ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

*********************

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ СУДИЈА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ СУДИЈА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Булевар Степе Степановића бр. 60

780000 Бањалука

 

 

I

 

 Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској расписује следећи:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређене вријеме

 

Радно мјесто:

 

1.       Начелник сектора за почетну обуку .................. 1 извршилац,

 

 

Услови :

 Поред општих услова прописаних Законом, кандидати за наведено радно мјесто требају да испуњавају и посебне услове:

 

-        ВСС – завршен правни факултет - VII степен стручне спреме,

-        положен правосудни испит,

-        најмање три (3) године радног искуства у правосуђу у траженом степену образовања,

-        добро познавање енглеског језика.

 

 Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1 – Пријава на јавни конкурс) која се налази у прилогу Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника и на интернет страници CEST RS.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова ( у оригиналу или овјерена фотокопија), и то:

 - биографију са подацима о кретању у служби,

 - диплома о завршеном факултету,

 - увјерење о положеном правосудном испиту,

 - доказ о траженом радном искуству у правосуђу,

 - доказ о познавању енглеског језика,

 - извод из матичне књиге рођених,

 - увјерење о држављанству,

 - увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци.

 

 Доказ о општој здравственој способности доставиће кандидат који буде изабран, у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору по расписаном конкурсу.

 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 Прије доношења одлуке о избору, са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити претходно тестирање, интервју и бодовање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

 Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

 Пријаве са потребним доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу достављати лично или путем поште на адресу: ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ СУДИЈА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, Бањалука, Булевар Степе Степановића са назнаком: - ПРИЈАВА НА КОНКУРС -.

 

II

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

расписује оглас на одређено вријеме

 

 

ТАУЗ ДОО Трговина на велико, извоз-увоз, заступање и пословне услуге

Ул. Браће Пиштељића 22 ПП 12, 78 Бањалука

 е-mail: info@tauz.ba

 

Расписује

ОГЛАС

на одређено вријеме

 

- Помоћни радник у складишту  ....................... 1 извршилац

 

 

Лице које се жели запослити мора испуњавати сљедеће услове:

1.       Завршена средња школа металског, електро или сличног техничког смјера.

2.       Познавање рада на рачунару.

3.       Посједовање возачке дозволе “Б” категорије.

4.       Поштен и посвећен послу

Уколико сматрате да сте управо Ви одговарајућа особа за наш тим, пријаву са кратком биографијом (CV) можете доставити до 28.01.2020. године лично на адресу Браће Пиштељића 22 или на е-mail: info@tauz.ba .

*******

Предузеће за електро монтажне радове

*Е Л М О Р А Д * д.о.о. Бањалука,

ул. Ивана Фрање Јукића бр. 11

78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у стални радни однос за рад

на неодређено вријеме у пословној јединици Бањалука и

пословној јединици Стокхолм / Шведска.

 

 

1. КВ електроинсталатер ….................. 3 извршиоца

2. ВКВ електроинсталатер............... 3 извршиоца

3. Пословођа ................................... 1 извршилац

 

 

Услови : - возачка дозвола Б категорије

 - за радно мјесто под ред.бр.1, мин. 1 год. искуства

 - за радно мјесто под ред. бр. 2, мин. 3. год. искуства

 - за радно мјесто под ред. бр. 3 : висока стручна спрема, виша

 стручна спрема, средња стручна спрема ,мин. 10 год. искуства у

 струци

 - Смерност за рад на терену

 

Пријаве са CV-ом , слати на горе наведену адресу,

 или на е-mail : office@elmorad.com  .

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊАЛУКА

Ул. Јеврејска 48

78000 Бања Лука

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

1. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку за наставне предмете Информатика и Рачунарске мреже, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка одсутне раднице, пуна норма,

2. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку за наставне предмете Примјена рачунара, Електротехнички материјали и Рачунарске компоненте, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка радника са функције

Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду требају да испуњавају посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Кандидати су дужни доставити следећу документацију (овјерене фотокопије):

1.       пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса и контакт телефон;

2.       диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

6.       извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7.       увјерење о држављанству РС или БиХ;

8.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

9.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

10.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 30.01.2020. године (четвртак) у 10 часова у просторијама Школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “ За Комисију за пријем кандидата”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ

Ул. Николе Пашића бр.11а

78000 Бањалука

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник стручно теоретске наставе за електро струку, 1 извршилац, 20 часова, на неодређено вријеме, лице са радним искуством,

 

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбом члана 104. став 1. тачке 1, 2 и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

Кандидати су дужни приложити следећу документацију:

-        Пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) за конкурс са кратком биографијом и контакт телефон,

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        увјерење о положеном стручном испиту,

-        увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

-        извод из матичне књиге рођених ,

-        увјерење о држављанству РС и БиХ;

-        увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати у пуно радно вријеме),

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 24.1.2020. године (петак) са почетком у 10 часова у просторијама Школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу школе.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Ул. Саве Ковачевића бб

78000 Бањалука

 

расписује

 

 

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

 

1. Професор/наставник разредне наставе - 1 извршилац, пуна норма на одређено вријеме до до повратка радника са боловања,

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, и посебне услове прописане чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача ,

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан.

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.       Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану,

2.       Увјерење о држављанству,

3.       Извод из матичне књиге рођених,

4.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко –методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6.       Увјерење о положеном стручном испиту

7.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

8.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

9.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 30. јануара (четвртак) 2020. године, у просторијама школе, обавиће се тестирање са почетком у 9 часова и интервју са почетком у 10 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком “за конкурс”.

***

ПЕКАРА “МАРЧЕЛО”

Ул. Николе Пашића бр.16

78000 Бањалука

 

расписује

 КОНКУРС

 за рад на одређено вријеме

 

1. Пакер (м/ж) ........................ 1 извршилац

2. ПК радник (ж)......................2 извршиоца

3. Магационер (м).................. 1 извршилац

4. Трговац (ж) ........................... 5 извршилац

 

Услови:

- Пожељно радно искуство

Опис посла:

- Под редним бројем 1. пакер: рад је само ноћна смјена

- Под редним бројем 4. трговац: рад је у три смјене

 

- Заинтересовани кандидати се могу јавити лично на адресу Пекара “Марчело” Ул. Николе Пашића бр.16

Оглас отворен до 23.1.2020.

***

РЕСТОРАН “МАРЧЕЛО”

Ул. Бана Милосављевића бр.28

78000 Бањалука

 

расписује

 КОНКУРС

 

1. Кувар ......................... 1 извршилац

2. Пизза мајстор .................1 извршилац

Услови:

- Пожељно радно искуство

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/585-470

 

Оглас отворен до 23.1.2020

***

 

MAHLE Electric Drives Bosnia доо

Немањина 63а

Република Српска, БиХ

Тел: + 387 51 535 315

Фаџ: + 387 51 530 785

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Фирма “MAHLE Electric Drives Bosnia” доо расписује оглас за пријем у радни однос: двадесет (20) радника за производњу (м/ж), на позицију једноставни послови на производним линијама.

Поред општих, кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

- НК или ССС машинског смјера, није обавезно;

- до 40 (четрдесет) година старости;

- са или без искуства;

- организованост, комуникативност и тимски рад;

- поштовање радних процедура и правила.,

 

Кандидати могу попунити пријаве лично на адреси фирме или на број телефона 066/586-131, или се јавити у просторије Бироа у Лакташима.

 

Оглас остаје отворен до 17.1.2020. године.

***

MAHLE Electric Drives Bosnia доо

Немањина 63а

Република Српска, БиХ

Тел: + 387 51 535 315

Фаџ: + 387 51 530 785

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Фирма “MAHLE Electric Drives Bosnia” доо расписује оглас за пријем у радни однос:

- радник у служби одржавања позиција електричар – један (1) извршилац

Поред општих, кандидат треба да испуњава сљедеће услове:

- ССС III или IV степен техничког смјера, електричар;

- до 40 (четрдесет) година старости;

- са или без искуства;

- организованост, комуникативност и тимски рад;

- поштовање радних процедура и правила.

 

Кандидати могу попунити пријаве лично на адреси фирме или на број телефона 066/586-131, или се јавити у просторије Бироа у Лакташима.

 

Оглас остаје отворен до 17.1.2020. године.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ДУЈИЋ”

 Челинац Војводе Мишића 57.

 

 Расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник/професор географије, на неодређено вријеме (13) часова

 лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 у васпитно-образовном раду ....................................................... 1 извршилац

2. Наставник/професор математике на неодређено вријеме ( 20) часова

 лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 у васпитно-образовном раду ....................................................... 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе, у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме стечене у складу са чланом 177. ЗАКОНА.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1.       да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан ( што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3.       да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психо-физичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.”

(ЛИЧНО ДОСТАВИТИ).

7.       увјерење из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

8.       Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос начину бодовања кандидата у основној школи.

-        овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење да се ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС-е, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 29.1.2020. године (сриједа) са почетком у 13,00 часова. у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју .

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Милош Дујић”Челинац војводе Мишића 57. с назнаком „за конкурс”.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Глас Српске.

 Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ПРЊАВОР

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног мјеста на одређено вријеме

 

 

1. Наставник / професор хемије (ПШ Штрпци, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 31.8.2020. године) – 4 часа

 

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Потребна документа:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

 

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 30.1.2020. године у 12.30 часова.

 

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе и на интернет страницу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БАРАЋИ

МРКОЊИЋ ГРАД

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник хемије – 1 извршилац, радник са искуством, 6 часова (4 часа у ЦШ Бараћи, 2 часа у ПШ Подрашница), до краја школске 2019/2020. године

2. Наставник техничког образовања - 1 извршилац, радник са искуством, 8 часова (4

 часа централној школи Бараћи, 4 часа у ПШ Подрашница) до краја школске

 2019/2020. године.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

 Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању, члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3),4) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области.

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос радника са искуством и положеним стручним испитом,

5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 17.1.2020. године са почетком у 9.30 часова у просторијама централне школе у Бараћима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају.

 Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве слати на адресу школе ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бараћи, Мркоњић Град, 70267, Бараћи.

 Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” ИМЉАНИ

Имљани бб

78230 Кнежево

расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник биологије 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године - 1 извршилац ,

2. Наставник физике 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године - 1 извршилац ,

3. Наставник разредне наставе ПО Корићани, на одређено вријеме - 1 извршилац, до повратка радника са породиљског боловања.

 

 

У радни однос за сва наведена радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и занимањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као илица која су прије ступња на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити :

1.       Увјерење о држављанству;

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3.       Љекарско увјерење о радној способности –не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа);

4.       Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

 

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко–психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу;

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ;

7.       увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулих бораца Одбрамбено- отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца ;

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Након закључења конкурса комисија разматра достављене пријаве и прегледа документацију.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

 Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 24.1.2020. године у 12 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа, а ако се кандидат не појави на тестирању сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Имљани, Имљани бб, 78230 Кнежево са назнаком „пријава на конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице,

тел: 050/480 -720, факс: 050/480 - 501,

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник физике, 6 (шест) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Професор/наставник биологије, 8 (осам) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Професор/наставник музичке културе, 5 (пет) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду, и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа.

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа „Раде Маријанац”, Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 17.1.2020. године (петак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ”

 Раде Јованића 39

РИБНИК

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем у радни однос радника за попуну упражњеног радног мјеста :

 

1. Професор њемачког језика , 1 извршилац на одређено вријеме - до повратка радника са трудничког боловања - 8 часова

2. Професор електро групе предмета – 4 часа до 30.6.2020.

3. Професор основа предузетништва – 2 часа до 30.6.2020.

4. Професор музичке културе – 2 часа до 30.6.2020.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

3. Увјерење о држављанству,

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве за радно мјесто професора психологије обавиће се дана 24.1..2020. године (петак) у 10.30 часова у просторијама Школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Школу или поштом на адресу послодавца.

***

ОСНОВНИ СУД У КОТОР ВАРОШУ

 

Предсједница Основног суда у Котор Варошу,

 

о б ј а в љ у ј е:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме уз пробни рад у складу са Законом

 

- Службеник за информациону технологију ....................................................... 1 извршилац

 

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин РС или Босне и Херцеговине и да има пребивалиште у Републици Српској,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност

4. да је својим радом и људским квалитетима достојан угледа радника суда

5. да се против њега не води кривични поступак односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда

6. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

Посебни услови:

Завршена средња школа IV степен, техничког смјера (електротехничка, машинска и сл.) положен стручни испит и 1 година радног искуства на истим или сличним пословима. Уколико се на конкурс не јави довољан број кандидата са положеним стручним испитом у обзир долазе кандидати без положеног стручног испита, с тим да су дужни исти положити у року од годину дана од дана заснивања радног односа.

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. извод из матичне књиге рођених

2. увјерење о држављанству

3. овјерену копију свједочанства о завршеној средњој школи

4. увјерење о положеном стручном испиту

5. увјерење да се не води кривични поступак

6. потврда о радном искуству издату од послодавца

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом обавиће се претходна провјера радних способности - тестирање и интервјуи, који ће се вршити на рачунарима, у складу са актима суда, о чему ће кандидати бити обавијештени преко огласне табле суда и телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или поштом на адресу:

Основни суд у Котор Варошу, улица Цара Душана 25, 78220 Котор Варош, са назнаком “Комисији за избор”

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

Језеро, Вука Караџића бб, Језеро

тел.: 050/291-010,

 е-mail: os102@skolers.org

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро

 

I-Предмет

 

Школски одбор ЈУ ОШ”Вук Караџић” Језеро расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ ОШ “Вук Караџић” Језеро

 

 

II- Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III- Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV-Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе и Правилником о раду.

 

V-Услови за учешће на конкурс

За директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске и

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању.

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе.

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

VI - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву - у којој кандидат, између осталог, таксативно наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,(наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност).

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или другим малољетним лицем.

- Приједлог програма рада директора у наредно четворогодишњем мандату.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

 

 

VII- Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Вук Караџић” Језеро

Ул. Вука Караџића бб

70 206 Језеро

са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VIII- Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана