ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.08.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

Карађорђева бб

74 270 Теслић

 

 

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), исправља се дио јавног конкурса бр. 977/19 од 8.8.2019. године, објављен у “Гласу Српске” дана 14.8.2019. године, тако да дио конкурса који је гласио:

 

5. Наставник пословне комуникације (дипломирани психолог, професор психологије, дипломирани комуниколог, дипломирани педагог, професор филозофије и социологије, професор социологије) -

сада гласи:

 

5. Наставник пословне комуникације (дипломирани психолог, професор психологије, дипломирани комуниколог, дипломирани педагог, професор филозофије и социологије, професор социологије) - 4 часа, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

У осталом дијелу конкурс остаје непромијењен.

До исправке дијела конкурса је дошло због техничке грешке приликом припреме конкурса.

***

 

ЈУ “СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДЕРВЕНТА

Светог Саве бр. 1

74 400 Дервента

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Директор Средње школе “ЈУ Стручна и техничка школа” из Дервенте расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

1. Наставник услуживања - 2 часа

- Без радног искуства - приправник

- на одређено вријеме (до краја школске 2019/2020. године)

- Број извршилаца 1.

2. Наставник основа електротехнике - 2 часа

- Без радног искуства - приправник

- на одређено вријеме (до краја школске 2019/2020. године)

- Број извршилаца 1.

3. Наставник физике - 4 часа

- Без радног искуства - приправник

- на одређено вријеме (до краја школске 2019/2020. године)

- Број извршилаца 1.

4. Наставник машинске групе предмета - пуна норма

- Без радног искуства - приправник

- на одређено вријеме (до краја школске 2019/2020. године)

- Број извршилаца 1.

 

2. Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

1. да је држављанин БиХ и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

3. Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19) и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

“ЈУ Стручна и техничка школа”, ул. Светог Саве бб, Дервента, са назнаком “јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 5.9.2019. године у 9 часова, у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

 

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

Краља Петра И Ослободиоца бб

74 450 Брод

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор машинске групе предмета (дипл. машински инжењер) - 1 извршилац - са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године) - за 10 часова теорије и 6 часова практичне наставе за IV степен,

2.       Професор банкарског права (дипл. правник) - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме (до краја школске године) за 2 часа седмично,

3. Професор анатомије и физиологије (доктор медицине) - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме (до краја школске године) за 2 часа седмично,

4. Професор економске групе предмета - 1 извршилац - са искуством, на одређено вријеме (до повратка радника са неплаћеног одсуства ) - пуна норма,

5. Професор угоститељске групе предмета (дипл. инж. прехрамбене технологије) - 1 извршилац - приправник на одређено вријеме (до краја школске године) за 13 часова теорије и 6 часова практичне наставе седмично за IV степен.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” број 102/12).

 

Уз пријаву кандидати су дужни доставити:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

7. Увјерење о држављанству,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске - ако се ради о кандидату из категорије борца,

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске - ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима,

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу и интернет страницу школе.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 2. септембра 2019. године у 13 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈУ ОШ “СУТЈЕСКА” МОДРИЧА

Максима Горког бр. 2

74 480 Модрича

 

КОНКУРС

на упражњено радно мјесто

 

1. Наставник математике на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, 8 часова у централној школи до 31.8.2020. године, 1 извршилац.

2. Наставник физике на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, 12 часова у ПО Скугрић и ПО Милошевац до 31.8.2020. године, 1 извршилац.

3. Наставник демократије на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, 5 часова, до 31.8.2020. године, 1 извршилац.

4. Наставник разредне наставе на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом у ПО Крчевљани до 31.8.2020. године, 1 извршилац.

5.       Наставник - дефектолог за рад у посебном одјељењу, 2 извршиоца са искуством и положеним стручним испитом и то:

- 1 на неодређено вријеме

- 1 на одређено вријеме, до 31.8.2020. године.

6. Наставник историје на одређено вријеме без искуства - приправник, годину дана по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години, односно Одлуци о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске Пале, 1 извршилац.

 

Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава сљедеће опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18):

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за изабраног кандидата и

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (чл. 104. став. 6.).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује, поред горе наведених докумената, потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове у погледу стручне спреме прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), као и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата а то су:

 

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- Увјерење о положеном стручном испиту.

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, ако се то односи на кандидата.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве са документима слати на адресу школе, Максима Горког бр. 2 или лично сваког радног дана од 8 до 13 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се неће враћати пријављеним кандидатима.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање, само ће бити евидентиране.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет станицу школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Тестирање и интервју пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса ће се одржати дана 2.9.2019. године (понедјељак) са почетком у 10 сати. Уколико се пријављени кандидат не појаве на истом, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” ШАМАЦ

Цара Лазара бр. 6

76 230 Шамац

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Једног наставника историје са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање годину дана, на 14 часова наставе седмично, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка радника са функције в.д. директора, најкасније до краја првог полугодишта;

2. Једног наставника латинског језика са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање годину дана, на 4 часа наставе седмично, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка радника са функције в.д. директора, најкасније до краја првог полугодишта.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТА

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

 

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

-        Увјерење о држављанству,

-        Извод из матичне књиге рођених ,

-        Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

-        Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:

 

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        увјерење да се кандидат ослобађа полагања обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагања стручног испита

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове, односно приправника.

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” Шамац, ул. Цара Лазара 6, 76230, Шамац, са назнаком јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављени на огласној табли школе дана: 02.09.2019. године.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 05.09.2019. године у 12 часова, у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

 

ЈУ ОШ “СТЕВАН ДУШАНИЋ” ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

 

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

          На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17) исправља се дио јавног конкурса бр. 276/19 од 12.08.2019. године објављен у “Гласу Српске” дана 14.08.2019. године тако да дио конкурса који је гласио:

 

4. Наставник биологије - 1 извршилац (2 часа) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2019. године.

сада гласи:

 

5. Наставник биологије - 1 извршилац (2 часа) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 10.11.2019. године

 

У осталом дијелу конкурс остаје непромијењен.

До исправке дијела конкурса је дошло због техничке грешке приликом припреме конкурса.

***

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1.       Наставник физике, 1 извршилац - радник, на неодређено вријеме, непуна норма (10 наставних часова).

2.       Наставник енглеског језика, 1 извршилац - радник, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, непуна норма (8 наставних часова).

 

Услови конкурса

 

 I Општи услови:

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

 

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведена радна мјеста.

 

За радно мјесто под тачком 1. и 2. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

 

III

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком “За конкурс”.

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 30.08.2019. године у 10 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

***

 

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1.       Наставник/професор техничког образовања - радник са искуством - 4 часа на одређено вријеме до 31.08.2020. године - 1 извршилац

2.       Наставник/професор клавира - приправник - на одређено вријеме до 31.08.2020. године - 1 извршилац

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 ).

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефоном, списком приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

 

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

 

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 

- Увјерење о положеном стручном испиту,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

-        Тестирање кандидата обавиће се 30.08.2019. године у 9 часова у просторијама школе

-        Интервју кандидата обавиће се 30.08.2019. године у 11 часова у просторијама школе.

-        Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу :

Ју Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења 10,74400 Дервента

Са назнаком - пријава на оглас, не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “ВАСО ПЕЛАГИЋ” ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и пријем у радни однос

 

 

-        Наставник енглеског језика на одређено радно вријеме, тј. до 31.08.2020. године, приправник, 8 часова редовне наставе седмично ............ 1 извршилац

 

Услови конкурса

 

          Пријављени кандидати морају да испуњавају услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16,66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17,31/18), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске бр. 77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Кандидати достављају сљедеће документе:

 

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.       увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

7.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

9.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

10.     додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11.     увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

12.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

14.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана 04.09.2019. године у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Тестирање кандидата је у 9 часова.

Интервју са кандидатима је у 11 часова.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

 

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Васо Пелагић” Пелагићево, Вука Караџића 76 Пелагићево

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18, 26/19).

***

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

Наставник здравствене његе и наставник вјежби и практичне наставе, дипломирана медицинска сестра, не неодређено вријеме, пуна норма .......................... 1 извршилац.

Наставник стручних предмета, доктор медицине, на одређено вријеме, до 31.08.2020. године, пуна норма ....................................................................................... 1 извршилац.

Наставник хирургије, доктор медицине, на одређено вријеме, до 30.06.2020. године, 8 часова .................................................................................................. 1 извршилац.

Наставник стручних предмета, дипломирани фармацеут, на одређено вријеме, до 31.08.2020. године, 21 час .................................................................... 1 извршилац.

Наставник исламске вјероисповијести, дипломирани теолог, на одређено вријеме, до 31.08.2020. године, 2 часа ............................................................................................................. 1 извршилац.

 

 

(Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством, разматраће се и пријаве приправника)

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени Гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

 

          Уз потписану пријавџ кандидат је дужан доставити:

 

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не може обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 

          Сви документи се достављају лично или путем поште као овјерене копије на адресу школе, Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и она се неће враћати кандидатима.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и интернет страницу школе, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се 02.09.2019. године у 11 часова у учионици број 5, а након тога обавиће се интервју.

 

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

***

ЈУ “САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

(радно мјесто школски психолог - са радним искуством)

на неодређено радно вријеме

 

I Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити :

 

1.       Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),

2.       Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

3.       Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци,

4.       Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

5.       Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6.       Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види:

-        врста посла,

-        степен стручне спреме и

-        дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12.     Увјерење од суда да није осуђиван правоснажном пресудом.

 

Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за примљеног кандидата прије заснивања радног односа.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом.

 

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште), ул. Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе: 30.08.2019. године (од стране комисије).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се 02.09.2019. године у 11 часова у просторији бр. 10.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана (од 21.08.2019. године до 28.08.2019. године), у дневном листу “ Глас Српске.”

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за избор наставника

 

1.       Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 31.08.2020 године.

2.       Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдаље до 31.08.2020. године.

3.       Наставник/професор разредне наставе - водитељ у продуженом боравку - 2 извршиоца - са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 30.06.2020. године.

4.       Наставник/професор српског језика, 10 часова - 1 извршилац, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 31.08.2020. године.

5.       Наставник/професор музичке културе - 15 часова - 1 извршилац - са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 31.08.2020. године.

6.       Наставник/професор биологије - 4 часа - 1 извршилац - са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 31.08.2020. године.

 

УСЛОВИ:

1.       Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16, 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18.) Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19)

2.       Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) сљедећих докумената, а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.       увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7.       Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла

7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. Кратку биографију,

 

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 03.09.2019. године (уторак). Тестирање кандидата почиње у 12 часова, а интервју у 17.45 часова.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли школе.

 

Кандидати који доставе потпуне и благовремене пријаве неће бити накнадно обавијештени о мјесту и времену тестирања и интервјуа.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

(Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19).

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2, за конкурс - обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

 

ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

I

У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста ЈУ Основне школе “Ђура Јакшић” Подновље бр. 350/19 од 7.8.2019. године објављеном у дневном листу “Глас Српске” дана 14.8.2019. године у члану И тачка 1. за радно мјесто наставник/професор демократије и људских права врши се исправка и ријечи “радник са искуством - положен стручни испит” замјењују се ријечима “приправник - лице без положеног стручног испита”.

 

II

Одлука о измјени се доноси јер је дошло до техничке грешке, односно погрешне формулације у тексту конкурса за поменуто радно мјесто.

 

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневном листу “Глас Српске”.

***

 

 

„ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: трговац у киоску

 

За подручја:

-        ДЕРВЕНТА - 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

-        Минимално ССС

-        Радно искуство у трговини/малопродаји

-        Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-        Копија извода из матичне књиге рођених

-        Копија увјерења о држављанству

-        Копија дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем и-мејл адресе: draganad@glassrpske.com .

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 

ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊА ЛУКА

 

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: трговац у киоску

 

За подручја:

-        ТЕСЛИЋ - 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

-        Минимално ССС

-        Радно искуство у трговини/малопродаји

-        Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-        Копија извода из матичне књиге рођених

-        Копија увјерења о држављанству

-        Копија дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем и-мејл адресе: draganad@glassrpske.com .

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана