ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************

**********************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

ТРНОВО

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1.      Наставник биологије – 8 часова, на одређено вријеме до 31.8.2022. године са радним искуством и положеним стручним испитом .................1 извршилац

2.       Наставник физике – 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2022. године са радним искуством и положеним стручним испитом ................... 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС", број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву за пријем у радни однос и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3)увјерење о положеном стручном испиту;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 22.10.2021. године у 10 часова, у просторијама школе. Интервју кандидата ће се обавити истог дана у 11 часова у просторијама школе.

Кандидате нећемо посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом у затвореној коверти на адресу ЈУ ОШ "Свети Сава" Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: "Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО                                                                                                                                                               

расписује

 

КОНКУРС

за избор директора школе

I – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

II - Мандат

Директор се бира на период од 4 (четири) године.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што буде именован од стране Владе Републике Српске на приједлог министра.

Одмах на почетку мандата директор ће проћи едукацију по програму који је прописало Министарство просвјете.

III – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из радног односа остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова:

да је држављанин РС, односно БиХ;

да је старији од 18 година;

да има општу  и здравствену способност за рад на наведеном мјесту,

   кандидат треба да  испуњава и посебне услове прописане  чланом  129. став 2. тачака од 1-4 Закона о средњем образовању и  васпитању ("Сл. гл. РС", бр.41/18, 35/20 и 92/20).

Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент;

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе и

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Уз пријаву(потписану од стране кандидата) са бројем телефона и адресом становања потребно је доставити :

1. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте, 

2. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци, доставља кандидат прије заснивања радног односа који буде изабран)

4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалентом, са завршеним правним факултетом

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење о положеном стручном испиту 

10. увјерење од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

11. увјерење о радном стажу ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

14. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Рок за достављање пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања. Школски одбор ће разматрати доспјеле коверте и исте доставити у Министарство просвјете и културе.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Рудо

Ул. Цара Душана број 35,73260 Рудо.

Са назнаком "за конкурс".

***                                                                                                                                                               

ЈУ ОШ "СОКОЛАЦ"

СОКОЛАЦ

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник биологије - непуна норма, 12 часова редовне наставе седмично, један извршилац са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и услове у погледу стручне спреме у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09 и 86/10, 25/14, 76/15).

       

 Општи услови које кандидат мора да испуњава су:

1.       Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.       Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа;

5.       Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20);

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.       Увјерење о положеном стручном испиту;

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 22.10.2021. године са почетком у 10 часова, а интервју ће се обавити истог дана, односно 22.10.2021. године са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а кандидат који се не појави на тестирању или интервју сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ "МОКРО"

МОКРО

расписује

    

                                КОНКУРС

                   за попуну упражњених радних мјеста

    

1. Наставник музичке културе - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на 18 часова норме седмично, на неодређено вријеме;

2. Психолог - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на 50% радне норме седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", бр: 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 и 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

    

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 20.10.2021. године, са почетком у 9 часова, а интервју ће се обавити истог дана са почетком у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ "Мокро" у Мокром.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну плочу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе, Мокро бб, 71428 Мокро, препорученом пошиљком или директно у школу.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

                                                                                                                                                                  

објављује

КОНКУРС

Чланица Универзитета: Медицински факултет Фоча

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Имунологија .............................................................. 1 извршилац

2. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Општа психологија ........................................................................... 1 извршилац

Студентска бр.1 , 73 300 Фоча

Чланица Универзитета: Економски факултет Пале

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Актуарство ........................................................................................... 1 извршилац

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Операциона истраживања .................................................................................. 1 извршилац

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

Чланица Универзитета: Филозофски факултет Пале

Катедра за србистику

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Специфични језици (Србистика – Дијахронија српског језика) .......................... 1 извршилац

Катедра за театрологију

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Студије извођења умјетничких дјела (Театрологија) ............................... 1 извршилац

2. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Студије извођења умјетничких дјела (Театрологија) ........................................................................................ 1 извршилац

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

Чланица Универзитета: Саобраћајни факултет Добој

1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Транспортно инжењерство .............................................................................................. 1 извршилац

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

Чланица Универзитета: Технолошки факултет Зворник

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје ........................................................... 1 извршилац

2. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Процесно инжењерство .......................................................... 1 извршилац

Каракај бб, 75 400 Зворник

Чланица Универзитета: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Друга инжењерства и технологије (Индустријски маркетинг) ................................ 1 извршилац

2. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Специфични језици (англистика) .................................................................................... 1 извршилац

Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

Чланица Универзитета: Музичка академија Источно Сарајево

1. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Гитара – главни предмет ................ 1 извршилац

Вука Караџића 30 , 71 123 Источно Сарајево

Чланица Универзитета: Факултет пословне економије Бијељина

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Актуарство ................................................................................... 1 извршилац

2. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Информационе науке (друштвени аспекти) ............................................................................ 1 извршилац

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

Чланица Универзитета: Педагошки факултет Бијељина

1. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада (Методика наставе ПП и ПД) ............................................ 1 извршилац

Семберских ратара 1Е, 76 300 Бијељина

 

Чланица Универзитета: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

1. За  избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Хортикултура (Воћарство) .................................................... 1 извршилац

 

2. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Хортикултура (Воћарство, Воћарство и виноградарство) ............................................ 1 извршилац

Вука Караџића 30 , 71 123 Источно Сарајево

Чланица Универзитета: Правни факултет Пале

1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право ................................................................. 1 извршилац

2. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Пословно право и право друштава ............................................... 1 извршилац

 

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

 

Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђене у члану 77, односно 78. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19).

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном првом и другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента и овјерену копију дипломе доктора наука (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира из члана 77. односно 78. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19) као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ СШЦ "27. ЈАНУАР" РОГАТИЦА

расписује,                      

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник стручних предмета за занимање агротуристички техничар, 22 часа са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, до 31.8.2022. године,

2.       Наставник ликовне културе, 3 часа са радним искуством и положеним стручним испитом 1 извршилац, до 31.8.2022. године,

3.       Наставник економске групе предмета, 22 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, до повратка радника са боловања.

4.       Наставник економске групе предмета, 18 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, до 31.8.2022. године

5.       Наставник пословне информатике 21 час, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац до повратка радника са боловања.

6.       Наставник информатике, 2 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, до 31.8.2022. године

7.       Наставник стручних предмета за занимање електроинсталатер, 6 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац, до 31.8.2022. године

 

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду ("Службени гласник РС", број: 1/16 и 66/18.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању ("Сл. гласник РС", број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС", 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број:24/19)

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:                 

 - документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачкама 4) и 5) школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:.

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ "27. јануар" - 21.10.2021. године у 14 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ "27. јануар"

Ул. Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за Конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује                      

***                                                                   

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КАСИНДО

расписује,

 

 КОНКУРС

 за попуну упражњених радних мјеста

 

На основу Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста и указаних потреба, директор ЈУ Основна школа "Јован Дучић" Касиндо расписује конкурс за попуну упражњеног радног мјеста:

1. Наставник математике, 12 часова седмично - један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на неодређено вријеме.

2. Секретар школе - један (1) извршилац, пуна норма, са искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2022. године.

3. Наставник физике - један (1) извршилац, норма четири (4) часа седмично, приправник, на одређено вријеме, а најдуже годину дана.

4.       Наставник српског језика - један (1) извршилац, норма шеснаест (16) часова седмично, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2022. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 31/18, 84/19, 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 45/19).

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

        1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

        2) да је пунољетан,

        3) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по  пријему у радни однос),

         4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава,

        5) да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

         6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,      

          Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

1) да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 EC­TS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Уредба о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 63/20), за радна мјеста под редним бројем 1, 3. и 4.

         да има одговарајући ниво образовања – завршен Правни факултет, први циклус студијског програма и остварених најмање 240 EC­TS бодова, за радно мјесто под редним бројем 2.

          Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана члан 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 63/20).

2)      да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, осим за радно мјесто под редним бројем 3.

          Уколико се на расписани конкурс за попуну радног мјеста секретара школе пријави лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни испит.

Г) Потребна документација

1.  Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

а)       Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  Увјерење о држављанству; 

4.  Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

5. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у   области траженој конкурсом или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, за радна мјеста под редним бројем 1, 3. и 4.

8. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, осим за радно мјесто под редним бројем 3,

9. Увјерење о положеном стручном испиту за радно мјесто секретара школе, за радно мјесто под редним бројем 2.

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у школи, осим за радно мјесто под редним бројем 3,

11. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје и васпитно-образовна установа, осим за радно мјесто под редним бројем 3,

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 45/19).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Тестирање кандидата ће се обавити 21.10.2021. године, у 13 сати. Интервју кандидата ће се обавити истог дана у 14 сати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије одржавања тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

Пријаве са потребним документима доставити у затвореној коверти путем поште  са назнаком "Пријава на конкурс, не отварати", на адресу школе:

ЈУ ОШ "Јован Дучић" Касиндо, Младичка бр 3,                                                               

71 213 Источна Илиџа                                                                     

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КАСИНДО                                                                                                                                       

ПОНИШТЕЊА КОНКУРСА

Јавна установа Основна школа "Јован Дучић" Касиндо поништава конкурс објављен у "Гласу Српске" 11.8.2021. године, за попуну радног мјеста:

5.       Наставник математике – (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на неодређено вријеме, норма 12 часова.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана