ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

***************

ОПТИМА ГРУПА

Ул. Краља Алфонса XIII бр.37а

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Главни специјалиста у управи за развој и трејдинг – продаја свијетлих нафтних деривата

извршилаца   .............................................................................................1

I Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидат треба да испуњава посебне услове:

II  Посебни услови:

- VII  степен стручне спреме;

- Укупан радни стаж, најмање 5 година;

- Најмање  5 година радног искуства у нафтној индустрији на пословима продаје свијетлих нафтних  деривата;

- Познавање принципа, правила и структуре продаје свијетлих нафтних деривата;

- Познавање принципа извозно-увозних операција и основе царинских процедура;

- Иницијативност, организацијске и комуникацијске способности,

- Знање енглеског језика у говору и писму ( Ц 1);

- Додатно образовање представља предност.

 

III  Потребна документа

Уз пријаву, кандидат треба да приложи сљедеће документе:

- диплома о завршеном високом образовању - копија

- детаљну биографија (CV);

- доказ о радном искуству – овјерена копија   

 

IV  Опис послова:

-  Обавља куповину и продају свијетлих нафтних деривата кроз примјену утврђене стратегије и политике продаје на иностраном тржишту и тржишту БиХ;

-  Учествује у реализацији планова велепродаје свијетлих нафтних деривата;

-  Учествује у разради анализе тржишта свијетлих нафтних деривата;

- Разрађује комерцијалне приједлоге који се тичу куповине и продаје свијетлих нафтних деривата;

- Разрада и управљање шемама логистике приликом продаје свијетлих нафтних деривата;

-  Израда клијентских база;

- Креирање и испуњавање планова продаје свијетлих нафтних деривате;

- Разрада политике формирања цијена за продају свијетлих нафтних деривата;

- Вођење преговора са купцима у складу са интерном политиком Друштва;

-  Непрекидан рад на проширењу клијентске базе Друштва;

- Достављање извјештаја о раду у облику и у року који је утврђен од стране директора Друштва;

- Закључивање уговора, управљање продајама, израда кључних показатеља ефикасности.

Са свим кандидатима који испуњавају  услове  конкурса, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

 

V   Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је до 28.2.2021. године

Документа се достављају путем поште или лично на адресу послодавца.

Телефон: 051/ 228-610; е-mail: info@optimagupa.net

***

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊАЛУКА

УЛ. КЊАЗА МИЛОША 17

78000 БАЊАЛУКА

                                                                        КОНКУРС

                                                         за пријем на радно мјесто

 

1. Рачуновођа на одређено вријеме уз пробни рад од три мјесеца .................1 извршилац

 

Кандидати се могу јавити на пријем у радни однос са пуним радним временом у трајању од 40х седмично, и за непуно радно вријеме у трајању од 20х седмично. Уколико се пријаве кандидати и за пуно и за непуно радно вријеме, предност има кандидат који се пријавио за пријем у радни однос на пуно радно вријеме. Радник се прима на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, односно до 1.12.2022. године.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1. да је држављанин БиХ или РС

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да се против њега не води кривични поступак

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова за рад у јавној научноистрачивачкој установи

6. да не постоји сукоб интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС и другим законима и актима.

 

Посебни услови за пријем у радни однос:

- ВСС - дипломирани економиста са лиценцом, најмање 3 године радног искуства у траженом степену образовања након добијања лиценце, познавање рада на рачунару.

 

Потребни документи

Кандидат је дужан уз пријаву са биографијом доставити овјерену изјаву о испуњавању свих услова, као и фотокопију лиценце за обављање професионално стручне активности у звању сертификованог рачуновође.

 

Кандидат који буде изабран дужан је у року од 7 дана од дана обавјештења о избору доставити све доказе о испуњавању општих и посебних услова наведених у конкурсу, а то су:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерене о држављанству,

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- диплому о стеченој стручној спреми,

- лиценцу за обављање професионално стручне активности у звању сертификованог рачуновође,

- доказ о радном искуству,

- овјерену изјаву за опште услове по тачком 5. и 6,

- љекарско увјерење о здравственој способности.

 

Сви потребни документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса подлијежу улазном интервјуу са члановима изборне комисије.

Интервју ће се одржати у просторијама ЈУ Пољопривредни институт РС, Бањалука у сриједу, 17.2.2021. године, у канцеларији број 25 у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или путем поште на адресу Института. с назнаком: “ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС”

Рок за подношење пријава је 16.02.2021. године.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

 

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањалуци, Сенат Универзитета

  расписује

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Iа За уже научне области:

1. Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање планова и карата– 1 извршилац

2. Механика и теорија конструкција – 1 извршилац

3. Урбанизам и планирање простора – 1 извршилац

4. Рачунарске науке* – 2 извршиоца

5. Инжењерство заштите радне средине – 1 извршилац

6. Производно машинство – 1 извршилац

7. Онкологија и радиотерапија* - 1 извршилац

8. Ратарство (њивске културе – житарице, крмне биљке, пашњаци, индустријске биљке) – 1 извршилац

9. Алгебра и геометрија – 1 извршилац

10. Текстилне технологије и инжењерство – 2 извршиоца

11. Безбједносне науке – 1 извршилац

12. Организација и послови полиције – 1 извршилац

13. Специјално физичко образовање – 1 извршилац

14. Теорија и методологија социјалног рада – 1 извршилац

15. Српска књижевност и култура са компаратистиком и теоријом књижевности – 2 извршиоца

16. Специфичне књижевности – италијанска књижевност – 1 извршилац

17. Специфичне културе – италијанска култура – 1 извршилац

18. Методика васпитно-образовног рада – 2 извршиоца

 

IIб За уже умјетничке области:

1. Анимирани филм– 1 извршилац;

 

II За избор сарадника:

IIа За уже научне области:

1. Геодетски премјер - 1 извршилац

2. Телекомуникације - 1 извршилац

3. Радно и социјално право – 1 извршилац

4. Друштвена географија – 1 извршилац

5. Текстилне технологије и инжењерство – 1 извршилац

6. Процесно инжењерство – 1 извршилац

7. Специфични језици – српски језик – 1 извршилац

8. Планирање газдовања шумама - 1 извршилац

 

III За избор наставника страног језика и вјештина:

1. Специфични језици – Енглески језик – 1 извршилац

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I, II и III дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 80-100. Закона о високом образовању .

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС , а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора, магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 82. Закона о високом образовању РС , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС , а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем III:

- овјерен препис или фотокопију дипломе основних студија или дипломе са другог циклуса студија с најмањом просјечном оцјеном 8,0 и на првом и на другом циклусу студија или еквивалент или научни степен магистра наука у одговарајућој области са најнижом просјечном оцјеном и на основном и на постдипломском студију 8,0 или еквивалент,

- објављене најмање два стручна или научна рада.

 

Напомена:

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “4. Рачунарске науке – 2 извршиоца”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “7. Онкологија и радиотерапија* – 1 извршилац, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “6. Процесно инжењерство– 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “8. Планирање газдовање шумама – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа :Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

 

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке IIб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 1., 2. и 3. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 4. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 5. и 6. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 7. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 8. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

- Под редним бројем 9. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 10. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 11, 12. и 13. Факултету безбједносних наука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 14. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 15, 16. и 17. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

- Под редним бројем 18. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 3. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 4. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 5. и 6. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 7. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 8. Шумарском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 75а, 78 000 Бањалука.

 

За избор наставника страног језика ио вјештина:

- Под редним бројем 1. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

Република Српска

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

78 207 КОЛА, ББ, БАЊАЛУКА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста за

 

1. Педагог школе - непуна норма, 90% радног времена, 1 извршилац, на неодређено радно вријеме;

 

За радно мјесто под редним бројем један тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105.  Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  26.2.2021. године (петак) у 12 часова у просторијама Централне школе у Колима обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком “За конкурс”.        

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Ул. Краља Алфонса ЏIII бр.34

78000 Бањалука

расписује :

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1. Професор економске групе предмета –на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, 1 извршилац са искуством – 22 часа.

Услови: дипломирани економиста.

2. Професор српског језика – на одређено вријеме на период од годину дана, 1 извршилац без искуства (приправник) – 6 часова.

       Услови: професор српског језика и књижевности, професор италијанског језика и  књижевности и српског језика и књижевности, професор руског и српског језика и књижевности и дипломирани филолог- србиста.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.   Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама . У радни однос прима се лице са радним искуством и приправник.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати  су дужни  приложити:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета и достављају кандидати који конкуришу за радно мјесто под тачком 1.;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу и достављају кандидати који конкуришу за радно мјесто под тачком 1.;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита и достављају кандидати који конкуришу за радно мјесто под тачком 1.;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

          1) врста посла;

          2)  степен стручне спреме;

            3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона, за радно мјесто под тачком 1.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  25.2.2021. године у  10 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” БАЊАЛУКА

Ул. Зоре Ковачевић 38а

78000 Бањалука

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник техничког образовања, 6 часова редовне наставе, плус 2 часа одјељенског старјешинства, до повратка радника са породиљског боловања,  1 извршилац,

2. Наставник математике, пуна норма, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

 

У радни однос за наведена упражњена радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи   је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, стручна спрема и дужина радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе (Зоре Ковачевић 38а, Бањалука) дана, 25.2.2021. године и то за наставнике математике у 8.30 часова, а за наставнике техничког образовања у 11.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе.    

***

RILEX CO

Ул. Бранка Радичевића бр.14

78000 Бањалука

 

У вези са исказаним потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва, директор Друштва објављује сљедећи:

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

1. Хигијеничар (м) – 1 извршилац

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

       -  да су физички и психички способни за обављање послова;        

                                                              

         Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања .

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност да се закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу “RILEX Co” д.о.о. Бањалука, Бранка Радичевића 14. са назнаком “Пријава на оглас” или на е-mail адресу: rilex.co@gmail.com

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/926-070

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ”, БАЊАЛУКА

      Ул.   Јована Дучића 23,

    78000 Бањалука

 

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника:

 

Наставни предмет:

 

1. Професор хармонике –  1 извршилац -  на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства,

2. Професор клавира – 1 извршилац – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до краја наставне 2020/2021 године.

          

               Потребни услови за раднике:

 

Поред општих услова утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о средњем и основном образовању и васпитању.

Кандидати  морају имати завршен одговарајући факултет.

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Уз пријаву се прилажу:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са највише остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, диплома  наведеног факултета.

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

-  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге  рођених  или овјерена копија личне карте,

- увјерење о држављанству РС или БиХ,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-  увјерење издато од Завода о запошљавању  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном  стажу издато  од  ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефон и друго ) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу школе.

Напомена: Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 23.2.2021. године у 12 часова у просторијама музичке школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс . Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе. Изабрани кандидат ће накнадно а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен  7 дана од дана објављивања. 

***

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕУРО-ЕКСПРЕС ДОО БАЊАЛУКА

које обавља дјелатност пружања услуга из области транспорта, поштанских и курирских услуга, расписује

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

               - Администратор возног парка - приправник (м/ж) ……….1 извршилац

Опис радног мјеста:

- Врши контролу искориштених путних налога и контролу потрошње горива

-  Врши контролу радног времена возача, преузима податке са тахо-картица и тахографа и уноси и управља датим подацима

- Прати рок важења лиценци превозника, тахо-картица, легитимација возача

- Анализира податке о квалитету вожње курира и рангира их на основу истих

- Врши анализу статистичких података возног парка

- За свој рад одговара непосредном руководиоцу/ментору.

Општи услови:

ВСС саобраћајног смјера, без радног искуства у струци, возачка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика, рад на рачунару у Windows  окружењу и Microsof Office пакета.

Посебне вјештине:

Организованост, ажурност, одговорност, прецизност, истрајност и динамичност у постизању задатих циљева.

Нудимо вам:

Ако испуњавате наведене услове конкурса и заинтересовани сте, нудимо Вам могућност сталног запослења у великој успјешној компанији и динамичном окружењу, позитивну радну атмосферу са могућношћу напредовања и развоја каријере, као и прилику за сталним усавршавањем кроз редовне програме учења и развоја.

 

Све ваше пријаве са CV-јем и попратним писмом шаљите на мејл адресу posao@euroexpress.ba ,

Мјесто рада: Бањалука

 

Оглас траје отворен до 15.2.2021. год.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

ТУРЈАК

Телефон 051/879-051 

е-mail: os039@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну радног  мјеста

1. Професор биологије - приправник, непуна норма(4  часа), на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања

 

                  Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане 104. Закона о основном образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин РС или Бих, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из мат. књиге рођених или копијом лк,

3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доставља кандидат

Увјерења из тачке 4  и 5  школа ће прибавити службеним путем, а послије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву(са биографијом, адресом и бројем телефона)потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријима из члана  115. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника  о процедури и критеријумима за пријем у радни однос у основној школи (Сл. гласник РС бр.74/18 и 26/19).

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 9. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју  ће се обавити 24.2.2021. године  (сриједа ) са почетком у 10 часова у просторијама школе .

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ”Вук С. Караџић”78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЛАКТАШИ

 

директор ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, дана 8.2.2021. године  расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I - У  ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи , прима се у радни однос:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - на одређено вријеме ради замјене одсутног васпитача ............................................. 1 извршилац.

2. Дипломирани васпитач предшколске дјеце- на неодређено вријеме ........................................................... 1 извршилац.

 

 Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

 

II  –  Општи услови

1.    Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2.    Да је старији од 18 година,

3.    Да има општу здравствену способност и

4.   Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова васпитача

 

III –  Посебни услови

1.    ВСС, (VII степен) Дипломирани васпитач предшколске дјеце (најмање први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент),

2.    положен стручни испит и

3.    једна (1) година радног искуства у струци

 

IV – Потребни документи

Кандидати су  дужни  доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. пријаву,

 2. биографију са описом послова које је кандидат до сада обављао,

 3. овјерену копију дипломе о завршеној стручној спреми,

 4. увјерење о положеном стручном испиту,

5.  увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

6.  извод из матичне књиге рођених,

7. увјерење да се не води кривични поступак

8. љекарско увјерење о општој здравственој способности (само за кандидата који буде изабран).

 

Сви  документи које кандидати доставе морају бити оригинали или овјерене копије.

 

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Доказ о неосуђиваности ће се прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

 

V –Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, М. Стојановића бр. 3,

78 250 Лакташи са назнаком “Комисија за избор дипломираног васпитача предшколске дјеце”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

   

Скупштина општине Србац  расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине општине Србац, начелника одјељења Општинске управе општине Србац и предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Србац

 

I – Скупштина општине Србац расписује Јавни конкурс за избор и именовање:

1. Секретара Скупштине општине Србац – један извршилац,

2. Начелника одјељења Општинске управе општине Србац – пет извршилаца:

- начелника Одјељења за општу управу, начелника Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, начелника Одјељења за финансије, начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности, начелника Одјељења за инспекцијске послове и

3. предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Србац.

II - Опис послова

Секретар Скупштине општине и начелници Одјељења Општинске управе општине Србац обављају послове утврђене Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Статутом општине и Пословником Скупштине општине.

Одбор за жалбе у складу са законом и другим прописима одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у Општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним  законом.

III – Мандат

Мандат секретара Скупштине општине и начелника одјељења траје до краја мандата сазива скупштине који га је изабрао и може бити обновљен након спроведеног јавног конкурса.

Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују се на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IV – Статус

Секретар Скупштине општине и начелници одјељења имају статус службеника на руководећем радном мјесту и права из радног односа остварују у складу са законом.

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у општинској управи, имају право на накнаду за рад, чија је висина утврђена одлуком скупштине.

V – Општи и посебни услови

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 године,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није  отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. Да се на њега не односи члан  IX 1. Устава Босне и Херцеговине,

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи/предсједника и члана Одбора за жалбе.

 

Посебни услови:

1. За секретара Скупштине општине и начелнике одјељења Општинске управе општине Србац:

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, (кандидат за секретара),

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани економиста или први циклус студија са звањем дипломирани економиста и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, (кандидат за начелника Одјељења за општу управу),

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани инжењер грађевинарства или први циклус студија са звањем дипломирани инжењер грађевинарства и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, (кандидат за начелника Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности),

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани економиста или први циклус студија са звањем дипломирани економиста и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, (кандидат за начелника Одјељења за финансије),

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани инжењер пољопривреде или први циклус студија са звањем дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани инжењер пољопривреде и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, (кандидат за начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности),

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани економиста или први циклус студија са звањем дипломирани економиста и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, (кандидат за начелника Одјељења за инспекцијске послове),

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања и

- да има положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару.

2. За предсједника и чланове Одбора за жалбе:

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и  најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,

- да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит,

- доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

За члана Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у општинској управи.

VI – Неспојивост и сукоб интереса

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци и не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти  Републике Српске, Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Законом о систему јавних служби.

VII - Потребна документа

Уз Пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Кандидати за секретара и нечелнике одјељења:

Биографију, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фотокопију увјерења о држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рођених, увјерење о познавању рада на рачунару.

Изјаве кандидата (секретар и начелници одјељења): да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан  IX  став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи, да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије  објављивања конкурса и да се на њега не односе одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

 

Кандидати за предсједника и чланове Одбора за жалбе:

Биографију, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи или положеном правосудном испиту, потврду о радном искуству у траженом степену образовања, доказ да посједује организационе способности и доказане резултате рада на ранијим пословима, фотокопију увјерења о држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рођених, увјерење о општој здравственој способности, увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, потписану и овјерену изјаву да није  отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса, потписану и овјерену изјаву да се на њега не односи члан  IX 1. Устава Босне и Херцеговине, потписану и овјерену изјаву да  није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу предсједника и члана Одбора за жалбе.

VIII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија ће обавити интервју. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

          Прворангирани кандидат за секретара и начелнике одјељења, по приједлогу комисије је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из тачке седам  конкурса и  Увјерење о општој здравственој способности.

          Прворангирани  кандидат за секретара и начелнике одјељења који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фотокопије није обавезан достављати поново исту документацију.

IX - Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса.

X - Пријава за учешће на јавном конкурсу за секретара и начелнике одјељења подноси се на прописаном обрасцу “Пријава на јавни конкурс”, који се  може преузети у шалтер сали Општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова, док се пријава за предсједника и чланове Одбора за жалбе подноси у слободној форми. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима,  доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњених радних мјеста, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 201.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР     

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник/професор разредне наставе – 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом –до повратка радника са боловања, најдуже до 31.8.2021. године.

 

          За наведена радна мјеста уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи   и то:

            1. увјерење о држављанству,

             2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

             3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

              4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

              5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

             6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

             7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

             8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

             9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

             10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

              11. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

             12. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

              13. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

             14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

              15. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

             16. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервју  у понедјељак,  22.2.2021. године са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Никола Тесла” Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу Школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

***                                                                                                                                                            

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”    

   НАСЕОБИНА ЛИШЊА

Насеобина Лишња 78434; 

тел/факс: 051/682-243;

  е-mail: os081@skolers.org

 

директор школе доноси

 

ОДЛУКУ

о поништавању дијела јавног конкурса за пријем радника у радни однос

I

 

Поништава се дио јавног конкурса за пријем радника у радни однос, број 19/21,  објављен у дневним новинама “Глас Српске” дана 3.2.2021. године а односи се на тачку 2. Професор енглеског језика – пуна норма (један извршилац), са радним искуством и положеним стручним испитом – рад на одређено вријеме, односно до повратка радника са породиљског боловања а најдуже до 21.12.2021. године.

 

II

Конкурс се поништава због техничке грешке.

 

III

Одлука  ступа на снагу даном доношења.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1, тел: 051/655-328,

е-mail: ss26@skolers.org

 

Школски одбор ЈУ Гимназија Прњавор   расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор

директора ЈУ Гимназија Прњавор

 

 I  Предмет

 

Школски одбор ЈУ Гимназија Прњавор расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Гимназија Прњавор.

 

 II  Опис послова

 

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

 III   Мандат

 

Мандат  директора  школе  траје  четири (4)  године  и почиње од  дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који  испуњавају услове  конкурса  за именовање  директора,  у року од осам дана  од дана  разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне алинеје.

 

IV Услови за избор

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, и Законом о средњем образовању и васпитању:

Општи услови:

- Да је лице старије од 18 година

- Да је држављанин Републике Српске  или  Босне и Херцеговине

- Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

Посебни услови:

1. да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

V Потребна документација

Као доказ  о испуњавању  општих и посебних  услова  кандидати  су дужни, уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата приложити сљедећу документацију:

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о држављанству  (не старије од 6 мјесеци);

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент

- увјерење о положеном стручном испиту за  рад у настави односно за обављање васпитно-образовног рада;

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца);

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од 3 мјесеца),

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- приједлог програма рада директора за четворогодишњи (мандатни) период;

- кратку  биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима  рада, 

 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

 

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве 

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити лично или препорученом поштом на адресу школе:  ЈУ Гимназија Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1,   78 430 Прњавор, са назнаком за “ Јавни конкурс за избор директора школе”.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Достављена документа неће се враћати кандидатима .

 

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке Владе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

  Раде Врањешевић бр.1,

тел: 051/655-328,

е-mail: ss26@skolers.org

         

в.д. директора  р а с п и с у ј е:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор руског језика за 2 часа на одређено вријеме, до повратка радника са функције, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16,66/18) кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1., 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18,35/20,92/20), чланом 5. и 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број 120/20).

Пријем радника врши се у складу са  Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци ( члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању) као и лица која су,  по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Потребна документа:

Уз  потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то :

1. увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент,

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави 

7. увјерење да се кандидат  ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

8. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

11. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које  не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

 

Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава  и увјерење  о подацима из посебног регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће затражити службеним путем, за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана  23.2.2021. године у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор,  са почетком у 10 часова.

Школа  ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу Јавна установа Гимназија Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр.1, 78430 Прњавор са назнаком “Пријава на конкурс за професора руског језика”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1,

тел.: +387 51 640 471,

е-mail: ss27@skolers.org

 

директор  расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор  руског језика за 4 часа на одређено вријеме, до повратка радника са функције – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

2. Професор њемачког језика - 4 часа на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

3. Професор етике 1 час на одређено вријеме, до 31.8.2021. године - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18,) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника .

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- увјерење о држављанству РС-БиХ

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање испита.

- увјерење о издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла.

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана  24.2.2021. године у 9 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавиће се на огласној табли школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном  листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић”Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1. Прњавор.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Мркоњић Град, Његошева 15

тел.: +38750211367,

е-mail: os9@skolers.org

директор школе Сузана Милић доноси

 

 

ОДЛУКУ

о поништавању јавног конкурса за радно мјесто наставник математике

I

Поништава се јавни конкурс објављен дана 3.2.2021. године у дневним новинама “Глас Српске”, а који се односи на радно мјесто:

- Наставник математике –пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на     

   неодређено вријеме, 1 извршилац;

II

Одлука о поништавању конкурса, као и нови конкурс ће бити објављени у “Гласу Српске” 10.2.2021. године. 

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

 

Конкурс објављен у дневним новинама „Глас Српске” дана 03.02.2021. године, поништава се због техничке грешке. Одлука о поништавању конкурса, те поновљени конкурс ће бити објављени у              „Гласу Српске” дана 10.02.2021. године. 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Мркоњић Град, Његошева 15

тел.: +38750211367,

е-mail: os059@skolers.org

 

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић” Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник математике - пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, 1 извршилац;

          Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

          Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у понедјељак, 22.2.2021. године, са почетком у 8 часова.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић”, Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана