ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

*********************

“КМС” ДОО

Светозара Марковића 5ф

78000 БАЊАЛУКА

 

OГЛАС

- Сервисер бироопреме(м) - рачунари, штампачи, копир апарати .....................................3 извршиоца

Посебни услови:

- положен возачки испит “Б” категорија

- основно познавање енглеског језика

 

Сви заинтересовани кандидати могу да пошаљу своју биографију на сљедећу и-мејл адресу: slobodan@kmc.ba .

 

Оглас отворен до 15.4.2021. године.

***

“ALPHA SECURITY” ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Драгана Бубића бр.14А

78000 Бањалука

 

Alpha Security д.о.о. Бањалука је компанија основана 2008. године у Бањалуци чија је основна дјелатност пружање услуга физичког и техничког обезбјеђења лица и имовине. Поред пословнице у Бањалуци, у њеном саставу се налазе и пословнице у Бијељини, Добоју, Источном Сарајеву, Требињу и Брчком. Након 13 година искуства у пружању услуга физичког и техничког обезбјеђења, транспорта вриједности, уградње и одржавања алармних, система видео-надзора, противпожарних и противпровалних система, GPS сателитског праћења, контроле приступа, може да се похвали са 400 запослених радника и стотинама задовољних клијената.

Alpha security д.о.о. Бањалука расписује

КОНКУРС

за радно мјесто:

- Директор Пословне јединице Бањалука

 

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду РС, потребно је да кандидат испуњава и

Посебне услове:

- Виша или висока стручна спрема

- Минимално 3 године радног искуства на руководећој позицији

- Познавање рада на рачунару (MS Office пакет)

- Професионалан однос и одговорност

- Проактивност

- Развијене комуникацијске и организацијске способности

- Возачка дозвола Б категорије

- Способност самосталног доношења одлука и рјешавања проблема

- Посвећеност остваривању циљева

 

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана, односно до 7.4.2021. године.

 

Заинтересовани кандидати на адресу pravnasluzba@aplha-security.org  треба да пошаљу сљедећу документацију:

 

- ЦВ

- Диплому као доказ стручне спреме

- Увјерење о радном искуству на руководећој позицији

- Пропратно писмо

 

Контакт телефон: 065/531-763.

***

ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Алеја Светог Саве бб

78000 Бањалука

расписује:

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

1) Кућног мајстора на неодређено вријеме уз пробни рад од 3 мјесеца

 ………………………………………………………………..1 извршилац

 

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове.

 

Општи услови: да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, да је старији од осамнаест година, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да се не води кривични поступак.

 

Посебни услови:  Средња стручна спрема техничког смјера, ВКВ радник са познавањем одржавања електро и водоинсталација, 1 година радног искуства у струци.

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи: увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, увјерење да није осуђиван, односно да се не води кривични поступак, диплому о завршеној школи, увјерење о радном искуству.

 

Пријаву на оглас са овјереном копијом тражених докумената, којима се доказује испуњеност општих и посебних услова доставити непосредно или путем поште Врховном суду Републике Српске на адресу: Алеја Светог Саве бб, Бањалука.

 

Рок за подношење пријава кандидата на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања. Препоручује се кандидатима да у пријави на оглас поред адресе наведу и број телефона ради контакта.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, извршиће се интервјуи са пријављеним кандидатима.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Јована Дучића 3

78000 Бањалука

расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Дипломирани правник - секретар на неодређено вријеме ............................... 1 извршилац.

У радни однос за упражњено радно мјесто прима се лице са радним искуством и положеним испитом за рад у органима управе.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сву документацију којом кандидат доказује испуњеност општих услова у складу са Законом о раду, затим документацију којом кандидат доказује испуњеност посебних услова прописаних Правилником о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи и  Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, бр. 12-Г-1852/16 г. од 29.8.2016. године.

Испуњеност општих услова, кандидат доказује достављањем сљедеће документације:

1. Увјерење о држављанству, РС или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже га само кандидат који буде изабран након конкурса, а прије заснивања радног односа) ,

4. Увјерење којим кандидат доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела ( установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5. Увјерење којим кандидат доказује да се не води у посебном регистру лица правноснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце ( установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6. Увјерење којим кандидат доказује да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и др. кривична дјела.

Испуњеност посебних услова кандидат доказује достављањем сљедеће документације на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање дипломирани правник,

2. 3 године радног искуства у струци,

3. Увјерење о положеном испиту за рад у органима управе,

4. Сертификат о познавању рада на рачунару,

5. Сертификат из области јавних набавки,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање државног испита,

7. Увјерење о просјеку оцјена током студирања  или овјерена фотокопија индекса током студирања,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење у струци,

9. Овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу стеченог на пословима дипломираног правника, издато од ранијег послодавца,

10. Увјерење општинског односно/органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорија породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату ратног војног инвалида,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Дана 15.4.2021. године у 7.30 часова у просторијама ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука, ул. Јована Дучића бр. 3, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радно мјесто дипломираног правника-секретара.

- Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације, установа поставља на огласној табли установе и на интернет страници установе, а најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа.

 

Рок за подношење пријава са свом потребном документацијом којом се доказује испуњеност општих и посебних услова као и документацију на основу које се врши бодовање је 8 дана,  од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука, ул. Јована Дучића, бр. 3.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400  ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Математика -  18 часова  на одређено вријеме до краја редовне наставе тј. до 30.6.2021. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавању дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за учињена дјела, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе ул. Косовке дјевојке број 18, дана 9.4.2021. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком “За конкурс” на адресу  ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18,  78 400 Градишка.

***

“КЕЛВИС ДС” ДОО

Младена Стојановића бб

78250 Лакташи

051/530-222

 

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

 Оглашавамо отвореним радно мјесто књиговође у Лакташима.

 

Услови које треба да испуњавају кандидати си:

 

- висока стручна спрема - завршен економски факултет или средња економска школа

- радно искуство на пословима рачуноводства и финансијског извјештавања најмање 3

 године за високу стручну спрему, а 5 година за средњу стручну спрему

- пожељна лиценца у оба случаја али није услов

 

Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања. Понуде доставити на горе наведену адресу или на мејл: оффицеЖкелвисдс.цом

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

Јошавка, Јошавка бб

тел.: 051/562-072, 051/562-002;

 е-mail: os047@skolers.org

 

директор школе  расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор физике - 1 извршилац, непуна норма - 10 часова, на неодређено вријеме;

2. Професор разредне наставе - приправник - 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са боловања;

3. Професор физичког васпитања - 1 извршилац, непуна норма - 16 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са функције;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду Републике Српске  и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.  Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

  

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

  

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту, осим за радно мјесто под редним бројем 2.,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме, осим за радно мјесто под редним бројем 2.,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “ Др Младен Стојановић “ Јошавка,  у четвртак, 15.4.2021. године, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.   

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Др Младен Стојановић” Јошавка, Јошавка бб, 78244 Јошавка, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

“BEST-TEX” ДОО СРБАЦ

ОГЛАС

 

- Преводилац италијанског језика м/ж

 

Текстилном предузећу “BEST-TEX” ДОО СРБАЦ потребан сарадник за интерпретацију италијанског језика.

Опис радних обавеза:

• Писмена кореспонденција на италијанском језику

• Усмена комуникација са нашим италијанским сарадницима

• Превођење српски-италијански и италијански-српски

Потребно: 

• ВСС

Пожељно:

• Искуство на истим или сличним пословима

 

Пријава се подноси лично у просторијама предузећа на адреси Савска бб.

Све додатне информације на број тел.: 065/419-827 или путем е-mail адресе ddujakovic@live.com  или besttex@gmail.com

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1,

 тел.: +387 51 640 471,

 е-mail: ss27@skolers.org

 

Школски одбор ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић” Прњавор расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор

директора ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић” Прњавор

 

 I  Предмет

 

Школски одбор расписује конкурс за избор директора ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић” Прњавор

 

II  Опис послова

 

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III  Мандат

 

Мандат  директора  школе  траје  четири (4)  године  и почиње од  дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који  испуњавају услове  конкурса  за именовање  директора,  у року од осам дана  од дана  разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне алинеје.

IV Услови за избор

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о условима и начину избора директора школе и то:

 

Општи услови:

Да је лице старије од 18 година

Да је држављанин Републике Српске  или  Босне и Херцеговине

Да има општу здравствену  способност за рад

 

Посебни услови:

1. да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем; да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

4. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

V Потребна документација

Као доказ  о испуњавању  општих и посебних  услова  кандидати  су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити сљедећу документацију:

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о држављанству  (не старије од 6 мјесеци);

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент

- увјерење о положеном стручном испиту за  рад у настави односно за обављање васпитно-образовног рада;

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца);

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- приједлог програма рада директора за четворогодишњи (мандатни) период;

- кратку  биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима  рада, 

 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

 

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве 

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити лично или препорученом поштом на адресу школе:  ЈУ  Центар средњих школа “Иво Андрић”Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1,   78 430 Прњавор, са назнаком за “Јавни конкурс за избор директора школе”.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Достављена документа неће се враћати кандидатима .

 

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ”

Шипово, Омладинска 1

тел.: 050 371 407,

е-mail: os091@skolers.org

 

директор ЈУ ОШ “Немања Влатковић” Шипово, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе у ПО Пљева, на одређено вријеме - до повратка наставнице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.8.2021. године,  приправник ....................1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106.  Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по Правилнику о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а што подразумијева:

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

4.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица   која траже запослење,

6.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

8.  Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа  ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене  документације, школа ће  поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 15.4.2021. године  са почетком у  9.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу  ЈУ Основна школа “Немања Влатковић” Шипово, Омладинска 1,  70270 Шипово,  у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК,

Адреса, тел.:  Раде   Јованића  39

е-mail:  ss24@skolers.org ,050-431-213

                  

На  основу  члана 106. став 1. Закона  о средњем образовању и васпитању (“Службени  гласник Републике Српске” број 41/18. и 35/20), и члана 2. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања  критеријумима  за пријем (“Службени  гласник Републике Српске”, број 24/19),  директор ЈУ Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник  расписује

 

КОНКУРС

за пријем  у радни однос на радно мјесто

 

1. Рачуновођа школе, лице са завршеним најмање првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од најмање 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства, на неодређено радно вријеме - пуна радна норма.

Потребно је  радно искуство и положен стручни испит.

 

Општи и посебни услови  за пријем у радни однос

Кандидати  поред  општих услова  предвиђених  Законом  о раду (“Службени  гласник Републике Српске”  број 1/16 и 66/18) треба да испуњавају посебне услове  наведене  у члану 104. Закона о средњем  образовању  и васпитању (“Службени гласник  Републике  Српске”  број  41/18. ) и да имају  за радно мјесто :

Стручну спрему  прописану Правилником  о врсти  стручне спреме  наставника и стручних  сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама “Службени  гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14 и 83/15);

Право учешћа на конкурс имају  лица из члана 124. став 2. Закона о средњем  образовању и васпитању .

Пријем радника  у радни однос  извршиће  се у складу  са Правилником  о поступку  за пријем  у радни однос  у средњој школи и начину  бодовања  критеријума за пријем (“Службени  гласник  Републике Српске” 24/19.).

Кандидати  су дужни доставити следећу документацију  (овјерене фотокопије):

1. Пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата  који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса и контакт телефон;

2. Диплому о завршеном првом циклусу  студијског  програма  у четворогодишњем  трајању, са најмање остварених 240 ECTS  бодова  у којој је наведено  стручно звање у одређеној  области  или еквивалент и одговарајућу лиценца у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

3. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела  учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог  насиља над дјететом  или малољетним лицем;

4. Додатак дипломи,  који садржи податке о просјеку оцјена током  студирања  или увјерење  високошколске  установе о просјеку оцјена  током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку  оцјена;

5. Увјерење  о положеном стручном  испиту;

6. Извод из матичне  књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине ;

8. Увјерење издато од Завода  за запошљавање  о времену  проведеном  на евиденцији незапослених лица  која траже запослење;

9. Увјерење о радном  стажу  издато од ранијег  послодавца  из којег  се јасно  види врста  посла,  степен стручне спреме оствареног радног стажа  по врстама посла. Уколико је кандидат радио  са непуним радним временом, то радно вријеме  потребно је прерачунати  у пуно радно вријеме;

10. Увјерење  општинског /  градског  органа  управе  надлежног  за борачко инвалидску  заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице  погинулог  борца  Одбрамбено-отаџбинског  рата  Републике   Српске  уколико се ради о кандидату  из категорије бораца.

Кандидат који  буде изабран  дужан је  прије заснивања  радног односа  доставити љекарско  увјерење надлежне  здравствене установе о општој способности   које није старије од 6 мјесеци. 

Школа  ће  за кандидата  који  буде  изабран  прије заснивања  радног  односа  прибавити  увјерење  о неосуђиваности и увјерење о подацима  из посебног регистра  лица  правоснажно  осуђених  за кривична дјела  сексуалне  злоупотребе  и искоришћавања  дјеце.

Кандидати су дужни доставити  овјерене  копије  свих  докумената  и те копије  неће бити  враћене кандидатима.

Тестирање  и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве  односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се  дана  14.4.2021. године у  10 часова у просторијама школе .

Школа ће списак кандидата  који испуњавају услове конкурса  објавити  на огласној табли  школе,  најкасније три дана  прије  заказаног  тестирања  и интервјуа.

Кандидати   се  неће  посебно  позивати  на тестирање  и интервју , сматраће  се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана  од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве  се неће  разматрати.  Школа  ће писменим путем обавијестити све учеснике 

Пријаве  са  потребном документацијом  доставити   запечаћене  у коверти  лично  или поштом  на адресу  школе  ( Раде Јованића број 39, 790288 Рибник )  са назнаком  за Комисију  за пријем  кандидата”.       

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана