ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

*********************

 

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ”

ПАЛЕ

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор стручних предмета за занимање грађевински и архитектонски техничар, (Техничко цртање, Увод у грађевинарство, Грађевински материјали, Грађевинске конструкције, Физика зграде и инсталације, Организација грађења, Практична настава), пуна норма, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/2020 и 92/2020), и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број 29/12, 86/2013, 80/14 и 83/15).

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

 

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена фотокопија личне карте;

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског

програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS

бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања      или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,      ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које издаје      надлежна здравствена установа и које не може бити старије од шест      мјесеци а које је дужан доставити изабрани кандидат након извршеног     избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

6.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

7.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на    евиденцији незапослених лица;

8.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у коме је јасно     назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа.

9.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за    борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог    борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о    кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за

борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за

борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

12.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој   групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у   току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко –      методичку групу предмета;

13.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела  

 учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,

 полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над    дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/2020 и 92/2020) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18, 35/2020 и 92/2020) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено у просторијама школе, дана 26.1.2021. године, у 10 часова, а интервју ће бити обављен у просторијама школе истог дана у 11 часова.

 

Све копије тражених докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање и биће одбачене.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на јавни конкурс.

Пријаве, са назнаком “За конкурс” доставити поштом или непосредно на адресу: ЈУ “Средњошколски центар Пале” Пале, ул. Његошева бр. 7, 71 420 Пале.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ”

ХАН ПИЈЕСАК

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Наставник информатике – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, 4 часа до повратка радника са функције, а најдаље до 31.8.2021. год.

2. Наставника техничког образовања – 1 извршилац са радним искуством и    положеним стручним испитом на одређено вријеме, 4 часа до 31.8.2021.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду раду (“Службени гласник РС” број: 01/16 и 66/18) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број:74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Служени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14 (“Службени гласник Републике Српске” број: 18/16).

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије закључивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

1.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или

увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио

Педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је

 положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног

испита у школи,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи

податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца    Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.  Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у четвртак, 28.1.2021. год. у 13 часова, интервју истог дана у 14 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак, ул. Александара Карађорђевића 10, 71360 Хан Пијесак.                                                                                   

***

ЈУ СШЦ “ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СОКОЛАЦ

расписује  

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

Опис радних мјеста

 

1. Професор хемије (6 часова седмично) на одређено вријеме, до краја извођења наставе за школску 2020/2021, са положеним стручним испитом - један извршилац;

2. Професор практичне наставе економски техничар (10 часова седмично) на одређено вријеме, до повратка предметног професора са породиљског боловања, са положеним стручним испитом - један извршилац;

3. Професор стручних предмета техничар за обраду дрвета (20 часова седмично) на одређено вријеме, до краја извођења наставе за школску 2020/2021, са положеним стручним испитом - један извршилац;

4. Професор српског језика и књижевности (18 часова седмично) на неодређено вријеме, положен стручни испит - један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18), тако и посебне услове у складу са чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и бр. 83/15):

 

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко- психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7 као и лица која су по прописима  важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18 ) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За  све  кандидате  који испуњавају  горе наведене услове  тестирање и интервју биће одржани дана 22.1.2021. године у 12  часова у  просторијама ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” у Сокоцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити “Пријава на конкурс” са назнаком за позицију за коју су конкурише, а додатне информације могу се добити на бр.телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на неодређено вријеме

 

1.  Хигијеничар ( КВ/ССС) 

       1 извршилац – на неодређено вријеме

а)  Опис послова радног мјеста

-  обавља послове чишћења и одржавања хигијене у објектима Привредне јединице и

   Казнено-поправног завода,

-  сачињава требовање материјала потребног за одржавање хигијене.

 

Услови

 

б) Општи услови:

1. Да је држављанин РС – БиХ;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном заводу;

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

6. Да се против кандидата не води кривични поступак;

7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

 

в) Посебни услови:

     КВ / ССС ,

 

2.  Упутство кандидатима:

 

а) Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити следеће документе - доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1. Диплома о стеченој стручној спреми;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Увјерење о држављанству;

4. Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5. Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану и

овјерену од надлежног органа);

 

          Напомене:

 

- Увјерење о некажњавању (тачка 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности (тачка 3. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

- Уколико прворангирани кандидат, на позив послодавца, не достави документе из тачака 3. и 4. којима доказује испуњавање предвиђених посебних услова, за

заснивање радног односа позваће се другорангирани кандидат.

- Датум издавања докумената под бројевима 2, 3, 4. и 5. (тачка а) Упутства кандидатима) не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је трајног карактера.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

 

б) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и Заводу за запошљавање РС - Филијала Источно Сарајево - Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

Пријаве се могу доставити искључиво путем поште на адресу:

 

Казнено-поправни завод, Полуотвореног типа, Источно Сарајево

Ул. Меше Селимовића бр. 1, 71123 Источно Сарајево,

 са назнаком “Конкурс за пријем на радно мјесто ( навести назив радног мјеста из конкурса)”.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју, на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

                                                  

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана