ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.11.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

I - Опис послова

 

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

 

II - Мандат

 

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

III - Статус

 

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе.

 

IV - Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За директора може бити изабрано лице које испуњава опште и посебне услове.

 

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан и

- да има општу здравствену способност за рад.

 

Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

V - Потребна документација

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су, уз потписану пријаву на конкурс, дужни да доставе:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Увјерење којим доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник, на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, које ће школа прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Приједлог програма рада директора у мандатном периоду,

- Биографију са подацима о кретању у струци и оствареним резултатима рада,

- Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Други докази о знању и способностима.

 

Тражена конкурсна документација доставља се у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић у Теслићу, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе (Не отварати).”

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама, које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, посредством  Завода за запошљавање Републике Српске.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

VII - Напомене

 

Школски одбор ЈУ Средње школе “Никола Тесла” Теслић у Теслићу, након разматрања приспјелих пријава кандидата, министру просвјете и културе ће доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све кандидате о одлуци Владе о именовању директора школе, у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

“ЕНЕРГОТЕХНИКА” ДОО ДОБОЈ

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 6

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Референт за продају и набавку                                           1 извршилац

2. Монтер централног гријања                                                1 извршилац

3. КВ бравар                                                                                       1 извршилац

 

 

I Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава сљедеће услове:

- Средња стручна спрема ССС 

- Пожељно искуство, али није обавезујуће

 

II Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:

- кратку биографију

- доказ о завршеној школској спреми - овјерену копију

 

 

III Предност имају кандидати из породице погинулих бораца са радним искуством.

 

 

IV Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, путем поште или лично на  адресу “Енерготехника” д.о.о.  Николе Тесле бр.6.  са назнаком “Пријава за конкурс”

 

 

V По пријему пријава, са кандидатима ће бити обављен разговор, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “ОБУДОВАЦ” ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

 

1. Наставник енглеског језика - 1 извршилац, 14 часова непосредног рада са ученицима, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године и

2. Наставник српског језика – 1 извршилац, 14 часова непосредног рада са ученицима, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године

 

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број:1/06 и 66/18), услове прописане чланом 104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” број: 74/18 и 26/19). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

          Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и  обавезном адресом становања и бројем телефона)  кандидат је дужан да достави:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

4.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

6.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

7. Увјерење о положеном стручном испиту

8. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.  Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.  Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

12.  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

13. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

 

- Кандидати који буду изабрани дужни су приложити љекарско увјерење о психичкој способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа

- Увјерење из тачке 12. и 13. прибавиће школа службеним путем за изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе “Обудовац” у Обудовцу дана 9.12.2020. године у 9 сати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације биће постављен на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина “Глас Српске” .

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа “Обудовац” 76235 Обудовац

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник биологије (8 часова) - 1 извршилац, на одређено вријеме до краја школске 2020/21. године односно до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,                                              

 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или      увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за 8.12.2020. године са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку “Пријава на оглас”- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18, 26/19).

***

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

 

(на одређено вријеме до краја школске године)

(са радним искуством)

1. Наставник њемачког језика,  4 часа

2. Наставник математике, 2 часа

3. Наставник информатике,  8 часова

4. Наставник културе религија 4 часа

5. Наставник географије  8 часова

6. Наставник пословне комуникације, 2 часа

7. Наставник православне вјеронауке, 3 часа

 

(до повратка радника са боловања)

 

8. Наставник информатике, до повратка радника са боловања 10 часова

9. Наставник српског  језика, 12 часова, до повратка радника са боловања

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, бр 24/19).                                                                                                                                                                      На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на Конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

                                                                                                                                                                 

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању , испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за кривична дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дадактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Економска школа, Цара Душана 18, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Економској школи у Добоју дана 8.12.2020. године у 10 часова у просторији бр. 110.(Њемачки језик), просторија 134, (Српски језик) и просторија 124 (Математика). У 11 часова у просторији 110 (Информатика), просторија 134, (Култура религија и пословна комуникација), просторија 124 (Географија) и у 12 часова у просторији бр. 110 (Православна вјеронаука).

 

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

 

 

На основу члана 113. и члана 139. став 3. тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 2. и члана 3. тачка о) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15.), а у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/18 и 26/19), члана 29. став 3. тачка 15) Статута Јавне установе Основне школе „Свети Сава” Добој (бр. 4962/18 од 27.9.2018. године), вршилац дужности директора школе расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац,

2. Наставник/професор хемије на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац

 

II                                                         

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

1) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

2) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

 

2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а)  Хемија:

1)  професор хемије,

2)  професор биологије и хемије,

3)  професор физике и хемије,

4)  наставник који има завршену педагошку академију, група хемија са другим наставним предметом,

5) дипломирани хемичар са положеном педагошком групом предмета,

6) дипломирани инжењер хемије.

 

3. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 8.12.2020. године према сљедећем распореду:

- разредна настава са почетком у 16.30 сати,

-  хемија са почетком у 16.30 сати

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни да се приликом доласка на тестирање и интервју придржавају прописаних мјера за “COVID-19”.

 

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.     

 

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

IX

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана