ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

************

******************

ОПШТИНА МОДРИЧА

ВИДОВДАНСКА 1

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Модрича

 

I Конкурс се расписује за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи

  Модрича, на неодређено вријеме. 

 

1. Самостални стручни сарадник за просторно уређење

   и локацијске услове ...................................................................... 1 (један) извршилац,

 

II Опис послова радних мјеста:

Запослени на радном мјесту из тачке И има статус службеника и обавља послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Модрича (“Службени гласник општине Модрича”, број: 11/16, 2/17, 5/17, 9/17, 6/19 и 14/20). 

 

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, 

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем   нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју  бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан ИЏ став 1. Устава БиХ,

7. да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом  43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе (“Службени  гласник Републике Српске”, број: 97/16).

    

IV  Посебни услови:

 

а) за позицију под редним бројем 1:

- висока стручна спрема, архитектонски факултет - дипломирани инжењер архитектуре,   грађевински факултет, дипломирани инжењер грађевинарства или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, 

- најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,

- овлашћење за израду просторно-планске документације,

- овлашћење за израду техничке документације,

- положен стручни испит за рад у органу управе,

- познавање рада на рачунару,

 

V Потребна документа и поступак избора:

 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу “Пријава на јавни конкурс” (образац број 1.), који је доступан на интернет страници општине Модрича или интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, а исти се може преузети и лично у шалтер сали Општинске управе Модрича.

(2) Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ и изјаву кандидата:

1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју  бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред  Трибуналом – члан ИЏ тачка 1. Устава БиХ,

2. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи,

3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем  нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

4. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са  дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

(3) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

1. фотокопију дипломе о завршеном факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје),

2. овлашћење за израду просторно-планске документације,

3. овлашћење за израду техничке документације

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органу управе или изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 мјесеци од дана запослења положити стручни  испит,

5. исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и

6. исправу-доказ да познаје рад на рачунару (ако кандидат нема доказ  о познавању рада на рачунару врши се провјера од стране стручне комисије општинске управе, прије обављеног интервјуа).

 

(4) Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса, Конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

(5) Прворангирани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији  из тачке В став 2. подтачка 2., и овјерену изјаву за подтачке 1, 3 и 4. јавног конкурса, као и увјерење о здравственој способности.

 

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави напријед наведене доказе  или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

 

VI Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

Пријаве се могу  доставити лично или путем поште, на адресу:

Општина Модрича, улица Видовданска 1. са назнаком “Пријава на конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у општинској управи Модрича, са бројем позиције на коју кандидат аплицира”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Олга Суботић, контакт телефон: 053/810-511 локал 181.

***

ОПШТИНА ШАМАЦ

КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у

Општинску управу општине Шамац

 

 

I – У Општинску управу општине Шамац прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника у Служби начелника општине на радно мјесто:

 

- стручни сарадник за административно-техничке послове Скупштине општине 1 (један) извршилац

Категорија радног мјеста: општински службеник седме категорије

Звање: стручни сарадник трећег звања

 

II – Опис послова

Опис послова које обавља стручни сарадник за административно-техничке послове Скупштине општине:

- обавља административно-техничке и протоколарне послове за потребе предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине општине, као и Скупштину општине, њена радна тијела и клубове одборника,

- учествује у административно-техничкој припреми сједница Скупштине општине,

- присуствује сједници Скупштине и води записник на сједници Скупштине, те израђује Извод из записника и води о томе одговарајуће евиденције,

- стара се о комплетирању, техничкој обради и благовременом достављању позива и материјала за сједнице Скупштине и њених радних тијела,

- издаје и води евиденцију издатих одборничких легитимација,

- обезбјеђује канцеларијско пословање за потребе предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине општине,

- учествује у техничкој припреми за одржавање сједница скупштинских радних тијела, води записник на сједницама радних тијела и израђује изводе из записника са сједница радних тијела,

- води одговарајуће евиденције у оквиру дјелокруга послова радног мјеста,

- врши и друге послове по налогу начелника општине.

 

III – Општи услови за заснивање радног односа

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

IV – Посебни услови

- средња стручна спрема смјер економска, гимназија или управно-административна школа,

 - најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања,

 -  положен стручни испит за рад у органу управе и

-  познавање рада на рачунару.

 

V – Потребна документа

 

          Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова:

1. свједочанства о завршеној средњој стручној спреми,

2. увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник РС”, број 68/11, 85/11 и 7/15)

3. исправе којом се доказује радно искуство од најмање 6 мјесеци у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

4. увјерења школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанства о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- фотокопију личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјава да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

в)  није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи (члан 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе “Службени гласник РС”, број 97/16).

Испуњавање других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, као и овјерене изјаве да:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

в)  није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи (члан 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе “Службени гласник РС”, број 97/16) и

г) увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VI – Рок за подношење пријаве и остале информације

 

          Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се налази на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и  у Општинској управи Шамац – шалтер сала.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или поштом на адресу: Општина Шамац ул. Краља Александра И Карађорђевића број 4, 76230 Шамац, са назнаком Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у Општинској управи Шамац.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” Бањалука и “Службеном гласнику Републике Српске”'.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Особа задужена за давање додатних информација о јавном конкурсу је Срђан Смиљанић, самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, контакт телефон 054 620-230.

О резултатима јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана