ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.09.2022. године

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Гимназија „Филип Вишњић", Бијељина

Рачанска 94, тел.: 055/250-076,

е-mail: [email protected]

Број: 1968/22.

Датум, 19.09.2022.године.                                             

 

На основу члана 106. став 1. и 132. став (3). тачка 13.  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), директор школе расписује:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос:

 

 1. наставник српског језика и књижевности, 4 часа редовне наставе, лице са искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 16.04.2023.године;
 2. наставник енглеског језика и књижевности, 14 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, а најдуже до 02.08.2023.године;
 3. наставник демократије и људских права, 16 часова редовне наставе, лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.08.2023.године;
 4. наставник биологије, 13 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, а најдуже до 21.07.2023.године;
 5. наставник математике, 6 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, до 31.08.2023.године;
 6. наставник рачунарства и информатике, 18 часова редовне наставе, лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.08.2023.године;
 7. наставник православне вјеронауке, 9 часова редовне наставе, лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.08.2023.године;
 8. наставник исламске вјеронауке, 3 часа редовне наставе, лице са искуством, на одређено вријеме, до 31.08.2023.године;

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Послове наставника има право да обавља лице које осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске", број 120/20), испуњава и услове прописане у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20).

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова, и то:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

 

 

 1. да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
 2. да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат уз пријаву.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото - копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;
 3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством) или
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством);
 1. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 2. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;
 3. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:
 1. врста посла,
 2. степен стручне спреме и
 3. дужина радног стажа по врстама посла.
 • (за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством);
 1. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 2. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 3. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Изузетно, право учешћа на конкурсу (за радна мјеста лице са искуством) имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени  гласник  Републике Српске", број: 24/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе – Рачанска бр. 94, 76 300 Бијељина.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија „Филип Вишњић" у Бијељини, дана 06.10.2022.године, /ЧЕТВРТАК/, са почетком у:

 1. 11,00 часова за наставника српског језика и књижевности;
 2. 12,00 часова за наставника енглеског језика и књижевности;
 3. 09,00 часова за наставника демократије и људских права;
 4. 13,00 часова за наставника биологије;
 5. 08,00 часова за наставника математике;
 6. 08,00  часова за наставника рачунарства и информатике;
 7. 12,00 часова за наставника православне вјеронауке;
 8. 12,00 часова за наставника исламске вјеронауке;

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ", Рачанска 94, са назнаком „Комисији за пријем радника по конкурсу – НАВЕСТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЈЕСТО СЕ КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ „ВУК КАРАЏИЋ" ЛОПАРЕ

Доситеја Обрадовића бб 75240 Лопаре

 

Телефон: 055/650-184; 055/650-137

Е-mail: ss[email protected]

 

Број: 762/22

Лопаре; 15. 9. 2022.  године

 

 

             На основу члана 128. став 1. тачка 8), члана 129. и члана 130.  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18, 35/20 и 92/20), члана 3. став 2), 3) и 4) Правилника о условима и начину избора директора школе («Службени гласник Републике Српске« бр. 108/09 и 118/09) и на основу Одлуке Школског одбора број: 761/22 од 15. 9. 2022. године, Школски одбор  ЈУ  СШЦ  « Вук Караџић « Лопаре,  расписује:

 

К О Н К У Р С

за избор директора  ЈУ СШЦ  „Вук Караџић"  Лопаре

 

I -  ПРЕДМЕТ

Школски  одбор  ЈУ  СШЦ „Вук  Караџић" Лопаре  расписује  Јавни конкурс за избор директора  ЈУ СШЦ „Вук Караџић" Лопаре.

 

II - ОПИС ПОСЛОВА

Директор Школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

За свој рад одговора Влади, министру и Школском одбору.

Директор Школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

 

III – МАНДАТ

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.    

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне  алинеје.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За директора ЈУ СШЦ „Вук Караџић" Лопаре може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о условима и начину избора директора школе („Службени гласник Републике Српске" бр. 108/09 и 118/09) и Статутом школе, и то:

 

    Општи услови:

 

 1. да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад
 2. да је држављанин БиХ/Републике Српске 
 3. да је старији од 18 година

 

    Посебни услови:

 1. да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 2. да има положен стручни испит за обављање васпитно-образовног рада,
 3. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у Школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 5. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,
 6. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише

 

Након избора, директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.     

 

Напомена: За директора школе не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ.

Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске. 

 

V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, приложити:

 • Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерњење о држављанству РС/БиХ (не старије од 6 мјесеци од дана издавања увјерења од стране надлежног органа),
 • Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не страије од шест мјесеци)
 •  Диплому о завршеном најмање првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • Увјерење о положеном стручном испиту за рад у  васпитно-образовном процесу,
 • Увјерење којим доказује да има најмање пет (5) година радног искуства  као стручни сарадник или наставник  на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,
 • Увјерење да кандидат није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 6 мјесеци),
 • Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци), 
 • Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
 • Друге доказе о провођењу знања и способности,
 • Овјерену Изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,
 • Овјерену Изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

Докази се достављају у оригиналу или овјерене копије у складу са законом и не могу бити старије од 6 мјесеци. 

Достављена документација  Школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

VI -  РОК ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично од 10,00 до 14,00 часова у Управу Школе или путем поште препоручено на сљедећу адресу: ЈУ СШЦ „Вук Караџић" Лопаре, Доситеја Обрадовића бб, 75240 Лопаре са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ" /НЕ ОТВАРАТИ/.

 

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се разматрати.

 

VII – НАПОМЕНЕ

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике Конкурса о Рјешењу о избору и именовању директора ЈУ СШЦ „Вук Караџић" Лопаре у року од осам (8) дана од дана достављања Рјешења Школи.

***

 РЕПУБЛИКА СРПСКА                            

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић", Суво Поље

Град Бијељина, Суво Поље 404,76321

тел.: 055/325-018,

е-mail: [email protected]

Број: 821/2022

Датум: 16.09.2022. године

             На основу члана 125. став 1. и члана 152. став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број 81/22), ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић" Суво Поље  о б ј а в љ у ј е

 

К О Н К У Р С

            За пријем радника у радни однос и то:

 1. Наставник српског језика, 4 часа, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац,
 2. Наставник математике, 8 часова, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац,
 3. Наставник физике, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом , 1 извршилац и
 4. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом 1 извршилац.

 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број 81/22).

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19).

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним  чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19), и то:

1) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење о положеном стручном испиту,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида, 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 04.10.2022. године у 10,00 часова у просторијама  ЈУ Основне школе „Доситеј Обрадовић" Суво Поље, обавиће се тестирање, а истог дана у 11,00 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић" Суво Поље, 76321 Суво Поље.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „Кнез Иво од Семберије", Бијељина 76300

Незнаних јунака 46, тел.: +387 55 242 162,

е-mail: [email protected]

Број: 1790/22

Датум: 16.9.2022. године

 

На основу члана 125. став 1. и члана 152.став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр.81/22), ЈУ Основна школа „Кнез Иво од Семберије" Бијељина  о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

За упражњена радна мјеста

 

 1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одрђено вријеме до 31.8.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац,
 2. Наставник математике, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са мјеста помоћника директора, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22).

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/18, 26/19) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22).

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

 

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететеом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/18, 26/19) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) и то:

 

1) овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правичником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина остареног радног стажа по врстама посла.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана, 5.10.2022. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Кнез Иво од Семберије" Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, Незнаних јунка 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини и дневног листа „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина

Карађорђева 5, тел.: 055/206-382,

е-mail: [email protected]

Датум : 19.09.2022.

Број : 1138/22

 

На основу члана 106 и 132, став 3 Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број : 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 125, став 1 и члана 152, став 3 Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 81/22 ), директор  Школе  р а с п и с у ј е :

К О Н К У Р С
     за попуну упражњеног радног мјеста

 • Наставник солфеђа ( основна музичка школа ) .............................................. 24 часа ( пуна норма ), на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац,
 • Наставник клавира ( основна музичка школа )..................................................... 5 часова, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, приправник, 1 извршилац
 • Наставник информатике ( средња музичка  школа )......................................  6 часова,  на одређено до 31.08.2023.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац
 • Наставник физичког васпитања ( средња музичка школа ) .......................... 8 часова, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац,
 • Наставник гитаре ( основна музичка школа ) .................................   12 часова, на одређено до 31.08.2023.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац
 • Наставник православне вјеронауке ( средња музичка школа ) .......  4 часа, на одређено до 31.08.2023.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац,
 • Наставник исламске вјеронауке ( средња музичка школа )             ....................   1 час, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац,
 • Наставник аудиовизуелне технике ( средња музичка школа )  .....................   1 час, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено до 31.08.2023.године, 1 извршилац
 • Наставник свирања хорских партитура ( средња музичка школа ) ............ 2 часа, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, приправник, 1 извршилац

За наведена радна мјеста, поред општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114, став 1 Закона о основном васпитању и образовању, односно члану 104, став 1 Закона о средњем образовању и васпитању, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (,,Службени гласник Републике Српске" број  77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ), односно Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске" број 29/12, 86/13, 80/14 и 83/15). Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127 Закона о основном васпитању и образовању, и чланом 9 Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( за радна мјеста у основној музичкој школи ), односно у складу са чланом 108 Закона о средњем образовању и васпитању и одредби Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ( за радна мјеста у средњој музичкој школи ), а који нису у супротности са Законом о средњем образовању и васпитању.

Приправником се сматра лице које се први пут запошљава у струци, односно лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични  поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

Увјерења под бројем  4 и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан

доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштитуо утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, односно Закона о средњем образовању и васпитању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, односно у погледу профила и звања наставника.

 

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 05.10.2022. године  у 10,00 часова, у просторијама ЈУ Музичке школе „Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина, ул. Карађорђева 5.

Школа ће истаћи на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина, ул. Карађорђева 5, 76300 Бијељина, са назнаком „ ПРИЈАВА НА КОНКУРС’ ( навести радно мјесто за које кандидат конкурише).  

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана