ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.01.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.01.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.01.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

*****

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БИЈЕЉИНИ

Објављује

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       ВОЗАЧ - КУРИР

          1 извршилац – на неодређено вријеме

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

-        ССС

-        Положен возачки испит Б категорије

-        Једна година радног искуства на пословима возача

ОПШТИ УСЛОВИ:

-        да је држављанин Босне и Херцеговине,

-        да је пунољетан,

-        да има општу здравствену способност,

-        да се против њега не води кривични поступак,

-        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обавњаље послова у државном органу.

 

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави оригиналне документе или овјерене фотокопије као доказ о испуњавању општих и посебних услова наведених у конкурсу.

Документи - докази о испуњавању општих услова:

 (увјерење о држављанству, извод из МКР, увјерење о невођењу кривичног поступка и увјерење из казнене евиденције)  не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци.

Увјерење о општој здравственој способности (љекарско увјерење) доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из конкурса могу се доставити лично или путем поште на адресу Окружно јавно тужилаштво Бијељина, Ул. В.Караџића број 3, 76 300 Бијељина.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”, БИЈЕЉИНА

 

о б ј а в љ у ј е

 

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос и то:

 

1. Наставник разредне наставе, 1 изрвшилац, 100% норме, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, са искуством;

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  и то:

1) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

3)увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

4)увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7)увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однослица са радним искуством.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

За радна мјеста под бројем: 1. обавиће се тестирање 25.1.2022. године у 12,00 часова у просторијама  ЈУ Основне школе „Вук Караџић” Бијељина  , а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана