ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.04.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.04.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.04.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

Бранка Пердува 10А,

78 000 Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Електричар за рад на одржавању машина                        2  извршиоца                                                                                    

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

 

1. КВ или ВКВ са и без искуства

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на и-мејл: info@novijelsingrad.com  или на адресу послодавца.

****

 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – БОЛНИЦА “ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР”

HEALTH CARE FACILITY – HOSPITAL “INTERNATIONAL DIALYSIS CENTER”

БАЊАЛУКА, I КРАЈИШКОГ КОРПУСА 39, тел. (+387 51) 344 743, фаџ. (+387 51) 344 733

 

 

 

 

ОГЛАС

                                                                  

 

Здравствена установа-болница “Интернационални дијализа центар” Бањалука припада Fresenius Medical Care групацији, свјетски највећем интегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашем дијализном центру у Бањалуци, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

1. Помоћна радница/Радница на одржавању чистоће, на одређено вријеме, 1 извршилац (ж)

Примарна задужења:

-  У дневном раду придржава се плана хигијене

- Квалитетно и редовно одржава просторије послодавца са циљем смањења могућности инфекције на најмању могућу мјеру водећи рачуна о добробити пацијената и запослених

- Пере прозоре, подне и зидне површине и намјештај. Чисти и дезинфикује прибор (гуске, бубрежњаци и сл.)

- Припрема опрему и средства за чишћење. Води рачуна о стању залиха хигијенско-санитетског материјала и о потреби набавке обавјештава надређеног.

- Врши пријем, разврставање и слагање веша по врсти и боји, води евиденцију о пријему и издавању веша, по потреби пере и пегла веш машински или ручно

- Врши дистрибуцију прљавог и чистог веша

- Употребљава машину за веш/сушење у складу са упутством произвођача и према достављеним одобреним директивама у вези са прањем и сушењем мопова

- Износи медицински отпад из дијализних сала и одлаже у оставе за одлагање отпада и контејнере

- Прије и након дијализног третмана пружа неопходну помоћ пацијентима посебно нестабилним или слабо покретним при одржавању личне хигијене, пресвлачењу и смјештају.

 

2. Медицинска сестра/техничар, на одређено вријеме, 1 извршилац (м/ж)

Услови:

- Дипломирани медицинар здравствене његе; дипломирана медицинска сестра; IV степен стручне спреме-медицинска сестра/техничар;

- положен државни испит

- посебна здравствена способност за рад на пословима дијализе

- познавање рада на рачунару

- пожељно познавање енглеског језика

 

Предност имају кандидати са искуством рада на дијализи.

Сви заинтересовани кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

- биографију

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи

- доказ о положеном државном испиту

 

Моле се сви заинтересовани кандидати да се јаве на број телефона:

051/ 344 – 735

Пријаву на оглас односно CV са доказима о испуњавању услова могу доставити на мејл адресу ljudski.resursi@fmc-ag.com или поштом на адресу: 12 беба бб, 78 000 Бањалука са назнаком “Пријава на оглас-Бањалука”

Оглас отворен до 5.5.2020.

****

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовданска бр. 5

 

 објављујем

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Доктор стоматологије.........1 извршилац на одређено вријеме, до повратка доктора са специјализације из области ортодонције вилице, (непуно радно вријеме – четири сата)

 Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је здравствено способан,

4. Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела и да се против њега не води кривични поступак

 

      Посебни услови:  

 

  1 – Доктор стоматологије (одређено вријеме):

 

 Услови: -ВСС – Стоматолошки факултет

   - Положен стручни испит

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу (оригинална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Извод из матичне књиге рођених,

 -  Увјерење о некажњавању,

- Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

- Љекарско увјерење о физичкој и психичкој стабилности,

- Свједочанство о завршеном факултету,

- Увјерење о положеном стручном испиту.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана.

Пријаве са доказима слати на адресу : Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац - Комисији за пријем радника.

Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана