ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************************

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

БИЈЕЉИНА

Расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора

ЈУ Основне школе “Јован Дучић” у Бијељини

 

Општи и посебни услови за избор и именовање

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште услове прописане Законом о раду и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

3) наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на

снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, могу равноправно конкурисати за директора школе,

4) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на

предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 2) или 3),

5) да је психофизички способан за рад са ученицима,

6) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7) да се против њега не води кривични поступак,

8) има предложен програм рада у наредном четворогодишњем мандату и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

 

Документација коју су кандидати дужни приложити уз пријаву:

1) извод из матичне књиге рођених,

2) увјерење о држављанству,

3) диплому о завршеној стручној спреми,

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни

сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

(наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

7) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена,

8) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

         

Подношење пријава

Пријаве се могу достављати лично у затвореној коверти или путем поште, на адресу: ЈУ Основна школа “Јован Дучић”,  Српске војске бр. 104,  Бијељина 76300.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и исти неће бити враћени кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Обавјештавање кандидата

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”, БИЈЕЉИНА

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник физике, 2 часа редовне, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, са искуством;

2. Наставник математике, 2 пута по 16 часова редовне наставе, 2 извршиоца, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, са искуством;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 За радно мјесто под бројем: 1. обавиће се тестирање 9.3.2021. године у 11 часова у просторијама  ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Бијељина, а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто под бројем: 2. обавиће се тестирање 9.3.2021. године у 12 часова у просторијама  ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Бијељина, а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

објављује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник хемије, 4 часа редовне наставе, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, извршилац 1.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета,

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из

којих се види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, 

7) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 11.3.2021. године у 12.30 часова у просторијама  ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Велика Обарска, обавиће се тестирање, а истог дана у 13.30 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Петровић Његош” Велика Обарска, 76329 Велика Обарска. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”, БИЈЕЉИНА

 

објављује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник ликовне културе, 13 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац,

2. Психолог школе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена .

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 10.3.2021. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА “ДУШКО РАДОВИЋ” УГЉЕВИК

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Васпитач ....................................1 извршилац, на неодређено вријеме;

 

У радни однос за наведено упражњено радно мјесто прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за васпитно-образовни рад.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона) потребно је да кандидати доставе и сљедећу документацију:

 

А) Документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине; то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан; то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена; то се доказује увјерењем о неосуђиваности;

5) да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

 

- Увјерења из тачака 4. и 5. Вртић ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 

Б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача;

2        увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад;

3        увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4        додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања или овјерену фотокопију индекса;

5        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6        овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  борца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Вртића (ул. Јована Дучића 5, Угљевик) дана 11.3.2021. године у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли вртића најкасније три дана прије заказаног интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу вртића: ЈУ Дјечији вртић “Душко Радовић” Угљевик, Јована Дучића 5, 76 330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА”, ЈАЊА

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника  у радни  однос

 

1. Наставник  практичне  наставе за  економске  и туристичке  техничаре,  1 извршилац, 10 часова седмично, лице  са искуством  у настави и положеним  стручним  испитом  за рад у настави,  на одређено  радно  вријеме до 31.1.2022. године.

 

Уз  пријаву  потписану од стране кандидата  који се  пријављује  на конкурс  за пријем  у радни однос са кратком  биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидати  доставе  и документацију  на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин  Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, издатим од надлежне здравствене установе, које не може  бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а  прије заснивања радног  односа,

4) да није осуђиван правоснажном  пресудом за кривична дјела учињена, које ће школа прибавити за изабраног  кандидата  службеним  путем   а прије  заснивања радног односа,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра  лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне  злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће  прибавити службеним  путем  за изабраног кандидата  а прије  заснивања радног односа ,  

6) увјерење да против њега  није покренут  кривични поступак  за дјела учињена,  што се  доказује  увјерењем које доставља кандидат.

 

Кандидати су дужни да доставе   и документацију  на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање и то: 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем  трајању  са најмање  240  ECTS  бодова  у којој је наведено стручно звање у одређеној  области  или еквивалент,  

2) увјерење  о положеној  педагошко-психолошкој  и дидактичко- методичкој групи  предмета, које је дужан  доставити кандидат  за наставника  који у току  студија  није  положио  педагошко-психолошку  и дидактичко методичку  групу предмета ,                         

3) увјерење о  положеном  стручном  испиту  за рад у настави,

4) увјерење  да  се  кандидат  ослобађа   обавезе  полагања  стручног  испита   или је положио  разлику    дијела  испита    у складу са правилником  којим  се  регулише  полагање  стручног  испита  предмета,                                                                                                                

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  

6) увјерење издато  од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која  траже  запослење,  

7) увјерење о радном  стажу  издато  од  ранијег  послодавца. Увјерење  треба да садржи  податке  из којих  се  види:  врста  посла, степен  стручне  спреме  и дужина   радног  стажа  по врстама  посла,                                                   

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије борца.

 

Школа ће истакнути   на огласној табли  списак кандидата  који  испуњавају услове  конкурса.

Тестирање за кандидате  који су доставили  потпуне и благовремене  пријаве , односно који  испуњавају услове  конкурса  обавиће се дана 9.3.2021 године  у 10 часова  а  након тога обавиће се интервјуу у просторијама  ЈУ Средње стручне школе у Јањи.

Кандидати се неће посебно позивати на интервјуу и тестирање, а ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће  бити враћене  кандидатима, на  пријави  тачно  навести  која  документа  достављају  уз  пријаву.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве  кандидата  неће се  разматрати.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве  са потребном документацијом   могу се  доставити лично или препоручном  на адресу:Јавна установа  Средња стручна школа, Јања , улица  Карађорђева  број 250 ,76 316  Јања,  са назнаком “Пријава  на  конкурс” . 

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БИЈЕЉИНА

Расписује

 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ Економске школе у Бијељини

 

Услови:

За директора ЈУ Економске школе у Бијељини  може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању:

Општи услови:

- да је лице старије од 18 година

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

- да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад са ученицима.

Посебни услови:

а)  има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање  четири године  и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

б) има најмање пет година  радног искуства  као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке а) овог става,

в) није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена ,

г) има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног  рада школе,

д) испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Након избора директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

 

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс  која је потписана од стране кандидата са биографијом приложити оригинал или овјерену копију сљедеће  документације:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству,  не  старије од 6 мјесеци од дана издавања увјерења од стране надлежног органа,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,  издато од  надлежне здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци).

4. диплому о завршеном најмање првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент,

5. увјерење којим доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена

8. приједлог програма рада директора.

 

Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци  Владе о именовању директора  у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

Рок за подношење пријава  кандидата на конкурс

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремено пристигле  пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребним документима кандидати могу доставити лично од 10 до 12 часова у просторијама школе или путем поште, на адресу: ЈУ Економска школа, Рачанска 96, Бијељина 76 300 са назнаком “Конкурс за директора”.

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана