ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 8.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

УГЉЕВИК

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник хемије – 2 часа непосредног васпитно-образовног рада на одређено вријеме, са искуством, а најдаље до 31.8.2022. године,

2. Наставник историје – 2 часа непосредног васпитно-образовног рада на одређено вријеме, са искуством, а најдаље до 31.8.2022. године,

 

Уз пријаву доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

 

Општи услови:

1. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

2. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци  и које  прилаже само кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, које прибавља школа службеним путем за изабраног кандидата по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

5. да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем из посебног Регистра за оваква кривична дјела.

 

Посебни услови:

 

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из породице погинулог борца,

5. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће писаним путем обавијештени датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије свих докумената и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ОШ “Алекса Шантић”, Ћирила и Методија 44, 76330 Угљевик, са назнаком “Комисији за избор”. 

 

Тестирање и интервју обавиће се у просторијама школе у понедјељак, 20.9.2021. године, у 12.30.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Контакт телефони :  055/ 771- 252  и  055/ 773-008.

Напомена: Непотпуна, неовјерена и неблаговремено достављена документација неће се разматрати.

***

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

доноси

 

ОДЛУКУ

о поништавању дијела јавног конкурса за пријем приправника у Градску управу града Бијељина

 

I

У члану I  јавног конкурса за пријем приправника у Градску управу града Бијељина број: 02-123-2/21 од 28.7.2021. године који је  објављен дана 11.8.2021. године у дневном листу "Глас Српске", поништавају  се у цјелости тачке  2. и 3. члана, а које се  односе на пријем приправника са завршеном средњом стручном спремом, и то: завршена електротехничка школа IV степен  (1 приправник), завршена економска школа IV степен  (1 приправник), четири приправника ватрогасца за завршеном средњом стручном спремом техничког смјера III или IV степен.

II

У члану "IV - посебни услови", у ставу 1., поништавају се тачке 2. и 3.  посебних услова.

III

Конкурс се поништава у наведеном дијелу због грешке у тексту конкурса која би могла довести у неравноправан положај кандидате који су се пријавили на наведени конкурс.

IV

Јавни конкурс у осталом дијелу остаје непромијењен.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у дневном листу “Глас Српске” и на званичној интернет страници града Бијељина.

***

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Градску управу града Бијељина

I

Градоначелник града Бијељина расписује јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме:

1. у трајању од 6 мјесеци, два приправника, са завршеном средњом стручном спремом, IV степен и то:

- завршена електротехничка школа...........................1 приправник

- завршена економска школа......................................1 приправник

2. у трајању од 6 мјесеци, четири приправника - ватрогасца, са завршеном средњом стручном спремом техничког смјера III или ИВ степен.

 

II – Статус

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправници ће стицати радно искуство у свом стручном звању кроз рад у Градској управи града Бијељина.

Приправник ватрогасац ће у току трајања приправничког стажа стицати искуство у Територијалној ватрогасној јединици града Бијељина  ради стицања услова за полагање стручног испита за ватрогасца.

 

III - Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у градској управи, у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

IV - Посебни услови

Приправник мора испуњавати сљедеће посебне услове:

1. завршена средња школа одговарајућег смјера

2. да није старији од 25 година (кандидати за приправнике из тачке 2)

 

V - Потребна документа

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, као и на интернет страници града Бијељина, а може се преузети и у Градској управи града Бијељина (пријемна канцеларија).

Уз читко попуњену и потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- увјерење о држављанству

- диплому о завршеној школској спреми

 

Кандидати који су стекли диплому у иностранству имају обавезу да доставе нострификоване дипломе. Кандидати који су стекли диплому у бившој СФРЈ прије 6.4.1992. године као и они који  су диплому стекли у Републици Србији немају обавезу нострификовања дипломе.

 

Докази - копије документа уз пријаву се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком.

 

VI – Усмени интервју

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени писменим путем.

Улазни интервју подразумијева појединачни разговор са кандидатима на основу којег се утврђују способности кандидата и познавање начина функционисања и организације јединице локалне самоуправе.

 

VII – Избор кандидата

Прворангирани кандидат, по приједлогу Конкурсне комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у овјереној фотокопији, овјерене изјаве из поглавља III – Општи услови за заснивање радног односа, тачка 4), 5), 6) и 7) овог конкурса, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

VIII – Рок, мјесто, начин подношења пријаве и друге информације релевантне  за јавни конкурс:

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса.

 Пријаве се могу подносити непосредно у пријемној канцеларији Градске управе града Бијељина сваким радним даном од 7 до 15 часова или путем поште на адресу: Трг краља Петра И Карађорђевића бр. 1, 76 300 Бијељина (са назнаком: Пријава на јавни конкурс за пријем приправника).

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БИЈЕЉИНА

Расписује:

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног  мјеста наставника

 

Наставник  математике, 1 извршилац, пуна норма часова, на одређено радно вријеме до 31.8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном, кратком биографијом и адресом пребивалишта, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена.

 

 Кандидат  доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, 

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документа из ове тачке конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.

6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

    - врста посла,  степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и  интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 23.9.2021. године (четвртак) у 10 часова,  у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини, Рачанска 96.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремена, непотпуна и неовјерена документација неће бити разматрана.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Економска школа Рачанска 96, Бијељина са назнаком “Пријава на конкурс” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 

Расписује

 

КОНКУРС

 

- За избор у наставно-научно  звање  ванредни или редовни професор за ужу научну област Грађанско право, 1 извршилац;

- За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Грађанско право, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно  звање редовни професор за ужу научну област Математичка анализа и примјене, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно звање ванредни професор за ужу научну област Рачунарске науке, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно  звање доцент или ванредни професор за научну област Музика, наставне предмете: Соло пјевање, Методика наставе соло пјевања, Вокална техника и Камерна музика, 1 извршилац

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне: Слобомир 055 231 180, Добој 053 209 621

info@spu.ba

***

ЈУ ОШ "СТЕВАН НЕМАЊА"

ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ

 

Објављује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Професор или наставник историје  ........ 1 извршилац на 20 часова непосредног рада у настави седмично, на неодређено вријеме, положен стручни испит.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да није покренут кривични поступак за дјела учињена, а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама централне школе у Драгаљевцу Горњем 21.9.2021. год. са почетком у 9 сати, након теста истог дана биће обављен и интервју са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Листа кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнута на огласној табли школе 17.9.2021. год.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Стеван Немања" Драгаљевац Горњи, 76323 Драгаљевац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ СШЦ “ВУК КАРАЏИЋ” ЛОПАРЕ

Расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник филозофије и социологије, 17 часова,  (филозофије 5 часова,  социологије 2 часа, социологије и филозофије 2 часа, демократије и људских права 6 часова и етике 2 часа) лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

2. Наставник православне вјеронауке, 12 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

3. Наставник физике, 14 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

4. Наставник енглеског језика, 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац.

5. Наставник психологије, 2 часа, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац.

6. Наставник музичке културе, 2 часа, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац.

7. Наставник ликовне културе, 2 часа, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац.

8. Педагог школе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

9. Психолог школе,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

 

  Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном и адресом становања, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

 

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству

2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена.

 

Поред општих услова кандидат је дужан доставити документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радна мјеста под бројем 1, 2, 3, 4, 8. и 9.

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита. 

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из ове тачке конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса.

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца  за радна мјеста за која се тражи радно искуство, које садржи податке из којих се јасно види:

    - врста посла,

    - степен стручне спреме и

    - дужина радног стажа по врстама посла;

Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању “Службени гласник Републике Српске” број:  41/18, 35/20 и 92/20).

Наведено лице је дужно положити стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе.

Тестирање  за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  22.9.2021. године у 10 часова, а након тога обавиће се интервју, у просторијама ЈУ СШЦ “Вук Караџић”  Лопаре.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ СШЦ “Вук Караџић” Лопаре, Доситеја Обрадовића бб  75240 Лопаре са назнаком “Пријава на конкурс” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ" ЈАЊА

Објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

- Наставник географије, 4 часова редовне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за радна мјеста гдје се тражи конкурсом)

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана  23.9.2021. године у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Меша Селимовић" Јања, обавиће се тест за сва радна мјеста, а у 12 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Меша Селимовић" Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана