ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 8.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

"OMNI­COM" ДОО

БАЊАЛУКА

Грчка бр. 5

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Књиговођа/рачуновођа .................................. 1 извршилац

 

Услови:

- ВСС или ССС

- пожељно радно искуство

- пожељно познавање енглеског језика

- познавање рада на рачунару

- лиценца овлашћеног рачуновође или рачуноводствени техничар

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-ma­il: of­fi­ce@omni­com.ba или лично доставити на адресу: "OMNI­COM " д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

***

ЈУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БАЊАЛУКА

Крајишких бригада 104

78000 Бањалука              

                        

КОНКУРС

 

за пријем у радни однос на одређено вријеме (замјена за вријеме боловање)

 

1. Његоватељ/ица  ...........................................   1 извршилац

 

Услови: 

 

- ССС/НК – смјер његоватељ или основна школа и положен курс за његоватељицу, са или без радног искуства.

 

Пријаву доставити на протокол ЈУ Геронтолошки центар Бањалука, Крајишких бригада 104, Бањалука. Конкурс остаје отворен до попуне.

***

"КОЗАРАПУТЕВИ" ДОО БАЊАЛУКА

Туњице б.б 

78000 Бањалука

 

  Привредно друштво за изградњу, одржавање и заштиту путева "Козарапутеви" д.о.о. Бањалука, због исказане потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва и обавезним роковима завршетка преузетих послова до краја грађевинске сезоне, објављује сљедећи:

 

ОГЛАС

за пријем  у радни однос

на одређено вријеме и то:

                 

Оглас за радно мјесто:

 

1. Електричар – 1 извршилац;

 

 Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају имати завршену средњу школу за електричара.

     Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

         Са изабраним кандидатом ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци, односно до краја овогодишње грађевинске сезоне. По истеку уговора постоји могућност закључења Уговора о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу "Козарапутеви" д.о.о. Бањалука, Туњице б.б. са назнаком "Пријава на оглас" или на е-ma­il адресу: козарапутевиЖфортисгроуп.ба

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

"САНА ТЕХНИКА" ДОО

Грмечка бб

78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

 

- Пословођа на грађевини ............................1 извршилац

 

Опис посла:

- вођење градилишта и испомоћ на градилишту

- организовање рада на градилишту.

 

Посебни услови:

- завршена ССС (грађевински или машински техничар)

 

Сви заинтересовани кандидати се могу јављати на следећи број телефона: 065/704-234.

 

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊАЛУКА

Ул. Раногорска бр.1

78000 Бањалука

 

Расписује:

 

ОГЛАС

Удружењу дистрофичара регије Бањалука, потребна су два мушка радника, персонална асистента за лица са инвалидитетом.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Старосна доб радника од 25 до 55 година. Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 051/213-032 и 065/569 925

 

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

"НОВИ ЈЕЛШИНГРАД" ДОО

Бранка Пердува 10А

78 000 БАЊАЛУКА

 

На основу чл. 39. Одлуке о организовању Фабрике алатних машина  "Нови Јелшинград" д.о.о.

Бањалука доносим

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

1. Пословођа                                             1 извршилац

2. Заваривач                                              3 извршиоца

3. Бравар                                                   3 извршиоца

4. Складиштар                                          1 извршилац

5. Производни диспечер                           1 извршилац

6. Сарадник за техничке послове      1 извршилац

7. Контролор квалитета

                                                                              

Услови: Поред  општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове: и то:

 

1. ССС, ВШС ИЛИ ВСС - машинског смјера,

-  Положен возачки испит "Б" кат.,

-   Рад на рачунару

Опис посла:

- Организација рада унутар смјене производње

- Осигурање процесне и технолошке дисциплине

- Праћење извршења према плану производње и  одговорност за испоруке према потврђеним роковима

- Одговорност за реализацију радних налога

- Сарадња са одсјеком складишта и контроле

- Осигурање правовремене доступности ресурса у производњи потребни за несметан рад

- Провођење процедура у складу са EN ISO 3834-2 и ISO 9001

 

 

2. КВ или ВКВ са  радним искуством

Нудимо:

- сертификацију

 

3.  КВ или ВКВ са  радним искуством

 

4. ССС - машинског смјера

-  Положен возачки испит "Б" кат.,

-   Рад на рачунару

 

5.  ССС – машински техничар

     Посебни услови:

      - рад на виљушкару

  Опис посла:

- праћење реализације производње и припрема производних извјештаја

- физичка манипулација позиција унутар производње

- вођење међуфазног складишта

- дистрибуција технологија унутар производње и архивирање

 

6. ССС  или  ВСС - машинског смјера,

-  Радно искуство у струци 2 године

-   Рад на рачунару

Опис посла:

- Планирање материјала

- Планирање производње

- Праћење реализације плана производње

- Извјештавање

- Управљање техничком документацијом

 

 7.  ССС – машински техничар

     Посебни услови:

      - "Б" категорија

      - рад на рачунару

     - радно искуство у струци најмање 3 године

8. Опис посла:

- међуфазна и завршна контрола квалитета

- припрема мјерних извјештаја

 - израда планова контроле

 

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова  из огласа доставити  на е-ma­il:  in­fo@no­vi­jel­sin­grad.com                   

 или на адресу:                                                                                     

„Нови Јелшинград" д.о.о., Бранка Пердува  10А, 78 000 Бањалука.                                    

***

"ПРИНЦИП" СП БАЊАЛУКА

Ул. Проте Николе Костића бр.34

78000 БАЊАЛУКА

расписује:      

ОГЛАС

 

- Конобар( ж)  ..................... 1 извршилац

                  

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/388-657 и 066/603-382

 

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

 "ЦЕНТРУМ ТРАДЕ" ДОО

XVI КНОУБ 10

78000 Бањалука

Центрум - Петрићевац у Бањалуци оглашава

КОНКУРС

за запошљавање на позицији:

 

1. Продајни савјетник на одјељењу електроматеријала – 2 извршиоца -

 

Потребне квалификације за наведено радно мјесто:

• Средња стручна спрема,

• Радно искуство на истим или сличним пословима,

• Познавање енглеског језика,

• Познавање рада на рачунару (MS Of­fi­ce),

• Положен возачки испит Б категорије,

• Склоност ка тимском раду,

• Пожељне додатне обуке за рад у продаји.

 

Нудимо:

• Награђивање према резултатима рада,

• Могућност напредовања,

• Могућност професионалног усавршавања и дошколовања,

• Могућност додатне зараде у зависности од остварене продаје и поштовања организације рада.

 

2. Продајни савјетник на одјељењу машина и алата – 2 извршиоца -

 

Потребне квалификације за наведено радно мјесто:

• Средња стручна спрема,

• Радно искуство на истим или сличним пословима,

• Познавање енглеског језика,

• Познавање рада на рачунару (MS Of­fi­ce),

• Положен возачки испит Б категорије,

• Склоност ка тимском раду,

• Пожељне додатне обуке за рад у продаји.

 

Нудимо:

• Награђивање према резултатима рада,

• Могућност напредовања,

• Могућност професионалног усавршавања и дошколовања,

• Могућност додатне зараде у зависности од остварене продаје и поштовања организације рада.

 

3. Асистент комерцијалисте – Ho­me Центар – 1 извршилац -

Потребне квалификације за наведено радно мјесто:

• Виша или висока стручна спрема,

• Радно искуство у администрацији, задуживању робе и слично,

• Напредно познавање енглеског језика,

• Обавезно познавање рада на рачунару, напредно познавање рада у Екселу.

• Положен возачки испит Б категорије,

• Склоност ка тимском раду,

• Пожељно познавање Ho­me асортимана,

Нудимо:

• Награђивање према резултатима рада,

• Могућност напредовања,

• Могућност професионалног усавршавања и дошколовања,

• Могућност додатне зараде у зависности од остварене продаје и поштовања организације рада.

 

4. Асистент комерцијалисте – керамика и купатилска опрема – 1 извршилац -

 

Потребне квалификације за наведено радно мјесто:

• Виша или висока стручна спрема,

• Радно искуство у администрацији, задуживању робе и слично,

• Напредно познавање енглеског језика,

• Обавезно познавање рада на рачунару, напредно познавање рада у Екселу.

• Положен возачки испит Б категорије,

• Склоност ка тимском раду,

• Пожељно познавање Ho­me асортимана,

 

Нудимо:

• Награђивање према резултатима рада,

• Могућност напредовања,

• Могућност професионалног усавршавања и дошколовања,

• Могућност додатне зараде у зависности од остварене продаје и поштовања организације рада.

 

 

Попуњену пријаву за посао заједно са биографијом можете послати на е-ma­il адресу: po­sao@cen­trum­tra­de.com.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

***

"ЦЕНТРУМ ТРАДЕ" ДОО

XVI KNO­UB 10

78000 Бањалука

Центрум маркет у Градишци оглашава

КОНКУРС

за запошљавање на позицији:

 

1.  Продајни савјетник на одјељењу Пет центра – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације за наведено радно мјесто:

• Средња стручна спрема,

• Радно искуство на истим или сличним пословима,

• Познавање енглеског језика,

• Познавање рада на рачунару (MS Of­fi­ce),

• Положен возачки испит Б категорије,

• Склоност ка тимском раду,

• Пожељне додатне обуке за рад у продаји.

 

Опис послова:

• Врши пријем робе и животиња, слагање робе, издавање робе и слање робе,

• Храњење животиња, допуна хране,

• Чишћење простора гдје животиње бораве.

• Савјетује купце о куповини одређеног артикла,

• Прикупља информације од купаца у вези тражених артикала којих нема у продаји,

• Информише и комуницира са комерцијалистима о допуни проданих артикала и проширењу асортимана,

Нудимо:

• Награђивање према резултатима рада,

• Могућност напредовања,

• Могућност професионалног усавршавања и дошколовања,

• Могућност додатне зараде у зависности од остварене продаје и поштовања организације рада.

 

2.  Продајни савјетник на одјељењу бијеле технике – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације за наведено радно мјесто:

• Средња стручна спрема,

• Радно искуство на истим или сличним пословима,

• Познавање енглеског језика,

• Познавање рада на рачунару (Ms Of­fi­ce),

• Положен возачки испит Б категорије,

• Склоност ка тимском раду,

• Пожељне додатне обуке за рад у продаји.

 

Опис послова:

• Врши пријем робе, слагање робе, издавање робе и слање робе,

• Савјетује купце о куповини одређеног артикла,

• Прикупља информације од купаца у вези тражених артикала којих нема у продаји,

• Информише и комуницира са комерцијалистима о допуни проданих артикала и проширењу асортимана,

 

Нудимо:

• Награђивање према резултатима рада,

• Могућност напредовања,

• Могућност професионалног усавршавања и дошколовања,

• Могућност додатне зараде у зависности од остварене продаје и поштовања организације рада.

         

Попуњену пријаву за посао заједно са биографијом можете послати на е-ma­il адресу: po­sao@cen­trum­tra­de.com.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

 

***

ЈУ “УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА”

Степе Степановића 44

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор српског језика  - 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 2 часа.

- лице са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми – завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем не старије од 6 мјесеци,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 20.9.2021. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ "ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ"

Драгиша Васић 29

78000 БАЊАЛУКА 

Расписује:

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бањалука

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бањалука.

 

II - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

 

III – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бањалука те Правилником о раду.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Републике Српске и Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању  и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању, односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

 

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

- диплому о завршеној стручној спреми,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- овјерену изјаву да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису те исти неће бити враћени кандидатима.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе, са назнаком "Конкурс за избор директора Јавне установе Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бањалука".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа "Георги Стојков Раковски" Бањалука у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Кола бб

78207 КОЛА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа

"Петар Кочић" Кола, Бањалука

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Петар Кочић" Кола, Бањалука, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Петар Кочић" Кола, Бањалука.

 

II - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа "Петар Кочић" Кола, Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

III –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Петар Кочић" Кола, Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању.

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

IV– Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

    - Извод из матичне књиге рођених,

    - Увјерење о држављанству,

   -  Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

V – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа "Петар Кочић" Кола, Бањалука, Кола бб, 78 207 Кола, Бањалука, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Петар Кочић" Кола, Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VI – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

 ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина бр. 13

78 000 БАЊАЛУКА

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор француског језика, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 4 наставна часа

 

2. Професор ликовне културе, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 4 наставна часа

 

3. Професор православне вјеронауке, 1 извршилац, на одређено вријеме, непуна норма, 9 наставних часова

 

4. Радни однос из тачке 1. и 3. јавног конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, а из тачке 2. лице у статусу приправника;

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, одредбама Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

7. Увјерење о положеном стручном испиту (за лица која нису у статусу приправника) за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита )

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

11. Увјерење о радном стажу (за лица која нису у статусу приправника) издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

• врста посла,

• степен стручне спреме,

• дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

• непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. и 3. Јавног конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 22.9.2021. године у 12.40 часова, а са кандидатима из тачке  2. Јавног конкурса дана 23.9.2021. у 12.40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бањалука, Змај Јовина 13. 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

Ул. Мирка Ковачевића 27

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених   радних  мјеста

 

1.  Проф/наст. географије - непуна норма - 4 часа редовне наставе + 2 часа разредништва + 1 час секције –  укупно 7 часова -на  одређено вријеме до повратка радника са функције

2. Проф/наст. математике - пуна норма –  1 извршилац -  приправник - на неодређено вријеме

3. Проф/наст. математике – непуна норма – 4 часа редовне наставе + 1 час исправак писмених задатака + 1 час допунске наставе – укупно 6 часова – на одређено вријеме до краја школске 2021/2022. године.

4. Проф/наст. физичког васпитања – непуна норма – 7 часова редовне наставе + 2 часа разредништва + 1 час секције –  укупно 10 часова -на одређено вријеме до краја школске 2021/2022. године

2) За радна мјесто  под редним бројем 1, 3. и 4. тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

3) За радно мјесто под 2. тражи се приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. 106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под бројем 1, 2, 3. и 4. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидате који конкуришу за радна мјеста под редним бројем 1, 3. и 4)

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи (за кандидате који конкуришу за радна мјеста под редним бројем 1, 3. и 4);

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за кандидате који конкуришу за радна мјеста под редним бројем 1, 3. и 4);

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 22.9.2021. године у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 2. и и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 23.9.2021. године у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 3. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 22.9.2021. године у 11 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 4. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 23.9.2021. године у 11 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

 

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за радна мјеста под бројем 1, 2, 3. и  4. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестира и интервјуа.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

           Пријаве слати на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Николе Пашића 11А

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених   радних  мјеста

1. Професор физичког васпитања – непуна норма од 2 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме до краја школске године

Професор физике  - непуна норма од 16 часова , 1 извршилац,  на неодређено вријеме

2. Професор информатике – непуна норма од 5 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до краја школске године

3. Професор  етика – непуна норма од 2 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме до краја школске године

4. Професор математике – пуна норма, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања

5. Наставник практичне наставе у електро струци (електричар 5 степен или инжењер електротехнике)пуна норма , 1 извршилац, на одређено вријеме до краја школске године

6. Професор физичког васпитања – непуна норма од 2 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме до краја школске године

 

 

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

 

Кандидати поред  општих  услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане  Закона о средњем образовању и васпитању и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

-  извод из матичне књиге рођених ,

- увјерење о држављанству РС и БиХ;

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати  у пуно радно вријеме),

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 17.9.2021. године  са почетком у 11 часова,  у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата  који буде изабран прије заснивања  радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу  школе.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.        

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Ђуре Даничића 2а

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор математике – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до краја школске 2021/22 године, тј. До 31.8.2022. године, приправник

2. Професор математике – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством

3. Професор стручно-теоретске наставе за саобраћајну струку (дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај) – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радним искуством,

4. Професор математике – 1 извршилац, 13 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством.

 

Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената:   

- пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за радна мјеста 2, 3 и 4,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла)

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

Напомена: 

У складу са чл. 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје је расписан конкурс са положеним стручним испитом, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Ђуре Даничића 2А, Бањалука , са назнаком “Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста”.

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана 22.9.2021. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

ЈУ ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ"

Мањачких устаника 32

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник хемије - 1 извршилац - непуна норма 4 часа редовне наставе на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

2. Професор/наставник енглеског језика - 1 извршилац -  непуна норма 2 часа редовне наставе на одређено вријеме до 31.8.2022. године, лице без радног искуства, приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто под редним бројем 1.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи за радно мјесто под редним бројем 1.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

       

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

           Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радна мјеста и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 23.9.2021. године (четвртак):

- за радно мјесто под редним бројем 1. наставник/професор хемије у 9 часова у просторијама школе

- за радно мјесто под редним бројем 2. наставник/професор енглеског језика  у 9 часова у просторијама школе

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за радна мјеста школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

           Пријаве слати на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Краља Алфонса XIII/34

78000 БАЊАЛУКА

расписује :

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1. Професор математике и информатике - на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац са искуством - 8 часова.

Услови: професор математике и информатике и дипломирани математичар и информатичар.

2. Професор економске групе предмета - на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, 1 извршилац са искуством – 18 часова.

 Услови: дипломирани економиста.

3. Професор етике - на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 1 извршилац са искуством - 2 часа.

Услови: професор филозофије и професор филозофије и социологије.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати  су дужни  приложити:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  23.9.2021. године у 10 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

Јеврејска 48

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

1. Професор математике, пуна норма, на одређено вријеме, 1 извршилац,  до повратка радника са породиљског боловања, приправник

2. Професор вјеронауке, на неодређено вријеме, 1 извршилац, непуна норма (12 часова), приправник

 

3. Професор СТН, на одређено вријеме, до повратка радника с породиљског  боловања, 1 извршилац, непуна норма, наставни предмет: Основе електротехнике (12 часова), приправник

4. Професор СТН, на неодређено вријеме , 1 извршилац, пуна норма, наставни предмет:  Основе електротехнике (20 часова), приправник

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и да имају:

- Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Кандидати треба да испуњава друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Кандидати  су дужни  доставити сљедећу документацију:

1. пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата;

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање или увјерење о стеченом академском звању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање

3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе које садржи податак о просјеку оцјена током студирања

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој

групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7. увјерење о држављанству РС или БиХ;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

9. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење да није уписан у посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце члан 5. став 1. тачка 4) и 5) Правилника школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  23.9.2021. (четвртак) у 10 часова у просторијама Школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ", ЗАЛУЖАНИ

Ненада Костића 7, Залужани, Телефон/факс 051 389-382,

е-ma­il os026@sko­lers.org

ЈИБ:4400912540009, Организациони код: 0814026

 

 

На основу члана 139. став 3. тачка 15) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 53/20 и 63/20) директор школе расписује:

 

ПОНИШТЕЊЕ И ИЗМЈЕНУ

КОНКУРСА

за попуну сљедећих упражњених радних мјеста

 

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ "Јован Дучић" Залужани, објављен у дневним новинама "Глас Српске", дана 25.8.2021. године, мијења се на сљедећи начин:

- поништава се дио јавног конкурса за позиције: под тачком 2. Наставник њемачког језика – професор њемачког језика, на неодређено вријеме, са искуством и положеним стручним испитом, 18 часова редовне норме – 1 извршилац, и под тачком 3. Наставник физике – професор физике, на неодређено вријеме, са искуством и положеним стручним испитом, 12 часова редовне норме – 1 извршилац;

- мијења се дио јавног огласа у дијелу који се односи на достављање документације којим се доказује испуњеност посебних услова и то под тачком 8. на начин да иста гласи:

"Кандидат под редним бројем 4. пожељно је да достави препоруку или увјерење издато од стране ранијег Послодавца о одржавању и администрацији школске веб странице"

 

Са кандидатима за радно мјесто под тачком 4. који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Залужанима дана 30.9.2021. године у 12 часова.

Са кандидатима за радна мјеста под тачком 1, 5, 6, 7. и 8. који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Залужанима дана 9.9.2021. године у 11 часова.

 

Кандидати за радно мјесто под тачком 4. могу предати-доставити пријаве у року од осам (8) дана од дана јавног објављивања овог поништења и допуне конкурса.

 

Остали дио текста јавног конкурса остаје неизмијењен.

Све пристигле пријаве прије ове објаве исправке узеће се у разматрање.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЛАКТАШИ

 

вд директора ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, дана 30.8.2021. године  расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

  I - У  ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи , прима се у радни однос:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце- на одређено вријеме ради замјене одсутног васпитача, а до повратка истог са породиљског боловања ...................................... 1 извршилац.

 

 Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

 

II  –  Општи услови

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

 

III –  Посебни услови

1.    ВСС, (VII степен) Дипломирани васпитач предшколске дјеце (најмање први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент),

2.    положен стручни испит и

3.    једна (1) година радног искуства у струци

 

IV – Потребни документи

Кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1) Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим правилником.

2) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3) увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерена фотокопија индекса,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) овјерена фотокопија радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

 

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју 20.9.2021. године у 9 сати у просторијама Дјечијег вртића "Принцеза Катарина Карађорђевић" Лакташи, Младена Стојановића 3. Лакташи.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се исти не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу установе.

 

Доказ; 

1) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,

2) да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

За изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа

 

V –Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, М. Стојановића бр. 3,

78 250 Лакташи са назнаком “Комисија за избор дипломираног васпитача предшколске дјеце”.

***

MA­HLE Elec­tric Dri­ves Bo­snia д.о.о.

Немањина 63а

78250 Лакташи

Република Српска / БиХ

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Фирма " MA­HLE Elec­tric Dri­ves Bo­snia “ доо расписује оглас за пријем радника у производњи на позицију Оператер за рад на машинама за израду дијелова за аутомобилску индустрију

Поред општих, кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

- ССС – техничког смјера електричар, мехатроничар, електротехничар, машински техничар

- до 40 (четрдесет) година старости;

- без или са најмање 6 мјесеци искуства на истим или сличним пословима;

- организованост, комуникативност и тимски рад;

 

Потребан већи број мушких извршилаца

 

Кандидати могу попунити пријаве лично на адреси фирме или на мејл:

zo­ra­na.gli­go­ric@ma­hle.com и ma­ra.ra­ulic@ma­hle.com

 

Оглас остаје отворен до 30.9.2021. године.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

ЈОШАВКА, Јошавка бб

тел.: 051/562-072, 051/562-002;

 е-ma­il: os047@sko­lers.org

директор школе  расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор/наставник историје – приправник, непуна норма – 14 часова редовне наставе, 1 извршилац, на неодређено вријеме;

2. Професор/наставник ликовне културе, непуна норма – 12 часова редовне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.8.2022. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16 и 66/18) и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник РС” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” бр.: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).  Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр.: 74/18 и 26/19).

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

    

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту, осим за радно мјесто под редним бројем 1.,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме, осим за радно мјесто под редним бројем 1.,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “ Др Младен Стојановић “ Јошавка,  у четвртак, 23.9.2021. године, са почетком у 13.30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.   

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске “, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Др Младен Стојановић” Јошавка, Јошавка бб, 78244 Јошавка, са назнаком “За конкурс”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ  78429

 

в.д. директора ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Разбој Лијевче  расписује:

 

КОНКУРС

 

1. Библиотекар

- 1 извршилац  на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, пуна радна норма, положен стручни испит

 

2. Професор/наставник  разредне наставе

- 1 извршилац на одређено радно вријеме, до повратка радника са функције директора, положен стручни испит

          Општи и посебни услови за пријем у радни однос

    За наведена радна мјеста траже се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном  васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

                                                  

Потребна документација

           Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, краћом биографијом и списком докумената који се достављају, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,

3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из става 1. тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.                        

 

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту, или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

 

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. став 1. Закона.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 17.9.2021. године у 12 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом и назнаком "за конкурс" доставити на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Разбој Лијевче бб, 78429.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу "Глас Српске".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА "КОНСТАНТИН БАБИЋ"  ПРЊАВОР

ПРЊАВОР

Ул. Владике Платона бр.27, 78430 Прњавор,

Тел/факс:051/660-167, 

ЈИБ 4401228180008 , 

Е-ma­il: ms05@sko­lers.org

Дјеловодни број: 726-2/21

Датум: 26.8.2021. године

 

На основу члана 128. став 1. тачка 8. и члана  130. Закона о средњем образовању и васпитању и члана 136. став 1. тачка 6. и члана 137. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. став 1 ,2, 3. и 4. Правилника о условима и начину избора директора школе и члана 2. став 1, 2, 3, 4. Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе  и на основу Одлуке број 726-1/21 од 26.8.2021. године, Школски одбор ЈУ Музичке школе "Константин Бабић"  Прњавор   расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање

директора ЈУ Музичка школа "Константин Бабић" Прњавор

 

 I  Предмет

Школски одбор ЈУ Музичке школе "Константин Бабић" Прњавор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Музичке школе "Константин Бабић" Прњавор.

 

 II  Опис послова

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

 III   Мандат

Мандат  директора  школе  траје  четири (4)  године  и почиње од  дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који  испуњавају услове  конкурса  за именовање  директора,  у року од осам дана  од дана  разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне алинеје.

 

IV Услови за избор

За директора ЈУ Музичке школе "Константин Бабић" Прњавор може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду,  Законом о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови:

1. Да је лице старије од 18 година,

2. Да је држављанин Републике Српске  или  Босне и Херцеговине,

3. Да има општу здравствену способност за рад.

 

Посебни услови:

1. да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент;

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

V Потребна документација

Као доказ  о испуњавању  општих и посебних  услова  кандидати  су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити сљедећу документацију:

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о држављанству  (не старије од 6 мјесеци);

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент;

- увјерење о положеном стручном испиту за  рад у настави односно за обављање васпитно-образовног рада;

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца);

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од 3 мјесеца),

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- приједлог програма рада директора за четворогодишњи (мандатни) период;

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима  рада. 

 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

На мјесто директора школе могу конкурисати  и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању.

 

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве 

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити лично или препорученом поштом на адресу школе:  ЈУ Музичка школа “Константин Бабић”  Прњавор, Ул. Владике Платона бр.27, 78 430 Прњавор, са назнаком за “Јавни конкурс за избор директора школе”.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Достављена документа неће се враћати кандидатима .

 

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб

Тел.бр.051-591-433

 расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

 

Психологија…........................ 2  часа, на одређено вријеме до 31.8.2022. године

 

За наведено радно мјесто  потребно је имати радно искуство и положен стручни испит

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1 и  2 . и члана 111 став 1. Закона о средњем образовању и  васпитању, чланом 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем радника врши се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку  оцјена током студирања, уколико у  дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење из члана 5. став 1. т.(5) Правилника,  за изабране кандидате школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 20.9.2021. године у просторији школе са почетком у 13 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају  услове конкурса поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање  и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или препоручном поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић” 78230 Кнежево, ул. Дујка Комљеновића бб са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК “

         

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

који је објављен у “Гласу Српске” 25.8.2021. године                                                                                                                                                                                                               за пријем  у радни однос

на радно мјесто-професор енглеског језика

 

          Исправка се односи на радно мјесто – професор енглеског језика

 

У конкурсу број 443/21 који је објављен у “Гласу Српске” 25.8.2021. године је наведено професор енглеског језика  9 часова на неодређено радно вријеме , са радним искуством минимално једна година, а сада гласи професор енглеског језика, 10 часова, на неодређено радно вријеме, са радним искуством минимално једна година и положеним стручним испитом.

 

Тестирање  и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве  односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се  дана  20.9.2021. године у  9 часова у просторијама школе .

Пријаве  са  потребном документацијом  доставити запечаћене  у коверти  лично  или поштом  на адресу  школе  (Раде Јованића број 39, 790288 Рибник) са назнаком  за Комисију  за пријем  кандидата”.       

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

СИТНИЦА, Ситница 23 – општина Рибник

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник  физичког васпитања – 9 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом – 1 извршилац.

 

  Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5 ) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења  из тачака 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 22.9.2021. год.  У 8.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8  (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто наставника  физичког и здравственог васпитања” на адресу послодавца.

***

ПЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ "НИКОЛА ТЕСЛА", КОТОР ВАРОШ            

Николе Тесле б.б., тел.: 051 783 311,051 783 666,

е-ma­il: ss19@sko­lers.org

Број:  828 /21

Датум:6.9.2021.

 

        На основу члана 132. Закона о средњем образовању и васпитању, ЈУ “Никола Тесла” Котор Варош, објављује:

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

 Врши се исправка конкурса за пријем радника, број: 751 /21 који је објављен дана 25.8.2021. године у дневном листу “Глас Српске”, у дијелу који се односи на попуну радног мјеста под редним бројем 7., тако да сада гласи: Професор права, дипломирани правник, 1 извршилац на одређено вријеме, 12 часова, до краја школске 2021/22 године, односно до 31.08.2022. године, са искуством.

***

ЈУ “НИКОЛА ТЕСЛА”

КОТОР ВАРОШ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

   1. Професор стручно-теоретске наставе у електро струци, 2 извршиоца на одређено вријеме, пуна норма , до краја школске 2021/22 године, односно до 31.8.2022. године, са искуством,

2. Професор стручно-теоретске наставе у електро струци, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, (8 часова теоретске наставе и 8 часова практичне наставе у ИВ степену), са искуством,

3. Професор католичке вјеронауке, 1 извршилац на одређено вријеме, 1 час, до краја школске 2021/22. године, односно до 31.8.2022. године, са искуством.

 

Поред општих услова предвиђеним Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује Увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 6. кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и адреса становања и која

мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс,

кандидати су дужни доставити и сљедећу документацију, посебни услови,  (овјерене фотокопије):

 

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског

програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова

у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије за оба циклуса студијског програма ),

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или

увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико

у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ( лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи  за оба циклуса студијског програма ),

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

- увјерење о радном стажу  од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла а ако је лице радило са непуним радним временом  потребно је то вријеме прерачунати у пуно радно вријеме,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и стручних сарадника као и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, уколико испуњавају остале услове прописаним наведеним законом.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о

поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања

критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и

интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 23.9.2021. године у 12 часова у

просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у школи или поштом на адресу школе  са

назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање

***

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана