ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

************************

ЈУ ОШ “ОЗРЕН” ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне  школе “Озрен” Доња Пакленица, Добој

 

1.       Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор школе за свој рад одговора Влади Републике Српске, Школском одбору и министру просвјете и културе Републике Српске.

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

 

2.       Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За директора ЈУ Основне школе “Озрен”Доња Пакленица, Добој може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду Републике Српске, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку  избора и разрјешења  директора основне школе и то :

 

Општи услови:

1. да је држављанин  БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу  здравствену способност за рад;

 

Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1.  има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,

2.  има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1),

3.  није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3.  Потребна документација

  Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву на конкурс достављају сљедећа документа:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству,

3. диплому о завршеној стручној спреми,

4. потврду којом доказују да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, издато од надлежног суда,

8. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10.     кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и  оствареним резултатима у раду.

Увјерење из тачке 6) школа ће прибавити службеним путем од надлежног ЦЈБ  за именованог кандидата, а прије ступања на дужност. Кандидати су дужни да уз пријаву  доставе документа у оригиналу или овјереној  фотокопији не старија од 6 мјесеци.

 

4.  Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично  или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Озрен” Доња Пакленица, Добој,  74255 Пакленица, са назнаком “За јавни конкурс за избор и именовање директора школе - НЕ ОТВАРАТИ”. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Достављена документа неће бити враћена кандидатима.

 

5. Начин и рок обавјештења кандидата

          Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру  просвјете и културе документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.       

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора ЈУ Основне школе “Озрен” Доња Пакленица, Добој  у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

***

ОКРУЖНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем  радника у радни однос на одређено вријеме до 31. децембра 2022. године, односно док траје финансијска подршка Европске уније

 

1.       Виши стручни сарадник           1 извршилац

 

Опис послова радног мјеста  

- помаже судијама у проучавању и припремању предмета,

- врши анализу правних питања,

- писмено израђује нацрте судских одлука под надзором судије - предсједника вијећа,

- врши послове праћења и проучавања судске праксе и

- обавља и друге стручне послове под надзором и по упутствима предсједника суда, судија и секретара суда.

 

Општи услови:

- да је држављанин БиХ или РС,

- да је пунољетан,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

- да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске                                                                                                                      мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

 

Посебни услови:

- Завршен правни факултет,

- положен правосудни испит,

- три године радног искуства на правним  пословима,

 

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих  и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

 

личну карту или пасош, диплому о завршеном правном факултету са просјеком оцјена, увјерење о положеном правосудном испиту и доказ о  радном искуству на правним пословима.

 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа достави Комисији за спровођење поступка избора радника оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ, извод из матичне књиге рођених, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка, увјерење  о некажњавању, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере, диплому о завршеном правном факултету са просјеком оцјена, увјерење о положеном правосудном испиту и увјерење или потврду о радном искуству на правним пословима.

         

          Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Комисија за спровођење поступка избора радника ће позвати на писмено тестирање и  разговор.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници овог суда http://oksud-doboj.pravosudje.ba / а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве за учешће на јавном конкурсу подносе се на прописаном обрасцу  – Пријава на јавни конкурс која се налази у просторијама суда и  на интернет страници овог суда http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Окружни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

 

Пријаве које нису поднесене на прописаном обрасцу, непотпуне и  неблаговремене  неће бити узете у разматрање.

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД ДОБОЈ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС

за

пријем на праксу судијског приправника - волонтера

 

- Судијски приправник - волонтер

 

на период утврђен Законом о полагању правосудног испита у Републици Српској као услов за полагање правосудног испита.................  2 извршиоца

 

1. Кандидати требају испуњавати опште и посебне услове:

 

Општи услови:

 

     - да су држављани БиХ,

     - да су пунољетни,

     - да имају општу здравствену способност,

      - да се против њих не води кривични поступак

 

Посебни услови:

 

          - завршен правни факултет,

 

Сви кандидати за судијског приправника - волонтера који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу Окружни привредни суд Добој ул. Светог Саве 22, Добој.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист, увјерење да се против њих не води кривични поступак) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена), у оригиналу или овјерене фотокопије. Доказ о општој здравственој способности су дужни доставити изабрани кандидати.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рок  за  подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске”.

***

ЈУ “УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Дипломирани економиста на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства за економску групу предмета - пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

I    Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС” број: 24/19).

         

II   У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број: 80/14 и 83/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

 

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),

2.  Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци,  

4.  Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

5.  Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види:

- врста посла,

- степен стручне спреме и

- дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

 8.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

 9. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом, (лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала,  службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу школе,  Ул. Цара Душана бр.18. Добој и неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе (од стране Комисије за пријем у радни однос).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се  1.2.2021. године у 9 часова у просторији број 5.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

          Конкурс остаје отворен  8 дана  од дана објављивања 20.1.2021. године у дневном листу “Глас Српске.”

***

ЈУ “САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за избор директора школе

 

I    Мандат

 

1. Именовање се врши на период од четири године

2. Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује  министар

 

II  Услови за избор  (општи услови)

 

1.       Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

2.       Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

 

III     Посебни услови

 

1. Има завршен најмање први циклус студијског програма у трајању од четири  године или еквивалент

2. Има најмање пет година радног искуства, као стручни сарадник или наставник на  предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе из тачке 1)  овог  става

3. Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи, у  којој конкурише

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, и да се  против њега не води кривични поступак

5. Има предложен програм рада, и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи.

 

IV  Потребна документа

 

1. Извод из матичне књиге рођених

2. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

3. Љекарско увјерење  (не старије од шест мјесеци )

4. Диплому о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент)

5. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну  затвора

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

8. Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи

9. Приједлог програма рада за четворогодишњи период

10.     Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате  рада

 

V  Рок за учешће на конкурсу и достављање пријаве

 

1. Рок за подношење пријаве је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним  новинама.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

2. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у секретаријат школе, или путем поште, на  адресу:

     ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој, Цара Душана 18, 74000 Добој, са назнаком: “за конкурс за избор директора школе”.

3. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса, о одлуци о именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана добијања  рјешења  о  именовању.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана