ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

Јана Кезић
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.05.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СРБИЈА"

ПАЛЕ

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 1. Професор разредне наставе - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства.

У радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", бр: 1/16, 66/18 и 119/21) и члановима 5. и 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (’‘Службени гласник РС’’ бр. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 и 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерељем о држављанству,
 2. Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

 1.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивавалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,
 2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитнообразовном процесу,
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
 7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 8. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 30.05.2022. године, са почетком у 09:00 часова, а интервју ће бити обављен истог дана са почетком у 11:00 часова у просторијама ЈУ ОШ „Србија" Пале.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интрвју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе .

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком ''Пријава на конкурс'' на адресу Школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

***

ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

 

расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Школа за основно музичко образовање из Источног Новог Сарајева, расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Школа за основно музичко образовање.

 

II -  Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

 

III  Мандат: Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Општи и посебни услови радног мјеста

 

IV – Услови за учешће на конкурсу:

За директора Јавне установе Школа за основно музичко образовање из Источног Новог Сарајева може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора  и разрјешења директора основне школе и то:

 

Општи услови:

 1. да је држављанин Републике Српске /Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има општу здравствену способност за рад.

Посебни услови:

 1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 2. да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1. овог става,
 3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник републике Српске", број: 44/17,31/18,84/19,35/20 и 63/20).

Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V – Потребна документација

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству;
 3. Диплому о завршениј стручној спреми;
 4. Потврду којом се доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;
 5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат, а прије ступања  на дужност;
 6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност;
 7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета , злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;
 9. Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;
 10. Кратку биографију са подацима о предходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;
 11. Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оргиналу или овјереној фото-копији и не смију бити старији од шест мјесеци.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) неће се враћати кандидатима.

 

VI  - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се достављају лично или путем поште, на адресу:

 ЈУ Школа за основно музичко образовање

Ђенерала Драже Михаиловића бр.40

71123 Источно Ново Сарајево

Са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Школе за основно музичко образовање (НЕ ОТВАРАТИ).

Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме, тачну адресу становања кандидата;

VII  - Начин и рок обавјештења кандидата о резултатима конкурса 

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора школе у року од 8 /осам/ дана од дана пријема одлуке.

***

MORE FOR LES д.о.о.

ул. Српских владара бр.9

Источна Илиџа

расписује

                                                               

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

Радно мјесто:

1.  комерцијалиста

Мјесто рада: Источна Илиџа , Босна и Херцеговина

 

Контакт подаци за достављање пријава :

Телефон: +387 57 317 269

Еmail : office@fagor.ba

Јавни оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КАСИНДО

 

расписује

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1.  Наставник разредне наставе, пуна норма - један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, а најдаље до 31.08.2023. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16, 66/18, 91/21 – одлука Уставног суда РС и 119/21), Законом о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'' број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 74/18, 45/19).

(А) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да се не налази у посебном Регистру лица правноснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.,

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

1) да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'' број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Уредба о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (''Службени гласник Републике Српске'' број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана чланом 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

2) да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.  

Г) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

(А) Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  Увјерење о држављанству, 

4.  Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

  (Б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

5. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у области траженој конкурсом или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у области траженој конкурсом,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

8. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

9. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

10. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје и васпитно-образовна установа,

11. Увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвлида.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник РС'' број 74/18 и 45/19).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Тестирање кандидата ће се обавити 02.06.2022. године, у 12.00 сати. Интервју кандидата ће се обавити истог дана у 13.00 сати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије одржавања тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

Пријаве са потребним документима доставити у затвореној коверти лично или путем поште са назнаком „пријава на конкурс, не отварати", на адресу школе:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КАСИНДО

МЛАДИЧКА БР 3                                                                                       

71 213 ИСТОЧНА ИЛИЏА  

 

 

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

СОКОЛАЦ

 

расписује

 

ПОНОВЉЕНИ  КОНКУРС

За пријем радника на одређено вријеме (до повратка радника са боловања)

 

I

Радно  мјесто

 

1.васпитач  - два извршиоца

II

Опис послова

 

Према Правилнику о унутрашњој организацији  и  систематизацији радних мјеста у ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац.

 

III

Општи услови

-да је држављанин Републике Српске и БиХ,

-да је старији од осамнаест година,

-да има општу здравствену способност,

-да се против њега не води кривични поступак

IV

Посебни услови

-висока школска спрема –предшколско образовање –са академским звањем дипломирани васпитач,њамање први циклус студијског програма 240 ECTS бодова

-положен стручни  испит за васпитно-образовни рад

-једна година радног искуства у струци у вртићу

V

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњености  општих и посебних услова

-диплому о завршеној школи

-увјерење о држављанству

-извод из матичне књиге рођених

-увјерење о положеном стручном испиту

-додатак дипломи,који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена

-увјерење о рандом искуству

-увјерење о некажњавању

-увјерење да се не води кривични поступак

-увјерење издато  од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,након стицања високе стручне спреме

Кандидати који буду примљени  обавезни су донијети  љекарско  увјерење  о здравственој способности.

Сва потребна документација  доставља се у оригиналу  или  овјереној  копији  и не може бити старија од шест мјесеци.

VI

Пријаве се могу доставити  лично или на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац ,ул.Груја Новаковића 7. са назнаком :" За комисију за избор" у року од осам  дана од последњег објављивања конкурса . Конкурс ће објавити Завод за запошљавање Републике Српске.

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а достављени документи се не враћају .

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ „Иво Андрић", Вишеград

Краља Петра I бр.16,

тел.: 058/630-250, е-mail: ss74@skolers.org

 

К О Н К У Р С

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

1.       Професор српског језика- 18 часова, 1 извршилац,  са искуством и положеним стручним испитом , на одређено вријеме, до 31.08.2022. године.

Поред услова утврђених Законом о раду-  („Службени гласник РС"број: 1/16 и 66/18.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.104. и 106. Закона о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС",број: 41/18 и 92/20,) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл .гласник РС" 29/12.) ,Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС" број: 34/15 и 83/15), Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске,број:24/19)    

Уз пријаву ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

-Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

6.   увјерење о радном стажу/искуству издато од ранијег послодавца;

7.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу ;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС",број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Ако се на конкурс не пријави наставник који испуњава услове стручне спреме утврђене законом и правилником и уколико не постоји могућност ангажовања стручног лица запосленог у школи или на подручју актива директора са непуном нормом, директор може на одређено вријеме примити лице без потребних услова у погледу нивоа и врсте образовања- неверификовани наставник са најмање четири одслушана семестра тог предмета у току студија, а најдуже за једно полугодиште.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 24/19).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ"  дана 30.05.2022.год. у 10.00 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју,сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ"

Улица КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ бр.16/ са назнаком за Конкурс

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана