ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.11.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.11.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.11.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

***************

*************

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                             

 

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За пријем судијског приправника – волонтера за рад на одређено вријеме, ради оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства ………..7 извршилаца

 

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове   предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 

- завршен правни факултет VII-1 степен стручне спреме 

 

Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

 - увјерење о држављанству

- родни лист

- доказ о завршеном правном факултету (оригинал или овјерена копија)

- доказ о просјеку оцјена постигнутих на факултету (оригинал или овјерена копија)

- доказ о дужини пријављености на биро за запошљавање

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабране кандидате од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Приликом избора кандидата водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро и просјечној оцјени постигнутој на интервјуисању пред образованом комисијом суда.

Предсједник суда задржава право попуне мањег или већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, улица Вука Караџића број 3 са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране. 

***                   

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ

БИЈЕЉИНА

објављује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

  1. Наставник клавира, пуна норма, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник
  • ОПШТИ и посебни услови за пријем у радни однос

 Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 3.12.2020. у 10 часова у просторијама ЈУ Музичке школе “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина, обавиће се тест, а у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Музичка школа “Стеван Стојановић Мокрањац”, Бијељина, Карађорђева 5, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана