ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

******************************

 

“KEMOIMPEX “ ДОО БАЊАЛУКА

   Ул. Проте Николе Костића бб

    78000 Бањалука

 

Због повећаног обима посла, предузеће “KEMOIMPEX “ д.о.о. из Бањалуке, расписује

КОНКУРС

за радно мјесто :

Комерцијални савјетник

Услови:

• Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

• Познавање рада на рачунару

• Посједовање возачке дозволе Б категорије

• Склоност према тимском раду

• Развијене комуникацијске и преговарачке способности

• Сналажљивост, флексибилност, љубазност, одговорност и коректност у обављању задатака

• Жеља за учењем и пословним усавршавањем

Нудимо:

• Редовна примања уз стимулативну зараду чија висина зависи од остварене мјесечне продаје

• Службени аутомобил, телефон и лаптоп

• Могућност константног усавршавања и напредовања

Уколико посједујете све што нам је потребно, пошаљите свој CV заједно са документима којима се доказује испуњавање наведених услова на:

•  е-mail адресу racunovodstvo@kemoimpexbl.com  

• поштом на адресу послодавца

Конкурс отворен 30 дана од дана објављивања.

***

ППУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ: “МАШТАОНИЦА”

Бул. Живојина Мишића бр.15 б

78000 Бањалука

 

Расписује                                                           КОНКУРС

 

- Васпитач  ..................................... 4 извршиоца

Услови:

- положен стручни испит а може и приправник

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/694-771 или лично на адресу послодавца.

***

ЖИТОПЕКА

Ул. Синише Мијатовића бр.9

78000 Бањалука

 расписује

                                                                        КОНКУРС

1. Трговац (ж) ..............................................    5 извршилаца

Мјесто рада:  Бањалука  (Трн, Лазарево)

Услови:

• ССС

•пожељно радно искуство на истим или сличним пословима,

• професионалност и љубазност

• висока мотивисаност и усмјереност на рад и остваривање заједничких резултата,

• способност за рад у тиму.  

Ваше задужење би подразумијевало:

• директна продаја, непосредан рад са купцима,

• праћење продаје, предлагање активности за унапређење продаје,

          пружање информација о производима, помоћ при куповини,

• издавање рачуна, наплата, паковање.            

Нудимо Вам:

• рад у амбициозном тиму у одличној радној атмосфери;

• могућност да успјехом афирмишете себе у професионалном и персоналном смислу;

• могућност напредовања.

Вашу пријаву (CV и пропратно писмо), можете послати на и-мејл адресу  posao@zitopeka.net  или на Житопека, ул. Синише Мијатовића 9 , Бањалука. Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор. Рок за подношење пријава: 10 дана од дана објављивања огласа. За више информација о Житопеци можете можете се обратити на фацебоок страницу или на број 051/466-066

***                                                

АУТОПРЕВОЗ ГС БАЊАЛУКА

Пут српских бранилаца бр.35

78000 Бањалука

 

 

 

расписује

ОГЛАС

 

за пријем радника у Служби одржавања и снабдијевања на радно мјесто:

 

 

 

1. Аутомеханичар  .................................................1 извршилац

2. Аутоелектричар  ...................................................1 извршилац

 

 

Поред општих услова да су:

- држављани РС и БиХ,

- старији од 18 година,

- општа  здравствена способност,

потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове :

- стручна спрема: КВ/ВКВ  аутомеханичар; аутоелектричар

     

Потребна документа:

        1.  Биографија

        2.  овјерена копија дипломе

        - Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично

на адресу послодавца или или на mail:

info@autoprevoz.org

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића бр.1а

780000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Иа За уже научне области:

1. Архитектонске технологије - 1 извршилац

2. Фармакогнозија – 1 извршилац

3. Неурологија* – 1 извршилац

4. Општа педагогија – 1 извршилац

 

 

II За избор сарадника:

 

IIа За уже научне области:

1. Хидротехника - 1 извршилац

2. Онкологија и радиотерапија* - 1 извршилац

3. Математичка анализа и примјене - 2 извршиоца

4. Физичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза) - 1 извршилац

 

Општи услови:

1.1     Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

 

- Уговор о раду и уговор о допунском раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

 

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “3. Неурологија* - 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “2. Онкологија и радиотерапија* - 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

 

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 2. и 3. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 4. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

 

За избор сарадника:

 

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3. и 4. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука.

***

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА “БРАНКО СМИЉАНИЋ”

Ул. Младена Стојановића бб

78 400 Градишка

 

Школски одбор Јавне установе Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” Градишка, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” Градишка

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” Градишка, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” Градишка.

 

II - Опис послова  

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.  

 

III – Мандат

Директор Јавне установе Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” Градишка се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV – Статус

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам (8) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора кандидата из претходне алинеје.

              

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” Градишка може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене  Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:  

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске /БиХ,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад . 

  

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,

- потврда да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, увјерење  да против њега није покренут  кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.   

VI – Потребна документација као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати су дужни уз пријаву приложити:

1) увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине (не старије од 6 мјесеци);

2)  извод из матичне књиге рођених;

3) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6) увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (Наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност);

7) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

10) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или у овјереном препису у складу са Законом.  

 

VII – Рок за подношење пријава кандидата на конкурс и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” Градишка, Младена Стојановића бб, 78 400 Градишка, са назнаком - Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна музичка школа “Бранко Смиљанић” Градишка.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

  

VIII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе “Бранко Смиљанић” Градишка, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб

Тел.бр.051-591-433

      

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

На одређено вријеме  до повратка радника са функције, за сљедеће предмете:

 

1. Туристичка група предмета ............................... 19 часова, на  одређено вријеме до повратка радника са функције.

 

        Општи услови прописани Законом о раду и Правилником о поступку за пријем у радни однос у  средњој школи и начину  бодовања критеријума за пријем  које кандидати треба да испуњавају су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и претходну  документацију потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних ус лова  основу којој се врши бодовање

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој  је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групи предмета,

 3. Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.   Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.   Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.   Увјерење о радном  стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос  лица са радним искуством

8.   Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног  за борачко/ инвалидску заштиту о утврђеном  статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.   Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико  се  ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се  и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7 Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

 

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 2.4.2020. године (четвртак) у 12 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе 31.3.2020. године.

Кандидати неће посебно бити позивани  на тестирање и интервју и  ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана  од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса  у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично или на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић” Дујка Комљеновића бб 78230 Кнежево, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана