ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.01.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

*****************

ЈУ ОШ “МОКРО”

МОКРО

расписује 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Секретар школе, 1 извршилац, на 95 % радне норме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду и  чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 113. и 129. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17, 31/18 и 84/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Уколико се на расписани конкурс за попуну радног мјеста секретара школе пријави лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни испит.

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом, кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава и достави приликом пријављивања на јавни конкурс:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених,

3) да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Напомена: Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) додатак дипломи са подацима о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје додаци о просјеку оцјена,

3) увјерење о положеном стручном испиту за радно мјесто за које се тражи радно искуство и положен стручни испит,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије погинулих бораца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте им неће бити враћене.

Тестирање кандидата који су благовремено доставили потребну документацију, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 28.1.2020. године у 9 часова, а интервју 29.1.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама ОШ “Мокро” у Мокром. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе, Мокро бб, 71428, препорученом пошиљком или лично у школи.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ”

ХАН ПИЈЕСАК

 расписује

 

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

 

1.  Наставник техничког образовања – 1 извршилац на 5 часова - са положеним стручним испитом и радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 , 31/18 и- 84/19), чланом  2. и 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1)  диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних  академских студија у одговарајућој области,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)  увјерење о положеном стручном испиту,

4)  увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији 

     незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на  којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о  кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање кандидата  који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак, 30.1.2020. године, у 10 часова. Интервју ће се обавити 30.1.2020. године у 11 часова. 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак, ул. Александра Карађорђевића 10, 71360 Хан Пијесак

***

ЈУ ОШ “ПАЛЕ” ПАЛЕ

расписује

 

КОНКУРС

 

1. Наставник биологије 12 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у  васпитно-образовном процесу - 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 1/16 и  66/18) и члановима  5. и 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18 и 84/19) и члановима  2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18 и 84/19). Такође, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз  потписану пријаву и документацију којом  доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу  предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5) Додатак дипломи или увјерење високошколске установе који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца,)

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве биће постављен на огласној табли школе.

Тестирање  и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе:

- 30.1.2020. године са почетком у 11 часова – тестирање;

- 31.1.2020. године са почетком у 11 часова – интервју.

 Кандидати се неће  посебно позивати  на  тестирање и интервју, а  уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

У пријави на конкурс обавезно је да кандидати наведу тачну адресу становања и број телефона.

 

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе, Милана Симовића број 26, 71 420 Пале, препорученом пошиљком или лично у школи.

***

 

ЈУ СШЦ “ИСТОЧНА ИЛИЏА”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

 

1.  Професор италијанског језика и књижевности - 3 часа, на одређено вријеме, приправник - година  дана;

2. Професор соло пјевања - 24 часа, на одређено вријеме - до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом;

3.  Професор фармацеутске групе предмета (фармацеутска технологија)- 7 часова, на одређено  вријеме - до краја наставне године, са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Изузетно, уколико не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом на радна мјеста за које се ови услови наводе, узеће се у обзир пријаве кандидата без радног искуства.

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз потписану пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ;

5. увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

7. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета (за позиције 2 и 3);

8. увјерење  о положеном стручном испиту (за позиције 2 и 3);

9. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (за позиције 2 и 3);

10. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженом конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

12. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио с непуним радним временом , то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме)- за позиције 2 и 3;

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српска, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно  осуђених за кривична дјела сексуално злоупотребе и искоришћавања дјеце - за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Тестирање  кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 30.1.2020. године у 9 часова, а интервју исти дан у 10 часова у просторијама школе.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Источна Илиџа”, Ул. Стефана Немање број 10 

71123 Источно Сарајево, са назнаком “За конкурс – позиција број ___

Контакт телефон: 057/342-735                          

***

                                                                                     

ЈУ СШЦ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ЧАЈНИЧЕ

расписује

 

КОНКУРС

 

1.  Професор географије, са искуством – 8 часова седмично, до повратка радника са функције и

2.  Професор православне вјеронауке, са искуством – 3 часа седмично до 31.8.2020. године.

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1.  увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радна мјеста за која је расписан конкурс за лица са радним искуством;

7.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

8. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

9.  увјерење  да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

10. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

11.  увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених. За незапослена лица која се налазе на евиденцији рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом;

13. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Увјерења из тачке 10. и 11.  - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање  и интервју кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 29.1.2020. године географија у 10, православна вјеронаука у 11 часова.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу  школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈУ Средњошколски центар “Петар Петровић Његош”, Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 36, 73280 Чајниче.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

ЧАЈНИЧЕ

расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

       1.  Наставник/професор  математике ....12 часова на одређено  радно вријеме до

             31.8.2020. године, централна школа, са радним искуством  и положеним стручним испитом       

 

Радник ступа на  рад даном потписивања уговора  о раду на одређено радно вријеме.

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са   чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ЕСТС бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати  који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31 /18 и 84/19), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                     

         

Кандидати треба да испуњавају и услове, из члан 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан  за радно мјесто  на које конкуришу.

  

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно  достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих  и посебних услова услова, и то:

         

1.  Увјерења о држављанству;

2.  Извода из МК рођених или личне карте;

3.  Дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних  академских студија у одговарајућој области  (диплома мора бити призната уколико није стечена  на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

4.  Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, (које  је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и  дидактичко-методичку групу предмета);

5.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6.  Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7.  Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након  завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

8.  Увјерења  да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о  подацима из  посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,  за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона)

   У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број:74/18  и 26/19) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

 

Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

           За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о  просјеку оцјена током студирања;

           За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат  пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми и профилу  затраженим  конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

1.  За дужину радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              -  степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

*** Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу  школе.

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

31.1.2020. године, тестирање са почетком у 10 часова,

31.1.2020. године,  интервју са почетком у  12 часова.

 

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

*** Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Игумана Василија бб

73 280 Чајниче, препоручено или директно у школу.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор генералног секретара

Универзитета у Источном Сарајеву

 

I

Расписује се јавни конкурс за избор генералног секретара Универзитета у Источном Сарајеву.

 

II

 Кандидати за избор на функцију генералног секретара Универзитета морају задовољити опште и посебне услове.

 

а) Општи услови за избор генералног секретара су:

- да је старији од осамнаест година;

- да је кандидат држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да има општу здравствену способност;

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

- да се против кандидата не води кривични поступак;

- да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере.

 

б) Посебни услови за избор генералног секретара су:

- Мр/  ВСС (VIII степен образовања или други циклус студија 300 ECTS бодова; VII

  степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова, завршен правни факултет)

- пет година радног искуства након дипломирања на пословима правне струке, од чега најмање три године на руководећим пословима;

- доказане организационе способности и постигнути резултати у раду.

 

III

Кандидати су обавезни да уз пријаву на јавни конкурс за избор генералног секретара приложе доказе о испуњености општих и посебних услова:

-   оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

-   оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске и Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

-  оригинал или овјерену копију љекарског увјерења о здравственој способности;

- оригинал или овјерену копију увјерења да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

-  оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

-  овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

-  оригинал или овјерену копију дипломе;

-  доказ о радном искуству након дипломирања на пословима правне струке у трајању од најмање пет година;

-  доказ о обављању руководећих послова у трајању од најмање три године;

-  биографија о кретању у служби;

-  друге доказе којима се потврђују стручна знања, способности и резултати у раду.

 

IV

          Генерални секретар руководи Секретаријатом Универзитета и координира рад административних служби факултета, академија и института.

          Генералног секретара бира Управни одбор Универзитета, на приједлог ректора Универзитета.

Генерални секретар Универзитета се бира на период од 4 године са могућношћу поновног избора.

 

V

Овај конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, кандидати могу доставити лично на протокол или путем поште на адресу Универзитет у Источном Сарајеву, ул. Вука Караџића бр. 30, 71 123 Источно Сарајево, са назнаком “за Комисију за провођење конкурсне процедуре избора генералног секретара Универзитета”.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

***

 ЈУ СШЦ “ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СОКОЛАЦ                                                                                   

 расписује 

 

                                                    КОНКУРС

                                          за попуну упражњених радних мјеста

 

Опис радних  мјеста

 

1. Професор социологије (2 часа седмично), на одређено вријеме, до краја школске године 2019/2020,  приправник  - један извршилац;

 

2.  Професор хемије (4 часа седмично) на одређено вријеме, до краја школске године 2019/2020, са положеним стручним испитом - један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске” бр 1/16 и 66/18), тако и посебне услове у складу са чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18), Правилником  о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/15 и бр. 83/15):

 

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

 Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да није правоснажно осуђен  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце;

6 ) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности , полног интегритета,  злостављања дјетета , полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерења из тачке 4) и  5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеној  педагошко- психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу;

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7 као и лица која су по прописима  важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18 ) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За  све  кандидате  који испуњавају  горе  наведене услове  тестирање и интервју биће одржани  дана 24.1.2020. године  у 12 часова у  просторијама   ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” у Сокоцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити “ПРИЈАВА НА КОНКУРС” са назнаком за позицију за коју су конкурише,  а додатне информације могу се добити на бр.телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен  8  дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.                                                   

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана