ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 01.02. 2023. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

 

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијског приправника - волонтера

 

најдуже на период до 2 године - 4 извршиоца

 

 

1. Кандидат треба да испуњава опште услове:

 

-        да је држављанин БиХ,

-        да је пунољетан,

-        да има општу здравствену способност,

-        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

 

 

2. Кандидат треба да испуњава посебне услове и то :

 

-        завршен Правни факултет,

 

Сви кандидати за судијског приправника - волонтера који буду испуњавали услове конкурса биће позвани на разговор.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу Основни суд у Добоју Улица Светог Саве 22, Добој.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена и др).

 

Изабрани кандидати достављају након спроведеног јавног огласа, а прије ступања на приправничку праксу увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

 

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног конкурса неће бити предмет разматрања.

***

 

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ" ПОДНОВЉЕ, ДОБОЈ

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, Добој расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, Добој.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

III - Мандат

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1. Општи услови:

1)       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2)       да је старији од 18 година,

3)       да има општу здравствену способност за рад.

 

2. Посебни услови:

          За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1)  има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 198. став 1). и 2). Закона о основном васпитању и образовању,

2)  има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1). или испуњава услове из члана 198. став 3).

3)  није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1)  диплому о завршеној стручној спреми,

2)  потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе, односно доказ о оствареном радном стажу на пословима директора школе који се урачунава у стаж тражен у тачки 2) посебних услова конкурса

3)  љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци,

4)  увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, а које не може бити старије од шест мјесеци,

5)  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које не може бити старије од шест мјесеци,

6)  приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7)  препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8)  кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

9)  извод из матичне књиге рођених,

10)    увјерење о држављанству.

 

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фото-копији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, 74217 Подновље, Добој, са назнаком: „Јавни конкурс за избор и именовање директора школе" (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици Српској.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

VII – Начин и рок обавјештења

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, Добој у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА

У РАЗВОЈУ "БУДУЋНОСТ" ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

I Расписује се јавни конкурс за пријем радника на одређено вријеме, како слиједи:

1.  дефектолог – један извршилац, на одређено вријеме до повратка радника с функције, на пуно радно вријеме, један извршилац – дефектолог: професор специјалне едукације и рехабилитације; дипломирани дефектолог; специјални едукатор и рехабилитатор; дипломирани едукатор и рехабилитатор;  дипломирани едукатор и рехабилитатор, на послове наставника разредне наставе.

 

За наведено радно мјесто тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

II Општи и посебни услови

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени Гласник Републике Српске" бр. 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21), кандидат треба да испуњава опште и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању, чл. 5. и 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење из става 1. т. 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Наведена документација подразумијева:

1)  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  увјерење о положеној психолошко-педагошкој и дидактичко-медтодичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио психолошко-педагошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи („Слубени Гласник Републике Српске" број 89/18),

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III  Тестирање и интервју

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 15.02.2023. године (уторак) у 12:00 часова у просторијама ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност" у Дервенти обавиће се тестирање и интервју.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Установа ће поставити на огласну таблу Установе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

IV Достава докумената

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

V Неблаговремене и непотпуне пријаве

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

 

VI Рок за доставу пријава

Конкурс остаје отворен осам дана од дана јавног објављивања.

 

VII Адреса за доставу пријава

Пријаве слати на адресу: ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност", Стевана Немање број 12, 74400 Дервента, са назнаком "За Комисију за пријем радника: дефектолог. НЕ ОТВАРАЈ." путем поште или лично доставити на протокол Установе.

***

 

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1.Професор физике -приправник, (10 часова) на одређено радно вријеме, 1 извршилац,

2.Професор њемачког језика, са радним искуством на одређено радно вријеме до 31.08.2023.године, 1 извршилац,

3.Професор разредне наставе, са радним искуством, на неодређено радно вријеме,

1. извршилац.

 

 

-Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом  114, 115. и 116. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,
- да има општу здравствену способност за рад,
- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

-увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

-увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

-увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  или малољетним лицем.

 

-Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:


- Увјерење о држављанству,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту, под редним бројем два и три,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак 
- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види :врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),
- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

 

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи(„Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 26/19). и то:
- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,
- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,
 

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 26/19)  

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:
Пријаве са Еmail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:
Јавна установа основна школа „Милан Ракић", Буковица Велика74213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.
 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тесту и интервју, који ће се одржати дана, 13.02.2023.године,са почетком у 9,00 часова, после теста-интервју, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе,

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Професор/Наставник математике,16 часова на одређено вријеме до краја школске 2022/23.године, односно до 31.08.2023.године  -1 извршилац

-Са радним искуством и положеним стручним испитом

 

 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

-Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број:81/22). Уколико се не пријави кандидат са положеним стручним испитом, биће разматране пријаве кандидата који немају положен стручни испит односно приправник.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за сриједа, 15.02.2023.године са почетком у 13:00 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Вук С. Караџић" Добој, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Стефановић Караџић" Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку „ПРИЈАВА НА ОГЛАС"-навести на које радно мјесто се кандидат пријављује, у противном пријава ће се одбацити као непотпуна и неће се разматрати.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", бр.74/18., 26/19.).

***

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста у школи

 

1.  Професор правне групе предмета 20 часова (пуна норма), на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством …1 извршилац

 

     ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Општи услови за пријем у радни однос су :

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/18 и 66/18 ), кандидати треба да испуњаваху и посебне  услова предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ( „Службени гласник Републике Српске" број 29/12), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-mail адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

1.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

4.  Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене конкурсом, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

5.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца;

6.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се кандидати неће посебно позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 14.02.2023. године (уторак) у просторијама школе са почетком у 10.00 часова.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Економска школа Добој, ул. Цара Душана бр.18., 74 000 Добој, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс".

***

ЈУ "САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

К  О  Н  К  У  Р  С

О  ПРИЈЕМУ  РАДНИКА   У  РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО РАДНО ВРИЈЕМЕ

до повратка радника са боловања – са положеним стручним испитом

 

Практична  настава  за занимање: АУТОЕЛЕКТРИЧАР ……….  17  часова

 

I      Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20 и 92/20), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19 ).

         

II    У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним школкама („Сл.гласник РС" бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гласник РС" број: 80/14 и 83/15).

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

* Кандидати треба да доставе сљедећа документа:

 

1. Пријаву на конкурс

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ,

3.  Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

4.  Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми ,

5.  Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања ,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7. Увјерење о положеном стручном испиту 

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види :

-    врста посла ,

-    степен стручне спреме и

-    дужина оствареног радног стажа  по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом , то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

9. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом (лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава - не могу обављати рад у школи),

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,

12. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

******

  Увјерење о некажњавању, из посебног регистра, (које се вади у МУП-у) школа ће накнадно прибавити службеним путем, за кандидата који буде изабран, односно примљен у радни однос.

 

  Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран , односно примљен у радни однос (не смије бити старије од 6 мјесеци).

 

У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове.

 

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе (путем поште), Ул . Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен од 01.02.2023. године до 08.02.2023. године, а објавњен је у дневном листу " Глас Српске".

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли Школе (у холу) 10.02.2023.године, (од стране комисије).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се  13.02.2023. године у просторији бр. 10. (сатница ће бити на огласној табли са списком кандидата који испуњавају услове конкурса).

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

                   Изабрани кандидат почиње са радом послије истека жалбеног рока.

***

 

ЈУ "МЕДИЦИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.  Рачуновођа школе, пуно радно вријеме, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством у струци, које посједује лиценцу у складу са Законом који уређује област рачуноводства ...................................................... 1 извршилац;

2.  Наставник стручних предмета, доктор медицине, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством ............................................................. 1 извршилац;

3.  Наставник стручних предмета, доктор медицине, непуна норма, 8 часова, на одређено вријеме, до 31. 08. 2023. године, са радним искуством .................................................. 1 извршилац;

4.  Наставник математике, 5 часова, на одређено вријеме, до 31. 08. 2023. године, са радним искуством ..........................1 извршилац.

 

 

         Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством разматраће се и пријаве приправника.

  

            Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Срспке" број 1/18 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени  гласник  Републике Срспке" број 29/12, 80/14, 83/15) и Правилника о о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

       Уз потписану  пријавџ  кандидат  је  дужан доставити:

1. увјерење  о  држављанству,

2. извод  из  матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско  увјерење  о  психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

7. овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

17. сертификат о стеченом професионално-стручном звању сертификовани рачуновођа

18. лиценцу у складу са Законом којим се уређује област рачуноводства (важећу лиценцу за обављање професионално стручне активности у звању сертификованог рачуновође).

(Документацију из тачке 8, 9, и 10. достављају кандидати који конкуришу на радно мјесто наставника, а документацију из тачке 17. и 18. кандидати који конкуришу на радно мјесто рачуновође.)

        Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20).

         Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

       Сви документи  се  достављају лично или путем поште  као овјерене  копије на  адресу: Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити „за конкурс" и за које радно мјесто наставник  конкурише. Иста се неће враћати кандидатима.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

       Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на сајт школе и на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

       Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом одржаће се у просторијама школе, у понедјељак, 13.02.2023. године у 10.00 часова.

  Након тестирања обавиће се интервју.

  Конкурс  остаје  отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана