ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

*************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ

БИЈЕЉИНА

 

Расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем радника на неодређено вријеме

 

1. Стручни сарадник за благајничко пословање – 1 ( један ) извршилац

 

 Општи услови за пријем у радни однос:

  1. Да је држављанин Републике Српске односно БиХ

  2. Да је старији од 18 година

  3. Да има општу здравствену способност

  4. Да се против кандидата не води кривични поступак

 

 Посебни услови  за пријем у радни однос:

 1. Виша школа економског смјера –  економиста (чл. 22. став 1. тачка 12. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста)

 2. Најмање 1 година радног искуства

 

  Потребна документа:

Уз пријаву на јавни оглас, у којој кандидат наводи своје име, презиме, адресу становања, контакт телефон, неопходно је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

  • Диплому економског факултета
  • Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
  • Извод из матичне књиге рођених (ако извод није трајни, не може бити старији од 6 мјесеци),
  • Увјерење Окружног суда да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,
  • Доказ о радном искуству (извод из радне књижице, уговор о раду, листинг из Фонда ПИО и сл.),
  • Доказ о општој здравственој способности доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Наведена документа морају бити или оригинали или овјерене копије истих.

 

 Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће  разматрати.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

Са кандидатима, који буду испуњавали услове огласа, Комисија ће обавити  интервју дана 22.6.2020. године, са почетком у 10 часова у улици Светог Саве бр.9 у Бијељини.

Пријаве, са потребном документацијом, адресом и контакт телефоном, са назнаком: Пријава на конкурс за радно мјесто “стручни сарадник за благајничко пословање”, кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић “Чика Јова Змај”, 76300 Бијељина, Улица Светог Саве број: 9. 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана