ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.07. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.07. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.07. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*********

************

“СКУЛПТОР” ДОО БАЊАЛУКА

ВЕЛЕПРОДАЈА - УЛИЦА БРАЋЕ КАВИЋА 24А,

БАЊАЛУКА

Телефон: 051-312-326

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

- Урамљивач слика (без искуства).............................. 2 извршиоца

 

Мјесто рада Бањалука.

Оглас је отворен до 18.7.2019.

Кандидати заинтересовани за рад  информације могу добити путем

 телефона: 051-312-326 .

*****************

 

УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ТУМАЧА РС

Алеја Св. Саве 25

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС 

 

 

Радно мјесто:                  преводилац за њемачки језик - превођење службене документације

Број извршилаца:           2

Услови:                - ВСС, професор њемачког језика и књижевности

                             - по могућности стални судски тумач за њемачки језик

                             - искуство у превођењу документације

                             - одлично познавање рада на рачунару,

                             - посједовање возачке дозволе Б категорије

Радно вријеме:   - понедјељак - петак од 8 до 16 часова

 

Радни однос:                 стални радни однос након пробног рада

         

Оглас је отворен до 30.7.2019. године.            

Уз доказе о испуњавању услова, доставити и краћу биографију. Молбу достављати путем поште на адресу: Удружење судских тумача РС, Алеја Светог Саве бр. 25, 78000 Бањалука.

Достављена документација се не враћа.

***************

 

УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ТУМАЧА РС

Алеја Св. Саве 25

78000 Бањалука

 

 

Радно мјесто:                  преводилац за њемачки језик - приправник

Број извршилаца:           2

Услови:                - ВСС, професор њемачког језика и књижевности

                             - одлично познавање рада на рачунару,

                             - посједовање возачке дозволе Б - категорије

Радно вријеме:                   - понедјељак - петак, од 8 до 16 часова

 

Радни однос: Уговор о приправничком раду на 12 мјесеци, након положеног стручног испита пријем у стални радни однос.

Оглас је отворен до 30.7.2019. године.  

                  

Уз доказе о испуњавању услова, доставити и краћу биографију. Молбу достављати путем поште на адресу: Удружење судских тумача РС, Алеја Светог Саве бр. 25, 78000 Бањалука.

Достављена документација се не враћа.

******************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊАЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

   

Градоначелник града Бањалука доноси

 

ЗАКЉУЧАК

о неуспјелом дијелу јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

 

         

       I –  Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи града Бањалука број 12-Г-1329/19 од 16.4.2019. године, објављен дана 19.4.2019. године у “Службеном гласнику РС” број 32/19 и дана 24.4.2019. године у дневном листу “Глас Српске” и на званичној страници града Бањалука, оглашава се неуспјелим у тачки I подтачка 9. који се односи на попуну упражњеног радног мјеста интерни ревизор у Јединици за интерну ревизију.

      II – Овај закључак биће објављен у “Службеном гласнику РС”, дневном листу “Глас Српске” и на званичној интернет страници града Бањалука.                                                

                                                            

 

Образложење

 

           На јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи града Бањалука број 12-Г-1329/19 од 16.4.2019. године, за радно мјесто интерни ревизор, поднесена је једна пријава, а пријављени кандидат није испунио услове јавног конкурса. Наведену пријаву Комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Градској управи града Бањалука одбацила је закључком број 18-120-184/19 од 22.5.2019. године.

             Узимајући у обзир наведено, а у складу са чланом 86. став 1. тачка 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, којим је прописано да јавни конкурс  није успио ако ниједан кандидат није испунио услове јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе или су пријаве неблаговремене или недопуштене или неразумљиве, одлучено је као у тачки И диспозитива.

          Кандидати који су се пријавили на јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи града Бањалука број 12-Г-1329/19 од 16.4.2019. године, за радно мјесто интерни ревизор, имају право да у року од осам дана од дана пријема закључка о неуспјеху дијела јавног конкурса, изјаве жалбу Одбору за жалбе запослених у Градској управи града Бањалука.

********************

“ЕЛИОС” ДОО

Ул. Новака Пивашевића бр.14ц

78000 Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

за рад на  одређено вријеме

 

- Дипломирани инжењер архитектуре (м) ........................... 1 извршилац

 

Услови:

-  VII степен стручне спреме

Опис посла:

- Послови пројектовања, набавке и продаје расвјете, како декоративне тако и индустријске.

 

Кандидати на оглас могу да се пријаве путем контаката: 051/428-111 и 065/510-223 или путем мејл адресе  елиосЖблиц.нет

 

Оглас је отворен до 18.7.2019. године.

************

 

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ГЕМИТ-АПЕИРОН”

Пере Креце 13, 78000 Бањалука

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

- Чистачица, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту........1 извршилац

Поред општих услова, утврђених законом  којим се уређују радни односи, кандидати треба да имају завршену основну школу или средњу школу III или IV степена.

Потребна документација:

- Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

- Диплома о завршеном образовању,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Извод из матичне књиге држављана,

*- Увјерење о некажњавању.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад  (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда  (не старије од 6 мјесеци)  доставља кандидат који буде изабран.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

О времену и мјесту  интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем достављеног контакта.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати на горе наведену адресу са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

********************

 

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ГЕМИТ-АПЕИРОН”

БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

 

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме за школску 2019/20. годину

 

1. Проф. српског језика и књижевности, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,....................................................................................................3 извршиоца

2. Проф. хемије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................2 извршиоца

3. Проф. биологије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................1 извршилац

4. Проф. физике, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................1 извршилац

5. Проф. информатике, на одређено вријеме до завршетка наставе у  другом полугодишту,...............................................................................................................2 извршиоца

6. Проф. енглеског језика и књижевности, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................2 извршиоца

7. Проф. њемачког језика и књижевности, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................1 извршилац

8. Проф. физичког васпитања, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................1 извршиоца

9. Проф. права на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту полугодишту,...............................................................................................................1 извршилац

10. Проф. социологије на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................1 извршилац

11. Проф. медицинске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту...............................................................................................................5 извршилаца

12. Наставник практичне наставе медицинске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................2 извршиоца

13. Наставник практичне наставе физиотерапеутске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,................................................................2 извршиоца

14. Проф. стоматолошке групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................2 извршиоца

15. Проф. фармацеутске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту,...............................................................................................................1 извршилац

Поред општих услова, утврђених законом  којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању ,  Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Потребна документација:

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2. Диплома о завршеном образовању,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Извод из матичне књиге држављана.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци), доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

О времену и мјесту  интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем електронске поште.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати на горе наведену адресу са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

******************

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Сенат Универзитета 

р а с п и с у ј е

КОНКУРС

 

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

Iа За уже научне области:

1. Механика и теорија конструкција - 1 извршилац

2. Катастар и управљање непокретностима – 1 извршилац

3. Аутоматика и роботика – 1 извршилац

4. Трансфузијска медицина* - 1 извршилац

5. Римско право (наставни предмети: Римско право и Правна реторика) - 1 извршилац

6. Математичка анализа и примјене – 1 извршилац

7. Неорганска и нуклеарна хемија - 1 извршилац

8. Нуклеарна физика* - 1 извршилац

 

Iб За уже умјетничке области:

9. Репродукција музике – 2 извршиоца

10. Сликарство – 1 извршилац

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 

За уже научне области:

1. Архитектонске технологије (архитектонске конструкције, материјали у архитектури, инсталације у зградама, физика зграде, технологија грађења и архитектонски конструктивни системи)* - 1 извршилац

2. Рачунарске науке - 1 извршилац

3. Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту – 1 извршилац

4. Национална историја – 1 извршилац

5. Специфични језици – руски језик (наставни предмети: Савремени руски језик 2; Савремени руски језик 3; Савремени руски језик 4; Савремени руски језик 5; Савремени руски језик 6; Савремени руски језик 7; Савремени руски језик 8; Синтакса руског језика 1; Синтакса руског језика 2; Морфологија руског језика 2; Творба ријечи руског језика, Руски језик 1; Руски језик 2) - 1 извршилац

 

1. Општи услови:

 Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

2. Посебни услови

2.1  Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања,  уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем Iб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра или мастера наука из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем II:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

НАПОМЕНА:

 

Уговор о раду и уговор о допунском раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа:

 

*  За радна мјеста наставника под редним бројевима “4. Трансфузијска медицина* - 1 извршилац”, “ 8. Нуклеарна физика* - 1 извршилац” и за радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “9. Архитектонске технологије (архитектонске конструкције, материјали у архитектури, инсталације у зградама, физика зграде, технологија грађења и архитектонски конструктивни системи)* - 1 извршилац, са изабраним кандидатима закључиће се уговор о допунском раду.

 

** За радна мјеста за избор наставника под редним бројевима “ 3. Аутоматика и роботика – 1 извршилац, “5. Римско право (наставни предмети: Римско право и Правна реторика) - 1 извршилац”, “6. Математичка анализа и примјене – 1 извршилац” и за  радна мјеста за избор сарадника под редним бројевима “3. Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту – 1 извршилац” и “ 5. Специфични језици – руски језик (наставни предмети: Савремени руски језик 2; Савремени руски језик 3; Савремени руски језик 4; Савремени руски језик 5; Савремени руски језик 6; Савремени руски језик 7; Савремени руски језик 8; Синтакса руског језика 1; Синтакса руског језика 2; Морфологија руског језика 2; Творба ријечи руског језика, Руски језик 1; Руски језик 2) - 1 извршилац”,  са изабраним кандидатима закључиће се уговор о раду на одређено вријеме, и то на период од годину дана.

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

Под редним бројевима 1. и 2. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

Под редним бројем 3. Електротехничком факултету, Патре 5, 78000 Бањалука

Под редним бројем 4.  Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

Под редним бројем 5. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука

Под редним бројевима 6., 7. и 8. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

Под редним бројевима 9. и 10. Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

 

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 

Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

Под редним бројем 2. Електротехничком факултету, Патре 5, 78000 Бањалука

Под редним бројем 3. Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

Под редним бројем 4. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

Под редним бројем 5. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

****************

 

“САРТО В” СП БАЊАЛУКА

КНИНСКА 6, БАЊАЛУКА

Телефон: 066-939-888

расписује

 

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

- Трговац у продаји метражне робе ........................... 1 извршилац

 

Оглас је отворен до 5.8.2019. године.

Кандидати на оглас могу да се пријаве путем контаката:

 

“САРТО В” СП Бањалука, Книнска 6, Бањалука, телефон: 066-939-888

*********************

 

УСЗ Центар за специјалистичке социјалне услуге “За мајку и дијете”,

ул. Старог Вујадина бр.53, 78.000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

 

- Асистент у настави (м/ж)......3 извршиоца

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Опис посла:

- Старање да дијете редовно похађа васпитно-образовни процес

- Пружање помоћи, мотивисање и подстицање дјетета у учењу, учешћу у другим активностима, изради задатака, као и пружању језичке подршке када је потребна

- Пружање помоћи дјетету да се интегрише у одјељење

- Подстицање позитивног односа и става ученика у односу на ученика којем је потребна додатна подршка

- Старање о безбједности дјетета током боравка у школи, трајања наставе у природи, излета или екскурзије

- Пружање помоћи наставнику

- Сарадња и рад са родитељима и породицом

 

Потребне квалификације и вјештине:

- ВСС

- Пожељно искуство у раду са дјецом са потешкоћама у развоју

- Сналажљивост, организованост и самоиницијативност

 

Број позиција: 3

 

И-мејл: centarzamajkuidijete@gmail.com  

Адреса:

УСЗ Центар за специјалистчке социјалне услуге “За мајку и дијете”,

ул. Старог Вујадина бр.53.

 78.000 Бањалука

 

Рок за пријаву је 24.7.2019.

 

Све додатне информације можете добити на тел +387 51 49 06 16 ; 387 66 95 48 10

 

Више информација о установи потражите на www.centarzamajkuidijete.com  

 

Напомена: Само кандидати ужег избора биће контактирани, остале пријаве похрањујемо у базу кандидата. Захваљујемо на разумијевању.

 

За кандидате/асистенте  који нису из Бањалуке обезбијеђен је смјештај.

************************

 

“ЕУРОГЛАС” ДОО

Ул. Рамићи бб

78000 Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

   - Радник у производњи стакла (м)  ........................... 2 извршиоца

 

   - Монтер ..................................................................................   1 извршилац

 

Услови:

- НК и КВ стручна спрема

- пожељно радно искуство

 

Кандидати пријаве слати на мејл адресу info@euroglas-bl.com  и на контакт телефон 066/006-765

Оглас отворен до 5.8.2019.

*************

 

“ФИНАНЦ” ДОО

Ул. Дунавска бр.1ц

78000 Бањалука

 

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

1.  Промотер на терену ........................... 1 извршилац

 

 

Опис посла:

Остваривање нових контаката директно са купцима ради могућности продаје услуга Мтел-а и закључивање уговора

Обилазак постојећих корисника Мтел-а ради обнове уговора

Унапређење сарадње са потенцијалним корисницима

Израда дневних извјештаја и достава истих на обраду

Рад се заснива на подручју цијеле РС

 

Потребна знања и искуства:

Најмање средња стручна спрема

Возачка дозвола Б категорије

Добре организацијске, преговарачке и комуникацијске вјештине

Развијен осјећај за тимски рад, висок степен тачности и одговорности

 

Пријаве слати на: posao@financ.ba  

Контакт: 066/702-999, 066/369-272

Локација: Бањалука

Број позиција:  10

************

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - МИНУТИЦА БАЊАЛУКА

Ул. Скендера Куленовића бр.93, Бањалука

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

1. Прњавор  – 2 извршиоца

2. Лакташи  – 2 извршиоца

3. Бањалука – више извршилаца

4. Челинац  – 2 извршиоца

5. Александровац  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“МS office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

Молбе  - За оглас трговца у киоску - доставити на горе наведену адресу.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

************

 

ЈУ ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ  БАЊАЛУКА

 Николе Пашића 11А

 расписује

 

КОНКУРС

за избор директора ЈУ  Школа ученика у привреди  Бањалука

 

    За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду  испуњава и посебне услове прописане чланом 129. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању  и то:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године  и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из  претходне тачке ;

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе;

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова (оригинале или овјерене копије докумената):

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада;

- увјерење о држављанству РС или Бих (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте;

- љекарско увјерење о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци);

- диплому о завршеном најмање првом циклус студија у трајању од најмање четири године  и остварених најмање 240 ECTS или еквивалент;

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави односно образовно-васпитном процесу;

- увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од три мјесеца);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од три мјесеца);

- увјерење којим се потврђује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из  става 1. тачка 1. овог конкурса;

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату.

       Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

        Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и контакт телефоном доставити у затвореној коверти, лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Школа ученика у привреди  Бањалука, Николе Пашића 11А, са назнаком: “Конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документација (документи) неће бити враћена кандидатима.

  Директора школе именује Влада Републике Српске на приједлог министра просвјете и културе. Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 Школски одбор ће размотрити пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

        Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана достављања одлуке  школи.

********************

ЈУ ОШ “КОЗАРСКА ДЈЕЦА” ГРАДИШКА

Српски бедем 95/17

Тел: 051/840-087

е-mail: os036@skolers.org

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Козарска дјеца” Градишка

 

I – Предмет

 

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Козарска дјеца”  Градишка расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Козарска дјеца” Градишка.

 

II - Опис послова

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III – Мандат

 

Директор Јавне установе Основне школе “Козарска дјеца” – Градишка се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља  документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходног става.

 

IV –  Услови за учешће на конкурсу

 

За директора Јавне установе Основне школе “Козарска дјеца” Градишка може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о основном васпитању и образовању и  то:

 

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом  177.став 2. Закона о основном васпитању и образовању ,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација:

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова уз пријаву кандидати су дужни приложити:

    - Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

    - Извод из матичне књиге рођених,

    - Увјерење о држављанству,

   - Диплому о стеченом степену стручне спреме,

- Потврду да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној  школи након стицања дипломе,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела набројана у трећој алинеји посебних услова, а које је издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату.

Увјерење да кандидат  није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће службеним путем прибавити за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима прибавиће само именовани кандидат, прије ступања на дужност.

   Документи се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом.

 

VI – Рок и начин за подношење пријава

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Козарска дјеца” Градишка, Српски бедем 95/17, 78400 Градишка, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе” Козарска дјеца” Градишка.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII – Рок и начин обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Козарска дјеца” Градишка у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

**************

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400  ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

На основу члана 107. Закона о средњем образовању и васпитању, члана 14. и 20. став 2. Правилника о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у средњим школама , те члана 4. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, обавјештавамо вас да  ЈУ Техничка школа Градишка располаже вишком часова редовне наставе за школску 2019/20. годину за предмете:

- дипломирани инжењер електротехнике – 11 часова на одређено радно вријеме, до краја редовне наставе тј. до 30.6.2020. године

- техничко цртање – 2 часа I разред техничар електроенергетике,

- изборни предмет: рачунари и програмирање – 2 часа IV разред техничар мехатронике,

- практична настава – 4 часа I разред техничар инфор. технологија 2 групе по 2 часа

- практична настава – 3 часа III разред техничар мехатронике 1 група

- дипломирани инжењер машинства  – 4 часа на одређено радно вријеме, до краја редовне наставе тј. до 30.6.2020. године

- конструисање    - 4  часа - II разред аутомеханичар и варилац

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета  –6 часова на одређено радно вријеме, до краја редовне наставе тј. до 30.6.2020. године

- практична настава - 6  часова – IV  разред техничар за обраду дрвета.

 

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан,  што се  доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови:

Кандидат уз потписану  пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће  узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана, 24.7.2019. године, у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са назнаком “за конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18,   78 400 Градишка.

****************

 

Д&Д ТЕКС

Карађорђева 66, Лакташи

 

ОГЛАС

 

Потребна радница, шивач за рад на неодређено радно вријеме.

Пол женски, без обзира на године старости.

Пожељно радно искуство.

Телефон: 065-177-560

*****************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НЕВЕН” ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића бр.2

Тел: 051/551-345

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника – дипломирани васпитач предшколске дјеце

у ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац

 

Расписује се јавни конкурс за пријем радника:

- Дипломирани васпитач предшколске дјеце на  одређено вријеме до 31.8.2020. године  - 3 извршиоца

 

 Опис послова

Радник обавља послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.

 

Општи услови за кандидате

- да је држављанин РС, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом

Посебни услови за кандидате

- висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму  предшколског васпитања и образовања или програму за образовање  васпитача,

- положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

 

Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Изјаву  да се не води кривични поступак,

- Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима

- Биографију,

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити  интервју 23.7.2019. године у 12 часова.

          Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Прва три рангирана кандидата, по приједлогу Комисије, дужна су да у року од седам дана од пријема обавјештења Комисије доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији.

Ако прва три рангирана кандидата у прописаном року не доставе доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидати не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

 

          Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац за Комисију за избор, Војводе Мишића бр.2, или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

          Све информације на телефон 051/551-345.

***************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

Живинице бб,  Кнежево

тел: 051/597-123,

е-mail: os087@skolers.org

 

расписује

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I - Опис послова:

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

II - Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

Мандат директора траје 4 (четири) године од дана ступања на дужност.

 

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава:

 

III - Општи услови:

 - да има  општу здравствену способност за рад,

 - да је старији од 18 година,

 - да је држављанин БиХ - РС.

 

IV - Посебни услови:

 - има завршен први циклус одговарајућег студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,

- да има најмање пет година радног искуства  као стручни сарадник или наставник на предметима који се

  изучавају у основној школи  након стицања дипломе  из тачке 1. овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,  против којег није покренут кривични поступак за дјела достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да има предложен програма рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

 

V - Потребна документација:

Као доказ о испуњавању услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву,

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду ,

- увјерење да су држављани БиХ и РС,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому о завршеној стручној спреми,

- потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи  након стицања дипломе,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће прибавити

  службеним путем за све кандидате који су доставили потпуну документацију),

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,

  морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег Послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

- овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ.

  Документа се достављају у оригиналу или овјереној копији.

 

VI - Рок за учешће на конкурсу, начин достављања пријаве и обавјештење о резултатима конкурса

   Рок за подношење пријава је петнаест дана од дана објављивања конкурса.

   Кандидати који буду учествовали на конкурсу биће писмено обавијештени о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема рјешења Владе Републике Српске о избору и именовању директора.

 

   Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за директора” на адресу: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб , 78230 Кнежево. Достављену документацију  школа неће враћати кандидатима.

 

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

   Конкурс остаје отворен петнаест дана од дана објављивања.  

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана