ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за  пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор хемијске групе предмета - 1 извршилац - приправник на одређено вријеме (до повратка радника са боловања, а најдуже до краја школске године) – пуна норма,

 

          Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду ("Сл. гласник Републике Српске", број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС", број 102/12).

 

Уз пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

4. Увјерење о држављанству,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима,

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу и интернет страницу школе.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 3.2.2020. године у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем ("Сл. гласник РС" број 24/19)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЗУ ФРЕСЕНИУС МЕДИЦАЛ ЦАРЕ

ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗУ ШАМАЦ

ЦАРА ДУШАНА ББ

76 230 ШАМАЦ

 

ОГЛАС

 

Здравствена Установа-болница "Фресениус Медицал Царе" Шамац припада Фресениус Медицал Царе групацији, свјетски највећем интегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашем дијализном центру у Шамцу, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

 

1. Клинички техничар, на неодређено вријеме, уз претходно обавезан пробни рад, 1 извршилац  (м/ж)

 

 Услови:

- IV степен стручне спреме (електротехничка школа);

- Пожељно познавање енглеског језика;

- Возачка дозвола Б категорије;

- ИТ вјештине: познавање оперативног система Widows и MS Office, основно познавање мреже.

 

Опис посла:

 

- Праћење рада уређаја и система за предтретман система за прераду воде, реверзне осмозе, машина за хемодијализу, те медицинских и немедицинских уређаја (гријање, агрегат, климатизација и вентилација простора, одводи, итд.)

- Одржавање уређаја и система што подразумијева,

Замјена, тестирање машина за хемодијализу, замјена диасафе филтера и дезинфекционог средства, подешавање параметара и ишчитавање грешке, те ситне поправке у складу са овлашћењима

- Праћење плана редовног одржавања и документовање извршених система

- Документовање података за валидацију система (праћење плана дизинфекција и узорковања, чување извјештаја и провођење евентуалних корективних и преветнивних активности)

- Уништавање инфективног отпада, праћење рада машине за уништавање инфективног отпада и чишћење исте уколико је примјењиво

- Брига о зеленим површинама испред центра

Остали задаци у складу са описом посла позиције.

 

Сви заинтересовани кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

- биографију

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи

 

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно CV са доказима о испуњавању услова могу доставити на mail адресу ljudski.resursi@fmc-ag.com или поштом на адресу: Цара Душана 70, 76 230 Шамац са назнаком "Пријава на оглас-Шамац"

 

Оглас је отворен до 30.1.2020. године.

***

ЈУ СШЦ "ПЕТРОВО" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 76

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор историје ....................................... 4 часа - на одређено радно вријеме.

 

У радни однос се прима лице без радног искуства – приправник на период од годину дана.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

I

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник РС" број: 24/19).

 

II

У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС" бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС" број: 80/14 и 83/15).

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),

2. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци,

4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом,

10. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за примљеног кандидата прије заснивања радног односа.

 

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште) ЈУ Средњошколски центар Петрово Ул. Озренских одреда бр. 76., 74317 Петрово и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 3.2.2020. године у 12.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Наставник информатике - 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са најмање 12 мјесеци радног искуства,

2.       Наставник исламске вјеронауке - 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.       Наставник теоријске и практичне наставе у струци електротехника - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Наставник у струци електротехника - 1 извршилац, 16 часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5.       Наставник теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала – 1 извршилац, пуна норма, до повратка радника са мјеста помоћника директора, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

6.       Наставник теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала – 1 извршилац,  18 часова на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

7.       Наставник теоријске наставе у струци машинство и обрада метала – 1 извршилац, пуна норма, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

8.       Наставник саобраћајне географије - 1 извршилац, 2 часа, до 31.8.2020. године, приправник,

9.       Наставник саобраћајне психологије - 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС", број: 01/16), кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник РС" број: 24/19).

 

У случају да је конкурсом тражено радно искуство и положен стручни испит, а не пријави се кандидат који испуњава ове услове, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 4.2.2020. године, у 11 часова, у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

 

ЈУ ОШ "ГОРЊА СЛАТИНА" ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

За свој рад директор одговара Влади, школском одбору и министру.

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

 

 

Услови конкурса

 

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

 

Општи услови:

 

1.       да је држављанин БиХ;

2.       да је пунољетан;

3.       да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

 

Посебни услови:

1.       да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент. Наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме могу равноправно конкурисати на расписани конкурс за директора школе (члан 177. став 2. Закона);

2.       да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става;

3.       да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати уз пријаву достављају сљедећа документа:

 

1.       увјерење о држављанству;

2.       извод из матичне књиге рођених;

3.       диплому о завршеној стручној спреми;

4.       потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5.       љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност);

6.       увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

(школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата );

7.       увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8.       приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9.       препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10.     кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

 

Директор школе се именује на период од четири године.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

 

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије и неће се враћати кандидатима.

 

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Горња Слатина", 76 238 Горња Слатина са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

 

Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

***

 

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКА

о расписивању конкурса

 

1. Професор демократије и људских права - 1 извршилац, 2 часа, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2020. године - са радним искуством

 

2. Професор музичке културе - 1 извршилац - 10 часова седмично, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2020. године - са радним искуством

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104.став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број:44/17, 31/18, 84/19) и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима  из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 4.2.2020. године, у 9 часова, а интервју у 10 часова.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Алекса Шантић" Вукосавље, улица Омладинска 3.,74470 Вукосавље.

***

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник/професор разредне наставе –  у ПО Горњи Вишњик на одређено вријеме до повратка радника са боловања, радник са искуством – 1 извршилац

 

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 1/16), посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начин бодовања кандидата  у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 ).                                

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон, списком приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

 

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошпко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 

- Увјерење о  положеном стручном испиту,

 

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица  која траже запослење,

 

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

- Тестирање кандидата обавиће се 3.2.2020. године у 9 часова у просторијама школе

- Интервју кандидата обавиће се 3.2.2020. године у 10 часова у просторијама школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа "Никола Тесла"

Трг ослобођења бр 6, 74400 Дервента

Са назнаком – пријава на оглас , не отварати -

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник њемачког језика (професор њемачког језика и књижевности, дипломирани филолог - германиста) – 1 извршилац, 12 часова, на одређено радно вријеме,  до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до краја школске 2019/20. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник музичке културе (дипломирани музички умјетник, дипломирани композитор, дипломирани теоретичар умјетности, академски музичар, дипломирани музичар – музички педагог или дипломирани музички педагог, дипломирани музичар – композитор или дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент или дипломирани диригент, дипломирани музичар – музиколог или дипломирани музиколог, дипломирани етно-музиколог) – 1 извршилац, 2 часа, на одређено радно вријеме,  до повратка радника са боловања, а најкасније до краја школске 2019/20. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник физике (професор физике, дипломирани физичар, професор математике и физике, професор физике и информатике) – 1 извршилац, пуна наставна норма, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најкасније до краја школске 2019/20. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник физике (професор физике, дипломирани физичар, професор математике и физике, професор физике и информатике) – 1 извршилац, 4 наставна часа, на одређено радно вријеме до краја школске 2019/20. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС" број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник РС" број: 24/19).

 У случају да се је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6.       увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

          Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  у дневним новинама "Глас Српске". Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 3.2.2020. године, у 13 часова у просторијама школе. Школа ће истаћи на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ПШУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "МАЛИ ПРИНЦ"

1. КРАЈИШКОГ КОРПУСА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста – васпитач предшколске дјеце

 

- Дипломирани васпитачи предшколске дјеце - ПУ Клуб за дјецу

 

Област: Образовање

 

Рад на: Одређено вријеме

 

Број извршилаца: пет  (5)

 

Опис

Дипломирани васпитачи предшколске дјеце на одређено вријеме

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

-        Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству

-        Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

-        Да је радно способан а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора конкурса

-        Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела полног и другог насиља

 

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити и сљедећу документацију.

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8(осам) дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

 

Напомена: Пријаву доставити у затвореној коверти на адресу 1. крајишког корпуса бб Радолинка Теслић са назнаком "За конкурс".

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им благовремене и потпуне, биће подвргнути интервјуу а исти ће бити обављен  у просторијама Клуба за дјецу.

 

***

ЈУ ОШ "19. АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Психолог, пуна норма, на одређено вријеме - до повратка раднице са боловања,  са искуством - 1 извршилац;

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18), члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 76/15) и члана 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18, 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 26/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је кандидат држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да је радно способан, (љекарско увјерење о психофизичкој способности, не старије од шест мјесеци, које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

Уз потписану пријаву на конкурс, са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и списком приложене документације кандидати су дужни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење о положеној педагошко- психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит, увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 4.2.2020. године, са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа "19. април" Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4, 74400 Дервента

са назнаком – пријава на оглас, не отварати –

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана