ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.09.2022. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ГРАД  ГРАДИШКА

ЈУ  ОСНОВНА  ШКОЛА  ''МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

78 405 ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ - ГРАДИШКА

Тел.051/899-011; 899-012

 

К О Н К У Р С

за  пријем радника

 

1. ПРОФЕСОР/НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – 1 извршиоц, пуна норма, на одређено вријеме, односно до 30.09.2023., године, без радног искуства – приправник (ПО Шималовска)

2. ПРОФЕСОР/НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – 1 извршиоц, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника с породиљског боловања, а најдаље  до 03.12.2023. године, - приправник  (ПО Бистрица)

3.  ВОДИТЕЉА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА – 1 извршиоц, пуна норма, на одређено вријеме,  – дипломирани педагог са  положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу, до краја школске године тј. до 31.08.2023.године

4.   ВОДИТЕЉА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА – 1 извршиоц, пуна норма, на неодређено вријеме  – професор  разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом, за рад у васпитно образовном процесу.

5. ПРОФЕСОР/НАСТАВНИК ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА – 1 извршиоц, непуна норма (6 наставних часова), на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за  рад у васпитно образовном процесу, у Централној школи  Г.Подградци до краја школске године тј. до 31.08.2023.године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

 • ОПШТИ УСЛОВИ које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

 

1.  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању ( школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа). 

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуална злоупотребе и искориштавања дјеце.

6. Увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4.и 5. за изабраног кандидата Школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 • ПОСЕБНИ УСЛОВИ које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву  су:

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета

4. Увјерење о положеном стручном испиту, само за кандидате који се пријављују за радно мјесто водитељ продуженог боравка на одређено вријеме, и на неодређено вријеме, и  наставник њемачког језика;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, само за кандидате који се пријављују за радно мјесто водитељ продуженог боравка на одређено вријеме и на неодређено вријеме, и  наставник њемачког језика;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,    

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање ће се обавити у просторијама централне школе у Горњим Подградцима по слиједећем распореду:

 • за кандидате под тачком 1.,2.,3. и 4. ће се организовати  30.09.2022. године, у  13.00  а интервју исти дан са почетком у  14.00 часова,
 • за кандидате под тачком 5. ће се организовати 04.10.2022. године, у 13.00 а интервју исти дан са почетком у 14.00 часова

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа . Кандидати се неће позивати на тестирање и интервју. (Правилник о процедури пријема, критреијуама за пријем у радни однос и начин бодовања у основној школи(Сл.гласни РС бр:74/18 и 26/19.)

Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У  пријави на конкурс  кандидати  обавезно  треба  да  наведу  тачну  адресу  становања  и  контакт  телефона               ( по  могућности  број  мобилног  телефона ).

Конкурс  остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања у „ГЛАСУ СРПСКЕ" Бања Лука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

Адреса школе је:                                                                       

ЈУ  Основна школа „Младен Стојанови" Горњи Подградци

Горњи Подградци  78 405 , град Градишка

са назнаком – „Пријава на конкурс, не отварати"

***

 

Због указане потребе, директор привредног друштва Терме Лакташи д.о.о. Лакташи објављује

 О Г Л А С

 

За заснивање радног односа на одређено вријеме:

 

1. Доктор медицине- специјалиста физикалне медицине и           рехабилитације .......................................................................... 1 извршиоц

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

 1. ВСС, специјализација из физикалне медицине и рехабилитације
 2. општа култура понашања и комуникације,
 3. радно искуство у струци-пожељно,
 4. склоност тимском раду.

 

Оглас остаје отворен до попуне траженог радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју.

Пријаве са потребним доказима се могу предати лично на рецепцију Хотела Сан у Лакташима, Карађорђева 44, редовном поштом или путем е-mailа терме@termelaktasi.com

***

ВИКТОРИЈА  д.о.о. Трн-Лакташи ул. Цара Душана 53 78252 Трн,  оглашава слободно радно мјесто кувара, један извршилац.

Услови: завршена средња угоститељска школа, смјер кувар, једна година радног искуства. Радник се прима на неодређено вријеме уз претходан пробни рад. Пријаве слати на адресу: Викторија д.о.о. Цара Душана 53 78252 Трн или лично доставити на наведену адресу. Контакт телефон: 065/515-271

***

Република Српска

ЈУ Основна школа „Бранислав Нушић''

78 000 Бањалука, Мањачких устаника 32.

 

Расписује:

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста за

 

 1. Наставни предмет хемија- 4 часа, на одређено радно вријеме до 31.12.2022. године,  1 извршилац.
 2. Наставни предмет техничко образовање- 2 часа, на одређено радно вријеме до 31.08.2023. године,  1 извршилац.

 

 

 

За радна мјеста под редним бројем 1. и 2 траже се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. и 115.  Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  07.10.2022. године (петак) у 10:00 часова у просторијама Централне школе „Бранислав Нушић" Бања Лука обавиће се тестирање и интервју за  наставне предмете хемија и техничко образовање.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "За конкурс".        

***

„ГОТИВА"  СП

НИКОЛЕ ПАШИЋА 29, 78000 Бања Лука

ТЕЛЕФОН:  065-206-840

 

Расписује:    

О Г Л А С

 

За рад на неодређено вријеме:

 

КУХАР –ПРИПРЕМА КНЕДЛИ .................... 1 ИЗВРШИЛАЦ

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065-206-840.

Оглас отворен до 23.09.2022. године.

***

Компанија „АС" д.о.о. Јелах-Тешањ

Ул.Рамићи бб

78000 Бања Лука

 

расписује оглас за сљедећу позицију:

СКЛАДИШНИ РАДНИК (М) ........................    1 извршилац

Мјесто рада: Бања Лука

Основне обавезе и одговорности:

•        Преузима, сортира и одлаже робу;

•        Адекватно припрема комисионе листе (наруџбе) у смислу количина, врста и паковања специфициране робе;

•        Попуњава комисионе позиције и одговара за перманентну попуњеност истих;

•        Брине о роковима трајања производа, те осигурава чистоћу, уредност и хигијенско-здравствену исправност намирница и радних просторија;

•        Сугерише недостатак одређених роба у количини, врсти и паковању роба, те правовремено најављује критичне рокове;

•        Приликом одлагања робе, попуњавања позиција и комисонирања, према роби се односи са пажњом доброг домаћина.

Услови:

•        КВ (квалифицирани радник) или ССС (средња стручна спрема),

•        Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Нудимо Вам:

•        Пријатно радно окружење,

•        Професионални рад и развој у компанији која је лидер на тржишту.

Уколико испуњавате наведене услове, молимо Вас, пошаљите свој ЦВ на е-mail: [email protected] или контактирајте број 051/491-090, најкасније до 03.10.2022. године.

Бит ће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

ТЕНЗО ДОО БАЊА ЛУКА

Ул.Краља Петра II 34 б

78000 Бања Лука

 

расписује се

 

  конкурс за:

 

Помоћни радник за подополагачке радове – 6 извршилаца

 

Нудимо:

•        Уговор на одређено вријеме са свим плаћеним обавезама у току пробног рада

Уколико кандидат задовољи очекиване критеријуме нудимо могућност заснивања сталног радног односа

•        Обуку за стручан рад из горе наведених области. Обука се врши у фирми и у иностранству.

Прилику за учење и усавршавање

•        Редовна и стимулативна примања

•        У случају да радник покаже организационе И управљачке способности могућ напредак радника на позицију одговорни радник,вођа тима

Тражимо:

•        Спремност за рад на терену

•        Искуство из наведених области није неопходно (обезбјеђена обука)

•        Жеља за учењем, усавршавањем и добром зарадом

•        Поштовање радне дисциплине, радних колега И хијерархије колектива

•        Педантност,организованост И домаћински однос према радном мјесту,алату, опреми И материјалу

•        Возачка дозвола пожељна

Пријавити се можете путем опције "ПРИЈАВИТЕ СЕ" или на адресе [email protected]  или [email protected]  или путем телефона +387 51 323 680

Такође се можете пријавити лично на адресу Краља Петра II 34б, Бањалука, контакт Ковиљка Вукелић, Славица Михајловић

***

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА  а.д.

Бања Лука

Браће Подгорника бр.8

    

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

 • ЕЛЕКТРИЧАР................................................................... 1 извршилац

Услови:

 • IV степен стручне спреме
 • Пожељно радно искуство
 • БРАВАР/МАШИНБРАВАР      ----------------------------- 1 извршилац

Услови:

 • III степен стручне спреме
 • Са или без радног искуства
 • НДТ ОПЕРАТЕР...............................................................2 извршиоца

( испитивање челика ултразвуком и радиографијом)

Услови:

 • IV степен стручне спреме
 • Пожељно радно искуство

 

-РАДНИЦИ ЗА РАД У ПРОИЗВОДЊИ ....................................2 извршиоца

Услови:

 • НК/КВ/ССС ( било којег занимања)
 • Са  или без радног искуства

 

Запослени имају могућност напредовања и додатног усавршавања, као и награђивања за свој рад.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у  дневном листу Глас Српске, те  на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com .

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail [email protected]

***

MILTEX" доо

Књаза Милоша бб

Бања Лука

051/300-328

 

Расписује конкурс за радно мјесто

 

 1. РАДНИЦИ У ПРОИЗВОДЊИ – ШИВАЧИ (м/ж)..........3 извршиоца

ОПИС ПОСЛА:

 • Рад на шиваћим /индустријским машинама

УСЛОВИ:  

 • ССС, КВ или НК
 • Са искуством и без искуства
 • Професионалан однос и одговорност према послу

 

Потребно је доћи лично у просторије предузећа како бисте попунили пријаву за посао, сваким радним даном од 8 до 15 часова.

 

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

***

ЈУ Средњошколски дом Бањалука 

Булевар Војводе Степе Степановића број 44

78000 Бања Лука

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Васпитач, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду РС  треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о ученичком стандарду РС , Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији .

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођних или овјереном копијом личне карте
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојаства личности, морала, службене дужности, трговине људма, злостављања дјетета, полог  другог насиља над дјецом, малољетним лицима или породицом и повреда равноправности грађања (увјерење о неосуђивању дом ће прибавтит службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије) и то:

 1. увјерење о држављанству;
 2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;
 3. диплому о завршеном првом циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 4. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
 6. увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа;
 7. извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколко се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота;
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 11. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за васпитача који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 12. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 13. кућну листу за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже плате у РС, уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:

1. потврду издату од стране Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији неапослених лица,

2. потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије, уколико не остварује такву пензију,

3. потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен,

4. потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година

5. потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и  поступку пријема радника у  радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима

Дом ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Дома 30.9.2022. године.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање дана 4.10.2022. године у 12,00 часова у просторијама Дома.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Дом не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу дома  са назнаком „Пријава на конкурс на радно мјесто - Васпитач"

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

Г Р А Д  Б А Њ А  Л У К А                                                                                  

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Б А Њ А  Л У К А

 

Доноси:

 

ИСПРАВКУ   К О Н К У Р С А број: 01-1290/22 од 12.09.2022. године

за пријем у радни однос на радно мјесто:

 

 1. Васпитач – на упражњено радно мјесто на неодређено вријеме– 21 извршилац, са радним искуством од годину дана
 2. Васпитач –  приправник на одређено вријеме, на период од годину дана – 1 извршилац, без радног искуства

Објављен у Гласу Српске 14.09.2022. године.

 

Исправка наведеног Конкурса врши се тако што се

 • У Конкурсу додаје нови став који гласи:

„Право учешчћа на конкурсу за пријем у радни однос на неодређено вријеме са радним искуством имају лица која су стекла радно искуство у струци, а нису положила стручни испит уколико испуњавају остале услове тражене Конкурсом".

 • Мијења се дио Конкурса који се односи на рок за подношење пријава и вријеме одржавања интервјуа и измјењен гласи:

Дана 05.10.2022. године (сриједа) у 08:00 часова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,за радно мјесто под редним бројем 2. односно  који испуњавају услове Конкурса. а дана 06.10.2022. године (четвртак) у 08:00 часова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,за радно мјесто под редним бројем 1. односно који испуњавају услове Конкурса у просторијама ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, ул. Јована Дучића 3.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на Огласној табли Центра и на Сајту Центра.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 15 дана од дана првог објављивања Конкурса у дневним гласилима, односно пријаве се подносе до 29.09.2022. године рачунајући и тај дан.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, ул. Јована Дучића 3."

 

У осталим дијеловима Конкурс остаје неизмјењен.

***

ЈУ Гимназија, Бањалука

Ул.Ул. Змај Јовина бр.13

78000 Бања Лука

 

Расписује:

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

 

 1. Професор енглеског језика и књижевности, 1 извршилац, непуна наставна норма, 7  часова, на одређено радно вријеме до 31.08.2023. год.;
 2. Професор филозофије, 1 извршилац, непуна наставна норма, 18 наставних часова, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања;
 3. Радни однос из тачке 1. и 2. Јавног конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

     Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбом члана 104. став 1. тачка 1., 2. и 3. и одредбом члана 104. став 3. и одредбом члана 124. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању , одредбама чланова 1.-25. Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и одредбама чланова 1.- 8. Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији .

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 2. Увјерење о држављанству;
 3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци;
 5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање;

 1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса;
 2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању);
 3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита);
 4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;
 6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да саржи  податке из којих се јасно види:
 • врста посла,
 • степен стручне спреме,
 • дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом);
 1. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 2. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 3. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из одредби члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 05.10.2022. године у 12.40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бања Лука, Ул. Змај Јовина бр. 13, Бања Лука.

 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Бања Лука, Ул. Змај Јовина бр.13, 78 000 Бања Лука.

***

ЈУ Грађевинска школа Бањалука

Ул. Младена Стојановића бр. 7

78000 Бањалука

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.  Наставник српског језика, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2023. године, непуна норма (3 часа)- радник са радним искуством и

2. Наставник етике и културе религија, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2023. године, непуна норма (2 часа )- радник са радним искуством.

Поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведне у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон, адреса,  кратка биографија  и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс,

2. диплому о одговарајућој стручној спреми-завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

7. увјерење о држављанству,

8. увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 06.10.2022. године у 9.00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком „Пријава на конкурс" и навести редни број  радног мјеста на које се кандидат пријављује.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ"

ЧЕЛИНАЦ

 

О  Г  Л  А  С

за пријем  радника

 

 1. Доктор медицине .......... 1 извршилац на одређено вријеме у ТИМ – 2, због замјене  привремено одсутне докторице, која се налази на боловању.

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

    Да је држављанин  РС/БиХ,

 1. Да је пунољетан,
 2. Да је здравствено способан,
 3. Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела и

да се против њега не води кривични поступак

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

     I   - Доктор медицине у (одређено вријеме):

Услови:- Медицински факултет или завршена

                специјализација;

              - Положен стручни испит;

              - Стручна оспособљеност или специјализација из породичне медицине.

              

      Уз  пријаву на оглас кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и        посебних услова у оригиналу ( оригинална документа не смију бити старија од   шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија  не смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

                                                        

         - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

         - Извод из матичне књиге рођених,

         - Увјерење о некажњавању,                                         

         - Увјерење о невођењу кривичног поступка,

         - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

         - Свједочанство о завршеном факултету или специјализацији.

 

    Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у „Гласу Српске" и на    Бироу рада Челинац.

    Пријаве са доказима слати на адресу: ЈЗУ Дом здравља„Свети Врачеви" Челинац,  Видовданска бр. 5, 78240 Челинац – Комисији  за пријем радника.

 

   Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег   објављивања.

 

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

   Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о    чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" СРБАЦ

Видовића бр.14

78 420 Србац

 

ЈУ ОШ"Јован Јовановић Змај" Србац, заступана по директору школе Рађевић Јокић Мануели,на основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању расписује:

 

 

  КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник техничког образовања: 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2023.године,  6  наставних часова;

2. Наставник физичког и здравственог васпитања, 1 извршилац - приправник, на одређено вријеме до 31.08.2023.године,  8 наставних часова,

3. Наставник основа информатике: 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2023.године,  8  наставних часова;

4. Наставник ликовне културе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2023.године,  6 наставних часова,

5. Наставник енглеског језика, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, 12 наставних часова,

6. Наставник математике, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, 8 наставних часова,

7. Наставник њемачког језика, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме,пуна норма

8.  Водитељ боравка, 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставног процеса, са непуним радним временом од 50% радног времена.

9. Наставник за рад у посебном одјељењу: 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2023.године,  пуна норма;

10.Водитељ продуженог боравка: 3  извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, пуно радно вријеме;

11.Водитељ продуженог боравка: 1  извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставног процеса школске 2022/2023 године, пуно радно вријеме;

12.Водитељ продуженог боравка: 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставног процеса школске 2022/2023 године,  50% радног времена.

 

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које издаје цетирикована здравствена установа, а које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа,

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата,а  прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што  доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата,а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности,морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољеним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 125. став 4) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу поменутог  закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 06.10.2022.године у 13 сати  у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ"Јован Јовановић Змај" Улица Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ" ЖИВИНИЦЕ-КНЕЖЕВО

Живинице бб

78230 Кнежево

 

К О Н К У Р С

за попуну радног мјеста

       

 1. Наставник/професор разредне наставе ...1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.06.2023. године , са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију наведену за опште услове потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1)овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи мпредмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)увјерење о пложеном стручном испиту,

4)увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи,који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије

 ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У складу са чланом 125.став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне стручне спреме.Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114.став 5. овог закона.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити дана 07.10.2022. године у 12,00 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање или интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавјештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене пријаве

неће се разматрати.

 Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Вук Караџић" Живинице бб, 78230 Кнежево доставити  овјерене копије свих  докумената са назнаком  „пријава на конкурс"  коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

 

Контакт телефон: 051/597-123-школа.  

***

ЈУ ОШ „Немања Влатковић"'ШИПОВО

Шипово, Омладинска 1

тел.: 050 371 407, е-mail: ос[email protected]

 

 

 

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

 

          У Конкурсу ЈУ Основна школа "Немања Влатковић" Шипово  објављеном дана 14.09.2022. године у дневним новинама "Глас Српске", врши се исправка тачке 3. и сада гласи:

 

-Наставник српског  језика, 4 часа седмично ,  у ПО Пљева,  на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ................1 извршилац,

 

Исправка се врши због уочене техничке грешке.

 

Све пристигле пријаве на конкурс остају у процедури.

 

Рок за подношење пријава се продужава за 8 дана од дана објављивања ове исправке.

 

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 07.10.2022. године  са почетком у  12.00 часова у просторијама школе.

Преостали текст конкурса остаје исти.

***

ЈУ СШЦ  "Лазар Ђукић" РИБНИК

Раде Јованића број 39

790288 Рибник

 

К О Н К У Р С

за пријем  у радни однос на радно мјесто

 

 1. Професор енглеског језика и књижевности , на одређено радно вријеме до истека рјешења за његу дјетета – замјена радника , 6 часова  ( 33,33 % радне норме ).  Потребно радно искуство минимално једна година и положен стручни испит.

 

Општи и посебни услови  за пријем у радни однос

Кандидати  поред  општих услова  предвиђених  Законом  о раду требају да испуњавају посебне услове  наведене  у члану 104. Закона о средњем  образовању  и васпитању  и да имају  за радно мјесто :

Стручну спрему  прописану Правилником  о врсти  стручне спреме  наставника и стручних  сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Право учешћа на конкурс имају  лица из члана 124. став 2. Закона о средњем  образовању и васпитању .

Пријем радника  у радни однос  извршиће  се у складу  са Правилником  о поступку  за пријем  у радни однос  у средњој школи и начину  бодовања  критеријума за пријем.

Кандидати  су дужни доставити следећу документацију  ( овјерене фотокопије ):

 1. Пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата  који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса и контакт телефон;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета.
 3. Диплому о завршеном првом циклусу  студијског  програма  у четворогодишњем  трајању, са најмање остварених 240 ECTS  бодова  у којој је наведено  стручно звање у одређеној  области  или еквивалент.
 4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела  учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог  насиља над дјететом  или малољетним лицем;
 5. Додатак дипломи,  који садржи податке о просјеку оцјена током  студирања  или увјерење  високошколске  установе о просјеку оцјена  током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку  оцјена;
 6. Увјерење  о положеном стручном  испиту  ;
 7. Извод из матичне  књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 8. Увјерење о држављанству РС или БиХ;
 9. Увјерење издато од Завода  за запошљавање  о времену  проведеном  на евиденцији незапослених лица  која траже запослење;
 10. Увјерење о радном  стажу  издато од ранијег  послодавца  из којег  се јасно  види врста  посла,  степен стручне спреме оствареног радног стажа  по врстама посла.
 11. Увјерење  општинског /  градског  органа  управе  надлежног  за борачко инвалидску  заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице  погинулог  борца  одбрамбено-отаџбинског  рата  РС  уколико се ради о кандидату  из категорије бораца.

Кандидат који  буде изабран  дужан је  прије заснивања  радног односа  доставити љекарско  увјерење надлежне  здравствене установе о општој способности   које није старије од 6 мјесеци. 

Школа  ће  за кандидата  који  буде  изабран  прије заснивања  радног  односа  прибавити  увјерење  о неосуђиваности и увјерење о подацима  из посебног регистра  лица  правоснажно  осуђених  за кривична дјела  сексуалне  злоупотребе  и искоришћавања  дјеце.

Кандидати су дужни доставити  овјерене  копије  свих  докумената  и те копије  неће бити  враћене кандидатима.

Тестирање  и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве  односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се  дана  03.10.2022. године у  9,00 часова у просторијама школе .

Школа ће списак кандидата  који испуњавају услове конкурса  објавити  на огласној табли  школе,  најкасније три дана  прије  заказаног  тестирања  и интервјууа.

Кандидати   се  неће  посебно  позивати  на тестирање  и интервју , сматраће  се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана  од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Неблаговремене  и непотпуне пријаве  се неће  разматрати.  Школа  ће писменим путем обавјестити све учеснике. 

Пријаве  са  потребном документацијом  доставити   запечећене  у коверти  лично  или поштом  на адресу  школе  ( Раде Јованића број 39, 790288 Рибник )  са назнаком  за Комисију  за пријем  кандидата".                                                                 

***

ПУ „МЕЛИССАКИ" КОТОР ВАРОШ

Николе Тесле бб

78220 Котор Варош

Контакт тел. 065/258-157

 

Предшколска установа „МЕЛИССАКИ" у Котор Варошу тражи:

 

-дипломирани васпитач предшколске дјеце или дипломирани педагог

 Не мора да има искуство.

Ваше биографије можете слати на е-mail: [email protected].

Контакт телефон:  065/258-157.

Фацебоок страница: https://www.facebool.com/vrtic.melissaki9.

***

ЈУ ОШ „Свети Сава" Котор Варош

Светосавска 2

78 220 Котор Варош   

 

    На основу члана 125 Закона о основном васпитању и образовању,  директор школе расписује

 

 КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник хемије, непуна норма  (8 часова редовне наставе)  - на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством - 1 извршилац.

2. Педагог, пуно радно вријеме – на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством – 1 извршилац.

 

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 114, 115, 116  Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став (5)  Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса дана 4.10.2022. године у 11.00 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу:  ЈУ Основна школа „Свети Сава", Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

 

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана