ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

**********************

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем  у радни однос на неодређено вријеме

 

1. Дактилограф ................... 1 (један) извршилац

 

1.   Кандидати треба да испуњавају сљедеће опште и посебне услове

Општи услови:

-   да је држављанин БиХ;

-   да је пунољетан;

-   да има општу здравствену способност;

-   да се против кандидата не води кривични поступак;

-   да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6  мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу

 

Посебни услови:

- ССС - IV степен биротехничка школа или сродна школска спрема

- познавање рада на рачунару

- најмање 10 мјесеци радног стажа након завршене школске спреме на истим или  сличним пословима

- положен стручни испит пожељно

 

2.   Кандидати се примају у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

3.   Лице које у вријеме пријема у радни однос нема положен стручни испит може     се примити у радни однос уз обавезу да испит положи најкасније у року од  6     (шест) мјесеци од дана пријема у радни однос.

 

Уз пријаву са кратком биографијом кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

 

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија)

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о некажњавању (оригинал или овјерена копија)

- диплома о завршеној школи (оригинал или овјерена копија)

- доказ о потребном радном стажу (оригинал или овјерена копија)

- доказ о познавању рада на рачунару (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о положеном стручном испиту уколико исти имају положен (оригинал или овјерена копија)

 

Доказ о општој здравственој способности обавезан је доставити само изабрани кандидат.

 

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава, писменог рада, обавезног тестирања дактилографије и усменог разговора са кандидатима који испуњавају услове конкурса.

 

Документација не старија од шест мјесеца. Молимо кандидате да уз пријаву не достављају додатне материјале који нису тражени конкурсом.

 

Пријаве се подносе на писарници суда лично  или путем поште на адресу: Окружни привредни суд Источно Сарајево, Војводе Радомира Путника бб, 71123 Источно Сарајево. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс”.

 

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Конкус ће се објавити у “Гласу Српске” и на Њеб страници суда.

*********

ГП “ПУТ” АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Славка Леовца бр. 1,

 

расписује

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на неодређено или одређено –  вријеме

 

 

1.   Дипломирани инжењер грађевинарства               2 извршиоца

2.   Дипломирани инжењер машинства                       1 извршилац

3.   Дипломирани економиста                                        1 извршилац

4.   Грађевински техничар                                           2 извршиоца

5.   Тесар                                                                3 извршиоца

6.   Зидар                                                             3 извршиоца

7.   Армирач                                                                   2 извршиоца

8.   Асфалтер                                                                   2 извршиоца

9.    КВ руковаоци грађ. машином                                       3 извршиоца

10.  КВ руковалац бетонаром                                      1 извршилац

11.  НК радник                                                      10 извршилаца

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом о раду Републике Српске кандидати треба да испуњавају сљедеће услове за заснивање радног односа и то

1.  Радно мјесто под редним бројем 1.

-  Дипломирани инжењер грађевинарства, седми степен стручне спреме,    са радним искуством или без радног искуства, са или без положеним стручним     испитом.

2.  Радно мјесто под редним бројем 2.

-  Дипломирани инжењер машинства, седми степен стручне спреме, са радним    искуством у струци.

3.  Радно мјесто под редним бројем 3.

-  Дипломирани економиста, седми степен стручне спреме, са радним искуством у    струци.

4.  Радно мјесто под редним бројем 4.

 -  завршена средња грађевинска школа, IV степен стручне спреме, са радним    искуством или без радног искуства.

5.  Радно мјесто под редним бројем 4, 5, 6 и 7

  -  завршен трећи степен стручне спреме – ВКВ или КВ категорије са радним    искуством или без радног искуства.

6.  Радно мјесто под редним бројем 8 и 9

 -  завршен трећи степен стручне спреме – ВКВ или КВ категорије са радним    искуством или без радног искуства.

7.  Радно мјесто под редним бројем 10.

 -  завршена основна школа - са радним искуством или без радног искуства.

 

Оглас остаје отворен до попуњавања радних мјеста.

Заинтересовани за посао се могу пријавити у управу предузећа или пријаве слати на адресу

ГП “ПУТ” а.д. Источно Сарајево, Славка Леовца бр. 1, 71123 Источно Сарајево.

****

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ

 “БАМБИ” ПАЛЕ

 расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника-васпитача

 

1. Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом (најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програма за образовање васпитача)… 3 извршиоца

 

 

II Опис послова

 

Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ПУ Клуб за дјецу “Бамби” Пале.

 

III Општи услови

 

1. Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност за рад с дјецом,

4. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 

     шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова 

      у дјечијем вртићу,

5. Да се против њих  не води кривични поступак.

 

IV  Посебни услови:

 

     Кандидати из поглавља I овог конкурса, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

1. Висока стручна спрема

а)  - ВСС - први циклус студијског програма  или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

б) - положен стручни испит

 

 

V - Потребна документација:

 

       Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:

 

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Диплому о завршеној стручној спреми – први циклус студијског програма  или

    еквивалент по студијском програму предшколског васпитања,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у

    дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад,

6. Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

7. Увјерење да нису осуђивани (доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне

     процедуре, а прије заснивања радног односа),

8. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом     (доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

 

V - Рок подношења пријава:

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу “Глас Српске”,  и огласној табли ПУ Клуб за дјецу “Бамби” Пале.

     Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VI - Остале одредбе

 

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који

испуњавају услове конкурса обавиће се 28.3.2020. године у 10 часова у просторијама установе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      

 Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ПУ Клуб за дјецу “Бамби”, Сердар Јанка Вукотића бр 12, 71420 Пале, препоручено или лично, сваки радни дан од 8.30 до 16.30 часова са назнаком “Комисија за спровођење поступка пријема радника у  ПУ Клуб за дјецу “Бамби” Пале”.

 

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

***

 

КАЗНЕНО  ПОПРАВНИ ЗАВОД  ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Меше Селимовића 1. И. Сарајево

 

  доносим,

 

 

 ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНОГ  КОНКУРСА

                               Број: 08/1.01/ 120 - 210 /20 од 25.2.2020. године

 

 

Поништава се јавни конкурс наведеног броја и датума објављен у дневним новинама “Глас Српске” од 4.3.2020 године, за радно мјесто:

 

1. Кувар - инструктор  -  (1) један извршилац на неодређено вријеме;

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана