ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

***************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ВИШЕГРАД

расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 

1. Наставник њемачког језика – 1 извршилац на 8 часова – са радним

искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до

31.8.2021. године;

2. Наставник руског језика – 1 извршилац на 4 часа – са радним искуством и     положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка раднице са     боловања, а најдаље до 31.8.2021. године;

3.  Наставник српског језика – 1 извршилац на 13 часова – са радним

искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до

31.8.2021. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19)  кандидат треба да испуњава и  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18), чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20.), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој  способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања  радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за    кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

                   Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

25.2.2021. године, тестирање са почетком у 8 часова,

25.2.2021. године, интервју са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић”, Војводе Путника 16, 73240 Вишеград, препоручено или директно у школу.

***

ЈУ СШЦ “ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СОКОЛАЦ

расписује  

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

Опис радних мјеста

1. Професор српског језика и књижевности (18 часова седмично) на неодређено вријеме, положен стручни испит - један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске” бр 1/16 и 66/18), тако и посебне услове у складу са чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18), Правилником  о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/15 и бр. 83/15):

 

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

 Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце;

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4) и 5 ) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију

на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко- психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу;

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7 као и лица која су по прописима  важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске” број: 41/18 ) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За  све  кандидате  који испуњавају  горе  наведене услове  тестирање и интервју биће одржани  дана 25.2.2021. године  у 12  часова у  просторијама   ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” у Сокоцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити “Пријава на конкурс” са назнаком за позицију за коју су конкурише, а додатне информације могу се добити на бр.телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ СШЦ “ИВО АНДРИЋ” ВИШЕГРАД

расписује,                      

           

 

КОНКУРС

за пријем радника

на одређено вријеме

 

1. Секретар школе - 1 извршилац , са искуством, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова прописаних законом о раду (“Службени гласник РС” број: 1/16), испуњавају и сљедеће услове:

1. Има одговарајући ниво образовања-завршен први циклус студијског програма у трајању од најмање 4 године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент – завршен правни факултет;

2. Љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад:

3. Да није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. Да има положен стручни испит за рад у у васпитно-образовним установама или стручно-управни испит за високу стручну спрему са најмање 1 (једном) годином радног искуства у струци.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс, кандидати су дужни да приложе:

1.  кратку биографију;

2.       увјерење о држављанству;

3.       извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       увјерење о положеном стручном испиту за високу школску спрему;

7.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

11.     потврду о радном стажу/радном искуству у струци издату од стране ранијег послодавца из које  треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, уколико је кандидат радио с непуним радним временом то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

 

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи. 24/19).

 

Увјерење о неосуђиваности затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран по конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад а које није старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања. Интервју ће се обавити 24.2.2021. године у 10.30 часова, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Пријаве слати на адресу: ЈУ СШЦ “Иво Андрић”, Краља Петра И бр.16

73240 Вишеград са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Опис радних мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка – пуна норма, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најдаље до 30.6.2021. године,

2. Наставник географије – 2 часа редовне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године;

3. Наставник демократије – 4 часа редовне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године;

4. Наставник биологије – 4 часа редовне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

За радно мјесто водитеља продуженог боравка потребно је да кандидати испуњавају услове из члана 6. Правилника о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске број: 37/19, 13/20).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и дугог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19) је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 25.2.2021. у 13.30 часова, а интервју ће се обавити истог дана у 15 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу:

ЈУ Основна школа „Петар Петровић Његош” Источна Илиџа

Бановић Страхиње 8

71123 Источно Сарајево       

***

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО                                                                                                                             расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на неодређено вријеме

 

1.   Помоћни кувар   

    1 извршилац – на неодређено вријеме

 

а)  Опис послова радног мјеста

           

-  помаже у припреми и сервирању јела у угоститељским објектима Радне

   јединице Источник, према упутствима кувара и стара се о квалитету и

   квантитету припремљених јела ,

-  припрема намирнице за обраду и припрему јела у угоститељским објектима

   РЈ Источник,

-  стара се о правилном и економичном утрошку намирница и хране,

   стара се о хигијени просторија, средстава, инвентара и посуђа у кухињама

   Радне јединице

-  обавља и друге послове које одреди кувар или непосредни руководилац .

 

Услови

 

б) Општи услови :

1. Да је држављанин РС – БиХ;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од

    најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за

    обављање послова у Казнено-поправном заводу;

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било

    којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

6.  Да се против кандидата не води кривични поступак;

7.  Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

в) Посебни услови :

    -  ВКВ/ССС ( куварски смјер) 

    -  радно искуство од  6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима

 

г) Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 

1.  Диплома о стеченој стручној спреми;

2.  Извод из матичне књиге рођених;

3.  Увјерење о држављанству;

4.  Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5.  Потврду о радном искуству (потврда треба садржавати податке о радном    искуству на радном мјесту “помоћни кувар” или “кувар” са прецизним    навођењем послова које је радник обављао код послодавца и периодом    рада) ;

6.  Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану    и овјерену од надлежног органа);

 

Напомене:

 

- Увјерење о некажњавању (тачка 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

 

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности (тачка 3. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

 

- Уколико прворангирани кандидат, на позив послодавца, не достави документе из тачака 3. и 4. којима доказује испуњавање предвиђених посебних услова, за заснивање радног односа позваће се другорангирани кандидат.

 

- Датум издавања докумената под бројевима 2, 3, 4, 6 не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

 

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је трајног карактера.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

 

д) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у  дневном листу “Глас Српске”  и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити искључиво  путем поште на адресу:

 

Казнено-поправни завод Полуотвореног типа

Источно Сарајево, улица Меше Селимовића бр. 1, 71123 Источно Сарајево,

са назнаком “Конкурс за пријем на радно мјесто помоћни кувар” 

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју,  те ће се извршити писмено тестирање (тест општег и стручног знања), на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана