ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.10.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.10.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 30.10.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

********

*****************

 

ДЕТРИ ДОО ИСТОЧНА ИЛIXА

Бранка Радичевића 5, Тел: 066/725-895

71123 И. Сарајево

расписује

 

КОНКУРС

за позицију

 

1. Сервисер  (Локација: И. Сарајево)

 

Опис послова:

- Сервисирање и монтажа ИТ опреме

- Поставка уређаја за информациони систем и обавезно познавање повезивања информационог система са фискалном касом.

Услови за кандидате:

– ССС

– Напредно познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет)

– Пожељно познавање ИТ технологија (web hosting, интернет продаја)

– Спремност на рад у смјенама

– Радно искуство у траженом опису послова

– Возачка дозвола Б категорије

Запосленима нудимо:

– Рад у позитивном и динамичном окружењу

– Могућност професионалног напредовања

Кратку биографију можете послати на Еmail: detri@detri.ba

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ЧАЈНИЧЕ

 

 расписује

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Чајниче

 

I - Опис послова

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и министру просвјете и културе Републике Српске.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године .

III – Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Чајниче те Правилником о раду.

IV - Услови за учешће на конкурсу

 

За директора  може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

Општи услови

-  да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да је здравствено способан

 

Посебни услови:

-  да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из Члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву достављају и следећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

 

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

- диплому о стеченој стручној спреми,

- потврду којом доказује да има пет година радног искуства на пословима из тачке 2. посебних услова,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- програм рада директора у наредном мандату,

- препоруку претходног послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- кратку биографију о подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

Напомена: По правилнику о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе ("Службени гласник Републике Српске" број 49/18, прописано чланом 3. став 1. тачка 3) прописано је да љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, док увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа службеним путем прибавља за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања директора на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Јован Дучић" Чајниче ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити Министру просвјете и културе Републике Српске документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Све учеснике конкурса Школски одбор ће писмено обавијестити у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства путем Е-mail поште.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу Јавна установа Основна школа "Јован Дучић "Чајниче, 73280 Чајниче са назнаком ,"Пријава за избор директора школе."

***                                                                            

ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ" ВИШЕГРАД

  расписује                      

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор српског језика - 2 часа, приправник, на одређено вријеме од годину дана - 1 извршилац,

 

2. Професор психологије - 2 часа, приправник, на одређено вријеме од годину дана,

 

3. Професор руског језика - 2 часа, лице са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 1 извршилац,

 

4. Струка електротехника за занимање електричар:

-  Електричар  В степен са радним искуством - 5 часова практичне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године - 1 извршилац

- Дипломирани инжењер електротехнике - 6 часова теорије, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године

 

Услови конкурса:

 

Поред услова утврђених Законом о раду -  ("Службени гласник РС"број: 1/16 и 66/18.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106. Закона о средњем образовању и  васпитању ("Сл. гласник РС", број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС", 29/12.) Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС" број: 34/15 и 83/15),   Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број:24/18)

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

6.   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста под редним бројем 3 и 4;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Ако се на конкурс не пријави наставник који испуњава услове стручне спреме утврђене законом и правилником којим се уређује врста стручне спреме наставника и стручних сарадника и уколико не постоји могућност ангажовања стручног лица запосленог у школи или на подручју актива директора са непуном нормом, директор може на одређено вријеме , примити лице без потребних услова у погледу нивоа и врсте образовања - неверификовани наставник, са најмање 4 одслушана семестра тог предмета у току студија, а најдуже за једно полугодиште.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању ("Сл. гласник РС",број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 24/18).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ "Иво Андрић" -11.11.2019. год у 12 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

 

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ СШЦ "Иво Андрић", улица Краља Петра Првог бр.16/ са назнаком за Конкурс - на коју радно мјесто се кандидат пријављује .                                                                                           

***

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

ВОЈКОВИЋИ – ИСТОЧНА ИЛIXА

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1.  Наставник разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања а најкасније до 27.12.2019. године

 

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18), чланом  2. и 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1)  диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које  је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

4)   увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

7)   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

8)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 11. новембра 2019. године, у 11 часова,  интервју у уторак, 12. новембра 2019. године, у 11 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу: ЈУ Основна школа "Алекса Шантић" Војковићи, Друге сарајевске бригаде бр. 57

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем приправника

по Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години

 

I

Овај конкурс се оглашава поводом реализације Одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС по Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години, и то:

 

Позиција 1.

Приправник у занимању дипломирани компаративиста и библиотекар;

Број извршилаца: 1 (један);

Мјесто рада: Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву са сједиштем у Палама;

            Период заснивања радног односа: 1 (једна) година.

 

Позиција 2.

Приправник у занимању дипломирани професор филозофије;

Број извршилаца: 1 (један);

Мјесто рада: Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву са сједиштем у Палама;

            Период заснивања радног односа: 1 (једна) година.

 

 

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

- ВСС (VII степен образовања или први циклус студија са 240 ECTS бодова);

- да нема радног искустава у свом - траженом занимању (тј. да није заснивао радни однос у свом занимању, односно да није обавио приправнички стаж у свом занимању);

- да се налази на евиденцији незапослених лица.

 

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 

1.   оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

2.   оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

3.  овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

4.  овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

5.  оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

6.   овјерену копију дипломе;

7.   доказ да се води на евиденцији незапослених лица;

8.  доказ да нема радног искустава у свом – траженом занимању (овјерена копија радне књижице и овјерена изјава да кандидат нема радног искуства у свом – траженом занимању).

 

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се интервју.

О времену и мјесту обављања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

V

Овај конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат – Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на јавни конкурс за пријем радника".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

***

ЈУ ОШ "ПАЛЕ"

ПАЛЕ

расписује

 

КОНКУРС

 

1. Секретар, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 1/16 и  66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" бр. 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 113. и 129. став (2) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС",бр. 44/17, 31/18 и 84/19).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Уколико се на расписани конкурс за попуну радног мјеста секретара школе пријави лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни ипит.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) Увјерење о положеном стручном испиту за радна мјеста за која се тражи радно искуство и положен стручни испит.

3) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

4) Додатак дипломи или увјерење високошколске установе који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Тестирање кандидата  који су доставили потпуне и благовремене пријаве (тј. који испуњавају услове конкурса) биће обављено 14.11.2019. године са почетком у 9 часова а интервју 15.11.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе, Милана Симовића број 26, 71 420 Пале, препорученом пошиљком или лично у школи.

***

ЈУ ОШ "БОШКО БУХА"

ШТРПЦИ, УВАЦ

 

расписује

 

ПОНОВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник математике - 1 извршилац на 12 наставних часова са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а надуже до краја наставне 2019/20 године.

2. Наставник физике - 1 извршилац на 12 наставних часова са радним искуством и положеним стручним испитом,  на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже краја наставне 2019/20 године.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17 и 31/18), чланом  2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Изузетно, право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)   увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном                   процесу,

4)   увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да                   је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању                  стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања                  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,                   ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на            евиденцији  незапослених лица која траже запослење, након стицања            одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у  четвртак, 14. новембра 2019. године; тестирање у 13 часова, а  интервју у 14 часова.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу: ЈУ Основна школа "Бошко Буха" Штрпци, бр. 60, 73265 Увац.

***

 

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

БОЛНИЦА "СРБИЈА"

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

На основу члана 24. Статута ЈЗУ Болница "Србија" Источно Сарајево, Одлуке в.д. директора ЈЗУ Болница "Србија" Источно Сарајево о потреби пријема у радни однос специјалисте гинекологије и акушерства, бр.4468/19 од 23.10.2019. године и потреби пријема у радни однос специјалисте педијатрије број.4467/19 од 23.10.2019. године, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ Болница "Србија" Источно Сарајево, в.д. директор ЈЗУ Болница "Србија" Источно Сарајево, расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

за радно мјесто:

1. Специјалиста  гинекологије и акушерства - 1 извршилац

2. Специјалиста педијатрије - 1 извршилац

 

Поред општих  услова прописаних законом о раду кандидат мора да испуњава и сљедеће посебне услове:

- Завршен медицински факултет (интегрисани студиј 360 ECTS),

- положен специјалистички испит,

- лиценца за обављање професионалне дјелатности,

Заинтересовани кандидат уз пријаву дужан је доставити сљедећу документацију:

- Пријаву на оглас (обавезно навести контакт телефон),

- Кратку биографију,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

- Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,

- Овјерену фотокопију лиценце за обављање професионалне дјелатности,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци).

- Увјерење о здравственој способности.

 

За радно мјесто под тачком 1.

- Овјерену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства,

 За радно мјесто под тачком 2.

- Овјерену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из педијатрије.

 

Пријаве са документацијом доставити до 15.11.2019. године. Са кандидатом биће обављен интервју, о чему ће кандидат бити благовремено обавијештен.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол ЈЗУ Болница "Србија" Источно Сарајево или путем поште, на адресу:ЈЗУ Болница "Србија" Источно Сарајево, ул Касиндолског батаљона 113, 71  213. Касиндо, са назнаком Пријава на оглас за пријем у радни однос.

***                                                                                                                       

       

ЈУ СШЦ "ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ"

СОКОЛАЦ

 

 

ПОНИШТАВА СЕ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Поништава се конкурс број: 01-898/19 од 18.10.2019. године , објављен у дневном лису "Глас Српске" дана, 23.10.2019. године.  Конкурс се поништава због техничке грешке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана