ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**************

******************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

ВИШЕГРАД

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 

1.   Наставник српског језика – 1 извршилац на 17 часова – са радним искуством и положеним  стручним испитом на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдаље до 31.8.2021. године;

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број: 74/18 и 26/19)  кандидат треба да испуњава и  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 3.   Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске",  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 6. Правилника о начину организовања проширеног програма ("Службени гласник РС" број: 37/19 и 13/20).

 

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20.), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан а то се  доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Да по подацима из Посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

29.10.2020. године, тестирање са почетком у 9 часова,

29.10.2020. године,  интервју са почетком у   10.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске"

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић", улица Војводе Путника 16, 73240 Вишеград, препоручено или директно у школу.

***

ОПШТИНА РУДО

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног руководећег радног мјеста у Општинској управи Рудо

 

I - Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног руководећег радног мјеста у Општинској управи Рудо:

1. секретар Скупштине општине Рудо .......................................................1 извршилац.

II - Мандат

Мандат секретара Скупштине општине Рудо траје до краја мандата сазива скупштина који га је изабрао.

Секретар скупштине има радно-правни статус службеника на руководећем радном мјесту.

III - Опис послова

Секретар скупштине руководи стручном службом скупштине, одговора за рад стручне службе и обавља друге послове у складу са законом и Правилником у унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо („Службени гласник општине Рудо" број: 5/17, 1/18, 3/19 и 7/19 ).

IV - Општи услови за кандидате:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ и

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

V - Посебни услови за кандидате:

1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања и

3. да има положен стручни испит за рад у управи.

 

VI - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да приложе документацију о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанства Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, не старије од 6 мјесеци,

3. овјерену фотокопију личне карте,

4. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи не старије од 3 мјесеца (за лица рођена у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем),

5. потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву о испуњавању општих услова из тачке 5. 6. и 7. конкурса,

6. овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

7. увјерење о радном искуству у струци,

8. овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској управи,

9. биографију о кретању у служби и

10. увјерење о општој здравственој способности - доставиће изабрани кандидат по окончању поступка по конкурсу.

VII - Пријаве на Јавни конкурс достављају се у затвореној коверти лично у пријемној канцеларији Општинске управе Рудо или путем поште, на адресу, Општина Рудо - Комисија за избор секретара Скупштине општине Рудо, ул. Ђенерала Д. Д. Михаиловића 41, 73260 Рудо.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је предсједник Комисије Велибор Ћировић, контакт телефон: 058-711-164.

VIII - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске", дневном листу „Глас Српске" и Телевизији Рудо. Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор секретара Скупштине општине Рудо обавиће интервју, о чему ће кандидати бити писмено обавијештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.  Професор физичког васпитања -10 часова седмично, 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом, на неодређено вријеме

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос Кандидати поред општих услова прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да  испуњавају и посебне услове прописане  чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању(„Сл. гл. РС", бр.41/18) , Правилником  о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи(„Сл. гл. РС",бр.24/19) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гл. РС",број 29/12,80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске",број 34/15 и 83/15)

Уз пријаву(потписану од стране кандидата) са бројем телефона и адресом становања потребно је доставити :

1. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте, 

2. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци, доставља  кандидат прије заснивања радног односа који буде изабран)

4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење под тачком 4 и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова  или еквивалент и стручно звање у  одређеној области,

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави ,

10. увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

11. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

12. увјерење о положеној педагошко-андрагошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

13. увјерење о радном стажу ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа

14. увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16. увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Предност има кандидат –дијете погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од  најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће објавити списак кандидата који испуњавају услове конкурса а тестирање и интервју ће се обавити  28.10.2020. у 11 часова са кандидатима који  испуњавају услове тражене конкурсом.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Рудо, Улица Цара Душана број 35,73260 Рудо, са назнаком „за конкурс"

***

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

 

 р а с п и с у ј е:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I  Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинску управу општине Хан Пијесак и пријем у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника, на радно мјесто:

 

1.   Самостални стручни сарадник за културу, образовање и питања младих  .........................................................................1 извршилац

 

II Опис послова и задатака

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за културу, образовање и питања младих утврђен је чланом 36. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Хан Пијесак и то Одјељак Б, Одјељење за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности  тачка 14. ( „Службени гласник општине Хан Пијесак број: 06/17, 11/17, 19/18, 25/18,28/18,31/19,33/19,39/19 и 5/20).

Категорија радног мјеста: пета категорија

Звање: самостални  стручни сарадник  трећег звања. Кандидати који се пријављују на јавни конкурс потребно је да испуњавају сљедеће услове:

 III Општи услови:

Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања Конкурса

6. да није у  сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

IV Посебни услови:

1. Посебни услови које мора да испуњава кандидат су:

- ВСС - први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање професор разредне наставе,

- 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- положен стручни испит за рад у општинској управи.

V Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву која је доступна на интернет страници општине Хан Пијесак, а може се  добити и у општини на писарници.

VI Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе  фотокопију сљедећих докумената и то :

1. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања),

 2. фотокопију увјерења о  о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске" број 68/11, 85/11 и 7/15),

3. фотокопију потврде или увјерења о радном искуству у струци ( потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стекао радно искуство);

4. фотокопија увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине;

5. фотокопија извода из матичне књиге рођених.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс. Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера стручне оспособљености, знања кандидата, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени као и путем интернет странице општине Хан Пијесак.

 Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности као и  овјерене изјаве:

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса;

- да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине;

- да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе;

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 1. овог члана у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата.

   VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске" и "Службеном гласнику Републике Српске".

Ако  Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне  пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса. Пријаве се могу доставити лично на протокол у писарници или путем поште на адресу:Општина Хан Пијесак, Конкурсна комисија ,ул. Александра Карађорђевића бр: 4 са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

За  додатна обавјештења о јавном конкурсу можете се обратити контакт особи: Видовић Драгани на телефон  057/557-258

***

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I  Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинску управу општине Хан Пијесак и пријем у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника, на радно мјесто:

 

1.  Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности ...........................1 извршилац

 

II Опис послова и задатака

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности утврђен је чланом 36. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Хан Пијесак и то Одјељак Б, Одјељење за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности  тачка 13. ("Службени гласник општине Хан Пијесак", број: 06/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18,31/19, 33/19, 39/19 и 5/20).

Категорија радног мјеста: пета категорија

Звање: самостални стручни сарадник  трећег звања. Кандидати који се пријављују на јавни конкурс потребно је да испуњавају сљедеће услове:

 

 III Општи услови:

Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања Конкурса

6. да није у  сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

IV Посебни услови:

1. Посебни услови које мора да испуњава кандидат су:

- ВСС - економски факултет, VII степен или први циклус студија - дипломирани економиста са остварених најмање 240 ECTS бодова,

- 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- положен стручни испит за рад у општинској управи.

V Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву која је доступна на интернет страници општине Хан Пијесак, а може се  добити и у општини на писарници.

VI Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе  фотокопију сљедећих докумената и то :

1. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања),

 2. фотокопију увјерења о  о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске" број 68/11, 85/11 и 7/15),

 3. фотокопију потврде или увјерења о радном искуству у струци ( потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стекао радно искуство);

 4. фотокопија увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине;

  5. фотокопија извода из матичне књиге рођених.

 Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс. Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера стручне оспособљености, знања кандидата, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени као и путем интернет странице општине Хан Пијесак.

 Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности као и  овјерене изјаве:

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса;

- да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине;

- да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе;

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 1. овог члана у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата.

   VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас српске" и „Службеном гласнику Републике Српске".

Ако  Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне  пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса. Пријаве се могу доставити лично на протокол у писарници или путем поште на адресу:Општина Хан Пијесак, Конкурсна комисија, ул. Александра Карађорђевића бр: 4 са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

За  додатна обавјештења о јавном конкурсу можете се обратити контакт особи: Видовић Драгани на телефон  057/557-258

***

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.   Виши стручни сарадник ......................................................................... извршилаца 1

 

Радни однос заснива се на одређено вријеме , 1 (једна) година.

 

Општи услови:

1.   Да је држављанин БиХ

2.   Да се против њега не води кривични поступак

3.  Да има општу здравствену способност

4.  Да је пунољетан

 

Посебни услови

1.   ВСС - Завршен Правни факултет (осам семестара 240 ECTS бодова) дипл. правник

2.   Положен правосудни испит

3.   Радно искуство:  3 године на раду на правним пословима.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању, овјерену фотокопију личне карте, увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци, потврду о радном искуству, доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) и увјерење о невођењу кривичном поступка, доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

 

У поступку пријема кандидата провешће се провјера знања (тестирање) и интервју са кандидатима који испуњавају услове.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу:

Окружни суд у Источном Сарајеву

Карађорђева бр. 5

71123 Источно Сарајево

***

ЈУ ОШ "СОКОЛАЦ"

СОКОЛАЦ

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - један извршилац са искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме, до завршетка процеса наставе у школској 2020/2021. години, односно до 30.6.2021. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

       

          Општи услови које кандидат мора да испуњава су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20 )  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1 Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 6. Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник Републике Српске" број 37/19);

2 Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3 Увјерење о положеном стручном испиту;

4 Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5 Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6 Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7 Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

8 Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9 Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10 Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс" на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске"

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 30.10.2020. године са почетком у 10 часова, а интервју ће се обавити истог дана, односно 30.10.2020. године са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ "МОКРО"

МОКРО    

расписује 

 

КОНКУРС

 

за пријем приправника са високом стручном спремом - дјеце погинулих бораца ВРС у радни однос на одређено вријеме.

 

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у ЈУ ОШ "Мокро", Пале, по Програму подршке запошљавања младих са високом стручном спремом у статусу приправника - дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, на  радно мјесто:

 

1. Професор руског и српског језика и књижевности - 1 извршилац;

Приправником се сматра лице које је завршило факултет и има високу стручну спрему, које нема 12 мјесеци радног стажа у том занимању и које треба према закону положити стручни испит, а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

Приправник се прима у радни однос на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидати, дјеца погинулих бораца ВРС, поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске, бр. 1/16 и 66/18) и посебних услова прописаних чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основним школама („Службени гласник Републике Српске", бр. 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1.   да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о       држављанству,

2.   да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом       личне карте,

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест    мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије       заснивања радног односа,

  4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства        личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог        насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.   увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела       сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.   увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против       достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета,       полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс (са биографијом, адресом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.   овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је       наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.   увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које      је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и      дидактичко-методичку групу предмета,

3.  додатак дипломи са подацима о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске      установе о просјеку оцјена током студирања,

4.   увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених       лица која траже запослење,

5.   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о       утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике      Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6.   увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном       статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о     кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.   увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном       статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату

 из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им неће бити враћене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Тестирање ће се обавити дана 26.10.2020. године са почетком у 10 часова, а интервју истог дана са почетком у 12 часова у просторијама школе са кандидатима који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну плочу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављати поштом на адресу школе ЈУ ОШ „Мокро", Мокро бб, 71428 са назнаком „За конкурс" или предати лично у школу.

***

ЈУ ОШ "МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ"

ХАН ПИЈЕСАК

                                                                                                                                                                

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

 1. Наставник математике – 1 извршилац – приправник, 16 часова на одређено вријеме до      повратка радника са функције, а најдаље до 31.8.2021. год.

2.   Наставник географије – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, 8       часова на одређено вријеме до 31.8.2021. год.

3.  Наставник историје – 1 извршилац – приправник, 7 часова на одређено вријеме до       31.8.2021. год.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС" број: 01/16 и 66/18)   и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину  бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број:74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Служени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и 26/19) и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14(„ Службени гласник Републике Српске" број: 18/16).

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије закључивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС" број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за кандидата који конкурише на радно мјесто наставника географије,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у четвртак, 29.10.2020. године, у 14 часова, интервју истог дана у 15 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу: ЈУ Основна школа "Милан Илић Чича Шумадијски" Хан Пијесак, ул. Александара Карађорђевића 10, 71360 Хан Пијесак.                                                                                   

***

ПУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ"

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

расписао:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос ради обављања приправничког стажа

 

I – Основни подаци

1.   Расписује се јавни конкурс за пријем 4 приправника у радни однос на одређено вријеме у    трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, а у складу са Уговором о   одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС   бр. 02.1.3/0601-278-3/20 

 од 15.9.2020. године.

 

II –Услови за кандидате

2.  Поред услова предвиђених члановима од 26. до 31. Закона о раду ("Службени гласник   Републике Српске" бр. 01/16), а који се тичу година живота и опште здравствене способности  за рад, кандидати морају испуњавати и посебне услове и то:

-   Најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на   студијском програму предшколског васпитања и образовања, или програму за образовање     васпитача, или студијском програму педагогија или студијском програму психологија.

 

3.   Рад у предшколској установи не може обављати лице које је правоснажно осуђено за кривично     дјело које га чини недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и    образовања, а односи се на дјела учињена против: достојанства личности, морала, службене   дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља    над  дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за   порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица,    запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и    друга кривична дјела, а што ће Установа провјерити службеним путем за изабраног кандидата    прије ступања на рад.

III – Документи потребни за пријаву на конкурс

4.   Кандидати су обавезни доставити сљедеће:

-   Пријаву на јавни конкурс (слободна форма која поред основних података о кандидату садржи и кратку биографију, или образац пријаве који кандидати могу преузети у Установи или на веб  страници Установе www.vrticpatrijarhpavle.com , од дана објаве конкурса).

-   Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија обрасца без ограничења  трајања)

-   Увјерење о држављанству (оригинал не старији од 6 мјесеци или овјерена фотокопија)

-   Диплома (оригинал или овјерена фотокопија)

-   Документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања   или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (оригинал     или овјерена фотокопија)

-   Документ у форми увјерења о укупном времену чекања на посао у стручној спреми траженој    конкурсом издат од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је      кандидат пријављен (оригинал или овјерена фотокопија)

IV – Рок за подношење пријаве

5.   Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објаве конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

VI – Начин достављања

6.   Пријаве се могу доставити лично на протокол Установе, или путем поште на адресу Установе.

VII – Интервју

7.   Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, одржаће се у   просторијама Установе дана 26.10.2020. године, у 10 часова, те се кандидати неће посебно    позивати.

8.   Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматрат ће се да је одустао од пријаве на конкурс.

VIII – Начин објављивања

9.   Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Установе на адреси   www.vrticpatrijarhpavle.com, као и дневном листу "Глас Српске".

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

На основу чланова 111. и 113. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) директор ЈУ Основне школе „Петар Петровић Његош" Источна Илиџа расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Опис радних мјеста

 

1.   Наставник француског језика – 8 часова, 1 извршилац – приправник, на одређено вријеме до     31.8.2021. године;

2.  Наставник биологије – 4 часа, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним

      испитом, на одређено вријеме до 31.08.2021. године.

(Уколико се за радно мјесто наставника биологије не јави лице са радним искуством и положеним стручним испитом разматраће се пријаве кандидата без радног искуства и положеног стручног испита.)

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 104 и члана 111. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и дугог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19)  је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто под бројем 2;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 26.10.2020. у 13 часова, а интервју ће се обавити истог дана у 14.30 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу:

ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош" Источна Илиџа

Бановић Страхиње 8

71123 Источно Сарајево                                                                                                                                                                                                              

    

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана