ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.12.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

 

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

БИЈЕЉИНА

Број:     294-1/22-СПУ

 

На основу члана 79. Закона о високом образовању ( Службени Гласник Републике Српске бр. 67/20), Слобомир П Универзитет расписује

 

K О Н К У Р С

 

1.    За избор наставника у умјетничко-наставно звање  Доцента за ужу  наставну-умјетничку  област Умјетност  на предметима  Историја музике и Музички стилови -1 извршилац.

 

 2.  За избор сарадника у умјетничко-сарадничко звање Виши умјетнички сарадник за ужу  наставну-умјетничку  област Умјетност  на предметима Упоредни клавир и Камерна музика- 1 извршилац;

 

 3.  За избор сарадника у умјетничко-сарадничко звање Виши умјетнички сарадник за ужу  наставну-умјетничку  област Умјетност  на предмету  Оперски студио - 1 извршилац.

 

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

 

 • биографија,
 • библиографија,
 • диплома о стеченом звању,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење да није осуђиван за кривично дјело и да се против истог не води кривични поступак,
 • доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

 

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

 

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне:

С Л О Б О М И Р                                                       

055 231 180                                                                           

Д О Б О Ј                                                                              

053 209 621

e:mail: [email protected]

***

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                             

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић", Суво Поље

Град Бијељина, Суво Поље 404,76321

тел.: 055/325-018,

е-mail: [email protected]

Број: 1078/2022

 

             На основу чланова 122. И 125. став 1. и члана 152. став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број 81/22), ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић" Суво Поље  о б ј а в љ у ј е

 

К О Н К У Р С

                                                        

За пријем радника у радни однос и то:

 

 1. Наставник њемачког језика, 50% норме, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице без радног искуства – приправник, 1 извршилац.

 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19).

 

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним  чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19), и то:

1) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида, 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 20.12.2022. године у 10,00 часова у просторијама  ЈУ Основне школе „Доситеј Обрадовић" Суво Поље, обавиће се тестирање, а истог дана у 11,00 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић" Суво Поље, 76321 Суво Поље.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА УГЉЕВИК

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ''ФИЛИП ВИШЊИЋ''

ДОЊА ТРНОВА

Број: 1011/2022.

 

             На основу члана 125. Став (1) и члана 152. став (3) тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број: 81/2022.), директор ЈУ Основна школа ''Филип Вишњи'',  Доња Трнова  р а с п и с у ј е

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњено радно мјесто

 

 

 1. Наставник разредне наставе, пуна норма, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка директора школе са функције.

 

За наведено радно мјесто поред  општих услова утврђених  Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' број: 1/2016, 66/2018. и 119/2021.) и посебних услова прописаних у члану 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/2022.), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/2009, 86/2010, 25/2014 и 76/2015). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 81/2022.) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу за упражњена радна мјеста имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/2022.) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републик Српске", број: 74/2018. и 26/2019.).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјетето, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити уз пријаву на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (6) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/2022.) и  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број:74/2018. и 26/2019.) и то:

а) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних  академских струдија у одређеној области;

б) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

в) Увјерење о положеном стручном испиту;

 

г) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

е) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 21. 12. 2022. године (сриједа) у 12:00 часова обавиће се тестирање, а у 13:00 часова истог дана и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса. Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе ''Филип Вишњић'' у Доњој Трнови.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ''Филип Вишњић'', Доња Трнова 76335.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ДОО " БИБУС " ДВОРОВИ

Расписује

К О Н К У Р С

за радно мјесто

 

Тражимо комерцијалисту, женско или мушко, са вишом стручном спремом економске струке.

 

Задаци на радном мјесту, контакт са купцима и добављачима, израда понуда, наруџби, фактура, слање робе, као и проналазак нових купаца. Обављање осталих послова рачуноводства, маркетинга и слично. Повремена посјета купаца и добављача, канцеларијски рад у Бијељини.

 

Услови скраћено

-активно енглески језик

-рад на рачунару и пратећим програмима

-пожељно радно искуство

-стручност, систематичност и одговорност у обављању послова

 

Уколико сте заинтересовани за наведену радну позицију и испуњавате услове, пошаљите свој ЦВ путем Е-mailа на: [email protected]

***

 

 

ДОО " БИБУС " ДВОРОВИ

Расписује

К О Н К У Р С

за радно мјесто

 

Тражимо инжињера машинства, мехатронике или слично на мјесто менаџера продаје.

 

Задаци на радном мјесту, контакт са купцима и добављачима, савјетовање и техничка подршка купаца, израда понуда, слање робе, као и проналазак нових купаца. Повремена посјета купаца и добављача, канцеларијски рад у Бијељини.

 

Услови скраћено

-радно искуство из области мехатронике, хидраулике, пнеуматике или слићно

-активно енглески језик

-рад на рачунару и пратећим програмима

-спремност за рад на терену и комуникацију са купцима и добављачима

-Стручност, систематићност и одговорност у обављању послова

 

 

Уколико сте заинтересовани за наведену радну позицију и испуњавате услове, посаљите свој ЦВ путем Е-mailа на: [email protected]

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Гимназија „Филип Вишњић", Бијељина

Рачанска 94, тел.: 055/250-076,

е-mail: [email protected]

 

На основу члана 106. став 1. и 132. став (3). тачка 13.  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), директор школе расписује:

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос:

 

 1. наставник социологије и култура религија, пуна норма, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 09.11.2023.године, 1 извршилац;

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Послове наставника има право да обавља лице које осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске", број 120/20), испуњава и услове прописане у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20).

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова, и то:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 5. да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
 6. да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат уз пријаву.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото - копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;
 3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;
 5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени  гласник  Републике Српске", број: 24/19).

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе –Рачанска бр. 94, 76 300 Бијељина.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија „Филип Вишњић" у Бијељини, дана 22.12.2022.године, /ЧЕТВРТАК/, са почетком 10,00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ ГИМНАЗИЈА „ФИЛИП ВИШЊИЋ", Рачанска 94, са назнаком „Комисији за пријем радника по конкурсу – наставник социологије и култура религија".

Број: 2401/22.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Град Бијељина

ЈУ Основна школа „ Јован Дучић" Бијељина

Број: 1216/22

 

На основу члана 125. став 1)  Закона о основном васпитању и образовању ( ,,Сл. гл. РС", бр. 81/22), директор школе расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Наставник математике, 100% норме у редовној настави, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме – 1 извршилац,

 

 1. Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

 

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средства,

д) да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним  Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( „ Службени гласник РС", бр. 74/18 и 26/19), и то:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), 

 2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 1. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 2. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
 3. увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 4. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Сл. гл. РС" бр. 81/22) испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Право учешћа на јавном конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању ( „ Сл. гл. РС", бр. 81/22).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 22.12.2022. године са почетком у 09,00 часова у просторијама централне школе у Бијељини.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Затворене коверте са пријавама достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ,,Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „Кнез Иво од Семберије", Бијељина 76300

Незнаних јунака 46, тел.: +387 55 242 162,

е-mail: [email protected]

Број: 2338/22

 

На основу члана 125. став 1. и члана 152.став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр.81/22), ЈУ Основна школа „Кнез Иво од Семберије" Бијељина  о б ј а в љ у ј е

 

К О Н К У Р С

За упражњено радно мјесто

 

 1. Наставник физике, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22).

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/18, 26/19) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететеом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/18, 26/19) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) и то:

1) овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правичником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина остареног радног стажа по врстама посла.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Дана, 21.12.2022. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Кнез Иво од Семберије" Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, Незнаних јунка 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини и дневног листа „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана