач предшколске дјеце;

 

III  Потребна документација:

Уз потписану пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1) Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

2) Извод из матичне књиге рођених,

3) Овјерену фотокопију дипломе или увјерења о дипломирању о завршеном првом циклусу студијског програма,

4) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,

5) Увјерење да није осуђиван/а,

6) Увјерење да по подацима из Посебног регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

7) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8) Љекарско увјерење увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

IV Рок за подношење пријава је 5.10.2021.

Пријаве се могу доставити лично  на протокол установе или путем поште на адресу Предшколска установа, Дјечији вртић “Машин свијет”, Славка Леовца 5, 71 123 Источно Сарајево са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

  расписује                      

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник стручних предмета за занимање агротуристички техничар, приправник 6 часова, до 31.8.2022. године,

2. Наставник ликовне културе, 3 часа са радним искуством и положеним стручним испитом до 31.8.2022. године,

3. Наставник православне вјеронауке, 3 часа са радним искуством и положеним стручним испитом до 31.8.2022. године,

4. Наставник православне вјеронауке, 13 часова са радним искуством и положеним стручним испитом до 31.8.2022. године

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16 и 66/18), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. Гласник РС”, број: 41/18) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. Гласник РС”, 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:24/19)

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни да приложе:                 

 - документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачкама 4) и 5) школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерења под тачкама 2) и 3) не односи се на радно мјесто приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. Гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. јануар” – 24.9.2021. године у 13 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР”, ул. Српске слоге 98, 73 220  Рогатица / са назнаком за конкурс – на коју тачку се кандидат пријављује                      

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ЦЕНТАР “БУБА МАРА”

ПАЛЕ

објављује 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у ЈУ ДЦ “Буба-мара” Пале који је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 11.8.2021. године како гласи:

1. васпитач – 2 извршиоца са радним искуством на неодређено вријеме

1.а. васпитач – 1 извршилац без радног искуства (приправник) на период од годину дана.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана