ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.05.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

**************

                            

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                             

 

 

 објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За пријем судијског приправника - волонтера за рад на одређено вријеме, ради оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства ……..…………………………………………... 7 извршилаца

 

          Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за пријем предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

          - завршен правни факултет VII-1 степен стручне спреме 

 

          Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

 

          - увјерење о држављанству

          - родни лист

          - доказ о завршеном правном факултету (оригинал или овјерена копија)

              - доказ о просјеку оцјена постигнутих на факултету

              - доказ о пријављености на биро за запошљавање

 

          Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

          Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 

          Приликом избора кандидата водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро и просјечној оцјени постигнутој на интервјуисању пред образованом комисијом суда.

 

Предсједник суда задржава право попуне мањег или већег броја извршилаца од расписаног броја.

 

          Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини улица Вука Караџића 3. са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

 

          Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.                     

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана