ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 6.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**********************

**********************************

 

ЈУ "РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА"

СВЕТОСАВСКА 3

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у

ЈУ "Развојна агенција општине Модрича"

 

 

 

I Директор Агенције расписује јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме.

 

1.       Дипломирани правник ...............................................1 извршилац

 

II Опис послова

Стручно оспособљавање приправника обавиће се према програму стручног оспособљавања приправника у ЈУ "Развојна агенција општине Модрича".

Приправником се сматра лице које први пута заснива радни однос у свом занимању, а приправнички стаж траје за ВСС 12 мјесеци.

 

III  Општи услови

1)      Да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

2)      Да је старији од 18 година

3)      Да има општу здравствену способност

4)      Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у ЈУ „Развојна агенција општине Модрича".

5)      Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС и да није заснивао радни однос.

 

IV  Посебни услови

Под 1. ВСС/ VII,  правни факултет – дипломирани правник

Под 2. Да је лице из категорије дјеце погинулих бораца.

 

V  Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

VI  Потребна документа 

Уз пријаву за конкурс кандидат треба доставити:

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци).

- Извод из матичне књиге рођених.

- Увјерење да кандидат није осуђиван за кривично дјело сходно тачки III општих услова, издато од стране МУП-а према мјесту рођења (не старије од шест мјесеци).

- Овјерену личну изјаву да није члан управних и других одбора, органа политичких странака или одборник у Скупштини општине, да се не бави самосталном дјелатношћу нити да је власник приватног или другог предузећа, сходно тачки В Сукоб интереса.

- Овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном факултету.

- Увјерење Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица и да нема радно искуство у струци.

- Овјерену фотокопију личне карте.

- Доказ да је лице из категорије погинулог борца

- Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

 

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној копији.

Сви кандидати који испуњавају опште услове биће позвани на интервју.

О времену и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

 

VII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске" и на огласној плочи ЈУ "Развојна агенција општине Модрича".

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ "Развојна агенција општине Модрича" Модрича, Светосавска 3., са назнаком "Пријава на конкурс за пријем приправника" у ЈУ "Развојна агенција општине Модрича".

***

 

ЈУ ОШ "ЂОРЂО ПАНЗАЛОВИЋ" ОСИЊА

74 412 ОСИЊА

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

Школски одбор, ЈУ Основне школе "Ђорђо Панзаловић" Осиња, Дервента, на својој 11. сједници одржаној дана, 22.10.2019. године, донио је Одлуку бр:344-1/19 о поништењу конкурса за избор и именовање директора школе - Конкурс бр: 191-1/19 од 1.7.2019, а који је изашао у "Гласу Српске" дана, 17.7.2019. године.

***

 

ЈУ ОШ "ЂОРЂО ПАНЗАЛОВИЋ" ОСИЊА

74 412 ОСИЊА

 

НОВИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

За директора Јавне установе ОШ "Ђорђо Панзаловић" у Осињи, Дервента може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду ("Сл. гл. Републике Српске" број: 01/16 и 66/18), члана 137. Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гл. Републике Српске" број: 44/17 и 31/18) и Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе ("Сл. гл. Републике Српске" број: 49/18). За директора може бити изабрано лице које испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос.

 

Општи услови:

 

- да има општу здравствену способност за рад и

- да је старији од 18 година и

- да је држављанин БиХ - Републике Српске

 

Посебни услови:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, и

4) има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији ВОП-а у школи.

5) на мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гл. Републике Српске", број: 44/17 и 31/18.)

 

Сукоб интереса:

Кандидати за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Ђорђо Панзаловић" Осиња, Дервента не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 73/08).

 

Уз пријаву кандидати су дужни доставити овјерене копије или оригинале сљедећих докумената:

- диплому о завршеној стручној спреми,

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, које ће школа прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак, за дјела учињена учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и др. насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

 

Достављена документација се неће враћати кандидатима.

 

Мандат: Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса, потом списак кандидата са потребном документацијом доставља министру у року од 8 дада од дана разматрања пријава.

 

На приједлог министра влада именује једног од кандидата са списка. Директор школе именује се на период од четири године (2019 - 2023) и почиње даном ступања на дужност. За свој рад одговоран је Влади, министру и Школском одбору.

 

Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће се узети у разматрање.

 

Пријаве са назнаком „пријава на конкурс за избор директора школе" – не отварати - слати на адресу: ЈУ Основна школа "Ђорђо Панзаловић" Осиња, Дервента.

 

О резултатима конкурса сви кандидати ће бити писменим путем обавијештени  у року од 8 дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ ОШ "СУТЈЕСКА" МОДРИЧА

МАКСИМА ГОРКОГ 2

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

на упражњено радно мјесто

 

- Наставник физике на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, 6 часова у ПО Милошевац до 31.8.2020. године, 1 извршилац.

- Наставник разредне наставе на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом у ПО Ждребан до 27.10.2020. године, 1 извршилац.

 

Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава следеће опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16 и 66/18):

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава  а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за изабраног кандидата и

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (чл. 104. став. 6.).

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове у погледу стручне спреме прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата а то су:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- Увјерење о положеном стручном испиту.

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ако се то односи на кандидата.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Избор кандидата вршиће се у складу са Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18 и 84/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 74/18 и 26/19).

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве са документима слати на адресу школе, Максима Горког бр.2 или лично сваког радног дана од 8 до 13 часова.

Кандидати су дужни доставити оригинал документе или овјерене копије докумената, а које се неће враћати пријављеним кандидатима.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање, само ће бити евидентиране.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе а по могућности и на интернет станицу школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Тестирање и интервју пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса ће се одржати дана, 18.11.2019. године (понедјељак) са почетком у 11 сати. Уколико се пријављени кандидат не појаве на истом, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА ББ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радих мјеста

 

I - На одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави до краја школске 2019/2020. године за сљедећи наставни предмет:

 

1. Машинска група предмета (практична настава за занимања 4. степена (3 часа)+10 часова теоријске наставе) ......... 13 часова седмично (1 извршилац),

 

Општи и посебни услови

 

Општи услови прописани Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 01/16 и 66/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске", број: 24/19), које кандидати треба да испуњавају су:

 

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

- Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

 

 

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа)..

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", број: 29/12, 80/14 и 83/15) и то:

• Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области

• Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

• Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али имају једну годину радног стажа у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању).

 

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

 

 

 

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца),

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца),

13. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем..

 

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати су обавезни на пријави навести све документе које достављају уз пријаву.

 

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 22.11.2019. године, у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити на огласној табли школе дана, 19.11.2019. године.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу:

 

 

ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла", ул. Омладинска бб, 74470 Вукосавље, са назнаком "Пријава на конкурс".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

 

ОДЛУКА

 

И ПОНИШТАВА СЕ ЈАВНИ КОНКУРС објављен у дневном листу "Глас Српске" дана, 16.10.2019. године, и то у дијелу који се односи на професора математике на 7 часова наставе недјељно са радним искуством од најмање годину дана и са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка радника са боловања, али најкасније до 31.8.2020. године, јер тестирању и интервјуу није приступио једини пријављени кандидат који испуњава услове конкурса.

 

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

 

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник физичког васпитања

- 1 извршилац - на одређено вријеме, пуна наставна норма, до повратка радника са функције, а најдуже до завршетка наставног процеса у првом полугодишту школске 2019/20. године - 27.12.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа 

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности  које ће за за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5)  увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17 и 31/18), услове прописане  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17 и 31/18).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групи предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

-  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Дана, 20.11.2019. године, у 10.30 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Свети Сава" Брод, обавиће се тестирање, а у 11.30 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће објављен на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске" Бањалука од 6.11.2019. а траје од 7.11.2019. године.

 

Пријаве са назнаком – "Пријава на конкурс, не отварати", слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Свети Сава"

Ул. Вука Караџића бб

74450 Брод.

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

1. Наставник исламске вјеронауке - 1 извршилац, 9 часова, лице са радним искуством, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског боловања.

 

1. Услови конкурса

 

1.1. Општи услови:

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење из става 1. т. 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

1.2. Посебни услови:

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање шест мјесеци, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18 и 84/19).

 

2. Документација која се прилаже уз пријаву

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

- потписану пријаву на конкурс и кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и укупна дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- сагласност надлежне вјерске заједнице,

 

 

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

 

3. Рок за подношење пријава

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4. Адреса достављања пријава

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа "Доситеј Обрадовић" Блатница, Теслић, или непосредно у канцеларију школе у затвореној коверти уз назнаку "Пријава на конкурс за наставника (навести на које радно мјесто)".

 

5. Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју 19.11.2019. године тест у 8 часова и интервју у 9 часова о чему се обавјештавају путем овог конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

6. Напомена:

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

На одређено вријеме, до краја школске 2019/2020. године:

 

 

1. Стручни предмети машинске струке, 10 часова седмично (9 часова теоретске наставе и 1 час практичне наставе), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, један извршилац

 

Општи услови прописани Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број:1/16 и 66/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске", број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске", број: 34/15 и 83/15), и то:

1) Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2) Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3) Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи:  врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске", број:24/19).

 

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 22.11.2019. године (петак) у 9 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе и њеб страници школе, 18.11.2019. године.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Јован Цвијић", Берлинска бб, 74 480 Модрича, са назнаком "Пријава на конкурс".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

објављеног у дневном листу "Глас Српске" дана 30.10.2019. године

 

Конкурс расписан у дневном листу "Глас Српске" дана 30.10.2019. године мијења се и допуњава у сљедећим тачкама:

1.       у тачки 1. подтачка 2) послије ријечи: "на одређено вријеме" додају се ријечи: "годину дана од дана заснивања радног односа",

2.       у тачки 1. подтачка 3) послије ријечи: "на одређено вријеме" додају се ријечи: "годину дана од дана заснивања радног односа",

3.       умјесто досадашње тачке 4. стајаће нова тачка 4. која гласи:

"Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 19.11.2019. године са почетком у 12.40 сати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс."

 

Остали текст конкурса остаје непромијењен.

***

 

 

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

 

1. Технички секретар    1 извршилац

 

1. Опис послова радног мјеста

  Технички секретар

 

- Прима пошту за управу суда и уз надзор секретара суда врши распоред поште,

- Рукује телефонском секретарском гарнитуром и успоставља телефонске везе за предсједника, секретара суда, судије и остале раднике суда,

- Води посебну евиденцију у вези са пријемом код предсједника суда,

- Брине се о набавци канцеларијског материјала за потребе предсједника и секретара суда,

- Води матичну књигу запослених и евиденцију издатих здравствених књижица, боловања, одсутности с посла, коришћења годишњих одмора и друге неопходне персоналне евиденције,

- Стара се о уредности и потпуности садржаја персоналних досијеа и о евиденцији персоналних промјена,

- У складу са Законом води евиденцију из области рада,

- Припрема садржај текста увјерења на основу званичне евиденције из области радних односа под надзором секретара суда,

- Припрема нацрте рјешења о кориштењу годишњих одмора и рјешења о одсутности службеника са рада по било ком основу под надзором секретара суда,

- Води евиденцију о оцјењивању рада радника и евиденцију изречених дисциплинских казни,

- Саставља разне статистичке извјештаје из области радних односа,

- Обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

 

Послови спадају у основну дјелатност, група административно-технички послови.

 

Број извршилаца:         један (1)

Начин пријема:   путем огласа, уз пробни рад у складу са Законом.

 

 

Општи услови:

 

•        да је држављанин БиХ или РС,

•        да је старији од 18 година

•        да има општу здравствену способност

•        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима

•        да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објаве конкурса

 

Посебни услови:

 

•        завршена средња управна, економска или друга четворогодишња средња школа

•        познавање рада на рачунару

•        положен стручни испит за рад у органима управе

•        1 година радног искуства на истим или сличним пословима

 

За кандидата који буде примљен у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

 

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова ( увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова:  диплому о завршеној школи, увјерење о познавању рада на рачунару (потврду о завршеном степену курса за компјутере), доказ о положеном стручном испиту и доказ о радном искуству, те доказ на основу којег се врши бодовање и то: увјерење о радном искуству одговарајуће институције у којој је радно искуство остварено.

 

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног огласа, а прије заснивања радног односа увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

 

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

 

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног огласа Комисија за пријем у радни однос техничког секретара писмено ће позвати на тестирање, односно провјеру радних способности у раду на рачунару (у брзини куцања, познавању Windows XP оперативног система, као и Office апликација – Word, Excel и Outlook.), као и усмени интервју који ће се обавити након тестирања.

 

Јавни оглас биће објављен у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве за учешће на јавном огласу се подносе на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу : Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22. 

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног огласа неће бити предмет разматрања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана