ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.09.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.09.2022. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

***********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Ђуре Даничића 2А, Бања Лука

 

 

расписује сљедећи

 

К О Н К У Р С

за избор директора школе

 

I  Мандат:

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

II Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

 

Општи услови:

 • да је лице старије од 18 година,
 • да је држављанин РС, односно БиХ ,
 • да је радно способан, да има општу здравствену психофизичку способност за рад.

 

Посебни услови:

 • да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године  и остварених најмање

              240 ECTS  бодова или еквивалент,

 • да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1,
 • да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 • да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,
 • испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

III Потребна документа:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, приложити сљедећу документацију:

 

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
 • љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије увјерење од 3 мјесеца),
 • диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању, са најмање оставрених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,
 • увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),
 • увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи којим доказује да има најмање пет година радног искуства као наставник или стручни сарадник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,
 • кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,
 • приједлог програма рада директора за четворогодишњи период – мандат,
 • друге доказе о потврђивању знања и способности за организовање васпитно образовног рада школе, уколико их кандидат посједује.

 

Увјерење о неосуђиваности кандидата правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће

прибавити службеним путем, за кандидата који буде изабран.

 

Наведена документа је потребно доставити у оригиналу или овјереној копији, а достављена

документација се неће враћати кандидатима.

 

IV Рок за учешће на конкурсу:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће Министру доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

 

Пријаве (потписане од стране кандидата) са основним контакт подацима и потребном документацијом, кандидати могу доставити лично или поштом на адресу  школе са назнаком „За конкурс за избор директора школе".

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од 8 дана од дана достављања одлуке школи.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЊА ЛУКА

ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 2А

 

 

"На основу одлуке бр. 4671/22 од 08.09.2022. године, конкурс који је објављен дана 17.08.2022. године,

 

ПОНИШТАВА СЕ КОНКУРС У ДИЈЕЛУ

који се односи на сљедећа радна мјеста

 

 

 1. Професор српског језика  – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, а најдаље до 31.08.2023. године, са радним искуством 
 2. Професор српског језика  - 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, са радним искуством  

 

Конкурс ће опет бити објављен посредством Завода за запошљавање, у дневном листу Глас Српске".

***

ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука

 В.Степе Степановића 44, Бања Лука

 

 

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. НАСТАВНИК ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА – 20 часова на одређено вријеме, до 31.08.2023. године,  1 извршилац- лице са радним искуством.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми-завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем не старије од 6 мјесеци,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 26.09.2022. године у 12,00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком „Пријава на конкурс за радно мјесто".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ВЕТ ЦЕНТАР" доо Бања Лука

Карађорђева бб, 78000 Бања Лука

Телефон: 065-981-786

 

 

расписује

                                                                   О Г Л А С

За рад на неодређено вријеме

 

ХИГИЈЕНИЧАР  .........................    1 ИЗВРШИЛАЦ  

РАД У ХИГИЈЕНИЧАРСКОЈ СЛУЖБИ (АЗИЛ МАЊАЧА)

 

Услови рада:

-ССС

-ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА „Б" КАТЕГОРИЈЕ

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

 

CCC д.о.о. Banja Luka a member of TELUS International Group
Првог крајишког корпуса 39
78000 Бања Лука

 

 

Оглас за пријем у радни однос на позицију:

 

Kundenberater/ Корисничка подршка
Број извршилаца: 10
Рад на: неодређено вријеме
Мјесто рада/регија:  Бања Лука или рад од куће

Опис радног мјеста:  
Корисничка подршка за нашег партнера „Sunrise upc " у Бањој Луци - Inbound
Без обзира да ли имаш искуство у корисничкој подршци или тражиш своју прву прилику у овој области, уколико си комуникатив:на и волиш радити са људима, онда у TELUS International -у имамо прави посао за тебе.

Твоји задаци:  
•    Подршка постојећим купцима који говоре њемачки језик о тарифама, производима и уговорима из области мобилних комуникација
•    Савјетовање, подршка и понуда иновативних телекомуникацијских производа

Постани дио нашег тима и пријави се одмах!
Наш тим за запошљавање је увијек доступан да одговори на питања на број +387 51 952 001 или +387 65 479 057 и радује се твојој пријави на њемачком језику са информацијом најранијег могућег датума почетка рада на [email protected]  или путем странице https://jobs.telusinternational.com/bs_BA/careers/SearchJobsBosnia/?listFilterMode=1&2947=5254&2947_format=4626

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:
Њемачки језик на Ц1/Б2 нивоу

Рад на рачунару


Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену АДРЕСУ послодавца до 09.10.2022 . године.

***

JELENA SHOP с.п Бања Лука

Јеврејска бб, 78000 Бања Лука

расписује

                                                                  О Г Л А С

Потребан радник –КРОЈАЧ (Ж) ................. ..................................................  1 извршилац

Опис посла:

-поткраћивање хаљина

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/514-509

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

„ГОТИВА"  СП

НИКОЛЕ ПАШИЋА 29, 78000 Бања Лука

ТЕЛЕФОН:  065-206-840

 

расписује         

                                                            О Г Л А С

За рад на неодређено вријеме:

 

КУХАР –ПРИПРЕМА КНЕДЛИ....................................... 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065-206-840.

 

Оглас отворен до 16.09.2022. године.

***

 

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „ЗВЈЕЗДИЦА"

Јована Дучића бр.50,78000 Бања Лука

[email protected]

 

расписује         

                                                            О Г Л А С

За рад на одређено вријеме:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА –ТЕХНИЧАР  .............................................    2 ИЗВРШИОЦА

Опис посла:

-Рад у групи са дјецом

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065-347-888.

 

Оглас отворен до 30.09.2022. године.

***

 

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „ЗВЈЕЗДИЦА"

Ул. Јована Дучића бр.50

78000 Бања Лука

[email protected]

 

расписује         

                                                            О Г Л А С

За рад на одређено вријеме:

 

ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ..........................................................    2 ИЗВРШИОЦА

ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ........................   2 ИЗВРШИОЦА

ДИПЛОМИРАНИ ПЕДАГОГ ................................    2 ИЗВРШИОЦА

Опис посла:

-Рад у групи са дјецом

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/302-630 и 065/702-966.

 

Оглас отворен до 30.09.2022. године.

***

„MILTEX" доо  Бања Лука                                                 

Књаза Милоша бб

Тел: 051/300-328; 051/306-321

Е-mail: [email protected]

 

 

 

Расписује конкурс за радно мјесто

 • СКЛАДИШТАР (м) ...........................…………….1 извршилац

Образовање: Пожељно техничког смјера –средња/виша школа

 

Опис посла: 

 • Рад у складишту
 • Обавља и друге послове у производњи по потреби

Услови:

 • Познавање рада у складишту
 • Руковање стандардним ручним алатима (предност имају кандидати са искуством рада у производњи)
 • Возачка дозвола Б категорије
 • Предност имају кандидати са искуством

Неопходне вјештине:

 • Професионалан однос и одговорност према послу
 • Спосопбност за тимски рад али и доношење самосталних одлука сходно ситуацијама у производњи
 • Жеља за учењем и усавршавањем

Нудимо:

 • Уговор о раду на одређено вријеме са могућношћу сталног запослења
 • Сигурна и редовна примања
 • Препознавање и награђивање Вашег труда
 • Рад у позитивном и динамичном окружењу

Пријаву са радном биографијом можете слати на доле наведене адресе или директно контактирати на доле наведене телефоне.

 

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

 

***

Сани оптик д.о.о. Бања Лука

Веселина Маслеше 13, 78000 Бања Лука ПЈ Бања Лука

 

Расписује

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос на мјесту

 „стручни сарадник за оптометрију" . ВСС- дип. мед. њега са пуним радним временом.

Радно искуство пожељно, али није неопходно.

Познавање рада на рачунару

Заинтресовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 063/093-351

Оглас отворен до попуне радног мјеста

***

ЦВЈЕЋАРА „АБЕЛИЈА"

Ул. Његошева бр.69

78000 Бања Лука

 

Расписује оглас за рад на неодређено вријеме

 

ТРГОВАЦ У ЦВЈЕЋАРИ ........................................   1 ИЗВРШИЛАЦ

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/830-679

Оглас отворен до 22.09.2022. године.

***

„NICOLAS" с.п.Бања Лука

Карађорђева бр.254 ,78000 Бања Лука

расписује

О Г Л А С

 

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНЕ И МУШКАРЦЕ ............................    1 ИЗВРШИЛАЦ

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон  065/530-087.

Оглас отворен до 12.10.2022.

***

ЖАР с.п Бања Лука

Бранка Поповића бр.29, 78000 Бања Лука

 

 -новоотвореном  дисконту потребни радници-

                                              О Г Л А С

 

1.ТРГОВАЦ .........................   1 ИЗВРШИЛАЦ

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/680-868.

Оглас отворен до 06.10.2022. године.

***

П.Д. Марија с.п. Борис Лојић
Алеја Светог Саве 69 – Меркатор БЛ

78000 Бања Лука

065/630-413


Оглас за пријем у радни однос на позицију:

 

Радник-трговац на изради кључева ....................   1 извршилацРад на неодређено вријеме


Мјесто рада/регија: Бања Лука


Опис радног мјеста: 

Израда свих врста кључева, сервис и оправка ауто кључева, замјена оклопа и батерија итд..


Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Претходно радно искуство у изради кључева није неопходно али је пожељно основно познавање механике и машина те основно познавање енглеског језика.

 

Оглас отворен до 09.10.2022

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену АДРЕСУ послодавца.

***

 

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БАЊА ЛУКА

 

објављује

 

О Г Л А С

за попуну упражњених радних мјеста

 

I - НАЗИВ И ПОЗИЦИЈА РАДНОГ МЈЕСТА

 1. Приправник – дипл.правник ......................................... број извршилаца 3 (три)
 • радни однос се заснива на одређено вријеме, на период од 2 године

 

 1. Приправник - дипл.правник (волонтер) .................... број извршилаца 1 (један)

      -  са приправником се закључује уговор о стручном оспособљавању и    усавршавању на период од 2 године

 1. Тужилачки асистент-дактилограф..........................број извршилаца 1 ( један )
 • радни однос се заснива на одређено вријеме до повратка раднице са боловања

 

II – ОПИС ПОСЛОВА

Позиција 1. и 2. - Приправници заснивају радни однос на одређено вријеме или закључују уговор о стручном оспособљавању и усавршавању ради стицања практичног искуства на свим пољима рада у тужилаштвима и стицања услова за полагање правосудног испита. Приправници се у одређеном периоду своје службе упућују на практичан рад у основне и окружне судове. Едукација тужилачких приправника одвија се у складу са Правилником о обављању приправничког стажа тужилачких приправника у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци и програмом почетне обуке, коју утврђује Центар за едукацију судија и тужилаца.

Позиција 3. - Тужилачки асистент - дактилограф обавља послове креирања тужилачких писмена по наредби  тужиоца, регистровање пратећих прилога уз документ, регистровање свих радњи по наредби тужиоца те извршавање других задатака додијељених од стране тужиоца, у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштву.

III - ОПШТИ УСЛОВИ

1)  да је држављанин РС  или БиХ,

 1. да је старији од 18 година,
 2. да има општу здравствену способност,
 3. да се против њега не води кривични поступак и
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

IV - ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За позицију 1. и 2. : ВСС дипломирани правник

За позицију 3. : ССС, ИВ степен, шест мјесеци радног искуства на истима или сличним пословима и познавање рада на рачунару

V - ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, хттп://от-бањалука.правосудје.ба, у дијелу "конкурси за упражњене позиције", а може се добити и у Окружном јавном тужилаштву Бања Лука, Ул. Владике Платона бб.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је прописима који регулишу радне односе прописано да запосленом престаје радни однос у сличају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке, који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу у оригиналу или овјерене копије сљедећих докумената:

 • Личне карте или пасоша,
 • Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
 • Диплому о завршеном правном факултету за позицију 1. и 2., односно свједочанство о завршеној школи за позицију 3.

-    Увјерење или потврду о траженом радном искуству за позицију 3.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Изабрани кандидати дужни су у року 7 (седам) дана од дана пријема одлуке и обавјештења о избору доставити оригинале или овјерене копије не старије од 6 (шест) мјесеци следећих докумената:

 • увјерење да се не води кривични поступак,
 • увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву,
 • увјерење о општој здравственој способности

VI - АДРЕСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично, путем поште на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Бања Луци, ул. Владике Платона бб, 78000 Бања Лука, са назнаком: "Пријава на конкурс" или електронском пријавом путем њеб сајта Окружног јавног тужилаштва Бања Лука са тачном назнаком радног мјста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем њеб сајта обавезан је у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве да дође у тужилаштво и пријаву потпише (лично или преко пуномоћника, који ће тада приложити и овјерену пуномоћ), те предати/доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу ''Глас Српске''.

Прије доношења одлуке о избору са пријављеним кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се интервју за позицију под редним бројем 1 и 2; интервју, тестирање провјером познавања рада на рачунару, те провјера брзине и тачности куцања за позицију под редним бројем 3.

О времену и мјесту тестирања кандидати ће бити обавјештени накнадно, најдаље у року од 7 дана од затварања конкурса, писменим путем или телефонским путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу  ''Глас Српске'' и на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.

***

ЈУ Електротехничка школа ''Никола Тесла'' Бања Лука

Јеврејска 48, Бањалука

 

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

 1. Професор СТН, на неодређено вријеме, са искуством, 1 извршилац, пуна норма, 20 часова                                                                                                                                                   Наставни предмети:  Информатика (12 часа), Примјена рачунара са програмирањем (8 часова)
 2. Професор СТН, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, са искуством 1 извршилац, пуна норма,  20 часова                                                                                                           

Наставни предмети: Електроенергетски системи (4 часа), Електромоторни погон (2 часа), Електричне машине (6), Основе електротехике (8 часова)

 1. Професор СТН, на одређено вријеме до 31.08.2023.године, са искуством, 1 извршилац, непуна норма, 17 часова                                                                                                                                                      Наставни предмети: Професор практичне наставе (8 часа), Примјена рачунара са програмирањем (9 часова)

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и да имају:

-        Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Кандидат треба да испуњава и друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Кандидати  су дужни   доставити следећу докуметацију:

1.       пријаву  на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата као и која документа уз пријаву прилажу;

2.       диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање;

3.       увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6.       увјерење о држављанству РС или БиХ;

7.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

8.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој
групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија
није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

10.     увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

12.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  29.09.2022. (четвртак) у 10 часова у просторијама Школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске''.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе Јеврејска 48, Бањалука, са назнаком  „За Комисију за избор кандидата" уз обавезну назнаку редног броја радног мјеста на које се кандидат пријављује.

***

Г Р А Д Б А Њ А  Л У К А                                                                                  

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Б А Њ А  Л У К А

расписује се:

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на радно мјесто:

 

 1. Васпитач – на упражњено радно мјесто на неодређено вријеме– 21 извршилац, са радним искуством од годину дана
 2. Васпитач –  приправник на одређено вријеме, на период од годину дана – 1 извршилац, без радног искуства

 

Кандидати за радно мјесто под редним бројем 1. треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

 • завршен факултет – први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача
 • 1 година радног искуства у струци;
 • положен стручни испит и
 • познавање рада на рачунару

 

Кандидати за радно мјесто под редним бројем 2. треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

 

 • завршен факултет – први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача
 • познавање рада на рачунару

 

Кандидати за радно мјесто под редним бројем 1. и 2. треба да испуњавају сљедеће опште услове:

 • да су  држављани РС, односно  БиХ;
 • да је старији од 18 година;
 • да је радно способан,
 •  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговинељудима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела;
 • да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
 • да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела.

 

Кандидати за радно мјесто под редним бројем 1. уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова Конкурса и то:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање дипломирани васпитач или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту или увјерење да се ослобађа обавезе полагања стручног испита;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерену фотокопију индекса.

4. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење

5. овјерену фотокопију раде књижице или увјерење о радном стажу издате од ранијег послодавца;

6. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије из породице погинулог борца

7. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

9. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

10. Извод из матичне књиге рођених

11. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по Конкурсу, а прије заснивања радног односа;

12. Доказ ( цертификат) о познавању рада на рачунару;

13. Потврда о годину дана радног искуства у струци

14. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;

15. Увјерење о неосуђиваности

16. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Увјерења под тачком 15 и 16 за изабраног кандидата установа прибаља службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

 

Кандидати за радно мјесто под редним бројем 2. уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова Конкурса и то:

 

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање дипломирани васпитач или еквивалент;
 2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерену фотокопију индекса.
 3. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење
 4. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије из породице погинулог борца
 5. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 6. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца
 7. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
 8. Извод из матичне књиге рођених
 9. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по Конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 10. Доказ ( цертификат) о познавању рада на рачунару;
 11. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;
 12. Увјерење о неосуђиваности
 13. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Увјерења под тачком 12 и 13 за изабраног кандидата  установа прибаља службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

Документи се достављају у овјереним копијама.

 

Дана 28.09.2022. године (сриједа) у 08:00 часова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,за радно мјесто под редним бројем 1. односно  који испуњавају услове Конкурса. а дана 30.09.2022. године (петак) у 08:00 часова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,за радно мјесто под редним бројем 2. односно  који испуњавају услове Конкурса.у просторијама ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, ул. Јована Дучића 3.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на Огласној табли Центра и на Сајту Центра.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања Конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, ул. Јована Дучића 3.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" БАЊА ЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 28

Тел. 051/465-188

 

расписује:

К О Н К У Р С

 за попуну  радног мјеста

1. Наставник/професор разредне наставе - на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма 1 извршилац.

  Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи  .

Право учешћа на Конкурсу под редним бројем  1.,  имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци,као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4.  да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа)

6.  Увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

 • овјерену  фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење висошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

За радно мјесто под редним бројем 1. ,тестирање ће се обавити 28.09.2022.године у 10,00 часова ,а интервју у 11,00 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

ЈУ Технолошка школа Бања Лука,

 Пиланска бб   Бања Лука

 

расписује :

 

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1.  Професор стручно-теоретске наставе за занимање Ликовни техничар,Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, 1 извршилац – 20 часова, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, лице са радним искуством,  

 2. Професор стручно-теоретске наставе , за занимање  Графички техничар 1 извршилац , пуна норма 20 часова -  на неодређено вријеме, приправник,  

3.  Професор хемије 1 извршилац – наставни предмет – Токсиколошка хемија, 2 часа на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2023.године,лице са радним искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој .  Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ..

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон  и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):


 -Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент ,
-Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;
-Увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу  или Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стучног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;
-Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
-Извод из матичне књиге рођених;
-Увјерење о држављанству;

-Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – не старије од 6 мјесеци
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен ;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:
1) врста посла;
2)  степен стручне спреме;
3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Законао средњем образовању и васпитању- лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе,уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истакнути на огласну таблу школе у року утврђеном Правилником.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Тестирање и интервју са кандидатима обавиће се   дана  27 .09. 2022.године са почетком у 10 :00,  часова у просторијама школе.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити  љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела секскуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце прибавља школа службеним путем за кандидате који буду изабрани по конкурсу.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве са потребном документацијом слати у запечаћеној коверти на адресу школе или у

Секретаријат школе – лично. Потребно је назначити за које се радно мјесто конкурише.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

По завршеном избору сви кандидати ће бити писмено обавијештени о резултатима конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

На основу указане потребе за попуном радних мјеста предузеће „FRATELLO TRADE " АД, Рамићи бб Бања Лука, оглашава

О Г Л А С

За попуну радног мјеста и пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Радно мјесто:

 • Трговац – 1 извршилац,
 • Мјесто рада: рибарница на градској тржници, Бања Лука,
 • Пријем у радни однос на одређено вријеме,
 • Пуно радно вријеме.

 

2 . Општи услови које кандидат мора испуњавати:

 • ССС – IV или III стаепен,
 • Да није кажњаван,
 • Да је здрав и способан за рад на неведеном радном мјесту.

3. Посебни услови:

 • Познавање рада на рачунару, фискалној каси (основе).

 

4. Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа [email protected]fratello-trade.com или [email protected].

***

На основу указане потребе за попуном радних мјеста предузеће „FRATELLO TRADE " АД Бања Лука, Рамићи бб, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто:

 

1. Возач моторног возила Ц1 категорија – 1 извршилац

 

 • Мјесто рада, Бања Лука, Рамићи бб
 • Пријем у радни однос на одређено вријеме
 • Пуно радно вријеме.

 

 

Услови које кандидат мора испуњавати:

 

 • ССС – III степен Школа за возаче или

            IV степен, Техничар друмског саобраћаја,

 • Возачка дозвола, минимално Ц1 категорија,
 • Услови за државни испит (лиценца),
 • Да је здрав и способан за рад на неведеном радном мјесту,

     

Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа: [email protected][email protected];

Контакт телефон: 051/394-180

***

ЈУ ГимназијаГрадишка

 Ул. Петра Мисимовића 3а


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Професор енглеског језика, један извршилац, 2 часа  , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању,  на одређено вријеме до 31.08.2023. године.

Професор рачунарства и информатике, један извршилац  2 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању,  на одређено вријеме до 31.08.2023. године.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду , као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању .Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:
*Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,
*Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених,
*Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
*Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
*Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.
*Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији   као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:
*Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,
*Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,
*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.
*Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 године у струци,
*Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.
*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:
Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ ГИМНАЗИЈА, ул. Петра Мисимовића  3а, 78400 Градишка, са назнаком „за конкурс" и напоменом „не отварати".
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу најкасније 3 дана прије заказивања тестирања и интервјуа.
Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 23.09.2022. године са почетком у 9:00 часова.
Интервју са кандидатима ће се обавити дана 23.09.2022. године са почетком у 10:30 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.
Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ОМШ „БРАНКО СМИЉАНИЋ"

ГРАДИШКА  78400

М.СТОЈАНОВИЋА ББ

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста:

Градишка:

1.       Наставник хармонике-24 часова наставе-   1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено радно вријеме,

2.       Наставник хармонике- 24 часова наставе- 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено радно вријеме (12 часова наставе у Градишци + 12 часова наставе у Козарској Дубици).

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан,  а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног и другог интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабране кандидате школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радних односа.

Уз потписану пријаву на конкурс од стране кандидата ( са назначеном адресом  пребивалишта и бројем телефона) и документације којом се доказује испуњавање општих услова, кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој

    је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6)увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радна мјеста у којима се тражи лице са радним искуством,

7) увјерење о положеном стручном испиту за радна мјеста у којима се прима лице са радним исксутвом и положеним стручним испитом,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинког рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни  доставити оригиналне документе или овјерене копије свих докумената и те копије и документи се не враћају кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске" а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом дужни су приступити интервјуу и тестирању који ће се са кандидатима обавити Комисија за избор.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати дана 27.09.2022. године у 10 часова  у просторијама ЈУ Основне музичке школе „Бранко Смиљанић" Градишка.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће све кандидате обавјестити писменим путем о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или послати поштом на адресу школе са назнаком –ПРИЈАВА НА КОНКУРС.

***

ЈУ ОШ „Младен Стојановић" ЛАКТАШИ

Карађорђева 105

78250 Лакташи

 

На основу члана 125. став 1. Закона о основном васпитању и образовању , директор Јавне установе Основне школе ''Младен Стојановић'' Лакташи, расписује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем на радно мјесто

 

 1. Водитељ продуженог боравка – 3 извршиоца – наставника/професора разредне наставе на неодређено вријеме (1 ЦШ Лакташи и 2 ПО Клашнице), лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;
 2. Наставник /професор разредне наставе  - 1  извршилац на одређено вријеме до повратка  наставнице са породиљског одсуства ПО Кришковци тј до краја првог полугодишта, приправник;
 3. Наставник /професор разредне наставе  - 1  извршилац на одређено вријеме до повратка  наставнице са породиљског одсуства ЦШ Лакташи, приправник и
 4. Наставник /професор разредне наставе  - 1  извршилац на одређено вријеме до 30.06.2023. године ЦШ Лакташи, приправник.

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 114. став 1. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са са чланом 127. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или маљолетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, 
6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

 1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану (на којој  ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон),
 2. Увјерење о држављанству,
 3. Извод из матичне књиге рођених или  копија личне карте,
 4. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за кандидате под тачком 1),
 7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи (само за кандидате под тачком 1),
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца која треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (само за кандидате под тачком 1),
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.
 13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати су дужни да у пријави назначе за која радна мјеста конкуришу.

У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 27.09.2022.године у  13.00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавјештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа ''Младен Стојановић'' Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком ''за конкурс''.

***

­­­­­­­­­ЈУ ОШ „Младен Стојановић" ЛАКТАШИ

Карађорђева 105

78250 Лакташи

 

ШКОЛСКИ  ОДБОР

 

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи.

 

II – Опис послова

III- Мандат

 

Директор Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи се бира на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају  услове конкурса за именовање директора , у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора  једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпиатању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

1. Општи услови:

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад,

 

 

2. Посебни услови:

 

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и оставрених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

 

2.да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник  на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

 

3. да није осуђиван правоснажном  пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 198. став (2) Закона о основном васпитању и образовању.

 

Радни стаж остварен на пословима директора школе урачунава се у радни стаж тражен чланом 150. став 2.тачка 2. Закона о основном васпиатању и образовању.

 

Поред општих и посебних услова за директора школе не може бити изабрано лице на који се односи члан ИЏ став 1.Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V – Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Диплому о завршеној стручној спреми,

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник

   или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат  запослен,

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и  оствареним резултатима у раду,

11.Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и      Херцеговине,

 

Документи којима се доказују испуњавање општих и посебних услова достављају се у оргиналу или овјереној фото-копији.

Достављена документација се неће враћати кандидатима.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве се достављају лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа „Младен Стојановић" Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи са назнаком „Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи.-

-не отварати".

 

VII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

 

Школски одбор ће писаним путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" СИТНЕШИ

 

На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању, директор школе расписује:

  КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 1. Наставни предмет хемија (8) часова ЦОШ Ситнеши, ПОШ Ћукали на одређено вријеме, до повратка  раднице са породиљског боловања (до 07. 11. 2022.) лице са искуством и положеним стручним испитом ........................................1 извршилац
 2. Наставни предмет енглески језик 14 часова ........1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са искуством ЦОШ Ситнеши
 3.  Наставни предмет њемачки језик 10 часова ......... 1 извршилац на одређено вријеме до 31. 08. 2023. ЦОШ Ситнеши, ПОШ Ћукали, лице са искуством

       4. Професор/наставник разредне наставе ........2 извршиоца на одређено вријеме до 31. 08.  2023.       лице   са искуством и положеним стручним испитом.

       5. Професор/наставник разредне наставе........ 1 извршилац на одређено вријеме до повратка са   функције а најдуже до 31. 08. 2023. године, лице са искуством и положеним стручним испитом.

      6. Библиотекар на 70% радног времена ..........1 извршилац, на одређено вријеме до 31. 08. 2023. године , лице са искуством.

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа. Прихвата се само љекарско увјерење о психофизичкој способности  за рад са ученицима које изда цертификована здравствена установа.

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што  доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата,а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности,морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољеним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима , у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 198.став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 26. 09. 2022. године у 12 часова у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ"Вук Караџић" Ситнеши, 78422 Ситнеши

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***

ЈУ ЦСШ „Иво Андрић" Прњавор

Раде Врањешевић бр.1. Прњавор

 

                                 

р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

1.Професор хемије - 2 часа на одређено вријеме, до 31.08.2023.године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

2.професор пољопривредне групе предмета ( основи предузетништва, еколошка пољопривреда, воћарство са виноградарством, заштита биља и практична настава) – пуна норма на одређено вријеме, до повратка радника са боловања - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

3.професор математике – пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

4.Професор практичне наставе за занимање фризер - 15 часова на неодређено вријеме - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

5.професор технологије занимања за занимање фризер – 2 часа на одређено вријеме, до 31.08.2023.године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104.став 1.тачке 1, 2. и 3.Закона о средњем образовању и васпитању и чланом 5.Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника .

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- увјерење о држављанству РС-БиХ

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

-увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.

-увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање испита.

- увјерење о издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 -увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла.

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана  26.09.2022.године у 12.00 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавиће се на огласној табли школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или на интервју, саматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном  листу „Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић"Прњавор, Ул.Раде Врањешевић бр.1. Прњавор.

***

 ЈУ Гимназија Мркоњић Град

Улица Симе Шолаје број 91

70260 Мркоњић Град

 

 

Школски одбор ЈУ Гимназија Мркоњић Град, р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Гимназија Мркоњић Град

 

I -   ПРЕДМЕТ

 

Школски одбор ЈУ Гимназија Мркоњић Град расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Гимназија Мркоњић Град.

 

II – ОПИС ПОСЛОВА

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу важећим правним прописима.

За свој рад одговара Влади, министру и Школском одбору. Директор школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III- МАНДАТ

Мандат директора ЈУ Гимназија Мркоњић Град траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања  пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка.


ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

IV- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

За директора Јавне установе Гимназија Мркоњић Град може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању , Правилником о условима и начину избора  директора школе и Статутом школе, и то:

1.Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/ РС,

3) да је старији од 18 година

2.Посебни услови:

1) да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник  или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4) да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

5) да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

V- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

-Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење у положеном стручном испиту за обављање васпитно образовног рада,

- Доказ о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи, као наставник или   стручни сарадник након стицања дипломе (најмање пет година),

- Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- Увјерење да кандидат није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног центра јавне безбједности затражити увјерење прије заснивања радног односа),

-Увјерење да се против кандидата  не води кривични поступак,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Друге доказе о спровођењу знања и способности.

Докази се достављају у оригинали или овјерене фотокопије у складу са законом и не могу бити старији од шест мјесеци.

 

VI- РОК ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

 

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: Јавна установа Гимназија Мркоњић Град, Улица Симе Шолаје број 91,          70260 Мркоњић Град, СА НАЗНАКОМ „Јавни конкурс за избор и именовање директора школе" (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати канидатима.

ВII-напомене

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Гимназија Мркоњић Град у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ ОШ „Немања Влатковић" Шипово

Омладинска 1

тел.: 050 371 407,

е-mail: [email protected]

 

На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима  наставника, стручних сарадника и васпитача, директор ЈУ ОШ „Немања Влатковић" Шипово, расписује

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуну упражњених  радних мјеста 

 

1.  Наставник физичког и здравственог васпитања, 14 часова седмично ( 9 часова у ПО Пљева и 5 часова у Централној школи),  на неодређено вријеме,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом  ............................................................. 1 извршилац,

2.  Наставник географије, 12 часова седмично  ( 8 часова у ПО Пљева и 4 часа у Централној школи),  на одређено вријеме,  до повратка наставника са функције директора школе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом  .......................................................... 1 извршилац,

3.  Наставник српског  језика, 4 часа седмично ,  у Централној школи,  на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом .............. 1 извршилац,

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. и 115.  Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по Правилнику о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а што подразумијева:

 

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.  Овјерену фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да дооставикандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

5.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.  Увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно-образовном процесу ,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ,

8.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица   која траже запослење,

9.  Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца  које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручнре спреме и дужина оствареног  радног стажа по врстама посла,

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12.  Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном стаатусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Право учешћа на конкурсу  имају лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци  уколико испуњавају услове прописане Законом  о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22).

Право учешћа на конкурс имају и  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чланом 198. Закона.

Увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа  ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене  документације, школа ће  поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и инрвјуа.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 30.09.2022. године  са почетком у  12.00 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу  ЈУ Основна школа „Немања Влатковић" Шипово, Омладинска 1,  70270 Шипово,  у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком  "за конкурс" , те обавезно назначити за које радно мјесто .

***

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ „РАДЕ МАРИЈАНАЦ" СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1.   Водитељ продуженог боравка, један извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом – до 31.08.20223 године,
 2. Наставник енглеског језика –  приправник, 16 часова седмично, један извршилац, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године.
 3. Наставник разредне наставе у ПО Ново Село, један извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са функције.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду, и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи,  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и  чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим закомом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1. да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству;
2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;
3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити стрије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности за лица рођена у РС школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;
5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:
1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;
2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о положеном стручном испиту, изузев за кандидата за радно мјесто под редним бројем 2.;
4. Увјерење о држављанству;
5. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;
6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа.
7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца; 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа „Раде Маријанац", Стројице, 70273 Стројице.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављено 26.09.2022. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.
Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ОПШТИНА РИБНИК

Начелник општине

Трг 9. Јануар бб

79288 Рибник

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у

Општинској  управи Општине Рибник

 

          I  Предмет конкурса

          У Општинску управу Општине Рибник прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

У Одјељењу за финансије – Одсјек за рачуноводство и трезор:

1. Стручни сарадник за књиговодство, плаћања и поравнања, праћење кредитних и уговорних обавеза, праћење прихода и расхода  ..................................................1 (један) извршилац.

 

У Општинску управу Општине Рибник прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу намјештеника:

У Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности:

2.  Кафе кувар ...............................................................................................1 (један) извршилац.

                  

          II Опис послова и статус

           Опис послова и радних задатака за радна мјеста под бројевима 1 и 2 утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Рибник.  

        

       Статус и категорија радног мјеста под бројем 1 - службеник VII категорије, стручни сарадник првог звања.

     Статус и категорија радног мјеста под бројем  2 – намјештеник.

 

          III  Општи услови

          1. да је држављанин РС, односно  БиХ,

          2. да је старији од 18 година,

          3. да има општу здравствену способност,

          4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

          5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

          6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан ИЏ став 1. Устава БиХ).

          7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи. 

 

          IV  Посебни услови

Стручни сарадник за књиговодство, плаћања и поравнања, праћење кредитних и уговорних обавеза, праћење прихода и расхода (радно мјесто под бројем 1)

   • ССС (IV степен) гимназија, економска или техничка школа,
   • најмање 2  године радног искуства у траженом степену образовања,
   • положен стручни испит за рад у  управи,
   • познавање рада на рачунару.

       Изузетно, лице које је у другим органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може се примити на рад ако се обавеже да положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења.

      Уколико лице из претходног става не положи стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци, престаје му радни однос.

 

Кафе кувар (радно мјесто под бројем 2)  – основна школа.

 

          V  Потребна документа

          Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном  образцу - Пријава на јавни конкурс који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе и на интернет страници Општине Рибник, а може преузети и у Општинској управи Општине Рибник.

          Тачност података наведених у образцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

          Све рубрике у пријавном образцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис, којим се потврђују наводи из изјава  чији садржај се доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова конкурса.

          Уз попуњен пријавни образац кандидат је дужан приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова (овјерене фото-копије).   

          Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

  • није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ).
  • није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи
  • није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и
  • да не постоји неспојивност у складу са чл. 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

Напомена : Наведене изјаве  саставни су дио Пријаве на  јавни конкурс – пријавног образца.

          Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат доставља фото –копије :

           а) дипломе о завршеној стручној спреми (за радно мјесто под бројем 1),

           б) свједочанство о завршеној основној школи ( за радно мјесто под бројем 2),

            в) увјерења о  положеном стручном испиту за рад у  управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,  или рјешење о ослобађању од обавезе  полагања стручног испита  за рад у управи  у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС, (за радно мјесто под бројем 1),

          г) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт  из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем је периоду стечено радно искуство), (за радно мјесто под бројем 1),

          д) исправе којом се доказује познавање рада на рачунару ( за радно мјесто под бројем 1).

Напомена: Достављени докази цјениће се као релевантни у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи.

          VI Поступак избора кандидата

          Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

          Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкрусна комисија обавиће усмени интервју са циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата  и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

          Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве о испуњености услова из тачке В Конкурса и  увјерење о општој здравственој способности.

          Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава  опште или посебне услове,  позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова  са ранг листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

          VII  Рок за подношење пријава

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног  конкурса.

Јавни конкурс биће објављен  у  "Службеном гласнику Републике Српске " и дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Пријаве  на јавни конкурс достављају се  лично  или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб са назнаком: Комисији за споровођење поступка за пријем службеника (ако се кандидат пријевљује на радно мјесто у статусу службеника) или Комисији за спровођење поступка за пријем намјештеника (ако се кандидат пријављује на радно мјесто у статусу намјештеника).

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Бранкица Делић, службеник општинске управе, контакт тел. 050/430-070.                               

***

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић" Горњи Рибник

Раде Јованића 38

Горњи Рибник

 

К О Н К У Р С

За  наставни кадар у школској 2022/2023.години

 

 

 1. Професор хемије ..................................... 8 часова, један извршилац, подручна школа Доњи Врбљани и централна школа,радно искуство,положен стручни испит,до повратка радника са јавне функције.                                                                                            

 

Кандидат  треба да испуњава услове предвиђене чланом 114. Закона о основном образовању и васпитању  и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

-Увјерење о држављанству 

-Извод из МКР или копија личне карте

-Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту

-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)   

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи

потребно је приложити :

-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

-Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

-Доказ о стажу  увјерење од ранијег послодавца ( ако се тражи лице са искуством)

-Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

 

Конкурс остаје отворен ОСАМ  дана од дана објављивања у „Гласу Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ"Десанка Максимовић" у Горњем Рибнику,  26.СЕПТЕМБРА.  2022.године у 0900 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

***

КОТОР ВАРОШ

ЈУ ОШ „Петар Кочић" ШИПРАГЕ

Шипраге бб

78224 Шипраге

 

На основу члана  125. Закона о основном васпитању и образовању, директор школе расписује

 

К О Н К У Р С 
 за пријем радника

 

 1. Професор-наставник математике, један извршилац, пуна норма, до повратка радника са боловања..
 2. Професор-наставник српског језика 8 часова, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања.
 3. Библиотекар-40% радног времена, на одређено вријеме у Подручној школи у Грабовици,  до повратка радника са боловања.

За наведена радна мјеста потребно је имати радно искуство и положен стручни испит.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС", број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда и 119/21), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 114, 115, 116  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број: 81/22) и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС", број: 77/09, 86/10 ,25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став (5)  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ " Петар Кочић " Шипраге, 29.09.2022. године, са почетком у 9,00 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у „ Гласу Српске ", а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ „ Петар Кочић " Шипраге, 78 224  Шипраге.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре

78 223 Масловаре

 

На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању, директор школе

 р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

 за пријем радника

 

 1. Наставник њемачког језика и књижевности на одређено вријеме,до повратка радника са боловања – 1 извршилац,12 часова
 2. Библиотекар школе на неодређено вријеме – 1 извршилац, 95% норме, приправник

 

За наведена радна мјеста потребно је имати радно искуство и положен стручни испит. У случају да се не пријави ни један кандидат са положеним стручним испитом и радним искуством, у разматрање ће се узети пријаве кандидата који немају положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у „ Службеном гласнику РС " број: 18/16.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

 1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:

 1. Овјерену фото – копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 3. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту,
 5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),
 7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
 8. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће обављен тест и интервју у просторијама ЈУ ОШ " Петар Петровић Његош " Масловаре,  у петак, 30.09.2022. године, са почетком у 13,00 часова,. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а онај ко се не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „ Гласу Српске ", а пријаве се могу доставити лично у просторије школе или послати на адресу: ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком „ за конкурс – њемачки језик и књижевност  ", „ за конкурс – библиотекар школе ".

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о избору кандидата.

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана