ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**********

*****************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БИЈЕЉИНА

 

На основу члана 8. став 2. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске (“Службени гласник РС” број 69/16) и члана 8. Правилника о унутрашњој организацији и пословању јавних тужилаштава Републике Српске (“Службени гласник РС” бр. 47/19), главни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, објављује

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

 

1. Технички асистент - дактилограф

- 1 извршилац на неодређено вријеме                                    

 

Општи услови:

- да је држављанин БиХ, да је пунољетан, да има општу здравствену способност, да се против њега не води кривични поступак, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

 

Посебни услови:

- ССС – друштвеног смјера или дактилограф I-а или I-б класе

- 6 мјесеци радног искуства на дактилографским пословима, познавање рада на рачунару,

         

Уз пријаву на оглас кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова – оригинал или  овјерену фотокопију: свједочанство, увјерење о радном искуству,  радничка књижица, увјерење о познавању рада на рачунару, увјерење да се не води кривични поступак које није старије од шест (6) мјесеци, увјерење о некажњавању које није старије од шест (6) мјесеци, увјерење о држављанству БиХ које није старије од шест (6)  мјесеци, доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

Са пријављеним кандидатима који испуњавају наведене услове обавиће се интервју и тестирање.

Оглас је објављен у дневном листу “Глас Српске”,  на огласној табли Завода за запошљавање у Бијељини и на WEB страници Окружног  јавног тужилаштва у Бијељини, а рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од  дана објављивања.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу: Окружно јавно тужилаштво Бијељина, Ул. Вука Караџића број 3.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЗУ-БОЛНИЦА “ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР” БАЊАЛУКА

Расписује

ОГЛАС

 

Здравствена установа-болница “Интернационални дијализа центар” Бањалука припада Fresenius Medical Care групацији, свјетски највећем интегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашем дијализном центру у Бијељини, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

 

1. Помоћна радница/Радница на одржавању чистоће, на одређено вријеме, 1 извршилац (ж)

 

Примарна задужења:

 

-  У дневном раду придржава се плана хигијене

- Квалитетно и редовно одржава просторије послодавца са циљем смањења могућности инфекције на најмању могућу мјеру водећи рачуна о добробити пацијената и запослених

- Пере прозоре, подне и зидне површине и намјештај. Чисти и дезинфикује прибор (гуске, бубрежњаци и сл..)

- Припрема опрему и средства за чишћење. Води рачуна о стању залиха хигијенско-санитетског материјала и о потреби набавке обавјештава надређеног.

- Врши пријем, разврставање и слагање веша по врсти и боји, води евиденцију о пријему и издавању веша, по потреби пере и пегла веш машински или ручно

- Врши дистрибуцију прљавог и чистог веша

- Употребљава машину за веш/сушење у складу са упутством произвођача и према достављеним одобреним директивама у вези са прањем и сушењем мопова

- Износи медицински отпад из дијализних сала и одлаже у оставе за одлагање отпада и контејнере

- Прије и након дијализног третмана пружа неопходну помоћ пацијентима посебно нестабилним или слабо покретним при одржавању личне хигијене, пресвлачењу и смјештају.

 

Предност имају кандидати са искуством рада на дијализи.

 

Сви заинтересовани кандидати требају доставити сљедећу документацију:

- биографију

- фотокопију дипломе о завршеној школи

 

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно ЦВ са доказима о испуњавању услова могу доставити на мејл адресу ljudski.resursi@fmc-ar.com или поштом на дресу: Богдана Жерајића бб, Бијељина са назнаком “Пријава на оглас-Бијељина”

 

Оглас је отворен 7 дана од дана објављивања

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЛОПАРЕ

 

На основу члана 113. став 1. и члана 139. тачка 15. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), директор школе расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

у школској 2020/2021. години

 

1. Наставник биологије - 2 часа, извршилац 1, лице са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2021. године.

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16, 66/18), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови прописани Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр.1/16, 66/18) које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалних злоупотреба и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови су:

1) завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима.

Кандидати уз потписану пријаву достављају документацију којом се доказује испуњеност општих услова и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/2018, 26/2019.):

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 2. новембра 2020. године у просторијама школе у 9 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирања и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове по члану 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Школска 3, 75240 Лопаре. Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли Завода за запошљавање у Лопарама и у дневном листу “Глас Српске”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

 

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/2018, 92/2020), директор школе расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник српског језика, 1 извршилац, 7 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, приправник

2. Наставник математике, 1 извршилац, 10 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

3. Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац, 16 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом

4. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац, 16 часова, на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2021. године са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Услови:

Поред услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/2016, 66/2018) и Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/2018, 92/2020) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број 29/12, 80/2014 и 83/2015), као и опште услове који су регулисани Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/2019).

Поступак пријема радника биће обављен у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/2019).

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеној педагошко–психолошкој и дидактичко–методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству ;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/2018, 92/2020), испуњавали услове у погледу профила и наставника.

Кандидати за радно мјесто под бројем 3. дужни су доставити претходно прибављену сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице.

Право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 5.11.2020. године у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ” БИЈЕЉИНА

 

На основу члана 113. став 1. и члана 139. став 3. тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије” Бијељина објављује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник њемачког језика, 16 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац,

2. Наставник биологије, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, приправник, један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став (1) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став (5) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18, 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. став (5) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18, 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста, за радно мјесто под тачком 1;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, за радно мјесто под тачком 1.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 3.11.2020. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Кнез Иво од Семберије” Бијељина, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини и дневног листа “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БИЈЕЉИНА

 

На основу члана 128. став (1) тачка 8) члана 129. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник  РС”, број  41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о условима и начину избора директора школе („Службени гласник Републике Српске”, број 108/09, 118/09) и Одлуке Школског одбора број,  1556/20, Школски одбор  ЈУ Економске школе у Бијељини, на састанку одржаном  2.10.2020. године  расписује

 

КОНКУРС

За избор директора ЈУ Економске школе у Бијељини

 

I Мандат:

Мандат директора траје четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

 

II Услови:

За директора ЈУ Економске школе у Бијељини  може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању:

Општи услови:

- да је лице старије од 18 година

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

- да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад са ученицима.

Посебни услови:

а) има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање  четири године  и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

б) има најмање пет година  радног искуства  као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке а) овог става,

в) није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

г) има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног  рада школе,

д) испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Након избора директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

 

III Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс  која је потписана од стране кандидата са биографијом приложити оригинал или овјерену копију сљедеће  документације:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству,  не  старије од 6 мјесеци од дана издавања увјерења од стране надлежног органа,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,  издато од  надлежне здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци).

4. диплому о завршеном најмање првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент,

5. увјерење  којим доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета,  полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

8. приједлог програма рада директора.

 

IV Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора  у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

 

V Рок за подношење пријава  кандидата на конкурс

 Рок за подношење пријава на конкурс је  15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука.

VI  Непотпуне и неблаговремено пристигле  пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребним документима кандидати могу доставити лично од 10 до 12 часова у просторијама школе или путем поште, на адресу: ЈУ Економска школа, Рачанска 96,   Бијељина 76 300 са назнаком “Конкурс за директора”.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

 На основу члана 139. став (3) тачка 15), Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 63/20 и 32/20) и добијене сагласности од актива директора, расписује се

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник енглеског језика на 2 часа – до 31.8.2020. године – приправник.

• Лица која конкуришу за радна мјеста наставника морају испуњавати услове према члану 104. важећег Закона о основном васпитању и образовању, Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Закону о раду.

• За сва радна мјеста право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци ако испуњавају остале потребне услове као и лица која су испуњавала услове по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 63/20 и 32/20) у погледу степена и врсте стручне спреме.

• Уз потписану пријаву потребно је доставити сљедећу документацију:

              а) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

              б) увјерење о држављанству,

              в) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

              г) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

д) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,          

              ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

              е) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

           ж) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

              з) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

              и) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

  ј) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

  к) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

• Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената.

• Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић”, Академика М. Бегића 1, 75247 Корај.

• Тестирање кандидата ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе “Доситеј Обрадовић”, 30.10.2020. године у 9 часова.

• Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

• Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

• Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

• Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

• Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ФИЛИП ВИШЊИЋ” БИЈЕЉИНА

 

На основу члана 106. став 1. и 132. став (3). тачка 13. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18 и 35/20), директор школе расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос:

1. Наставник биологије, 16 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством, 1 извршилац;

2. Наставник рачунарства и информатике, 14 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, приправник, 1 извршилац;

3. Наставник физике, 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством, 1 извршилац;

 

Услови конкурса

Послове наставника има право да обавља лице које осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/15 и 83/15), испуњава и услове прописане у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18 и 35/20).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат уз пријаву.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко–психолошкој и дидактичко-медотичкој групи предмета, које дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко–методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством) или

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством);

4) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из члана 4. посебних услова, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

1. врста посла,

2. степен стручне спреме и

3. дужина радног стажа по врстама посла.

- (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством);

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, право учешћа на конкурсу (за радна мјеста лице са искуством) имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18, и 35/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе – Рачанска бр. 94, дана 3.11.2020. године.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија “Филип Вишњић” у Бијељини, дана 6.11.2020. године, /петак/, са почетком у:

1. 10.30 часова за наставника биологије;

2. 11 часова за наставника рачунарства и информатике;

3. 10 часова за наставника физике;

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ Гимназија “Филип Вишњић”, Рачанска 94, са назнаком „Комисији за пријем радника по конкурсу – НАСТАВНИК...” /навести за које упражњено радно мјесто се кандидат пријављује/.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН” БИЈЕЉИНА

 

 На основу члана 106. и 132. став (3) тачка 13. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске” број 41/18) директор школе  расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник електро групе предмета, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16, 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14 и 83/15). Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 108. став 3. и 4. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18) и одредби Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19), а који нису у супротности са Законом о средњем образовању и васпитању.

     Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични  поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.    

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеној педагошко–психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко–методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања  стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс за лица са радним искуством имају и  лица из члана 104. став 7.  Закона о средњем образовању  и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радно мјеста под тачком 1. је дана 5.11.2020. године  у 11 часова у просторијама ЈУ Техничке школе “Михајло Пупин” Бијељина, ул. Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

    Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

          Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина, Рачанска бб, са назнаком “Пријава на конкурс” (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише). 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана