ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

************

*********************

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем  у радни однос

 

 

Расписује се јавни конкурс за пријем у радни однос:

 

1. Полицајац  за вањско  обезбјеђење (мушки пол) ...........................2 извршиоца

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске или  БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену подобност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест  мјесеци или за кривично дјело која га чини неподобним за обављање послова у установи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ

7. да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима

 

Посебни услови:

- ССС IV степен образовања, најмање шест мјесеци радног искуства након завршене средње стручне спреме, положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција, познавање рада на рачунару, да испуњава здравствене и психофизичке способности потребне за обављање послова полицајац

 

 Потребна документа:

 Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да се не води кривични поступак,

- увјерење о неосуђиваности по мјесту рођења,

- диплому о школској спреми и свједочанства за завршене разреде средње школе,

- потврду о радном искуству,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- доказ о општој здравственој способности доставиће изабран кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

 

Документација која се доставља уз пријаву на јавни конкурс мора бити у оригиналу или у овјереној копији.

 

За кандидате који испуне услове конкурса вршиће се провјера психофизичких способности.

Провјеру психофизичких способности кандидата  врши Комисија именована од стране директора завода, а у складу са Упутством о критеријумима за провјеру психофизичких способности кандидата за пријем у службу обезбјеђења.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања

 

Кандидати  ће  бити благовремено обавијештени о датуму провјере психофизичких способности поштом или телефонским путем на контакт телефон, који су дужни  навести у пријави.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Пријаве са документацијом у затвореној коверти се могу доставити лично на протокол Завода или путем поште на адресу: Казнено-поправни завод Бијељина, ул. Шабачких ђака бр.9. са назнаком “Пријава  за конкурс”.

***

ЈУ “ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ'' ЛОПАРЕ

расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

1. Водитељ продуженог боравка ..............1 извршилац, положен стручни испит, на одређено вријеме, до 30.6.2021. године.

 

     Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске и БиХ

- Да је пунољетан

- Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена  против  достојанства  личности,  морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем

 

  Посебни услови

- Одговарајућу високу стручну спрему (професор разредне наставе, VII степен)

- положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу,

- 1 година радног искуства на пословима професора разредне наставе.

 

       Уз пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити сљедећу документацију која је прописана чланом 62. Став 7. Тачка 1. и 2.  Закона о прешколском васпитању и образовању:

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме

 

      Кандидат је дужан доставити овјерену фотокопију свих докумената, будући да исти неће бити враћени кандидатима.

    Јавни конкурс остаје отворен 10 дана од дана објављивања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са траженом документацијом се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић Лопаре, улица 3. мајевичке бригаде 50, 75240 лопаре, са назнаком “Конкурсној комисији”.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ФИЛИП ВИШЊИЋ”

 БИЈЕЉИНА

доноси

 

 

ОДЛУКУ

о поништењу дијела конкурса

 

1. Конкурс за за пријем радника у радни однос – Наставно особље, број акта: 1469/20, од 31.8.2020. године, објављен у “Гласу Српске” Бањалука, дана 2.9.2020. године, у дијелу за пријем радника под редним бројем 10. – Наставник физичког васпитања, поништава се;

2. Ова Одлука о поништењу дијела конкурса има се доставити свим кандидатима који су конкурисали за пријем радника на наведено радно мјесто;

3. Одлука о поништењу дијела конкурса објављује се у дневним новинама посредством ЈУ Завод за запошљавање РС;

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Јавна установа Гимназија “Филип Вишњић” у Бијељини расписала је конкурс за пријем радника у радни однос - наставник физичког васпитања, 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, приправник, 1 извршилац, те је исти објављен у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука, издање за дан 2.9.2020. године.

Одлука о поништењу дијела конкурса као у диспозитиву, доноси се процедурално – техничких разлога.

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор ректора

Слобомир П Универзитета

 

Ректор Слобомир П Универзитета бира се на мандатни период од четири (4) године.

 

Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 56. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 67/20)и чланом 58. Статута СПУ, и то:

- да је запослен (или ће бити) са пуним радним временом на Слобомир П Универзитету;

- да је изабран у наставно звање редовни професор у складу са чланом 82. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 67/20);

- да није осуђиван за кривично дјело или да се против истог не води кривични поступак.

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- Биографију (CV) датирану и потписану од стране кандидата,

- Опис научног и стручног рада,

- Програм рада за мандатни период (штампана и електронска форма),

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Одлуку о избору у академско звање редовног професора,

- Увјерење да није осуђиван за кривично дјело и да се против истог не води кривични поступак.

 

Тражена документација се прилаже у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

Пријаве са наведеном документацијом доставити лично или слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

Пријаве се достављају у затвореној коверти, са назнаком “Пријава за конкурс за избор ректора - за Комисију - не отварати”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

 СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор декана

Слобомир П Универзитета

 

Декан Правног факултета Слобомир П Универзитета бира се на мандатни период од четири (4) године.

Кандидат за декана треба да испуњава услове у складу са чланом 62. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 67/20)и чланом 58. Статута СПУ, и то:

- да је запослен (или ће бити) са пуним радним временом на Слобомир П Универзитету;

- да је изабран у наставно звање ванредног или редовног професора у складу са чланом 82. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 67/20);

- да није осуђиван за кривично дјело или да се против истог не води кривични поступак.

 

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- Биографију (CV) датирану и потписану од стране кандидата,

- Опис научног и стручног рада,

- Програм рада за мандатни период (штампана и електронска форма),

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Одлуку о избору у академско звање редовног професора, ванредног професора или доцент,

- Потврду да је у пуном радном односу на Слобомир П Универзитету,

- Увјерење да није осуђиван за кривично дјело и да се против истог не води кривични поступак.

Тражена документација се прилаже у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

Пријаве са наведеном документацијом доставити лично или слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

Пријаве се достављају у затвореној коверти, са назнаком “Пријава за Конкурс за избор декана - за Комисију - не отварати”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 

расписује

 

КОНКУРС

 

- За избор у умјетничко-наставно звање редовни професор за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво и сви облици стваралаштва), за предмете: Основе дигиталне слике, Дигитална фотографија, 3Д моделовање, 1 извршилац;

- За избор у умјетничко-наставно звање редовни професор за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво и сви облици стваралаштва), за предмете: Дизајн амбалаже и паковања, 1 извршилац;

- За избор у умјетничко-наставно звање ванредни професор за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво и сви облици стваралаштва), за предмете: Хармонија са хармонском анализом, Анализа музичких стилова, Аранжирање, Оркестарске дионице, 1 извршилац;

- За избор у умјетничко-наставно звање ванредни професор за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво и сви облици стваралаштва) за предмете: Графичке комуникације, Писмо, Типографија, Графичко оглашавање, 1 извршилац;,

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

 - биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

БИЈЕЉИНА

доноси   

 

ИСПРАВКУ

јавног конкурса, бр. 758/20 од 31.8.2020. године

 

          Дана, 2.9.2020. године у дневном листу “Глас Српске” објављен је јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста, бр. 758/20 од 31.8.2020. године.

У објављеном јавном конкурсу уочене су техничке грешке у тачки 2., тачки 4. и тачки 5.

Исправљени текст конкурса гласи:

“2. Наставник физике, 4 часа непосредног рада са дјецом, приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства – 1 извршилац;

“4. Наставник ликовне културе, 2 часа непосредног рада са дјецом, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године – 1 извршилац;

“5. Наставник њемачког језика, 2 часа непосредног рада са дјецом, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године – 1 извршилац.”

          Остале одредбе јавног конкурса, бр. 758/20 од 31.8.2020. године остале су непромијењене.

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

Расписује

 

КОНКУРС

 

- За избор у наставно-научно  звање ванредни професор за ужу научну област Социологија, 1 извршилац;

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

***

ЈУ СШЦ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник електротехничке групе предмета, 1 извршилац, пуна норма, на  одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Услови:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

 

У случају да се на конкурс не пријави лице са радним искуством и положеним стручним испитом са рад у настави право учешћа имају и приправници.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 1.10.2020. године у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана