ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

************

************

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Полицајац за вањско обезбјеђење (мушки пол) ........................... 2 извршиоца

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 

2. Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену подобност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело која га чини неподобним за обављање послова у установи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ

7. да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима

 

3. Посебни услови:

 

- ССС, IV степен образовања, најмање шест мјесеци радног искуства

након завршене средње стручне спреме, положен стручни испит из

области извршења кривичних и прекршајних санкција, познавање рада на рачунару, да испуњава здравствене и психофизичке способности

потребне за обављање послова полицајца

 

4. Потребна документа:

 

Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да се не води кривични поступак,

- увјерење о неосуђиваности по мјесту рођења,

- диплому о школској спреми и свједочанства за завршене разреде средње школе,

- потврду о радном искуству,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

 

Документација која се доставља уз пријаву на јавни конкурс мора бити у оригиналу или у овјереној копији.

 

За кандидате који испуне услове конкурса вршиће се провјера психофизичких способности.

Провјеру психофизичких способности кандидата врши Комисија именована од стране директора завода, а у складу са Упутством о критеријумима за провјеру психофизичких способности кандидата за пријем у службу обезбјеђења.

 

5. Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

 

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о датуму провјере психофизичких способности поштом или телефонским путем на контакт телефон, који су дужни навести у пријави.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

6. Пријаве са документацијом у затвореној коверти се могу доставити лично на протокол Завода или путем поште на адресу: Казнено-поправни завод Бијељина, ул. Шабачких ђака бр. 9, са назнаком "Пријава за конкурс".

***

 

"Сани Оптик" д.о.о., привредно друштво за производњу и промет наочара и слушних помагала, као национални лидер у савјетовању и пружању високостручне помоћи у области вида и слуха, под слоганом "Здравље са стилом", усљед проширивања својих пословних активности, оглашава потребу за попуњавање радног мјеста:

 

Дефектолог/Љекар опште праксе

Мјесто рада: Бијељина

 

Главне одговорности радног мјеста су:

- Савјетовање клијената у проналажењу најадекватнијег рјешења приликом избора наочара и/или диоптријских, односно контактних сочива;

- Савјетовање клијената о начину правилног коришћења и одржавања наочара и/или диоптријских, односно контактних сочива;

- Праћење најбоље пословне праксе из оптометрије;

- Пријем клијената који имају слушне проблеме и проблеме у разумијевању говора.

Услови радног мјеста:

- Диплома медицинског факултета - Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију;

- Претходно радно искуство у струци пожељно, није неопходно;

- Комуникативност и склоност ка раду са клијентима;

- Савјесност при обављању повјерених послова;

- Проактивност и иницијативност у раду;

- Оријентисаност ка постизању циљева;

- Склоност ка континуираном личном развоју;

- Познавање рада на рачунару.

За кандидате који немају претходно искуство у области оптике пружамо одговарајућу обуку.

Наша компанија нуди динамично радно окружење, одличне могућности за лични развој и даље професионално напредовање. Уколико сматрате да испуњавате услове из конкурса, своју биографију и мотивационо писмо можете прослиједити путем мејла на адресу: sanioptik-prijave@sani.co.rs

Све пријаве ће се третирати као строго повјерљива документација.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 15 дана од дана оглашавања

Постаните дио тима који обезбјеђује лидерску позицију живећи и примјењујући пословну филозофију "Здравља са стилом".

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно, нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, инвалидност, пол, старост, боју коже, националну припадност, вјероисповијест, брачни статус, сексуално или политичко опредјељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

***

"Сани Оптик" д.о.о. привредно друштво за производњу и промет наочара и слушних помагала, као национални лидер у савјетовању и пружању високостручне помоћи у области вида и слуха, под слоганом "Здравље са стилом", усљед проширивања својих пословних активности, оглашава потребу за попуњавање радног мјеста:

 

ПОСЛОВОЂА МАЛОПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА

МЈЕСТО РАДА: БИЈЕЉИНА

 

Главне одговорности радног мјеста су:

• Одговара за адекватно и правовремено функционисање свих процеса у малопродајном објекту;

• Руководи, организује и надгледа рад запослених у МПО;

• Анализира резултате и трошкове у односу на планиране параметре;

• Прати резултате продаје и предлаже корективне мјере уколико дође до одступања од плана;

•  Прати, оптимизује и контролише залихе робе у МПО;

• Предлаже акције у МПО узимајући у обзир факторе који утичу на продају;

• Прати асортиман и жеље купаца и о томе обавјештава све зависне секторе;

• Одговара за организацију рада, распоред рада, ниво услуге према потенцијалним купцима, међуљудске односе запослених у МПО и константно унапређује рад запослених у МПО.

• Прати конкуренцију и њихове активности и даје приједлоге мјера које могу бити одговор Друштва на поменуте активности;

• Одговара за пружање квалитетне услуге потрошачима, ажурно вођење документације, проток новца, исправност робе, одржавање хигијене у МПО;

• Одговара за рјешавање примједби и рекламација потрошача (у складу са Законом о заштити потрошача);

• Одговара за проток информација значајних за рад МПО према свим запосленима.

Услови радног мјеста:

• Минимум три године радног искуства у малопродаји;

• Минимум IV степен стручне спреме;

• Познавање енглеског језика;

• Познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Office).

Приликом селекције, предност ће имати кандидати који имају:

• Претходно радно искуство у оптици;

• Радно искуство у системима са великим бројем малопродајних објеката;

• Искуство рада у тржним центрима.

Од кандидата очекујемо:

• Комуникативност и склоност ка раду са клијентима;

• Савјесност при обављању повјерених послова;

• Оријентисаност ка постизању задатих циљева;

• Спремност за даље усавршавање и стицања знања.

За кандидате који немају претходно искуство у области оптике пружамо одговарајућу обуку.

Наша компанија нуди динамично радно окружење, одличне могућности за лични развој и даље професионално напредовање. Уколико сматрате да испуњавате услове из конкурса, своју биографију и мотивационо писмо можете прослиједити путем мејла на адресу: sanioptik-prijave@sani.co.rs

***

"Сани Оптик" д.о.о, привредно друштво за производњу и промет наочара и слушних помагала, као национални лидер у савјетовању и пружању високостручне помоћи у области вида и слуха, под слоганом "Здравље са стилом", усљед проширивања својих пословних активности, оглашава потребу за попуњавање радног мјеста:

 

Продавац у оптици

Мјесто рада: БИЈЕЉИНА

 

Главне одговорности радног мјеста - ПРОДАВАЦ су:

- Учествовање у процесу продаје оптичке робе, наочара, стакала;

- Пружање подршке и продајних савјета приликом одабира наочара, свих врста сочива;

- Тумачење рецептуре;

- Издавање наочара и прилагођавање клијенту.

- Учествовање у вођењу административних послова у пословној јединици;

Опционо:

- Израда и поправка наочара у складу са прописаном рецептуром корисника и радним налогом;

Од кандидата очекујемо:

- Комуникативност и склоност ка раду са клијентима;

- Савјесност при обављању повјерених послова;

- Оријентисаност ка постизању циљева;

- Склоност ка континуираном личном развоју.

Услови радног мјеста:

- Претходно искуство у малопродаји оптике или опште искуство из малопродаје је предност, али није услов;

- ИВ степен стручне спреме;

- Познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Office);

- Да кандидат није осуђиван или под истрагом.

За кандидате који немају претходно искуство у области оптике пружамо одговарајућу обуку.

Наша компанија нуди динамично радно окружење, одличне могућности за лични развој и даље професионално напредовање. Уколико сматрате да испуњавате услове из конкурса, свој CV и мотивационо писмо можете прослиједити путем мејла на адресу:

sanioptik-prijave@sani.co.rs

Све пријаве ће се третирати као строго повјерљива документација.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 15 дана од дана оглашавања

Постаните дио тима који обезбјеђује лидерску позицију живећи и примењујући пословну филозофију "Здравља са стилом".

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно, нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, инвалидност, пол, старост, боју коже, националну припадност, вјероисповијест, брачни статус, сексуално или политичко опредјељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

***

ДОО "S-PAPIER"

Главна улица 83А

Чардачине - град Бијељина

 

Расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Фирми ДОО "S-PAPIER" Којчиновац потребни радници за рад на пословима:

 

1. Комерцијалиста ............................... 2 извршиоца;

2. Графички дизајнер ............................1 извршилац;

3. Административни радник............... 1 извршилац;

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

Посебни услови:

1. Комерцијалиста:

- ССС/ВШС/ВСС економског или техничког смјера, возачка дозвола "Б" категорије

 

2. Графички дизајнер:

 - Да познаје материју графичко-дизајнерског рада, ССС/ВШС/ВСС.

 

3. Административни радник

- Да познаје један страни језик,

- ССС/ВШС/ВСС економског или правног смјера, пожељно посједовање возачке дозволе

 

Општи услови

- Пожељно радно искуство али није обавезно;

- Спремност за тимски рад;

- Одговорност у послу;

- Комуникативност у раду;

 

Заинтересовани кандидати информације могу добити на тел: 066/806-670.

Пријаве у писменом облику доставити лично или поштом на адресу.

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста, а најдуже 30 дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана