ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

****************

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ФИЛИП ВИШЊИЋ”

БИЈЕЉИНА

 доноси

 

 

ОДЛУКУ

о поништењу дијела конкурса

 

Конкурс за пријем радника у радни однос – Наставно особље, број акта: 1469/20, од 31.8.2020. године, објављен у “Гласу Српске” Бањалука, дана 2.9.2020. године, у дијелу за пријем радника под редним бројем 4. – Наставник биологије, поништава се;

Ова Одлука о поништењу дијела конкурса има се доставити свим кандидатима који су конкурисали за пријем радника на наведено радно мјесто;

Одлука о поништењу дијела конкурса објављује се у дневним новинама посредством ЈУ Завод за запошљавање РС;

Остали дио текста наведеног конкурса за пријем радника, остаје непромијењен;

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

 

Јавна установа Гимназија “Филип Вишњић” у Бијељини расписала је конкурс за пријем радника у радни однос - наставник биологије, 16 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, 1 извршилац, те је исти објављен у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука, издање за дан 2.9.2020. године.

Одлука о поништењу дијела конкурса као у диспозитиву, доноси се процедурално – из техничких разлога.

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ” БИЈЕЉИНА

Карађорђева 5 

објављује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник гитаре, 12 часова редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2021, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

2. Наставник аудио-визуелне технике, 1 час редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник православне вјеронауке, 3 часа редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Наставник исламске вјеронауке, 1 час редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена, што се доказује увјерењем које доставља кандидат.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  и то:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана  23.9.2020. у 10 часова у просторијама ЈУ Музичке школе “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина, обавиће се тест, а у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Музичка школа “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина, Карађорђева 5, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

 расписује

 

КОНКУРС

         

- За радно мјесто књиговођа у служби за финансијско-рачуноводствене послове на Слобомир П   Универзитету, 1 извршилац

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- диплому,

- увјерење о положеним испитима,

- увјерење о држављанству,

- родни лист,

 

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

 

Слобомир, 055 231 153;  Добој, 053 209 621,  info@spu.ba        

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

расписује

 

КОНКУРС

 

 

- За избор у наставно-научно звање редовни професор за ужу научну област Математичка анализа и примјене, 1 извршилац;

- За избор у наставно-научно звање редовни професор за ужу научну област Менаџмент, 1 извршилац

- За избор у наставно-научно звање доцент за ужу научну област Специфичне књижевности-англоамеричка књижевност, 1 извршилац

- За избор у наставно-научно звање доцент за ужу научну област Педагогија, 1 извршилац

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

- биографију,

- библиографију,

- диплому о стеченом звању,

- увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

 - увјерење о држављанству,

- доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне

Слобомир, 055 231 153;  Добој, 053 209 621, info@spu.ba

***

ЈУ ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА”, ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ

објављује:

 

КОНКУРС

За пријем радника у радни однос и то:

 

- Стручни сарадник дефектолог ............ 1 извршилац на неодређено вријеме, пуна норма, положен стручни испит.

- Професор или наставник историје, ......... 1 извршилац  на 19 часова непосредног рада у настави седмично, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 31.8.2021. год. положен стручни испит

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да није покренут кривични поступак за дјела учињена , а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама централне школе у Драгаљевцу Горњем 22.9.2020. год. са почетком у 10  сати, након теста истог дана биће обављен и интервју са кандидатима

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс, листа кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнута на огласној табли школе 18.9.2020. год.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Стеван Немања” Драгаљевац Горњи, 76323 Драгаљевац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана