ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 28.08.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

 

 

ЈУ ОШ  “АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВОЈКОВИЋИ

ИСТОЧНА ИЛИЏА

                                                                              

расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1.  Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним

     испитом, на одређено вријеме до 30.6.2020 године.

2.  Водитељ продуженог боравка - 1/2 радне норме са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30. 6.2020. године.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), чланом  2. и 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о  држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

   Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1)   диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)   увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и  дидактичко-методичку групу предмета,

3)   увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радно  мјесто за које се тражи радно искуство),

4)   увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)   додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

6)   увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији 

      незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

7)   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

8)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,

9)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 9 септембра 2019. године у 11 часова,  интервју у уторак, 10. септембра 2019. године у 11 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу или  интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” Војковићи, Друге Сарајевске бригаде бр. 57

***

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ”

ХАН ПИЈЕСАК

 

расписује

 

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

 

1.  Наставник физике – 2 часа седмично –  1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2020. године, приправник,

2.   Наставник исламске вјеронауке – 3 часа седмично – 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2020. године – са положеним стручним испитом

3.   Наставник разредне наставе – пуна норма – 1 извршилац за рад у продуженом боравку на одређено вријеме до 30.6.2020. године - положен стручни испит

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), чланом  2. и 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1)   диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)   увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)   увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате за које се тражи положен стручни испит,

4)   увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)   додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)   увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

7)   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

8)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 9.9. 2019. године у 12:00 часова,  интервју истог дана у 13:00 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа „Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак, ул. Александра Карађорђевића 10, 71360 Хан Пијесак

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

“27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

 

 расписује                   

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

           

1.       Професор физике - 17 часова седмично - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2020. године

2.       Професор руског језика - 8 часова седмично - 1 извршилац - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године,

3.       Професор православне вјеронауке - 8 часова седмично - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године

 

            Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду -  (“Службени гласник РС”број: 1/16.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” 29/12) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Уз пријаву ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:  - документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачкама 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

4.   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радна мјеста под редним бројем 1. и 3.

5.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу, за радно мјесто под редним бројем 1. ;

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

9. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. јануар” -13.9.2019. год у 14 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР”

Улица Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује

***

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СОКОЛАЦ”

СОКОЛАЦ

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник разредне наставе - један извршилац са искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме – до повратка на посао раднице на породиљском одсуству;

2. Водитељ продуженог боравка, пуна норма - два извршиоца са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме – до завршетка процеса наставе у школској 2019/2020. години;

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) те у складу са Правилником о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број 37/19).

       

        Општи услови које кандидат мора да испуњава су:

Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству.

Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте.

Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

       Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18);

Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

Увјерење о положеном стручном испиту;

Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

 Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 12.9.2019. године са почетком у 9 часова, а интервју ће се обавити истог дана, односно 12.9.2019. године са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

***

 

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.   Водитељ продуженог боравака (наставник разредне наставе, дипломирани педагог), половина норме (50%) - један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, најдуже до 30.11.2019. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Правилником о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број: 37/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 45/19).

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

        1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

        2) да је пунољетан,

        3) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по  пријему у радни однос),

         4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава ,

        5) да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

         6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интергнитета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

       Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

       Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

1)     да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Уредба о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана члан 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

 

2) да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Г) Потребна документација

1.  Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  Увјерење о држављанству; 

4) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интергнитета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

    б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у   области траженој конкурсом или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у школи,

9. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје васпитно-образовна установа,

10. Увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,  која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем наставника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 45/19).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Тестирање кандидата ће се обавити 10.09.2019. године, у 10.00 сати. Интервју кандидата ће се обавити 11.9.2019. године, у 10 сати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

Пријаве са потребним документима доставити у затвореној коверти  са назнаком „пријава на конкурс, не отварати”, на адресу школе:

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

МЛАДИЧКА БР 3                                                                                    

71 213 ИСТОЧНА ИЛИЏА                                                                     

***

         

“УНИС ИНСТИТУТ” ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ

НА РАДУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

ПАЛЕ

 

 објављује

 

КОНКУРС

за избор и запослење сљедећих радних мјеста

 

1.   Стручни сарадник за пројектовање- архитектонска фаза: 1 извршилац

2.   Стручни сарадник за пројектовање- конструкциона фаза: 1 извршилац

3.   Стручни сарадник за пројектовање-машинска фаза: 1 извршилац

4.   Стручни сарадник за пројектовање- електро фаза: 1 извршилац

5.   Стручни сарадник за пројектовање-технолошка фаза: 1 извршилац

 

1/1 Стручни сарадник за пројектовање-архитекстонска фаза - 1 извршилац:

 

Општи услови: Кандидат мора да испуњава опште услове које предвиђа члан 26. Закона о раду Републике Српске.

 

Посебни услови: Кандидат за предвиђено радно мјесто мора да испуњава сљедеће услове:

●  завршен архитектонски факултет,

●  минимално 3 године рада у струци,

●  предност је посједовање личне лиценце за израду и ревизију техничке

   Документације,

●  напредно кориштење рачунара и програма AutoCad, пожељно познавање    пројектовања и у другим сличним програмима (ревит, arhiCAD и сл.),

●  Познавање енглеског језика - минимум Б1 ниво (није неопходно доказивати цертификатом),

●  Предност је и посједовање возачке дозвола Б категорије Спремност на   прековремени рад, рад од куће и рад на терену,

●  Одговорност, прецизност и коректност у послу.

1/2 Стручни сарадник за пројектовање-конструкциона фаза - 1 извршилац:

 

Општи услови: Кандидат мора да испуњава опште услове које предвиђа члан 26. Закона о раду Републике Српске.

 

Посебни услови: Кандидат за предвиђено радно мјесто мора да испуњава сљедеће услове:

●  завршен грађевински факултет-смијер конструкција,

●  минимално 3 године рада у струци,

●  предност је посједовање личне лиценце за израду и ревизију техничке документације,

●  напредно кориштење рачунара и програма AutoCad, пожељно познавање пројектовања и у другим сличним програмима ( (ревит, arhiCAD и сл.),

●  Познавање енглеског језика - минимум Б1 ниво (није неопходно доказивати цертификатом),

●  Предност је и посједовање возачке дозвола Б категорије Спремност на прековремени рад, рад од куће и рад на терену,

●  Одговорност, прецизност и коректност у послу.

 

1/3 Стручни сарадник за пројектовање-машинска фаза - 1 извршилац:

 

Општи услови: Кандидат мора да испуњава опште услове које предвиђа члан 26. Закона о раду Републике Српске.

 

Посебни услови: Кандидат за предвиђено радно мјесто мора да испуњава сљедеће услове:

●  завршен машински факултет,

●  минимално 3 године рада у струци,

●  предност је посједовање личне лиценце за израду и ревизију техничке документације,

●  напредно кориштење рачунара и програма AutoCad, пожељно познавање  пројектовања и у другим сличним програмима (ревит, arhiCAD и сл.),

●  Познавање енглеског језика - минимум Б1 ниво (није неопходно доказивати цертификатом),

●  Предност је и посједовање возачке дозвола Б категорије Спремност на прековремени рад, рад од куће и рад на терену,

●  Одговорност, прецизност и коректност у послу.

 

1/4 Стручни сарадник за пројектовање-електро фаза- 1 извршилац:

 

Општи услови: Кандидат мора да испуњава опште услове које предвиђа члан 26. Закона о раду Републике Српске.

 

Посебни услови: Кандидат за предвиђено радно мјесто мора да испуњава сљедеће услове:

●  завршен електротехнички факултет,

●  минимално 3 године рада у струци,

●  предност је посједовање личне лиценце за израду и ревизију техничке Документације,

●  напредно кориштење рачунара и програма AutoCad, пожељно познавање  пројектовања и у другим сличним програмима ( ревит, arhiCAD и сл.)

●  Познавање енглеског језика - минимум Б1 ниво (није неопходно доказивати цертификатом),

●  Предност је и посједовање возачке дозвола Б категорије Спремност на  прековремени рад, рад од куће и рад на терену,

●  Одговорност, прецизност и коректност у послу.

 

1/5 Стручни сарадник за пројектовање-технолошка фаза- 1 извршилац:

Општи услови: Кандидат мора да испуњава опште услове које предвиђа члан 26. Закона о раду Републике Српске.

Посебни услови: Кандидат за предвиђено радно мјесто мора да испуњава сљедеће услове:

●  завршен технолошки факултет,

●  минимално 3 године рада у струци,

●  предност је посједовање личне лиценце за израду и ревизију техничке  Документације,

●  Познавање енглеског језика - минимум Б1 ниво (није неопходно доказивати цертификатом),

●  Предност је и посједовање возачке дозвола Б категорије,

●  Спремност на прековремени рад, рад од куће и рад на терену,

●  Одговорност, прецизност и коректност у послу.

 

Заједничке напомене за сва радна мјеста:

 

Услови рада:

 

●  Рад у динамичном окружењу,

●  Сигурна примања и стимулација,

●  Професионално усавршавање и унапређивање,

●  Службени телефон и службено возило на кориштење,

●  Кориштење годишњег одмора и слободних дана уз благовремени договор,

●  Радно вријеме понедељак - петак од 8 до 16,

●  Плаћен превоз и топли оброк,

●  Рад суботом само по потреби (евентуално једна субота у току мјесеца)

 

Потребна документација:

 

Кандидати који се пријаве на конкурс дужни су доставити сљедеће документе:

●  Увјерење о држављанству,

●  Увјерење о некажњавању,

●  Увјерење о невођењу кривичног поступка,

●  Копију личне карте,

●  Копију возачке дозволе,

●  Диплома факултета,

●  Увјерење о положеном стручном испиту,

●  Личне лиценце за израду и ревизију техничке документације (уколико  посједује),

●  Биографија кандидата (Curriculum Vitae),

●  Референс листа кандидата са најзначајнијим пројектима на којима је радио.

 

Напомена: Сви тражени документи морају бити у форми оригинала или овјерене копије!

Кандидати који уђу у ужи избор, биће позвани на интервју са комисијом.

Пријаве су кандидати дужни доставити на адресу:

 

“Унис институт” за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара

улица Светосавска О2, 71420 Пале,

 

Кандидати су дужни на коверти назначити за које радно мјесто аплицирају.

Рок за достављање пријава је 25. септембар 2019. године

 

Све неблаговремене и/или непотпуне пријаве ће се одбацити.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана