ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

****************

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ НЕВЕН” ВИШЕГРАД

 расписује:

 

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем једног васпитача на одређено вријеме у

ЈУ “Невен” Вишеград

 

Расписује се Поновљени јавни конкурс за пријем једног васпитача са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача на одређено вријеме, до повратка васпитача са породиљског одсуства, са пуним радним временом, један извршилац, у периоду од 1.10.2020 - 30.9.2021. године у Јавну установу за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград.

Јавни конкурс се расписује за лице са радним искуством, те право учешћа имају кандидати  који испуњавају услове из члана 65а. став (1) Закона о предшколском васпитању и образовању.

Радник ступа на рад 1.10.2020. године.

 

Конкурс се понавља из разлога што на раније објављен конкурс није било пријављених кандидата.

 

I

Општи услови:

Да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине

Да је старији од 18 година

Да има општу здравствену способност

Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

Да се против њега не води кривични поступак.

 

II

Посебни услови:

1.  Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо

     образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за

     образовање, стеченим академским звањем - Дипломирани васпитач предшколске дјеце

2.  Једна година искуства у струци

3.  Положен стручни испит

 

III

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1.  Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2.  Извод из матичне књиге рођених

3.  Увјерење да није осуђиван/а

4.  Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5.  Овјерену фотокопију дипломе

6.  Доказ о положеном стручном испиту

7.  Доказ о радном искуству

 

Документа која буду приложена на Поновљени јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове Поновљеног јавног конкурса, Комисија ће обавити разговор-интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Поновљеног јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Завода за запошљавање РС - филијала Источно Сарајево-Биро Вишеград, и огласној табли ЈУ “Невен” Вишеград.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично  на протокол установе или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград, II Подрињске бригаде 18, 73240 Вишеград, са назнаком “Комисија за провођење Поновљеног јавног конкурса за избор васпитача на одређено вријеме”.

***

ЈУ СШЦ “ПАЛЕ”

ПАЛЕ

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.  Професор архитектонске групе предмета, пуна норма, 1 извршилац, на одређено вријеме ради     замјене радника који је именован за помоћника директора, а најдуже до 31.8.2021. године, са     радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

2.  Професор српског језика, 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са      радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18 и 35/2020), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 86/2013, 80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број 34/15 и 83/15).

 

Уз  пријаву потписану од стране кандидата за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

 

1.  Увјерење о држављанству;

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена фотокопија личне карте;

3.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у      четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно

     звање у одређеној области;

4.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење      високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о      просјеку оцјена;

5.  Увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које издаје надлежна здравствена      установа и које не може бити старије од шест мјесеци а које је дужан доставити изабрани     кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

6.  Увјерење  о положеном стручном испиту за рад у настави;

7.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених      лица;

8.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у коме је јасно назначена врста посла,      степен стручне спреме и дужина радног стажа.

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о       утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике

     Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о   утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске  ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о       утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о

 кандидату из категорије борца;

12.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које    је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-       психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;

13.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против        достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18 и 35/2020) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18 и 35/2020) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено у просторијама школе, дана 23.9.2020 године, у 10 часова, а интервју ће бити обављен у просторијама школе истог дана у 11 часова.

 

Све копије тражених докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање и биће одбачене.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на јавни конкурс. Пријаве, са назнаком “За конкурс” доставити поштом или непосредно на адресу: ЈУ “Средњошколски центар Пале” Пале, ул. Његошева бр. 7, 71 420 Пале.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА                                                                                                                           

расписује

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

 

Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа.

 

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III – Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа бира се на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

Општи услови:

1.  да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2.  да је старији од 18 година и

3.  да има општу здравствену способност за рад.

 

Посебни услови:

1.  да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240     ECTS бодова или еквивалент,

2.  да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима      који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1. овог става,

3.  да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није     покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V – Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1.  Извод из матичне књиге рођених,

2.  Увјерење о држављанству,

3.  Диплому о завршеној стручној спреми,

4.  Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или  наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

5.  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само      именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће     прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против    достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета,   полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8.  Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9.  Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат   запослен,

10.  Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11.  Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и  Херцеговине.

 

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији и не смију бити старији од шест мјесеци.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) неће се враћати кандидатима.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се достављају лично или поштом, на адресу:

Јавна установа Основна школа “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа,

Бановић Страхиње 8, 71123 Источно Сарајево са назнаком:

“Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа – не отварати”.

 

VII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од пријема одлуке.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

I

Радно мјесто: Секретар факултета

Број извршилаца: 1 (један)

Мјесто рада: Технолошки факултет Зворник – Зворник

Период заснивања радног односа: неодређено вријеме

 

 II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву, као и посебне услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, а како слиједи:

1. Мр/ВСС (VIII степен образовања или други циклус студија 300 ECTS бодова; VII степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова, завршен правни факултет)

2. три године радног искуства на правним пословима

3. обученост за рад на рачунару

 

III

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

6. овјерену копију доказа о траженој стручној спреми – овјерена копија дипломе или другог доказа о стручној спреми;

7. доказ о радном искуству – оригинал или овјерену копију потврде о радном искуству;

8. доказ о обучености за рад на рачунару.

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

В

Овај јавни конкурс објавиће се у дневном листу “Глас Српске” и интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат – Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријем радника на радно мјесто секретар на Технолошком факултету Зворник”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ “РУДО”

РУДО

 

 расписује 

                                                                                                                                                                                                             

КОНКУРС

за пријем радника

 

1.  Професор физике, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, 4 часа     на одређено вријеме,

2.  Професор географије, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, 12  часова на неодређено вријеме..

  

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава посебне услове прописане чланом 104. 105 и 106 Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, и стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09,86/10,25/14, и 76/15) и чланом 6 Правилника о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број 37/19).

Уз пријаву потписану од стране кандидата потребно је приложити документа:

          -  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је     наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење    високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје    подаци о просјеку оцјена,

-  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених   лица , након стицања стручне спреме,

-  Увјерење о радном искуству,

-  Увјерење о стручном испиту,

-  Увјерење о држављанству,

-  Извод из матичне књиге рођених,

-  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,  доставиће примљени кандидат прије заснивања радног односа,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, и који испуњавају услове конкурса обавиће се 21.9.2020. године у 8.45 часова, а интервју  године у 9.45 часова. Кандидати се неће посебно позивати на  тестирање и интервју, а ако се не појаве на исти сматраће се да одустају од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана по објављивању.  Пријаве са доказима о испуњавању услова  доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу ЈУ Основна школа “Рудо”ул. Цара Душана бр. 35, Рудо, 73260.         

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана