ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

************

*********************

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА

регије Бањалука

Ул. Равногорска бр.1

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

Потребан женски персонални асистент за лица са инвалидитетом.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Старосна доб радника од 30 до 40 година. Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 051/213-032 и 065/569-925

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ,

Деспота Стефана Лазаревића бб

Бањалука

 

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент расписује:

КОНКУРС

за радно мјесто асистента директора

Број извршилаца: 1

 

Опис послова

- асистира директору у обављању свакодневних послова и задатака;

- учествује у припреми сједница свих управљачких тијела Универзитета;

- води евиденцију присуства/одсуства на раду запослених, улазних и излазних докумената, архивирање докумената;

- ради послове стенографије;

- организује и контролише рад техничких и хигијенских служби;

- све остале послове по налогу директора.

 

Потребни услови:

- минимално ССС;

- радно искуство на истим и сличним пословима од 2 и више година;

- познавање енглеског језика - минимално Б1;

- одлично познавање рада на рачунару.

 

Уз пријаву потребно доставити:

- Писмо намјере;

- Радну биографију;

- Препоруку претходног послодавца;

- Контакт податке претходног послодавца;

- Доказ о стеченом образовању (копију);

- Доказ о познавању енглеског језика (копију).

 

Конкурс је отворен до 30. септембра 2020. године.

 

Пријаву на конкурс са потребним документима доставити искључиво путем поште на адресу:

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бањалука, са назнаком: Пријава на конкурс за асистента директора - не отварати.

Непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Универзитет нема обавезу обавјештења кандидата који нису ушли у ужи избор, и неће враћати примљена документа.

***

“ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ” ДОО БАЊАЛУКА

Трг Републике Српске 8/ЏIII

78000 Бањалука

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I

“Интегра Инжењеринг” д.о.о. Бањалука прима у радни однос на одређено вријеме:

 

1. Референт за правне послове .................................. 1 извршилац

 

II Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да има општу здравствену способност.

 

III Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршен Правни факултет, висока стручна спрема, VII степен,

2. годину дана радног искуства у струци (пожељно искуство у области радних односа).

 

IV Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. диплома о завршеном образовању,

2. доказ о радном искуству.

 

V Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 16.9.2020. године.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

“Интегра Инжењеринг” д.о.о. Бањалука, Кадровска служба, Трг Републике Српске 8/XIII

Еmail:         milica.kremenovic@integragrupa.com ,

          Sanja.milojevic@integragrupa.com ,

zeljka.kajkut@integragrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 – Кадровска служба.

***

ДОО “ M-OPTIC “ БИЈЕЉИНА

 

На основу Одлуке директора предузећа расписује се

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Оптичар (радник у продаји  у “Оптика Станковић” Бањалука ..............1 извршилац

 

Услови:

- ССС, оптичар (ако се не пријави оптичар, у обзир долазе и др. занимања );

- рад на  МС Оффице пакету;

- да кандидат није осуђиван и да се против њега не води истражни поступак;

- изражене организационе способности и спремност за тимски рад;

- потребно радно искуство на пословима продаје;

- предност имају оптичари

 

Пријаве са биографијом послати  на адресу предузећа или на е-mail: конкурсиЖмојаоптика.цом  до 23.9.2020.  год.

 Само кандидати одабрани у ужи избор биће обавијештени и позвани на разговор.

***

СП “ДРАГАНЧЕ”

БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ

78000 БАЊАЛУКА

Објављује:

 

ОГЛАС

 

 

1. Трговац(ж) .......................................................................................1 извршилац

 

Опис посла:

- Рад у продавници мјешовите робе

 

Сви заинтересовани кандидати нека се јаве на број телефона 065/185-800.

Оглас отворен 30 дана од дана објаве.

***

“СПАРТА” ДОО

Карађорђева 370

78000 Бањалука

 

 

                                                    О Г Л А С

 

Текстилна  фирма “Спарта” д.о.о Бањалука, због повећаног обима посла, прима у радни однос  шиваче.

 

Услови за пријем кандидата:

- познавање рада на шиваћим машинама,

- степен школске спреме није битан

 

Број потребних радника: 5

 

Контакт телефон: 051/ 492-795

Оглас отворен до 9.10.2020.

***

“КОСМОС” АД БАЊАЛУКА

Цетињска 1

78000 Бањалука

 

Расписује:

 

ОГЛАС

 

 

I За пријем радника у радни однос на неодређено вријеме, на радно мјесто - извршни руководилац у процесу производње, на уговорену плату, за пословни однос са ино-купцем, и то:

 

1. Дипломирани инжењер машинства или

дипломирани инжењер електротехнике,

ВВС, 1 извршилац;

 

II Општи услови:

1. Да је држављанин РС или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност за рад.

 

III Посебни услови

- Завршен машински или електротехнички факултет, VII степен стручне спреме, ВСС;

- Радно искуство у организацији процеса производње;

- Познавање њемачког или енглеског језика (пожељно њемачки језик);

- Пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

 

IV Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

V Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос” а.д. Бањалука, ул. Цетињска број 1. 78000 Бањалука, е-mail:оффицеЖкосмос.ба.

 

VI Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања огласа.

     Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

Република Српска

 ЈУ “ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА” БАЊАЛУКА

 ул. Јована Рашковића, бр. 28

  78 000 Бањалука

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник у основној школи – дипл. дефектолог или проф. специјалне едукације и рехабилитације - 2 извршиоца, на неодређено вријеме, пуна норма;

2. Наставник у основној школи – дипл. дефектолог или проф. специјалне едукације и рехабилитације – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, 1 извршилац, пуна норма;

3. Наставник у основној школи – дипл. дефектолог или проф. специјалне едукације и рехабилитације – на одређено вријеме, до 31.8.2021., год., 1 извршилац, пуна норма;

4. Наставник у основној школи; дипл. дефектолог – сурдолог; на одређено вријеме, до 31.8.2021., год., 1 извршилац, пуна норма;

 

За радна мјеста под редним бројевима један, два и три траже се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, за радно мјесто под бројем 4. тражи се приправник.

 

      Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС  или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста која су наведена под редним бројевима један, два и три);

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи (за радна мјеста која су наведена под редним бројевима један, два и три);

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за радна мјеста која су наведена под редним бројевима један, два и три);

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

        Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  2.10.2020. године (петак) у 11 часова у просторијама ЈУ “Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора” Бањалука у улици Јована Рашковића, бр. 28, обавиће се тестирање и интервју.

       Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

       Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: ЈУ “Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора” Бањалука, улица Јована Рашковића, бр. 28, 78 000 Бањалука, са назнаком “За конкурс”.        

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО  МИЛОШЕВИЋ”

Јована Дучића 23

78000 БАЊАЛУКА

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника:

 

 

Наставни предмет:

 

1. Професор њемачког језика – 8 часова - 1 извршилац - приправник, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до краја наставне 2020/2021 године,

2. Кућни мајстор  - 1 извршилац на неодређено вријеме

3. Професор вјеронауке – 3 часа – 1 извршилац – приправник, на одређено вријеме до краја школске 2020/2021 године.

 

               Потребни услови за раднике:

Поред општих услова утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о средњем и основном образовању и васпитању.

Кандидати  морају имати завршен одговарајући факултет, осим за радно мјесто под редним бројем 2.

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом, осим за радно мјесто под редним бројем 2,  а уколико се не пријави лице са положеним стручним испитом биће примљен кандидат без положеног стручног испита.

Уз пријаву се прилажу:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са највише остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, диплома  наведеног факултета, а под тачком 2. завршен одговарајући степен и врсту школске спреме - III, IV или V степен стручне спреме, техничка занимања.

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

-  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге  рођених  или овјерена копија личне карте,

-  увјерење о држављанству РС или БиХ,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-  увјерење издато од Завода о запошљавању  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном  стажу издато  од  ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-  увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефон и друго ) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу школе.

Напомена: За радно мјесто под тачком 1. и 3. тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 29.9.2020. године у 12 часова у просторијама музичке школе. За кандидате који су се пријавили за радно мјесто под редним бројем 2. биће телефонски обавијештени о термину одржавања интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе. Изабрани кандидат ће накнадно, а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен  7 дана од дана објављивања. 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

БАЊАЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 28

Расписује:

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка (наставник//професор разредне наставе), на одређено вријеме, до 30.6.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма ................... 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс под редним бројем 1. имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа)

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа)

6. увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

За радно мјесто водитељ продуженог боравка , тестирање ће се обавити 30.9.2020. године у 11 часова, а интервју у 12 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС “.

***

ЈУ “ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА”

Младена Стојановића 7

78000 Бањалука

 Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник стручно-теоријске наставе (дипл. инж. грађевине), 1 извршилац на одређено вријеме  до повратка радника са боловања, пуна норма (20 часова) - радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу,

2. Наставник информатике, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, пуна норма (20 часова) - радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу и

3. Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац на одређено вријеме  до 31.8.2021. године, непуна норма (14 часова) - приправник.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета (за радно мјесто под бројем 1 и 2),

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (за радно мјесто под бројем 1 и 2),

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за радно мјесто под бројем 1 и 2),

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом (за радно мјесто под бројем 1 и 2), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 29.9.2020. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс” (нагласити радно мјесто на које се кандидат пријављује).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ”

Карановац бб

78000 БАЊАЛУКА

 

Расписује:

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник биологије, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, непуна норма - 16 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац,

2. Секретар школе, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104; 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

-  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

-  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.(Прибавља школа службеним путем за изабраног кандидата).

- д против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што кандидат доказује Увјерењем надлежног суда

- да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. (Увјерење из Посебног регистра за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи,

-  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

-   Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

Кандидат под редним бројем 2. доставља увјерење о положеном стручном испиту за рад у школи на радном мјесту секретара или за рад у органима управе (Рјешење Министарства просвјете и културе РС да је ослобођен полагања стручног испита за секретара у основној школи) или Увјерење о положеном правосудном испиту

-  Увјерење из тачке 5. Општих услова

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла 

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве и  испуњавају услове конкурса обавиће се у дана 30.9.2020. године са почетком у 11.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако истима не приступе сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство РС – обавезна дезинфекција руку, поштовање физичке дистанце од 2 метра и обавезно ношење маске.

Кандидати који буду примљени обавезни су прије заснивања радног односа доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

ПРИМА ИСГ ДОО ГРАДИШКА,

Дејтонска 2 В, 78400 Градишка

 

ОГЛАС

за радно мјесто

 

- Радник у производњи и радник у складишту

 

Мјесто рада: Градишка

Број извршилаца: 10 радника у погону шиваона - шивачи и кројачи

       10 радника у погону пресвлачења намјештаја - тапетари                       

         3 радника у погону пресвлачења намјештаја - монтери

         4 радника у складишту                  

 

Због повећања обима производње Творница тапацираног Прима ИСГ д.о.о. Градишка запошљава  раднике.

Стручна спрема и радно искуство нису услов за запошљавање.

 

 

Нудимо:

• Стабилну и редовну зараду,

• Плаћене путне трошкове, топли оброк и регрес,

• Рад у позитивној радној атмосфери,

• Прилику за стицање нових знања и усавршавање,

• Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос.

 

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Своју пријаву можете нам послати на еmail: кадровскаслузбаЖисг.ба или лично доставити на адресу Прима ИСГ д.о.о. Градишка, Дејтонска 2 В, 78400 Градишка.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400  ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

- Дипломирани инжењер машинства

    технологија материјала - у занимању III степен машинске струке                          - 4 часа

- Дипломирани биолог          -  биологија                                                         -  2 часа

 

на одређено вријеме до краја школске године тј. до 31.8.2021. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавању дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за учињена дјела, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе ул. Косовке дјевојке број 18, дана 25.9.2020. године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком “За конкурс” на адресу  ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18,  78 400 Градишка.

***

ЗУЕБЛИН ДУХ ИНВЕСТ БИХ ДОО

Старог Вујадина бб

78250 Лакташи

 

 

 Је предузеће у Лакташима, које се бави фином монтажом аутокаблова и у потрази је за новим радницима, због повећаног обима посла у производњи.

 

ТРАЖИМО:

 

Већи број радника у производњи

 

Стручна спрема - (НК, ССС - сви профили) који су спремни за рад у производњи М/Ж.

Заинтересовани кандидати могу се јавити у просторије фирме у Лакташима или на

број телефона 051-535-765.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

Зуеблин Дух Инвест БиХ д.о.о. Старог Вујадина бб, 78250 Лакташи

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовданска бр. 5

Тел.051/551-044, 551-015 Факс: 051/555-260,

Е-mail: dzcelinac@teol.net

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

1. Медицинска сестра – техничар у Служби хитне медицинске помоћи, на неодређено вријеме ........... 1 извршилац

 

 

Општи услови:

- Да је држављанин РС, БиХ,

- Да је здравствено способан,

- Да није осуђиван за кривична дјела и

- Да је пунољетан.

 

Посебни услови:

 

  - Завршена ССС – Медицинска школа,

  - Едукација - базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне

  реанимације (базична реанимација) и

  - Положен стручни испит, 

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) сљедеће документе:

 

  - Увјерење о држављанству РС, БиХ,

  - Извод из матичне књиге рођених,

  - Увјерење о некажњавању,

  - Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

  - Свједочанство о завршеној ССС – Медицинска школа,

  - Увјерење о положеном стручном испиту,

  - Љекарско увјерење о здравственој способности,

  - Увјерење о завршеној едукацију - базични тренинг из прве помоћи и

  кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација) .

  Оригинална документа и то, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о некажњавању, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела, Увјерење о  положеном стручном испиту, Увјерење о завршеној едукацији - базични тренинг

  из прве помоћи и кардиопулмоналне реанимације и Љекарско увјерење о

  здравственој способности не смију бити старије од 6 (шест) мјесеци.

 

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                                                        

  Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања

  огласа.

 

  Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас   Српске”.

 

  Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити   путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви  78240 Челинац, Улица Видовданска бр. 5 са

***

ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

 ул. Првог крајишког пролетерског батаљона 50

 

На основу члана 77. и 78. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16,), члана 68. Статута општине Челинац („Службени гласник општине Челинац”, број: 3/17), члана 26. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Челинац („Службени гласник општине Челинац”, број: 5/17, 9/17, 14/17, 8/20) и члана 5., 7. ст. 2. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), начелник општине Челинац расписује

***

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у

Општинској управи општине Челинац

 

I

У Општинску управу општине Челинац прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

1) Самостални стручни сарадник за управно-правне послове ……………1 извршилац

- У одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

2) Самостални стручни сарадник за рад са странкама ……………………1 извршилац

- У стручној служби начелника општине

 

3) Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите и заштите на раду  ………………………………………………………………………1 извршилац

  - У одјељењу за општу управу

 

II - Опис послова

За радно мјесто под редним бр. 1): - прати стање и стара се о извршењу и правилној примјени закона и других прописа из области које су у надлежности одјељења; припрема опште акте и друге прописе из надлежности одјељења које доноси начелник општине и скупштина општине и одговоран је за њихову законитост; учествује у управном поступку и израђује рјешења из области урбанизма и грађевинарства; води управни поступак и израђује рјешења из области становања; води управни поступак и израђује рјешења о накнадама за комуналне објекте; ради све послове из надлежности одјељења везано за приватизацију државних станова, пословних простора и гаража; израђује уговоре о закупу станова, пословних простора и гаража у власништву општине; обавља и друге послове које му одреди начелник одјељења.

 

За радно мјесто под редним бр. 2): - врши пријем странака; разматра и рјешава проблеме странака који су у надлежности начелника; усмјерава странке за рјешавање проблема у надлежним службама; одговара по захтјевима странака упућеним начелнику општине;

обавља и друге послове које му одреди начелник општине.

За радно мјесто под редним бројем 3) припрема мјере заштите прописане Законом о цивилној заштити; координира у раду са ватрогасном јединицом; стара се о стању и води рачуна о обезбјеђивању материјално-техничких средстава цивилне заштите; припрема план ангажовања јединица и повјереника у случају елементарних непогода и подноси извјештај начелнику општине; обавља и друге послове прописане Законом о цивилној заштити; остварује сарадњу са Републичком управом цивилне заштите, републичким и општинским штабом цивилне заштите; учествује у припремању сједница и учествује у раду општинског штаба цивилне заштите; учествује у припремању и доношењу свих планских докумената цивилне заштите; прати и контролише примјену мјера за заштиту и здравље на раду на основу Закона о заштити на раду и прописа - донесених на основу закона, прати и контролише примјену мјера за заштиту и здравље на раду; предлаже мјере за побољшање услова рада - нарочито на радном мјесту са повећаним ризиком; припрема упутства за безбједан рад и контролише њихову примјену; прати стање - у вези повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом, утврђује њихове узроке и припрема извјештаје са приједлозима мјера за њихово отклањање; обавља и друге послове које му одреди начелник одјељења.

III - Општи услови

1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије дана објављивања Јавног конкурса,

6. да се на кандидате не односе одредбе члана IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине (да не служе казну изречену пресудом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да нису под оптужницом, а да се нису повиновали наредби да се појаве пред Трибуналом),

7. да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IV - Посебни услови:

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто:

1) ВСС, правног смјера, четворогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова, 1 године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи, познавање рада на рачунару,

2) ВСС друштвеног или правног смјера, четворогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова, 1 године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи, познавање рада на рачунару,

3) ВСС, правног смјера област безбједност и криминалистика четворогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова, 1 године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи, познавање рада на рачунару.

V- Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. увјерење о држављанству,

2. биографија,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. овјерену копију дипломе,

5. увјерење да се не води кривични поступак, не старије од шест мјесеци,

6. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело, не старије од шест мјесеци,

7. доказ о радном искуству,

8. увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима,

9. увјерење о посебном положеном стручном испиту за матичаре за радно мјесто из тачке I подт. 1.,

10. овјерену изјаву о испуњавању општих услова из тачке III подт. 5, 6, 7.

11. доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат, по завршетку изборне процедуре.

Све копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа.

Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VI - Објављивање

Јавни конкурс објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

VII - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања овог конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити путем пријемне канцеларије општине Челинац или путем поште на адресу: Општина Челинац, ул. Првог крајишког пролетерског батаљона 50, са назнаком Пријава на јавни конкурс (број и датум конкурса). Контакт особа Драгана Кљајић, телефон: 051/551-012.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ  78429

директор ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Водитељ продуженог боравка - 3,5 извршилаца, (професор разредне наставе или педагог) на одређено радно вријеме, до 30.6.2021. године, положен стручни испит

2. Професор/наставник  физике- 1 извршилац на одређено радно вријеме, до 30.6.2021, године на 4 часа, положен стручни испит

                   Општи и посебни услови за пријем у радни однос

  За наведено радно мјесто тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

                      Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

                                                

Потребна документација

           Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

                         1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

                         2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,

                         3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

                         4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

                         5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

                       6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

               Увјерење из става 1. тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

               Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

                         1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.                        

                         2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

                           3. Увјерење о положеном стручном испиту, или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

                           4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

                           5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

                           6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

                           7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

                           8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

                          9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

              Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. став 1. Закона.

             Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

               Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 28.9.2020. године у 10 часова у просторијама школе.

               Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.

               Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

               Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

               Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

               Пријаве са документацијом и назнаком “за конкурс” доставити на сљедећу адресу:

               ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче бб, 78429.

               Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу “Глас Српске”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе – један извршилац, приправник, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду, и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105. Закона о основном васпитању и образовању  и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

7. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Раде Маријанац”, Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављено 28.9.2020. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ГОРЊИ РИБНИК

 

 

КОНКУРС

за наставни кадар у школској 2020/2021. години

 

 

1. Професор разредне наставе - водитељ продуженог боравка  …………………………………………… пуна норма, један извршилац, положен стручни испит, до краја наставне 2020/21 године.

 

 

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању  и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству

- Извод из МКР или копија личне карте

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 76/15)

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по конкурсу)             

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 76/15) потребно је приложити:

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Доказ о стажу (овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца (ако се тражи лице са искуством)

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

 

Конкурс остаје отворен седам дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ”Десанка Максимовић” у Горњем Рибнику, 28. септембра 2020. године у 9 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

 

***

“АУТО ГАЛАНТ” ДОО БАЊАЛУКА

Друштво са ограниченом одговорношћу које се бави веле и мало продајом, сервисом и одржавањем издувних система за путнички и лаки теретни програм возила, Карађорђева бр. 33, расписује

 

ОГЛАС

И За пријем приправника у радни однос на неодређено вријеме, на радно мјесто аутолимар, аутомеханичар, варилац, на уговорену плату, и то:

 

1. Аутолимар или аутомеханичар или варилац, ССС, 1 извршилац;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

II Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

- Да је старији од 18 година,

- Да има општу здравствену способност за рад.

III Посебни услови

Завршена средња струковна школа, III или IV степен стручне спреме, ССС;

Особа се запошљава на мјесто Приправника за наведене операције из области аутоиндустрије;;

Пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

IV Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

V Пријаве на оглас подносе се лично на адресу: Друштво са ограниченом одговорношћу “Ауто Галант” д.о.о. Бањалука, ул. Карађорђева број 33, 78000 Бањалука, или путем е-mail: autogalantbanjaluka@gmail.com

 VI Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана