ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**************

ОСНОВНИ СУД У СОКОЦУ

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме и пријем

приправника - волонтера на одређено вријеме

 

1. Дактилограф ………………………….. 2 (два) извршиоца

Услови:

- Школска спрема: завршена средња биротехничка школа III или IV степен или друга средња школа, а изузетно основна школа са дактилографским курсом, те завршен најмање II степен курса за рачунаре.

Радно искуство: 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима.

 

2. Референт за унос докумената …………………….. 1 (један) извршилац

Услови:

- Школска спрема: завршена средња школа друштвеног смјера IV степен стручне спреме или друга средња школа IV степен стручне спреме, положен стручни испит и завршен најмање II степен курса за рачунаре.

Радно искуство: 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима.

3. Радник на одржавању чистоће ………………………….. 2 (два) извршиоца

Услови:

- Школска спрема: завршена основна школа

4. Судијски приправник-волонтер ………………….. 3 (три) извршиоца

Услови:

- Школска спрема: завршен правни факултет, VII степен стручне спреме

Потребна документација за радно мјесто под редним бројем 1:

- пријава на конкурс са краћом биографијом кандидата

- диплома о завршеној школи (оригинал или овјерена фотокопија)

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

- доказ о радном искуству у струци са назнаком послова на којима је стечено радно искуство

- доказ о завршеном курсу за рад на рачунару

 

Потребна документација за радно мјесто под редним бројем 2:

- пријава на конкурс са краћом биографијом кандидата

- диплома о завршеној школи (оригинал или овјерена фотокопија)

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

- доказ о радном искуству у струци са назнаком послова на којима је стечено радно искуство

- доказ о завршеном курсу за рад на рачунару

Потребна документација за радно мјесто под редним бројем 3:

- пријава на конкурс са краћом биографијом кандидата

- диплома или свједочанство о завршеној школи (оригинал или овјерена фотокопија)

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

- доказ о радном искуству (уколико посједује) са назнаком послова на којима је стечено радно искуство

Потребна документација за приправника - волонтера под редним бројем 4:

- диплома о завршеној школи (оригинал или овјерена фотокопија)

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

- увјерење са просјеком оцјена током студија

Напомена: Судијски приправник – волонтер се прима на одређено вријеме у трајању од 2 (двије) године, тј. до стицања услова за полагање правосудног испита.

Пријаву са неопходном конкурсном документацијом потребно је доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Конкурсна документација се неће враћати кандидатима по окончању конкурсне процедуре.

Све пријаве подносе се на писарници суда или путем поште на адресу: Основни суд у Сокоцу, ул. Цара Лазара бб, 71350 Соколац, са назнаком “Пријава на конкурс”, уз додатно навођење радног мјеста на које се конкурише.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана јавног објављивања и биће објављен посредством ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у средствима јавног информисања.

Напомена:

Неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, те ће се као такве уз обавјештење вратити кандидатима.

***

ЈУ ОШ “РУДО”

РУДО

 

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац на неодређено вријеме

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), услове из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, и стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме..

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата потребно је приложити документа:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном искуству, издато од ранијег послодавца, које садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину радног стажа по врстама посла,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, доставиће примљени кандидат прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, и који испуњавају услове конкурса, обавиће се 25.10.2021. године у 13.30 часова, а интервју у 14.30 часова. Школа ће истаћи на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на истим, сматраће се да одустају од пријаве на конкурс.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана по објављивању. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу ЈУ Основна школа “Рудо”, ул. Цара Душана бр. 35А, Рудо, 73260.

***

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВОЈКОВИЋИ

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физичког васпитања, 13 часова седмично - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17), Законом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 31/18, 84/19 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Правилником о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број 37/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18, 45/19).

 

А) Општи услови, које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2) да је пунољетан,

3) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по пријему у радни однос),

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против

достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачки 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Б) Посебни услови, које кандидат треба да испуњава:

1) да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 EC­TS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09 и 86/10, 25/14, 76/15), Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске”, број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и услове прописане чланом 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20).

2) да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Г) Потребна документација

 

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити :

*Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Увјерење о држављанству;

4. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

* Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

5. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у области траженој конкурсом или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

8. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

9. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у школи,

10. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје васпитно-образовна установа,

11. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем наставника у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 45/19).

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Тестирање кандидата обавиће се 28.10.2021. године у 10 часова, а интервју у 11 часова, истог дана.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије одржавања тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на заказаном тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Примљени кандидат почеће са радом након завршене конкурсне процедуре.

Пријаве, са потребним документима, доставити у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс”, на адресу школе, Друге сарајевске бригаде бр. 57, 71 214 Војковићи, Источна Илиџа, путем поште или директно у школу.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 објављује

 

 ИСПРАВКУ КОНКУРСА

У конкурсу који је објављен дана 6.10.2021. године у дневном листу “Глас Српске” врши се исправка у дијелу који се односи на Чланицу Универзитета: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

 

Умјесто:

 

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Хортикултура (Воћарство) .................................1 извршилац

 

Треба да стоји:

 

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Хортикултура (Повртларство) ............................1 извршилац

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

ПАЛЕ

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор психологије, 2 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који, осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18, 35/20 и 92/20), чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” број: 29/12, 86/13, 80/14 и 83/15) и чланом 4. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл. гласник РС” број 34/15).

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца, у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

12. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

• Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 24/19).

• Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

• Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и стручних сарадника.

• Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, у колико испуњавају остале услове.

• Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено 28.10.2021. године у 13 часова, а интервју у 13.30 часова у просторијама школе.

• Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева 7, 71420 Пале

Са назнаком “за конкурс”

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Опис радних мјеста

 

1. Наставник француског језика - 10 часова редовне наставе, 1 извршилац - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

2. Наставник основа информатике - 20 часова редовне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 104, а кандидат за радно мјесто под редним бројем 1. и услове из члана 111. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и дугог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која је то наведено;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 28.10.2021. у 13.30 часова, а интервју ће се обавити истог дана у 15 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу:

ЈУ Основна школа “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа

Бановић Страхиње 8

71123 Источно Сарајево

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ЧАЈНИЧЕ

расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 

1. Наставник/професор разредне наставе, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

2. Наставник/професор разредне наставе, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства;

3. Наставник/професор информатике, 1 извршилац на 7 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године.

Радник ступа на рад даном потписивања уговора о раду на одређено вријеме.

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 EC­TS бодова у трајању од три године или еквивалент;

б) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                     

Кандидати треба да испуњавају и услове из чланова 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих и посебних услова услова, и то:

1. Увјерења о држављанству;

2. Извода из МК рођених или личне карте;

3. Дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

4. Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета (које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета);

5. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

8. Увјерења да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона ( по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

 

Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица - документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу затраженим конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

3. За дужину радног стажа - документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

- врста посла;

- степен стручне спреме и

- дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

*** Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

*** Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

- 26.10.2021. године, тестирање са почетком у 9 часова,

- 26.10.2021. године, интервју са почетком у 11 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

*** Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Игумана Василија бб, 73 280 Чајниче, препоручено или директно у школу.

***

ЈУ ОШ “ЉУТИЦА БОГДАН”

КАЛИНОВИК

 

расписује:

 

КОНКУРС

 

1. Наставник српског језика - 1 извршилац, 17 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19), кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17) и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Потребна документација:

• Уз потписану пријаву од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• Увјерење о држављанству;

• Овјерена фотокопија дипломе о стеченом звању;

• Увјерење или додатак дипломи о просјеку оцјена који је кандидат остварио током студирања (увјерење мора бити издато од високошколске установе)

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

• Потврда о положеном стручном испиту

• Потврда о радном стажу код ранијег послодавца

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

• Љекарско увјерење (дужан је доставити кандидат који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

• Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (затражиће основна школа по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа).

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављени тест и интервју (29.10.2021. у 13.30 часова тест, у 14.30 часова интервју), који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19).

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа, а за кандидата који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон и адресу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

 

Пријаве са траженом документацијом предати лично или послати поштом препоручено на адресу: ЈУ Основна школа “Љутица Богдан”, Српских добровољаца број 5, 71230 Калиновик.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

Јавна установа Основна школа “Јован Дучић” Касиндо

 

ПОНИШТАВА КОНКУРС

објављен у “Гласу Српске” 6.10.2021. године, за попуну радног мјеста

 

1. Наставник српског језика - један (1) извршилац, норма шеснаест (16) часова седмично, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2022. године.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2022. године,

2. Наставник разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка наставника са боловања

3. Наставник физике     - 1 извршилац - 4 часа на одређено вријеме, до повратка наставнице са породиљског одсуства

4. Наставник физике - 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка наставника са боловања

5. Наставник физичког васпитања  - 1 извршилац - 7 часова на одређено вријеме, до 31.8.2022. године                 

 

За сва горе наведена радна мјеста, од тачке 1. до тачке 5, потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

 процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак, 28. октобра 2021. године - тестирање у 13 часова, интервју у 14 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Источно Ново Сарајево, ул. Карађорђева 1, 71 123 Источно Сарајево.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ЦЕНТАР “БУБА-МАРА”

ПАЛЕ

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Радно мјесто:

1. Васпитач - 5 извршилаца са радним искуством, на одређено вријеме - 9 мјесеци

2. Васпитач - 3 извршиоца без радног искуства, приправници на период од годину дана

 

3. Општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела,

5. да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злоставља малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела.

 

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

За позицију 1:

1. висока стручна спрема, први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача.

2. положен стручни испит

3. радно искуство од годину дана на пословима васпитача

 

За позицију 2:

1. висока стручна спрема, први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача.

 

Пријављивање - потребни документи

 

Уз потписану пријаву на јавни конкурс, потребно је доставити документацију по основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по прописаним критеријумима и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које није старије од шест мјесеци, које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. увјерење о невођењу кривичног поступка из тачке 6. општих услова овог конкурса

5. увјерење о неосуђиваности из тачке 4. и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце из тачке 5. општих услова овог конкурса, ЈУ Дјечији центар “Буба-мара” Пале (Установа), прибавиће службеним путем, прије заснивања радног односа.

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за радно мјесто под редним бројем 1.

8. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. овјерену фотокопију радне књижице или увјерења о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и профилу и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

11. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

На конкурс се може пријавити и васпитач који је стекао радни стаж или искуство ван предшколске установе у својој струци у трајању од годину дана, а није положио стручни испит и може засновати радни однос уколико испуњава услове прописане Законом о предшколском васпитању и образовању РС по члану 65 а. ( “Сл. гласник РС” бр. 79/2015 и 63/2020).

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се неће враћати кандидатима.

Конкурсни поступак ће спровести Комисија за избор кандидата, у складу са одредбама Правилника о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор кандидата ће обавити интервју дана 25.10.2021. године са почетком у 11.30 часова у просторијама Установе.

Установа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Установе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на овај конкурс Комисија за избор кандидата неће разматрати.

Рок за подношење пријава на овај конкурс је осам дана од дана објављивања истог на ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - Огласна табла Биро Пале.

 

Пријаве, са потребном документацијом, адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, са назнаком: Пријава на конкурс за попуну упражњеног радног мјеста, кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији центар “Буба-мара” Пале, ул. Бранка Ћопића број 2, Пале.

***

ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник гитаре - 1 извршилац, пуна норма, са радним искуством у струци и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - на одређено вријеме, до 31.12.2021. године;

2. Наставник гитаре - 1 извршилац, 12 часова, са радним искуством у струци и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - на одређено вријеме, до 31.12.2021. године;

3. Наставник виолине - 1 извршилац, 14 часова, са радним искуством у струци и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - на одређено вријеме, до 31.12.2021. године;

4. Наставник виолине - 1 извршилац, 10 часова, са радним искуством у струци и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - на одређено вријеме, до 31.12.2021. године;

5. Наставник солфеђа и теорије музике - 1 извршилац, пуна норма, са радним искуством у струци и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - на одређено вријеме, до 31.12.2021. године;

6. Наставник клавира - 1 извршилац, пуна норма, са радним искуством у струци и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - на одређено вријеме, до 31.12.2021. године;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 и 66/18), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности, а које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 27.10.2021. године - тестирање у 11 часова, интервју у 12 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласној табли школе.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу:

ЈУ Школа за основно музичко образовање

Ђенерала Драже Михајловића бр. 40                        

71123 Источно Ново Сарајево      

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана