ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

******************

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА

РЕГИЈЕ БАЊАЛУКА

Ул. Равногорска бр.1

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

Удружењу дистрофичара регије Бањалука, потребан је мушки радник, персонални асистент за лица са инвалидитетом.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Старосна доб радника од 30 до 45 година. Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 051/213-032 и 065/641-423

Оглас отворен до 25.2.2021. године.

***

ЛЕГАЛ ДОО

Краља Петра I Карађорђевића 103

78000 БАЊАЛУКА

 

Привредно друштво Легал д.о.о. са сједиштем у Бањалуци се бави правним савјетовањем и подршком у пословању на територији цијеле Босне и Херцеговине. Овим путем расписујемо

ОГЛАС

 за пријем у радни однос за сљедеће радно мјесто:

- Дипл. правник ……………….. 1 извршилац

 

Услови:

• висока стручна спрема - правни факултет

• није неопходно радно искуство

• познавање рада на рачунару

• познавање енглеског језика у говору и писму

• способност према тимском раду

• изражене комуникацијске, преговарачке и организацијске способности

• возачка дозвола Б категорије

Додатне напомене:

Град/мјесто запослења: Бањалука

Радни однос се заснива на одређено вријеме уз пробни рад од 3 мјесеца.

Заинтересовани  кандидати требају да доставе детаљан ЦВ путем поште на адресу  послодавца

или на е-mail адресу info@legal.ba

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

***

EXCLUSIVE LINGERIE DOO

Пут српских бранилаца бр.186

78000 Бањалука

ОГЛАС

оглас за пријем у радни однос

 

- Шивач – 5 извршилаца

      

Услови за кандидате:

- КВ/ССС,

- Поузданост и одговорност при обављању радних задатака,

- Тимски рад,

- Препоручује се радни искуство, али није неопходно,

Заинтересовани кандидати треба да дођу лично у сједиште предузећа

ради попуњавања биографије.

За додатне информације контакт тел. 051 385 400.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "ЉУТКО"

Ул. Књаза Милоша 39

 78000 Бањалука

 расписује:

 

 

КОНКУРС

за избор и пријем радника

 

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 2 извршиоца,  на одређено вријеме.                                     

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом  60. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама .

  

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа).

  

Документацију којом се доказује испуњавање општих  и посебних услова, потребно је доставити и сљедећу  документацију која је прописана чланом 62. став 7. тачка 1. и 2. Закона о предшколском васпитању и образовању :

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

    

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања. Пријаве са потребним документима доставити на мејл: вртицљуткоЖгmail.цом

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене. биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама вртића, дана 15.3.2021. године у 17 часова.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање

***

СТУДИО ЉЕПОТЕ КАЋУША

Ул. Бранка Поповића бр.310

78000 Бањалука

ОГЛАС

 

- Фризер за жене и мушкарце ......................................   1 извршилац

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/511-152

 

Оглас отворен до 28.2.2021. године

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

БАЊАЛУКА

Ул. Ужичка бб,

78000 Бањалука

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

 

1. Професор/наставник физике, 8 часова редовне наставе, 1 извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 4.3.2021. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"

БАЊАЛУКА

Ул. Мише Ступара 24

 78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Наставник математике, непуна норма 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити уторак, 2.3.2021. године, са почетком у 12 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније

три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце и обавезно ношење заштитне маске.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком "ЗА КОНКУРС ".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

Ул. Ђуре Даничића 2А,

78000 Бањалука

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор стручно-теоретске наставе за машинску струку (дипломирани инжењер машинства)  – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, приправник

2. Професор физике за наставне предмете из електротехничке струке – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, приправник

 

Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената:

  

- пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

 

 

Напомена: 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе  са назнаком "Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста".

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана 3.3.2021. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"

Ул. Саве Ковачевића бб

78000 БАЊАЛУКА

расписује                                               

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник историје -  непуна норма - 4 часа, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, да није старије од 6 мјесеци;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити 3.3.2021. године са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком "ЗА КОНКУРС ".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

Ул. Војводе Степе Степановића бр.116

78000 Бањалука

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1) Наставник математике – пуна норма на неодређено вријеме – 1 извршилац;

2) Наставник демократије и људских права – непуна норма, 7 часова редовне наставе, односно 11,7 часова у радној седмици на одређено вријеме до 31.8.2021. године – 1 извршилац;

3) Професор разредне наставе – пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, односно до 30.11.2021. године – 1 извршилац;

          За радна мјеста под редним бројевима 1, 2. и 3. тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106.  Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ , а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела

испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном

статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном

статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 1., дана 4.3.2021. године (четвртак) у 12.30 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 2., дана 3.3.2021. године (сриједа) у 12 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 3., дана 3.3.2021. године (сриједа) у 12.30 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројевима 1, 2. и 3. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

БАЊАЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 28

 

На основу члана 113. и 139. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17 и 31/18 ), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10 и 25/14 )  и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске",  број: 74/18 и 26/19),  директор Јавне установе Основна школа "Петар Петровић Његош" Бањалука  расписује:

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Библиотекар  на одређено вријеме  до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом, непуна норма 42% радног времена ................... 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 44/17 и 31/18 ) и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача ("Сл. гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број: 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС" бр. 44/17 и 31/18).

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске",  број: 44/17 и 31/18) , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа)

6.  Увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 44/17 и 31/18 ) и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19):

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

За радно мјесто библиотекар тестирање ће се обавити 3.3.2021. године у 11 часова, а интервју у 12 часова  у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа "Петар Петровић Његош" Бањалука, Булевар војводе Степе Степановића бр. 28, 78000 Бањалука, са назнаком "ЗА КОНКУРС ".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

Ул. Суботичка бр.28

78000 Бањалука

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем за  радна  мјеста за школску 2020/2021 годину

 

1. Наставник/професор српског језика - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица  правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, и

6. увјерење да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном стручном испиту .

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, тестирање  ће се обавити  дана 2.2.2021. године у 12.15 часова , у просторијама школе, а интервју послије тога.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Ул. Младена Стојановића бр. 7,

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник информатике, 1 извршилац на неодређено вријеме, пуна норма (20 часова) - радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу .

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање дана 3.3.2021. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком "Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЛАКТАШИ

 

директор ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, дана 15.2.2021. године  расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I  У  ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, прима се у радни однос:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - на одређено вријеме ради замјене одсутног васпитача ........................................................1 извршилац.

2. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - на неодређено вријеме ..........................................................................1 извршилац.

 

 Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

 

II  -  Општи услови

1.  Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2.  Да је старији од 18 година,

3.  Да има општу здравствену способност и

4.   Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова васпитача

 

III -  Посебни услови

1.    ВСС, (VII степен) дипломирани васпитач предшколске дјеце (најмање први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент),

2.  положен стручни испит и

3.  једна (1) година радног искуства у струци

 

IV - Потребни документи

Кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. пријаву,

2. биографију са описом послова које је кандидат до сада обављао,

3. овјерену копију дипломе о завршеној стручној спреми,

4. увјерење о положеном стручном испиту,

5.  увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

6.  извод из матичне књиге рођених,

7. увјерење да се не води кривични поступак

8. увјерење о просјеку оцјена током студирања,

9. увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање Републике Српске након стицања одговарајуће стручне спреме,

10. увјерење о статусу категорије кандидата из породице погинулог борца и

11. љекарско увјерење о општој здравственој способности (само за кандидата који буде изабран).

 

Сви  документи које кандидати доставе морају бити оригинали или овјерене копије.

 

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју 5.3.2021. године у 9 сати у просторијама Дјечијег вртића "Принцеза Катарина Карађорђевић" Лакташи, Младена Стојановића 3. Лакташи.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се исти не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу установе.

 

Доказ о неосуђиваности и доказ да се изабрано лице не налази у Регистру лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ће се прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

 

V - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, М. Стојановића бр. 3,

78 250 Лакташи са назнаком "Комисија за избор дипломираног васпитача предшколске дјеце".

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЛАКТАШИ

 

ОДЛУКА

о поништењу јавног конкурса

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1.  Поништава се јавни конкурс објављен 10.2.2021. године у листу "Глас Српске", а који се односи на:

- Дипломирани васпитач предшколске дјеце - на одређено вријеме ради замјене одсутног васпитача ....................................................1 извршилац.

- Дипломирани васпитач предшколске дјеце - на неодређено вријеме. ........................................................................1 извршилац.

 

2.  Одлука о поништењу конкурса, као и нови конкурс ће бити објављен у "Гласу Српске" 17.2.2021. године.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Конкурс објављен дана 10.2.2021. године у "Гласу Српске" поништава се због ступања на снагу Правилника о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколске установе ("Сл. гл. РС" 9/21, од 5.2.2021. године). Одлука о поништавању конкурса, те поновљени конкурс ће бити објављен и у "Гласу Српске" 17.2.2021. године.

***

"ТЕРМЕ ЛАКТАШИ" ДОО ЛАКТАШИ

Карађорђева бр.44

 

Због указане потребе, директор привредног друштва Терме Лакташи д.о.о. Лакташи објављује

 

ОГЛАС

 

За заснивање радног односа на одређено вријеме:

 

1. Хигијеничарка ..................................2 извршиоца

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

1. НК

2. општа култура понашања и комуникације,

3. радно искуство у струци - пожељно,

4. склоност тимском раду.

 

 

Оглас остаје отворен до попуне траженог радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју.

Пријаве са потребним доказима се могу предати лично на рецепцију Хотела "Сан" у Лакташима, Карађорђева 44, редовном поштом или путем е-mailа terme@termelaktasi.com.

***

ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

 ул. Првог крајишког пролетерског батаљона 50

начелник општине Челинац расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених руководећих радних мјеста у

Општинској управи општине Челинац

 

I

У Општинску управу општине Челинац примају се у радни однос, у статусу службеника:

1. Начелник Одјељења за општу управу ....................................................1 извршилац,

2. Начелник Одјељења за финансије .......................................................1 извршилац,

3. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности ..............1 извршилац,

4. Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове ...................................................................................................1 извршилац

5. Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију....1 извршилац.

 

II - Мандат

 

Мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива скупштине која га је изабрала.

 

III - Опис послова

1. Начелник одјељења

- руководи одјељењем;

- представља одјељење у границама овлашћења;

- организује рад и обезбјеђује законитост у раду, економичност и благовременост;

- извјештава начелника општине о раду одјељења;

- предузима потребне мјере за рјешавање питања из дјелокруга рада одјељења;

- стара се о извршавању послова одјељења;

- предлаже прописе и друге акте из надлежности одјељења и предлаже друге мјере из његове надлежности;

- сарађује са другим одјељењима с циљем извршавања послова и задатака;

- овјерава све фактуре из надлежности одјељења чиме потврђује да су услуге или робе испоручене и исте доставља Одјељењу за финансије;

- обавља и друге послове који му у складу са Законом повјери начелник општине.

 

IV - Општи услови

1. да је кандидат држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18. година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ у посљедње три године прије дана објављивања конкурса,

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

6. да се против кандидата не води кривични поступак,

7. да не служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред судом (члан ИЏ 1. Устава Босне и Херцеговине ).

 

V - Посебни услови:

1. Посебни услови које мора испуњавати кандидат за начелника Одјељења за општу управу су:

- ВСС друштвеног или техничког смјера, четворогодишњи студиј или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- положен стручни испит за рад у управи,

- три година радног искуства у траженом степену образовања,

- познавање рада на рачунару.

2. Посебни услови које мора испуњавати кандидат за начелника Одјељења финансије су:

- ВСС економског смјера, четворогодишњи студиј или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- положен стручни испит за рад у  управи,

- три године радног искуства у траженом степену образовања,

- познавање рада на рачунару.

3. Посебни услови које мора испуњавати кандидат за начелника Одјељења привреду и друштвене дјелатности су:

- ВСС  економског или техничког смјера, четворогодишњи студиј или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- положен стручни испит за рад у управи,

- три година радног искуства у траженом степену образовања,

- познавање рада на рачунару.

4. Посебни услови које мора испуњавати кандидат за начелника Одјељења просторно уређење и стамбено-комуналне послове су:

- ВСС грађевинског, архитектонског, геодетског или правног смјера четворогодишњи студиј или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- положен стручни испит за рад у управи,

- три година радног искуства у траженом степену образовања,

- познавање рада на рачунару.

5. Посебни услови које мора испуњавати кандидат за начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију су:

- ВСС економског, правног или техничког смјера четворогодишњи студиј или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- положен стручни испит за рад у управи,

- три година радног искуства у траженом степену образовања,

- познавање рада на рачунару.

Изузетно, лице које је радило у другим органима и организацијама а нема положен стручни испит, може да се прими у радни однос на руководеће, односно извршилачко радно мјесто уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положи стручни испит у року од шест мјесеци, престаје му радни однос (члан 67. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе).

 

VI - Неспојивост

Службеник не може обављати дужности, активности или бити на положају који су неспојиви са његовим службеним дужностима.

 

VII - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. овјерену копију дипломе,

4. биографију о кретању у служби,

5. увјерење да се не води кривични поступак, не старије од шест мјесеци,

6. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, не старије од  три мјесеци,

7. доказ о радном искуству,

8. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе, (кандидати који немају положен стручни испит за рад у управи, прилажу овјерену личну изјаву којом се обавезују да ће, уколико буду примљени у радни однос, положити стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења),

9. овјерену изјаву о испуњавању општих услова  из тачке ИВ подт. 4. 5. 7. и тачке ВИ односно  изјава да се на кандидата не односе одредбе од члана 43. до члана 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе која регулише неспојивост и сукоб интереса,

10. доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат, по завршетку изборне процедуре.

         Све копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа.

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити писмено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмена која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, у вези приговора на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесене документе, те се из тог разлога документа приложена уз пријаве на конкурс неће враћати кандидатима.

 

VIII- Објављивање

Јавни конкурс објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас Српске" и интернет страници општине Челинац. Ако конкурс не буде објављен истовремено рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

 

IX - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања овог конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријава за учешће на јавни конкурс може се доставити на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс која је доступна на интернет страници Општине Челинац, а може се преузети и у пријемној канцеларији сали Општинске управе општине Челинац.

Пријаве се могу доставити лично путем пријемне канцеларије општине Челинац или путем поште на адресу: Општина Челинац, ул. Првог крајишког пролетерског батаљона 50, са назнаком Конкурсна комисија за спровођење поступка за пријем руководећих службеника. Контакт особа Драгана Кљајић, телефон: 051/553-012.

***

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ"                                                                                                                                                                                                                              78 434 НАСЕОБИНА ЛИШЊА                                                                                                                              

 директор Јавне установе Основне школе "Меша Селимовић" расписује 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор енглеског језика – 18 часова редовне наставе (један извршилац), са радним искуством и положеним стручним испитом – рад на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2021. године.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, и списком приложене документације  којом се доказује испуњеност услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу овјерену документацију која не смије бити старија од 6 мјесеци:

1.   Да је држављанин РС, односно БиХ (а то се доказује увјерењем о држављанству);

2.  Да је пунољетан (а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3.  Да је радно способан (а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела учињена против личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерења из става 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем;

6.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

9.   Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако се у радни однос прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

12.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа, ако се у радни однос прима лице са радним искуством;

13.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

15.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Кандидати су дужни лично или путем поште доставити овјерене копије свих докумената. Достављена документација неће бити враћена кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се на појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу:

 ЈУ ОШ "Меша Селимовић", Насеобина Лишња, 78 434 са назнаком "За конкурс".

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидате који се пријављују на радно мјесто а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 2.3.2021. године са почетком у 9 часова.

 

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба заштитних маски.

***

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

ПОТОЧАНИ

 

расписује се

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник / професор енглеског језика, пуна норма, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са боловања, најдуже до 30.6.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник/ професор српског језика, пуна норма, 1 извршилац, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник/ професор демократије, 3 часа, до повратка раднице са неплаћеног одсуства, до 15.2.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом ( адресом и  контакт телефоном), на којој треба написати и е-mail адресу, како би комисија доставила Обавјештење  за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о  процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте ( да је пунољетан),

3.  Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж.

7. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању, имају лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе:  ЈУ Основна школа

 "Милош Црњански" Поточани, Поточани 78435.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена, комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана 2.3.2021. (уторак) године у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 13 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе у петак 26.2.2021. године.

Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОШ "ИВО АНДРИЋ"

 Кулаши 119, Прњавор

  тел./факс: 051/666-118,

 е-mail: os080@skolers.org

директор Јавне установе Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Прњавор расписује :

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор математике – 16 часова седмично (један извршилац), са радним искуством и положеним стручним испитом– рад на неодређено вријеме.

2. Професор физике – 2 часа седмично (један извршилац), са радним искуством и положеним стручним испитом – рад на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2021. године.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, и списком приложене документације којом се доказује испуњеност услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу овјерену документацију :

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Да је радно способан (а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела учињена против личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерења из става 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем;

6. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

9. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако се у радни однос прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

12. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа, ако се у радни однос прима лице са радним искуством;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Кандидати су дужни лично или путем поште доставити овјерене копије свих докумената. Достављена документација неће бити враћена кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се на појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Кулаши 119, 78 430 Кулаши са назнаком "За конкурс".

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За кандидате који се пријављују на радна мјеста, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 2.3.2021. године са почетком у 11 часова.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба заштитних маски.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА", ГОРЊИ СМРТИЋИ

 тел: 051/668-653,

е-mail: os079@skolers.org

 

ЈУ ОШ  "Свети Сава" Горњи Смртићи  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник или професор физике, 2 часа седмично, 1 извршилац, рад на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2021. године, у радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

 

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са   Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим Правилником и то:

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

5. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

6.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 2.3.2021. године у просторијама ЈУ ОШ "Свети Сава" Горњи Смртићи, са почетком у 12 часова.

                 

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски.

Пријаву са потребним документима слати на адресу : ЈУ ОШ "Свети Сава"

Горњи Смртићи, 78438 Смртићи.

***

ПЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

Мркоњић Град, Његошева 15

тел.: +38750211367,

е-mail: os059@skolers.org

 

 

ЈУ Основна школа „Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1.       Професор разредне наставе - пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 1 извршилац;

          Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата Школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

          Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе у уторак, 2.3.2021. године, са почетком у 9 часова.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа "Иван Горан Ковачић", Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

 СИТНИЦА, Ситница 23 – општина Рибник

тел.: 050 421 026,

е-mail: os050@skolers.org

 

 ЈУ ОШ "Петар Кочић" Ситница расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физике  - са радним искуством и положеним стручним испитом,  1 извршилац , 4 часа, до краја школске године, односно до 31.8.2021. год.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду   и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању   и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су  :

  1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења  из тачака 4 ) и 5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова , потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 3.3.2021. год (сриједа) са почетком у 8.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8  (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс за радно мјесто наставника  физике" на адресу : ЈУ ОШ "Петар Кочић", Ситница 23, 79283 Ситница.

***

ЗУ Стоматолошка амбуланта 

"ДР ВАСИЉЕВИЋ" Рибник

                                   

ОГЛАС

Подаци  о послодавцу

ЗУ Стоматолошка амбуланта  "ДР ВАСИЉЕВИЋ" Рибник

Доње Заблеће, Рибник

ТЕЛ: 065/359-441

ЈИБ: 4403944860004

 

 

 

Назив послодавца

ЗУ Стоматолошка амбуланта "ДР ВАСИЉЕВИЋ" Рибник

 

Адреса/сједиште послодавца:

Доње Заблеће, Рибник

 

Врста дјелатности послодавца:

стоматолошка дјелатност

 

Оглас за пријем у радни однос на позицију:

стоматолошка сестра - асистент

 

Број извршилаца:

1

 

Рад на : неодређено/одређено вријеме:

неодређено, 1

 

Мјесто рада/регија:

Рибник

 

Опис радног мјеста:

 

стоматолошка сестра  - асистент

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Положен стручни испит

 

Датум објаве огласа: 12.2.2021.                 Датум истека огласа:

                                                                      до попуне радног мјеста

 

Незапослена лица  пријаве на оглас шаљу на наведену адресу послодавца.

***

ЈУ "НИКОЛА ТЕСЛА"

КОТОР ВАРОШ

 

 

КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

  

 

 

1. Професор математике, 1 извршилац, са искуством, на одређено вријеме, 6 часова математике, до 30.6.2021. године,

2. Професор електро струке ,1 извршилац, са искуством на одређено вријеме, 12 часа , до 30.6.2021. године

3. Професор машинске групе предмета, 1 извршиоца, са искуством на одређено вријеме, пуна норма, до 30.6.2021. године,

4. Професор машинске групе предмета, 1 извршилац , са искуством на одређено вријеме, непуна норма (16 часова теоретске наставе и 4 часа практичне наставе), до 30.6.2021. године,

5. Професор за предмете: технологија занимања 4 часа, познавање материјала 4 часа, (за занимање фризер), 1 извршилац , са искуством до 30.6.2021. године,

6. Доктор медицине, 1 извршилац, 4 часа (анатомија и физиологија, дерматологија), са искуством  до 30.6.2021. године,

7. Вјероучитељ католичке вјеронауке, 1 извршилац, на одређено вријеме, 1 час католичке вјеронауке, са искуством до 30.6.2021. године,

8. Професор физичког васпитања, 1 извршилац, са искуством  на одређено вријеме, 6 часова физичког васпитања , до 30.6.2021. године.

9. Професор хигијене за занимање фризер, 1 извршилац, са искуством на одређено вријеме, 2 часа, до 30.6.2021. године.

10. Секретар школе, дипломирани правник, приправник, 1 извршилац, пола радног времена, на одређено вријеме од годину дана од дана заснивања радног односа.

 

Поред општих услова предвиђеним Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом  104.  и 124.  Законом о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује Увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 6. кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и адреса становања и која

мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс,

кандидати су дужни доставити и сљедећу документацију, посебни услови,  (овјерене фотокопије):

 

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског

програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова

у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,( лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије за оба циклуса студијског програма ),

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (уколико се тражи кандидат са искуством ),

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или

увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико

у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи  за оба циклуса студијског програма ),

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

- увјерење о радном стажу  од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла а ако је лице радило са непуним радним временом  потребно је то вријеме прерачунати у пуно радно вријеме,( уколико се тражи кандидат са  искуством ),

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидатуиз категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и стручних сарадника као и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, уколико испуњавају остале услове прописаним наведеним законом.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 106. и 111. Закона о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања

критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 4.3.2021. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама

"Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у школи или поштом на адресу школе  са назнаком "Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

Котор Варош, Светосавска 2

тел: 051/927-220, 051/785-175,

 е-mail: os051@skolers.org

 

директор школе расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Рачуновођа - на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом,  пуно радно вријеме, 1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 129. став (3) Закона о основном васпитању и образовању, односно, да имају завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, који имају одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,

5) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 2) увјерење о положеном стручном испиту,

 3) лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,

 4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

 7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 3.3.2021. године у 12 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава", Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона (обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски).

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

На основу члана 107. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр.41/18 и 92/20), члана 14. и 20. став 2. Правилника о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у средњим школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 64/09, 74/09 и 92/10), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19), обавјештавамо вас да  ЈУ Техничка школа Градишка располаже вишком часова редовне наставе:

 

1. Професор српског  језика    – 3 часа на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања      

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за учињена дјела, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе ул. Косовке дјевојке број 18, дана 1.3.2021. године у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком "За конкурс" на адресу  ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана