ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 4.05.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 4.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 4.05.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*************

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 

бјављује

 

К О Н К У Р С

за избор

у научно-наставна звања, умјетничко-наставна звања и сарадничка звања

 

 

Чланица Универзитета: Факултет физичког васпитања и спорта Пале

 

1. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке ............................................................................ 1 извршилац

 

Алексе Шантића бр.3, 71 420 Пале

 

Чланица Универзитета: Музичка академија Источно Сарајево

 

1. За  избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Клавир – обавезни предмет ..........................................................1 извршилац

 

2. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Теоријско – умјетничка група предмета ...................................................... 1 извршилац

 

3. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Теоријско – умјетничка група предмета ................................................................ 1 извршилац

 

4. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Хармоника – главни предмет ........................................................................... 1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Чланица Универзитета: Филозофски факултет Пале

 

Катедра за психологију

 

1. За  избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Социјална психологија .................................................. 1 извршилац

 

 

Катедра за социологију

 

1. За  избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Социјални рад (једнакост послова, породица, социјална питања) .................................. 1 извршилац

 

Катедра за географију

 

1. За  избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Науке о Земљи – геонауке, мултидисциплинарно (Географски информациони системи и Картографија) .......................................................................... 1 извршилац

 

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

 

Чланица Универзитета: Саобраћајни факултет Добој

 

1. За  избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Транспортно инжењерство. .......................................................... 1 извршилац

 

2. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Транспортно инжењерство ............................................................ .1 извршилац

 

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

 

Чланица Универзитета: Технолошки факултет Зворник

 

1. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија ..........................................................1 извршилац

 

Каракај 34А, 75 400 Зворник

 

Чланица Универзитета: Медицински факултет Фоча

 

1. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Општа педагогија. ......................................................................................1 извршилац

 

Студентска бр.1, 73 300 Фоча

 

Кандидати за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање на Универзитету у Источном Сарајеву морају испуњавати услове прописане чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) или услове прописане у члану 77. или члану 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), у зависности да ли се ради од лицима из члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) која имају право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу:

- извод из матичне књиге рођених,

- овјерене копије диплома о сваком нивоу/степену високог образовања тј. о завршеном првом, другом и  трећем циклусу студија, односно о стеченој високој стручној спреми, научном степену магистра наука и научном степену доктора наука које кандидат посједује, а у зависности од звања за које кандидат конкурише,

- доказ о ранијем избору у звање (ако је раније биран),

- доказе о испуњености осталих услова за избор у  звање у зависности од звања на које кандидат конурише за избор тј. доказе о испуњености услова за избор у  звање из члана 81. или члана 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) или из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20),

- кратку биографију и библиографију, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,

- овјерену изјаву да кандидат правоснажном пресудом није осуђен за кривично дјело против полног интегритета, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

- овјерену изјаву  да кандидат није теже прекршио кодекс професионалне честитости.

 

Према условима за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), имају право да буду бирана лица из  члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), односно лица која су већ бирана у звања и која су до ступања на снагу Правилника о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/22), у истом провела више од једне половине изборног периода.

 

У свим осталим случајевима избора у звање примјењују се услови за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања, предвиђени чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) и Правилником о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/22).

 

Кандидати на које се односи члан 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) су у обавези да у пријави на конкурс за избор у звање наведу да ли користе право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе факултета/академија Универзитета у Источном Сарајеву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

У Конкурсу који је објављен дана 09.03.2022. године  у дневном листу „Глас Српске“ врши се исправка у дијелу који се односи на Чланицу Универзитета: Филозофски факултет Пале

 

Умјесто:

Катедра за србистику

1. За  избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Специфични језици (србистика) .......................................................... 1 извршилац

Треба да стоји:

Катедра за србистику

1. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Специфични језици (србистика) ...................................................... 1 извршилац

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”

ВИШЕГРАД

 

р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну слободних радних мјеста

 

 1. Наставник информатике – 1 извршилац на 4 часа- са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС“ број: 74/18 и 26/19)  кандидат треба да испуњава и  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број: 44/17 ,31/18, 84/19, 35/20 и 63/20.) и чланом  3.   Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20.), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.


Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1) Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) Да је пунољетан а то се  доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3) Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5) Да по подацима из Посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивавалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током струдирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је оставрен радни стаж и са којом стручном спремом,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,
9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

 • 19.05.2022. године, тестирање са почетком у 9.00 часова,
 • 19.05.2022. године,  интервју са почетком у  10.00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“, Војводе Путника 16, 73240 Вишеград, препоручено или директно у школу.

***

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ СОКОЛАЦ

 

расписује:

 

КОНКУРС

       За пријем радника на одређено вријеме (до повратка радника са боловања)

 

I

Радно  мјесто

 1.  васпитач  - два извршиоца

II

Опис послова

Према Правилнику о унутрашњој организацији  и  систематизацији радних мјеста у ЈУ за предшколско васпитање И образовање Соколац.

 

III

Општи услови

 

-да је држављанин Републике Српске и БиХ,

-да је старији од осамнаест година,

-да има општу здравствену способност,

-да се против њега не води кривични поступак

 

IV                         

Посебни услови

 

-висока школска спрема –предшколско образовање –са академским звањем дипломирани васпитач,њамање први циклус студијског програма 240 ECTS бодова

-положен стручни  испит за васпитно-образовни рад

-једна година радног искуства у струци у вртићу

 

V

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњености  општих и посебних услова

 

-диплому о завршеној школи

-увјерење о држављанству

-извод из матичне књиге рођених

-увјерење о положеном стручном испиту

-додатак дипломи,који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена

-увјерење о рандом искуству

-увјерење о некажњавању

-увјерење да се не води кривични поступак

-увјерење издато  од Завода за запошљавање Р.С,о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,након стицања високе стручне спреме

 

 

Кандидати који буду примљени  обавезни су донијети  љекарско  увјерење  о здравственој способности.

 

Сва потребна документација  доставља се у оригиналу  или  овјереној  копији  и не може бити старија од шест мјесеци.

 

VI

Пријаве се могу доставити  лично или на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац ,ул.Груја Новаковића 7. са назнаком:” За комисију за избор” у року од осам  дана од последњег објављивања конкурса . Конкурс ће објавити Завод за запошљавање Републике Српске.

 

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а достављени документи се не враћају .

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

РОГАТИЦА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема до повратка раднице са породиљског боловања, пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом и
 2. Наставник музичке културе, 1 извршилац за 3 часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до до краја наставног процеса у другом полугодишту школске 2021/2022. године са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 2. и чланом 3. тачка к) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 1. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 1. да по подацима из посебног Регистра није  правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
 2. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 1. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 2. увјерење о положеном стручном испиту,
 3. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стучног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 5.  увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на 

евиденцији  незапослених лица која траже запослење,

   7)   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

   8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за

борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату     из категорије породице погинулог борца,

   9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

   10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 19.05.2022. године у 9,00 часова у просторијама Школе.

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 19.05.2022. године у 10.00 часова у просторијама Школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу, а по могућности и на интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“ на адресу Јавна установа Основна школа „Свети Сава“ Рогатица, Преображењска бб, 73220 Рогатица.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

 расписује

 

 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основне школе „Јован Дучић“ Касиндо

I – Расписује се јавни конкурс за избор директора ЈУ Основне школе „Јован Дучић“ Касиндо

II – Надлежност: Директор руководи радом школе.

III – Мандат: Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV – Општи и посебни услови за избор и именовање

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште услове прописане Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21), посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број  44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске“ број 49/18) и то:

 

1) Да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине;

2) Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

3) Наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број  44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, могу равноправно конкурисати за директора школе;

4) Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) или 3);

5) Да је психофизички способан за рад са ученицима;

6) Да није осиђиван  правноснажном пресудом на безусловну казну затвора;

7) Да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8) Да има предложен програм рада у наредном четворогодишњем мандату и истиче се у реализацији или организацији васпитно – образовног процеса у школи.

9) Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

 

V – Документација коју су кандидати дужни приложити уз пријаву:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци;
 3. Диплому о завршеној стручној спреми;
 4. Увјерење/потврду којим доказује да има најмање пет година искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе;
 5. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;
 6. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом на безусловну казну затвора (за именованог кандидата школа ће наведено Увјерење прибавити службеним путем, а прије ступања на дужност),
 7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;
 9. Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и
 10.  Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;
 11. Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

VI – Објављивање конкурса: Овај конкурс ће бити објављен посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

VII – Подношење пријава: Пријаве се могу доставити лично у затвореној коверти или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Јован Дучић“ Касиндо, Младичка бр.3, 71 213 Источна Илиџа.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих документата и исти неће бити враћени кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII Обавјештавање кандидата: Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ЉУТИЦА БОГДАН

КАЛИНОВИК

 

расписује:

КОНКУРС

 1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, приправник, до повратка радника са боловања.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник  Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18) и чланом 5 Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања  кандидата у  основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр.74/18 и 26/19)  кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник  Републике Српске“ бр.44/17) и чланом 3 Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник  РС“ бр.77/09,86/10 и 25/14 и 76/15). Потребна документација:

 • Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају следећа документа :
 • Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;
 • Увјерење о држављанству;
 • Овјерена фото-копија Дипломе о стеченом звању;
 • Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе)
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 • Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
 • Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем Конкурса, а прије заснивања радног односа).Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.
 • Увјерење о неосуђиваности  и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искориштавања дјеце  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем Конкурса, а прије заснивања радног односа)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.

 

Са кандидатима који испуњавају услове Конкурса биће обављен  тест и интервју  (23.5.2022. у 1300часова тест, 24.5.2022. у 13 интервју) који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у  основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр.74/18 и 26/19)

Списак кандидата  који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа, а за кандидат који се не појави на тестирању или итервјуу сматраће се да је одустало од пријаве на конкурс.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон и адресу.

Кандидати су дужни  доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом предати лично илии  послати поштом препоручено на адресу: ЈУ Основна школа Љутица Богдан, Српских добровољаца број 5, 71230 Калиновик.                                                

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана