ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 2.12.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

********

**********

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

ЗАБРЂЕ

Објављује

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Библиотекар школе ...........................1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном процесу, на 50% норме, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на расписани конкурс, са адресом, мејл адресом, контакт телефоном и биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за кандидате са радним искуством,

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за кандидате са радним искуством,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана 16.12.2020. године у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Вук Караџић" Забрђе обавиће се тест, а у 12 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од шест мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Забрђе, Забрђе бр.57, 76330 Угљевик, са назнаком "Комисији за избор".

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***                                       

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

Расписује

КОНКУРС

 

-  За избор у наставно-умјетничко звање доцент или ванредни професор за ужу умјетничку област Умјетност (Стваралаштво - сви облици стваралаштва) Клавир, 1 извршилац.

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ "КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ", БИЈЕЉИНА

објављује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Секретар школе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством, један извршилац

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена .

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

4) увјерење о положеном стручном испиту

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана 15.12.2020. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Кнез Иво од Семберије"  Бијељина, обавиће се тестирање, а у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН", БИЈЕЉИНА

Расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник филозофије и социологије, 8 часова, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац,

2. Наставник саобраћајне групе предмета, 6 часова, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 1 извршилац.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена ,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични  поступак за дјела учињена.    

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се за радно мјесто под тачком 1. дана 17.12.2020. године  у 10 часова, за радно мјесто под тачком 2.  дана 17.12.2020. године у 11 часова у просторијама ЈУ Техничке школе "Михајло Пупин" Бијељина, ул. Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

   Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" Бијељина, Рачанска бб, са назнаком "Пријава на конкурс" (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише). 

***                                                                 

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"

БИЈЕЉИНА

Расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем радника на неодређено вријеме

 

 

I  Стручни сарадник  – Педагог - 1 извршилац      

 

 Општи услови за пријем у радни однос :

1. Да је држављанин Републике Српске односно БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да се против кандидата не води кривични поступак

 

Посебни услови за пријем у радни однос   :

1. ВСС, филозофски факултет (Најмање први циклус студијског програма или еквивалент)– смјер педагогија

2. Положен стручни испит за рад у струци

3.  1 година  радног искуства

 

Потребна документа 

- Диплома филозофског факултета – смјер педагогија

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

- Извод из матичне књиге рођених (ако извод није трајни, не може бити старији од 6 мјесеци)

- Увјерење надлежног суда да се  против кандидата не води кривични поступак

- Доказ о положеном стручном испиту

- Доказ о оствареном радном искуству

 

Доказ о општој здравственој способности доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Наведена документа морају бити или оригинали или овјерене копије истих.

 

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

 

Са кандидатима, који буду испуњавали услове огласа (благовремена и потпуна документација), биће обављен интервју, о чему ће кандидати бити обавијештени путем телефонског позива или електронским путем.

 

Пријаве, са потребном документацијом, адресом и контакт телефоном, са назнаком: Пријава на конкурс за радно мјесто "Стручни сарадник - педагог", кандидати могу доставити лично у канцеларију секретара или путем поште на адресу : Јавна установа Дјечији вртић "Чика Јова Змај"  76300 Бијељина, Ул. Светог Саве број: 9.  

***             

ЈЗУ БОЛНИЦА "СВЕТИ ВРАЧЕВИ"

БИЈЕЉИНА

Расписује

 

 

КОНКУРС

 

ЈЗУ Болница "Свети Врачеви" Бијељина објављује конкурс за пријем у радни однос два радника (ВСС), докторе медицине - специјалисте анестезиологије, реанимације и интензивног лијечења, ради попуне упражњених радних мјеста.

 

Услови за пријаву на конкурс:

- завршен медицински факултет, звање доктор медицине,

- положен стручни испит,

- положен специјалистички испит из анестезиологије и реанимације.

 

Заинтересована лица, пријаву на конкурс подносе у Правну службу ЈЗУ Болница "Свети Врачеви" Бијељина, ул. Кнеза Милоша бр. 15, 76300 Бијељина, радним даном у периоду од 7 до 15 часова у року од 10 дана од дана објављивања конкурса.

Потребна документација:

- диплома (увјерење) о завршеном медицинском факултету;

- увјерење о положеном стручном испиту;

- лиценца;

- диплома (увјерење) о положеном специјалистичком испиту.

 

Остала потребна документација за заснивање радног односа, доставља се након окончања конкурсне процедуре.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана