ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.05.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

********

ЈУ ОШ "ГОРЊА СЛАТИНА" ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

 

К  О  Н  К  У  Р С

за попуњавање упражњених радних мјеста

 1. Наставник разредне наставе...............1 извршилац, на одређено вријеме до 31. 08. 2023. године, лице са искуством и положеним стручним испитом,
 2. Наставник математике……..1 извршилац -80% норме, на одређено вријеме до 17. 05. 2023. године, приправник

Кандидати морају да испуњава следеће услове:

Општи услови:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности и исто ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 5.  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.
 6. податке из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

 1. Завршен први циклус студијског програма у одређеној области (на основу Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача) и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме .

Уз потписану пријаву са обавезним навођењем броја телефона и е-mail адресе и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19), и то:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области  или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту (кандидат под редним бројем 1.)
 5. увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто (кандидат под редним бројем 1),
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се одржати 31.05.2022. године у просторијама школе са почетком у 08:00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а уколико се не појаве на истом сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске"

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Горња Слатина" 76238 Горња Слатина.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

ЈУ ОШ "ВАСО ПЕЛАГИЋ" ПЕЛАГИЋЕВО

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • Педагог школе на одређено радно вријеме, тј. до повратка раднице са породиљског одсуства, приправник............ 1 извршилац

Услови конкурса

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/16, 66/18 и 91/21), те посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске’‘, број: 74/18 и 26/19) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске бр.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Кандидати достављају следеће документе:

 1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);
 2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);
 3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;
 4. љекарско увјерење о психо-физичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

 1. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 2. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, ( школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 4. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 6. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 8. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 9. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
 10. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Дана, 31.05.2022. године у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Тестирање кандидата у 9,00 часова.

Интервју са кандидатима у 11,00 часова.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Васо Пелагић" Пелагићево, Вука Караџића 76 Пелагићево

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18, 26/19).

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана