ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 23.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

ЈУ ОШ “ТОДОР ДОКИЋ” КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 КАЛЕНДЕРОВЦИ

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

          Директор школе је донио Одлуку о поништењу конкурса који је изашао у “Гласу Српске” дана 9.9.2020. год. а који се односи на пријем  радника под редним бројем 1. наставник хемије  4 часа на одређено вријеме до 31.8.2021. год. радник са искуством и положеним стручним испитом , уколико се не јави радник са искуством  разматраће се пријава приправника, због техничке грешке у припреми конкурса.

***

ЈУ ОШ “ТОДОР ДОКИЋ” КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 КАЛЕНДЕРОВЦИ

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник хемије - 1 извршилац приправник на 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. год. (до повратка раднице са боловања)

 

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” Бр: 1/16 и 66/18 ) кандидати требају да испуњавају и  услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС  бр: 44/17, 31/18,84/19 и 35/20). Пријем  радника   извршиће се и у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема у радника  у радни однос у основној школи (“Сл. гласник  РС” Бр:74/18 и 26/19)  кандидат треба да испуњава и сљедеће  услове:

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидат треба да достави сљедећу документацију:

 

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

*увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

*увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

*увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог  бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

*увјерење општинског /органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

*увјерење општинског /органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Тодор Докић”Календеровци

74413 Календеровци- Дервента

са назнаком – пријава  на оглас

 

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима ће се  обавити 6.10.2020.  године у 11  часова у просторијама школе, који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласној табли школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

 

Поништава се конкурс за водитеља продуженог боравка објављеног 9.9.2020. године у дневним новинама “Глас Српске” због техничке грешке.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

Врши се исправка текста  конкурса у огласу објављеном 2.9.2020. године у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Умјесто ријечи “избор рачуновође и наставника треба да стоји “избор водитеља у продуженом боравку”.

 

Исправка се врши због штампарске грешке.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за  избор  водитеља продуженог боравка

 

1. Наставник/професор разредне наставе –водитељ у продуженом боравку - 1 извршилац - до краја наставног процеса, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Услови:

1.  Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС” бр.1/16, 66/18.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС” бр. 44/17,31/18 ,84/19 и 35/20.) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.)као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19)

2.       Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6)  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 , 84/19 и 35/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању(Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17,31/18 ,84/19 и 35/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                           

Уз  потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс,  кандидати су дужни доставити  овјерене фотокопије  (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи .

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

   1.   да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

1.       да је пунољетан, а то  се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

2.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

3.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

4.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

5.       увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6.       Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем  у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла

7. Увјерење  од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  у стручној спреми траженој конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.  Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. Кратку биографију,

 

- Оглас остаје отворен 8  дана од дана објављивања.

 

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

 

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана  5.10.2020. године (понедјељак). Тестирање кандидата почиње у 7 часова, а интервју у 12 часова.

 

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли школе.

 

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

(Правилник о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19.).

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2., за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈКП “КОМВОД” АД БРОД

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 22

74 450 БРОД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Руководилац Радне јединице Гријање – 1 (један) извршилац

2. Радник на одржавању система гријања – 2 (два) извршиоца

3. Радник на пумпама - 1 (један) извршилац

4. Радник на одржавању водоводних и канализационих линија – 1 (један) извршилац

5. Радник на одржавању – 1 (један) извршилац

 

Општи услови

 

- да је држављанин БиХ,

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

-  да није кажњаван и да се против њега не води кривични поступак

 

Посебни услови

 

За радно мјесто под редним бројем 1.

1.       VII степен стручне спреме – машинске струке

2.       најмање 3 (три) године радног искуства

 

За радно мјесто под редним бројем 2.

1.       III степен стручне спреме

2.       најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства

3.       познавање области производње и испоруке топлотне енергије

 

За радно мјесто под редним бројем 3.

1.       III степен стручне спреме

2.       најмање 1 (једна) година радног искуства

 

За радно мјесто под редним бројем 4.

1.       III, II, I степен стручне спреме

2.       најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у струци

3.       возач “Б” категорије

 

За радно мјесто под редним бројем 5.

1.       III степен стручне спреме

2.       најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства

3.       познавање области грађевине, механике и познавање технике варења

 

Потребна документација

 

1.       Увјерење о држављанству

2.       Увјерење о некажњавању

3.       Увјерење о невођењу кривичног поступка

4.       Фотокопија личне карте

5.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном образовању

6.       Фотокопија возачке дозволе (за радно мјесто под редним бројем 4.)

7.       Овјерена изјава о познавању области производње и испоруке топлотне енергије (за радно мјесто под редним бројем 2.)

8.       Овјерена изјава о познавању области грађевине, механике и познавања технике варења или други валидан доказ (за радно мјесто под редним бројем 5.)

 

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли Завода за запошљавање.

 

Љекарско увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Доказе о испуњавању општих и посебних услова, као и пријаву на конкурс, доставити лично у сједиште ЈКП-а “Комвод” а.д. Брод, или путем поште:

ЈКП „КОМВОД” а.д. Брод, Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод

***

ЈУ ОШ “ДОЊИ ЖАБАР” ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

        

На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), исправља се дио јавног конкурса, број 709-2/20 од 11.9.2020. објављен 16.11.2020. године.                                                                                                                                                                                                                                   

***

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

 

Дана 16.9.2020. године у дневном листу “Глас Српске” објављен је јавни конкурс за пријем у радни однос, број: 709-2/20 од 11.9.2020. године.

У објављеном конкурсу НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ , уочена је техничка грешка на позицији број 2. и број 3.

Исправљени текст сада гласи:

 

“ 2. Наставник биологије, приправник (12 часова)”.

“3.  Наставник физичког васпитања, приправник (12 часова)”.

 

Остале одредбе јавног конкурса, остају непромијењене.

Сви пристигле пријаве на конкурс остају у процедури.

***

ЈУ ОШ “ЛИЈЕШЋЕ” БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна  мјеста

 

1. Водитељ јутарњег чувања – 1 извршилац –до краја наставног процеса школске 2020/2021 године ½ норме – са положеним стручним испитом и радним искуством

2. Наставник/професор информатике – 1 извршилац до 31.8.2021. године - 2 часа – са положеним стручним испитом и радним искуством

 

Општи и посебни услови  за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци

које прилаже само изабрани кандидат након  завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

          Поред општих услова утврђених у Закону о раду - („Службени гласник Републике Српске” број: 01/16 и 66/18 ), кандидати треба да испуњавају и  посебне  услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника  и васпитача („Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15)  као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19). 

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

          Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1.       овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма , у којој је  наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту ,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена  током  студирања , или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен  ,

8.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената, који не смију бити старији од шест мјесеци,  и исти неће бити  враћени  кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

          Са кандидатима који доставе  потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање  ће се  обавити 6.10.2020. године, са почетком у 8.30 часова у просторијама Јавне установе Основне школе “Лијешће”. За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука од 23.9.2020. године а траје од 24.9.2020. године.

 

Пријаве слати на адресу: ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА “ЛИЈЕШЋЕ”

Лијешће бб, 74450 БРОД са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1. Наставник/професор музичке културе, један извршилац - лице са искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, пуна норма;

 

Услови конкурса

 

 I Општи услови:

 

Општи услови које кандидати требају да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

 

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

 

III

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова  конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком  “ЗА КОНКУРС”.

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 2.10.2020. године у  11 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник математике (16 часова) – 1 извршилац,  на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,                                              

 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или      увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за 7.10.2020. године са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку “Пријава на оглас”- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18., 26/19.).

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

                                           

1. Библиотекар –  приправник на неодређено вријеме.

 

У складу са одредбом из чланова 103.,104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  (“Сл. гласник РС” број 44/17 и 31/18) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидати треба да приложе следећу документацију:

 

1.       Диплому или овјерену фотокопију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера,

2.       Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или овјерену фотокопију,

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију,

4.       Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци или овјерену фотокопију,

5.       Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка не старије од 3 мјесеца или овјерену фотокопију,

6.       Увјерење о психофизичкој и здравственој способности   ( по пријему кандидата),

7.       Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (Потврда Завода за запошљавање),

8.       Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности и исто ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије  бораца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Изабрани кандидат има обавезу да у складу са одредбом из члана 111 став 6. Закона о основном васпитању и образовању положи стручни испит у року од 10 мјесеци по истеку приправничког стажа, а уколико не положи стручни испит престаје му радни однос.

 

Тест са кандидатима ће се одржати дана 5.10.2020. године (Понедељак) са почетком у 9 часова, а послије теста ће се одржати интервју са кандидатима.

 

Документе слати на адресу  ЈУ ОШ “Петар Кочић” Сјенина Ријека бб, 74212 Сјенина, са назнаком “За конкурс па навести радно мјесто за које кандидат конкурише”

 

Копије докумената морају бити овјерене, а запримљена документација се неће враћати пријављеним кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју, а уколико се не појаве на дан тестирања сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања огласа.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске” број  74/18 и 26/19).

***

ЈУ ОШ “СРБИЈА” ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

1. Наставник биологије ...........1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 8 часова редовног рада

 

Кандидати морају да испуњавају следеће услове:

Општи услови:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, као и да није  уписано у посебан Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце које се доказује Увјерењима које ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5.       да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем  издатим од надлежног суда по мјесту пребивалишта које кандидат доставља.

 

Уз потписану пријаву  и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за  пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању   („Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

         

Тест и интервју ће се одржати 8.10.2020. године (четвртак) у просторијама школе са почетком у 11.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у  просторије  школе сваким радним даном од 8:00 до 15:00 часова или путем поште на адресу:   

ЈУ Основна школа “Србија”, 76 239 Црквина.

***

ЈПУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ПАЛЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КНИНСКА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у ЈПУ Дјечији вртић “Палчић” Теслић

 

Директор  ЈПУ  Дјечији вртић “Палчић” Теслић расписује јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста  у  ЈПУ Дјечији  вртић “Палчић”.

 

1. Васпитач – на неодређено вријеме,  са  положеним  стручним  испитом - 1 извршилац 

 

2. Васпитач – приправник  -  3  извршиоца,  на  одређено  вријеме  у  трајању  од  12 мјесеци

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске - Босне и Херцеговине;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4. Да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

Посебни услови:

- Висока стручна спрема,  најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског  васпитања и образовања или програму  за образовање васпитача.

- да  се  налази  на  евиденцији  Завода  за  запошљавање 

 

За  радно  мјесто  под  редним  бројем  1.

- Најмање  једна  година  радног  искуства  и  положен  стручни  испит  за  васпитно-образовни рад.

За  радно  мјесто  под  редним  бројем  2.

- Да  кандидат  први  пут  заснива  радни  однос  у  струци.

Кандидати су дужни доставити:

1.  Пријаву;

2.  Извод из матичне књиге рођених;

3.  Увјерење о држављанству;

4.  Овјерену копију дипломе;

5.  Увјерење о некажњавању;

6. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом (само кандидати који буду  примљени).

7.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;  (уколико у дипломи  не постоје подаци о просјеку оцјена)

8.  Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

9.  Увјерење о радном искуству. ( под  редним  бројем 1.)

 

Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу:  Јавна предшколска установа Дјечији вртић “Палчић”  Теслић, Книнска бб , 74270   Теслић, са назнаком: “Комисији за избор”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју  у просторијама Установе.  Кандидати ће  бити  позвани  на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу “Глас Српске”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ПЕТАР КОЧИЋ, СЈЕНИНА РИЈЕКА

Сјенина Ријека бб 74212 Сјенина,

тел053/277-297; 277-298,

е-mail: os117@skolers.org

 

На основу Рјешења републичког просвјетног инспектора број 24.120/616-239-92-3/20 од дана 17.9.2020. године  директор школе доноси сљедећу

 

ОДЛУКУ

о поништењу дијела конкурса

 

  1. Поништава се конкурс објављен у “Гласу Српске” дана 12.8.2020. године у дијелу који се односи на тачку 5. Библиотекар – са завршеним филозофским факултетом, филолошким факултетом или неким другим факултетом истог усмјерења у трајању од четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент, н неодређено вријеме.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана