ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

 

“КРАЈИНАМЕД”

Ул. Бранка Поповића бр.222

78000 БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за посао

 

Пчеларска задруга “Крајинамед” због повећања обима пословања и увођења друге смјене тражи више радника за производњу кошница. Предност се даје радницима који имају искуство у преради дрвета, а конкурисати могу жене и мушкарци.

Наше потребе су сљедеће:

- столар                         2 извршиоца

- помоћни радник (монтажа) 3 извршиоца

 

Производни погон налази се у Петошевцима (општина Лакташи), а за раднике из Бањалуке обезбијеђен је превоз из Лазарева (код тржног центра Фис). Ради се у двије осмочасовне смјене, са 2 паузе: пауза од 20 минута за топли оброк (доноси га кетеринг служба) и 10 минута пауза за кафу/чај. Свака друга субота је нерадна.

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста, а детаљне информације могу се добити на контакт телефон 065/836-880 (Бранислав).

***

СП  “ИТС - М” БАЊАЛУКА

Ул. Марка Липовца 135

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ОГЛАС

за пријем радника  на неодређено вријеме

 

   1. Машински инжењер .............................................................. 1 извршилац

 

Услови:

- познавање енглеског језика

 

Мјесто рада:

- Хрватска - Карловац

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на број телефона 065/535-911.

 

Датум објаве:                                                                                      Датум истека:

4.2.2020.                                                                                             19.2.2020.

***

ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ “АНЂЕО”

Ул. Триве Амелице бр.56

78000 Бањалука

 

                                                                 ОГЛАС

                                                             за посао

Због отвора нове пословне јединице, ПУ - Клуб за дјецу “Анђео” расписује конкурс за:

1. Васпитаче …..................... 3 извршиоца

2. Педагоге …....................... 2 извршиоца

3. Професоре разредне наставе…........... 2 извршиоца

Вашу  пријаву са контакт телефоном пошаљите на мејл vrticandjeo@gmail.com  или се јавите на број телефона 065/00 33 11, радним даном од 8 до 16 часова.

 

Оглас отворен до 15.2.2020

***

“КОЗАРАПУТЕВИ”

Ул. Туњице бб

78000 Бањалука

 

 

 Привредно друштво за изградњу, одржавање и заштиту путева “Козарапутеви” д.о.о. Бањалука, због исказане потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва и обавезним роковима завршетка преузетих послова до краја грађевинске сезоне,  директор Друштва објављује сљедећи:

ОГЛАС

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

 

1. Грађевински техничар (са радним искуством) – 1 извршилац;

2. Возач теретних моторних возила – 2 извршиоца;

3. Аутоелектричар – 1 извршилац;

4. Аутомеханичар – 1 извршилац;

5. Бравар – 1 извршилац;

6. НК грађевински радник – 10 извршилаца;

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

За мјесто под редним бројем 1. - завршена грађевинска школа, грађевински техничар са радним искуством (IV степен стручне спреме)

 За мјесто под редним бројем 2. - завршена школа за возача теретних моторних возила;

За мјесто под редним бројем 3. - средња стручна спрема, завршена школа за аутоелектричара; 

За мјесто под редним бројем 4. - средња стручна спрема, завршена школа за аутомеханичара; 

За мјесто под редним бројем 5. - средња стручна спрема;

За мјесто под редним бројем 6.- пожељно радно искуство из области нискоградње и да су физички и психички способни за обављање послова;                                                                       

      

  Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци, односно до краја овогодишње грађевинске сезоне. По истеку уговора постоји могућност да се са једним бројем радника закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу “Козарапутеви” д.о.о. Бањалука, Туњице б.б. са назнаком “Пријава на оглас” или на е-mail адресу: kozaraputevi@fortisgroup.ba

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

ЈУ ШКОЛА  УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ БАЊАЛУКА

Ул. Николе Пашића 11А

78000 Бањалука

 

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног   радног  мјеста

 

1. Наставник стручно теоретске наставе  за електро струку, 1 извршилац,  20 часова, на одређено вријеме до повратка радника са функције,  лице са радним искуством,

 

 

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

 

Поред  општих  услова предвиђених Законом о раду,  кандидат треба да испуњава и  услове прописане одредбом  члана 104.  став 1. тачке 1, 2 и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Кандидати су дужни  приложити сљедећу документацију:

- Пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) за конкурс са кратком биографијом и контакт телефон,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном  стручном испиту,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

-  извод из матичне књиге рођених ,

- увјерење о држављанству РС и БиХ;

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати  у пуно радно вријеме),

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 14.2.2020. године (петак) са почетком у 10 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата  који буде изабран прије заснивања  радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу  школе.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.        

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БАЊАЛУКА

Ул. Мирка Ковачевића 27

78000 Бањалука

 

 

 расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

1. Проф/наст. хемије -  непуна норма –  8 часова + 1 час допунске наставе + 2 часа укупно 11 часова на одређено вријеме до 31.8.2020.

 

За радно мјесто под редним бројем 1. потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под бројем 1. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 20.2.2020. године у 12 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

           Пријаве слати на адресу школе.

***

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Ул. Цетињска бр. 1

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Професор стручних предмета за лабораторијско-санитарне техничаре, теорија и вјежбе -II модул - санитарна хемија и техника, ВСС, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.5.2020. године, 8 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави (дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани инжењер архитектуре).

 

  Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци ван школе у трајању од најмање 12 мјесеци (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању), као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана 14.2.2020. године (петак).

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће  интервју и тестирање дана 17.2.2020. године (понедјељак) у 12 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.    

***

ПОГРЕБНА ОПРЕМА “МАНДИЋ”

Ул. Поткозарје бб

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује

                                                                        ОГЛАС

 

1. Шнајдерица (ж) ...........................   1 извршилац

 

Мјесто рада: Поткозарје

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефоне 066/220-580 и 065/684-317

Оглас остаје отворен до 20.2.2020.

***

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “СОЛДАТ” СП

Ул. Милоша Обилића бб

78000 Бањалука

 расписује

                                                               ОГЛАС

 

1. Мушки фризер (ж) ................................... 1 извршилац

 

Опис посла:

- Пружање фризерских услуга за мушкарце - шишање и бријање

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/039-619.

Оглас отворен до 11.2.2020.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” БАЊАЛУКА

Ул. Триве Амелице бр.24

78000 Бањалука

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка, пуна норма,  на одређено вријеме, до завршетка наставног процеса у школској 2019/2020. године - 1 извршилац

У радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање, Правилником о начину организовања проширеног програма и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - што доказује кандидат увјерењем;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем - (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

(за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Уз потписану  пријаву на конкурс(са кратком биографијом и контакт телефоном ) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и  документацију, којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи , а она подразумијева:        

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице  погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Сви документи које кандидат доставља  уз пријаву  морају бити  овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве  Комисија неће  разматрати. Тестирање и интервју са  кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 18.2.2020. године, и то са почетком у 10 часова у просторијама школе. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана јавног објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе са назнаком “За конкурс”

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊАЛУКА

   Ул. Јеврејска 48

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

1. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку  за наставне предмете: примјена рачунара, електротехнички материјали и рачунарске компоненте, 1 извршилац без радног искуства, приправник, на одређено вријеме до повратка радника са функције

2. Секретар школе, пуна норма 1 извршилац са радним искуством, на неодређено вријеме

 

Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњавају посебне услове наведене у члану 104. односно 105. Закона о средњем образовању и васпитању  а за радно мјесто под тачком 1. Конкурса  да имају стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама;

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати  су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса и контакт телефон;

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад секретара у школи (тачка 2. конкурса);

6. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (тачка 2. конкурса);

7. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

8. увјерење о држављанству РС или БиХ;

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

10. увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме (за радно мјесто под тачком 2. конкурса);

11. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

12. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 21.2.2020. године (петак) у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за пријем кандидата”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА” БАЊАЛУКА

Ул. Младена Стојановића бр.7

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе (дипл. инж. геодезије), 1 извршилац, 10 часова теорије и 6 часова праксе, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, приправник.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 18.2.2020. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА”, ГРАДИШКА

Видовданска 58,

тел.: 051/813-385,

е-mail: ss17@skolers.org

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка

 

Опис радног мјеста

 

I Предмет:

Школски одбор ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка (у даљем тексту директор школе).

 

II Опис послова:

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III   Мандат:

Мандат директора траје  четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду  и Законом о средњем образовању и васпитању и то :

Општи услови:

1. Да је лице старије од 18 година;

2. Да је држављанин РС односно БиХ;

3. Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад;

Посебни услови:

1. Има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2.  Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. Није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. Има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. Испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

- Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX, став 1. Устава БиХ и лица која су отпуштана из државне службе на било којем нивоу у БиХ (било на нивоу државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије објављивања упражњене позиције.

 

V Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, приложити и сљедећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

4. Диплома о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент),

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, односно за обављање васпитно-образовног рада,

6. Увјерење о неосуђиваности кандидата правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем, за кандидата који буде изабран,

7. Увјерење да се против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице (не старије од 3 мјесеци),

8. Увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи којим доказује да има најмање пет година радног искуства као наставник или стручни сарадник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

9. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и  до сада оствареним резултатима рада,

10. Приједлог програма рада за четворогодишњи (мандатни) период.

11. Овјерена изјава да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

12. Овјерена изјава да кандидат није отпуштан из државне службе на било којем нивоу у БиХ, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије објављивања упражњене позиције.

 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

 

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у затвореној коверти лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе: ЈУ Средња стручна и техничка школа, ул. Видовданска бр. 58, 78 400 Градишка, са назнаком за “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе”.

  

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора  ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

***

“НОВА  ДИПО” ДОО

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ,

ГРАДИШКА.

 

 

На основу члана  17. Одлуке о оснивању  “Нова ДИПО” д.о.о. , директор Друштва расписује

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа

 

 1. Возач камиона са приколицом и краном на одређено вријеме ......................................  2 извршиоца (са могућношћу заснивања сталног радног односа)

 

Право  учешћа под 1. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове:

 

 

1) ССС – Техничка школа за возача моторних возила,                                                                                                                                                                                                  

2) Радно искуство на пословима возача камиона са приколицом и краном,

3) Посједовање лиценце за возача моторних возила,

4) Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

Оглас остаје отворен  7 дана.

 

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и фотокопију дипломе.

Са кандидатима који уђу у ужи избор ће се обавити  интервју.

Своје пријаве можете слати на и-мејл : novadipo@teol.net  , факс: 051 896 322 или на адресу

 “Нова ДИПО” д.о.о. Г. Подградци 78 405, Градишка.

 

***

 

ПРИМА ИСГ ДОО ГРАДИШКА,

Дејтонска 2 В,

78400 Градишка

 

ОГЛАС

за радно мјесто - радник у производњи

 

Мјесто рада: Градишка

Број извршилаца: 60 радника у производњи                            

- 30 шивача

                                                                        

- 30 радника у другим производним погонима

 

Због повећања обима производње Творница тапацираног намјештаја Прима ИСГ д.о.о. Градишка запошљава  раднике у производњи.

Стручна спрема и радно искуство нису услов за запошљавање.

 

Нудимо:

• Стабилну и редовну зараду,

• Плаћене путне трошкове, топли оброк и регрес,

• Обуку за радно мјесто на које се радник запосли,

• Прилику за стицање нових знања и усавршавање,

• Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос.

• Рад у позитивној радној атмосфери.

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Своју пријаву можете нам послати на и-мејл: kadrovskasluzba@isg.ba  или лично доставити на адресу Прима ИСГ д.о.о. Градишка, Дејтонска 2 В, 78400 Градишка.

***

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовданска број 5.

Тел.051/551-044, 551-015

Факс: 051/555-260,

и-мејл: domzdravlja35@gmail.com

КОНКУРС

за пријем  радника

 

1. Доктор медицине у СХП .......... 1 извршилац на одређено вријеме до три мјесеца због привременог повећања обима посла

                                                        

 

Општи услови:

   

1. Да је држављанин  РС/БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је здравствено способан,

4. Да нису кажњавани, односно осуђивани за кривична дјела и

да се против њих не води кривични поступак

 

Посебни услови:

    

I   - Доктор медицине у СХП (одређено вријеме):

 

Услови:- Медицински факултет или завршена

                специјализација

              - Положен стручни испит или специјалистички испит

              - Едукација – базични тренинг за хитну помоћ

              

      Уз  пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и

      посебних услова у оригиналу (оригинална документа не смију бити старија од шест 

      мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не

      смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

         - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

       - Извод из матичне књиге рођених,

         - Увјерење о некажњавању,                                         

         - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

         - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

         - Свједочанство о завршеном факултету или специјализацији 

         - Увјерење о завршеној едукацији – базични тренинг за хитну помоћ

 

        II - Медицинска сестра, један извршилац на одређено вријеме до повратка раднице

          са породиљског одсуства (рад у КСЗ гинекологија и педијатрија).

          Посебни услови: ССС медицинска школа,

          Положен стручни испит.

    

 Уз  пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и      посебних услова у оригиналу (оригинална документа не смију бити старија од шест        мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не

      смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:

         - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

         - Извод из матичне књиге рођених,

         - Увјерење о некажњавању,                                         

         - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

         - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

         - Свједочанство о завршеној ССС медицинској школи,

         - Увјерење о положеном стручном испиту.

 

    Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у “Гласу Српске” и на    Бироу рада Челинац.

    Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља    “Свети Врачеви” Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац – Комисији  за      пријем радника.

 

     Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег     објављивања.

 

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

     Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о      чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈП”РАДИО-СРБАЦ”

Данка Митрова   1

СРБАЦ

 

Расписује

КОНКУРС

за  попуну слободног  радног мјеста

 

1. Новинар - водитељ програма, 1 извршилац, на неодређено вријеме

Услови  за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају  и Посебне услове прописане Правилником о систематизацији послова, броју извршилаца и условима за њихово обављање у ЈП “Радио-Србац”.

 

2. Општи услови:

1. Да су држављани РС, БиХ

2. Да су старији од 18 година

3. Да се против њих не води кривични поступак, да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова.

4. Да има општу здравствену способност

 

3. Посебни услови:

- Виша или средња стручна спрема

- једна година радног искуства у јавном информисању

 

4. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Биографију, Извод из матичне књиге рођених , Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци, Диплому, свједочанство  о школској спреми, Увјерење о радном искуству, Увјерење да се не води кривични поступак.

Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат до окончања изборног процеса.

Кандидати су дужни да доставе оригинал или овјерену копију тражених докумената.

5. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор из јавног конкурса обавиће се провјера радних и других способности, као и за послове новинарско-водитељског програма, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или путем контакт телефона који су обавезни навести у пријави.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу  Радио-Српца,са назнаком “За конкурс”.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају  услове конкурса, неће се разматрати.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Начелник општине Србац,  расписује

                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац

 

I - Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног  радног мјеста:  

- Стручни сарадник – матичар у теренским мјесним канцеларијама – 1 извршилац.

 

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III – Статус: службеник.

- Службеник остварује права из радног односа у складу са законом.

IV - Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старије од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан  IX став 1. Устава Босне и Херцеговине и

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V - Посебни услови              

Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, положен испит за матичара, непостојање сигурносних сметњи за обављање послова матичара и познавање рада на рачунару.

VI – Неспојивост

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VII - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фотокопију свједочанства о завршеној стручној спреми, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, фотокопију увјерења о положеном испиту за матичара, исправу којом се доказује да не постоје сигурносне сметње за обављање послова матичара,  исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фотокопију увјерења о држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве да кандидат: 1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом - члан  IX  став 1. Устава БиХ, 2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, 3) није отпуштен из органа управе  као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и 4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона, саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VIII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњеног радног мјеста у Општинској управи обавиће интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

          Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је  дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из тачке VII конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

          Прворангирани  кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фотокопије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију.

IX - Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса.

X - Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу “Пријава на јавни конкурс”, који се  може преузети у шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у  обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњеног радног мјеста, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 223.

***                                                                                                                        

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР     

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Професор разредне наставе за водитеља продуженог  боравка – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом –пола радног времена - до 30.6.2020. године.

2. Дефектолог – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом –до 30.6.2020. године

 

          За наведено радно мјесто уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи   и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

  6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

  7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

  8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

   10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

   11. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

   12. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

  13. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

  14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

 15. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 16. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервју  у понедељак, 10.2.2020. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Никола Тесла” Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША РАДОСТ”

ПРЊАВОР

расписује:

 

КОНКУРС

за радна мјеста:

 

1) Васпитач - приправник, на одређено вријеме .................................... ............................. 1 извршилац,

2) Васпитач -  до повратка раднице са породиљског одсуства, на одређено вријеме .... 3 извршиоца.

 

Општи услови конкурса:

Да је држављанин БиХ - РС, да је старији од 18 година, да има општу здравствену способност, да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична дјела који га чине неспособним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

 

Посебни услови конкурса:

За радно мјесто под 1)

ВСС, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача.

За радно мјесто под 2)

ВСС, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача и положен стручни испит.

 

Кандидати су дужни доставити:

Пријаву, извод из МКР, увјерење о држављанству, овјерену копију дипломе, увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом (важи само за кандидате који буду примљени у радни однос), додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, увјерење издато од Завода за запошљавање РС о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме, а за радно мјесто под 2) увјерење о положеном стручном испиту.

 

Пријаве се могу доставити лично у просторије ЈУ или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Наша радост”, Карађорђева број 1, 78 430 Прњавор, са назнаком “Комисији за избор”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервјуу дана, 18.2.2020. године у просторијама ЈУ Дјечији вртић “Наша радост”, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно звати на интервјуу, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб,

70 260 Мркоњић Град;

Тел: 050 251 173;

е-mail: os061@skolers.org

 

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце

 I - Предмет

На основу Одлуке Школског одбора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце број: 27/20. од 31.1.2020. године, Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Статус

 

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

 

За директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању, односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

VI - Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

• диплому о завршеној стручној спреми,

• извод из матичне књиге рођених,

• увјерење о држављанству,

• потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

• љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

* увјерење о положеном стручном испиту,

• увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

• увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

• приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

• препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

• кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

• овјерену изјаву да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

• овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса .

Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису те исти неће бити враћени кандидатима.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Бранко Ћопић” , Бјелајце; Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град, са назнаком “Конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Бранко Ћопић” Бјелајце.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

***

Установа социјалне заштите дом за старија лица “АГАПЕ”

Подоругла бб, 70260 Мркоњић Град

 

КОНКУРС

за посао

 

Установи социјалне заштите дом за старија лица “АГАПЕ” у  Мркоњић Граду потребни  за рад сљедећи радници:

- медицински техничар;

- његоватељ за старија лица;

 

За све информације позвати контакт телефон 065/465-706.

Конкурс остаје отворен до попуњавања радног мјеста.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

      

                   

1. Наставник/професор за наставни предмет физика 8 часова..... 1 извршилац на одређено

вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже 30.6.2020. године  са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију наведену за опште услове потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије

 ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. овог закона.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити дана 17.2.2020. године у 13 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање или интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве

неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево доставити  овјерене копије свих  докумената са назнаком “Пријава на конкурс”  коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

 

Контакт телефон: 051/597-123 - школа.  

***

 

СШЦ “ПЕТАР КОЧИЋ” ШИПОВО

  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора  школе

 

       I - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем  образовању и васпитању, Правилника о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да су старији од 18 година

3) да је држављанин БиХ/ Републике Српске

 

2.  Посебни  услови

               1) да има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија, и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

              2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става

             3) да није осуђиван правоснажном пресудом  на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против,

             4) да има предложен програм рада  и да се истиче  својим радом  и способностима за организовање васпитно-образовног процеса у школи  и

             5) да испуњава услове за радно мјесто наставника  и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

         II –Потребна документација

          Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

        - Биографију са подацима о кретању у струци  и до сада оствареним резултатима рада,

        - Извод из матичне књиге рођених

        - Увјерење о држављанству,

        - Фотокопију личне карте,

        - Љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад,

        - Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

        - Доказ о дужини радног искуства у васпитно- образовном раду у школи (најмање пет година),

       - Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

       - Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

       - Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

       - Приједлог програма рада за мандатни период,

       - Друге доказе о потврђивању знања и способности.

         Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом и не могу бити старија од 6 (шест) мјесеци.

        

 

        III - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

         Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски  центар “Петар  Кочић” Шипово са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора Средње школе (НЕ ОТВАРАТИ).

         Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

        Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

        Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

 

        Школски одбор ће писменим путем обавијестити  све учеснике конкурса о одлуци о избору и именовању директора школе у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења Школи.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38,

тел.: 050/431-017, 431-475,

е-mail: os049@skolers.org  

 

директор школе  р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

за  наставни кадар у школској 2019/2020. години

 

1. Професор српског језика и књижевности ……………………………. 17 часова, један извршилац, до повратка радника са породиљског одсуства, положен стручни испит, подручна школа Доњи Врбљани

2. Професор биологије …………………………………….. 8 часова, један извршилац, до повратка радника са боловања, положен стручни испит

3. Професор разредне наставе - водитељ продуженог боравка ……………………………………………… пуна норма, један извршилац, положен стручни испит, до краја наставне 2019/20 године.

                                                                                           

 

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању   и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству 

- Извод из МКР или копија личне карте

 - Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 76/15)

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)  

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 76/15) потребно је приложити :

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Доказ о стажу (овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца (ако се тражи лице са искуством)

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

 

Конкурс остаје отворен седам  дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ”Десанка Максимовић” у Горњем Рибнику,  17. фебруара 2020. године у 9 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

 

“КРАЈИНАМЕД”

Ул. Бранка Поповића бр.222

78000 БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за посао

 

Пчеларска задруга “Крајинамед” због повећања обима пословања и увођења друге смјене тражи више радника за производњу кошница. Предност се даје радницима који имају искуство у преради дрвета, а конкурисати могу жене и мушкарци.

Наше потребе су сљедеће:

- столар                         2 извршиоца

- помоћни радник (монтажа) 3 извршиоца

 

Производни погон налази се у Петошевцима (општина Лакташи), а за раднике из Бањалуке обезбијеђен је превоз из Лазарева (код тржног центра Фис). Ради се у двије осмочасовне смјене, са 2 паузе: пауза од 20 минута за топли оброк (доноси га кетеринг служба) и 10 минута пауза за кафу/чај. Свака друга субота је нерадна.

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста, а детаљне информације могу се добити на контакт телефон 065/836-880 (Бранислав).

***

СП  “ИТС - М” БАЊАЛУКА

Ул. Марка Липовца 135

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ОГЛАС

за пријем радника  на неодређено вријеме

 

   1. Машински инжењер .............................................................. 1 извршилац

 

Услови:

- познавање енглеског језика

 

Мјесто рада:

- Хрватска - Карловац

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на број телефона 065/535-911.

 

Датум објаве:                                                                                      Датум истека:

4.2.2020.                                                                                             19.2.2020.

***

ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ “АНЂЕО”

Ул. Триве Амелице бр.56

78000 Бањалука

 

                                                                 ОГЛАС

                                                             за посао

Због отвора нове пословне јединице, ПУ - Клуб за дјецу “Анђео” расписује конкурс за:

1. Васпитаче …..................... 3 извршиоца

2. Педагоге …....................... 2 извршиоца

3. Професоре разредне наставе…........... 2 извршиоца

Вашу  пријаву са контакт телефоном пошаљите на мејл vrticandjeo@gmail.com  или се јавите на број телефона 065/00 33 11, радним даном од 8 до 16 часова.

 

Оглас отворен до 15.2.2020

***

“КОЗАРАПУТЕВИ”

Ул. Туњице бб

78000 Бањалука

 

 

 Привредно друштво за изградњу, одржавање и заштиту путева “Козарапутеви” д.о.о. Бањалука, због исказане потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва и обавезним роковима завршетка преузетих послова до краја грађевинске сезоне,  директор Друштва објављује сљедећи:

ОГЛАС

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

 

1. Грађевински техничар (са радним искуством) – 1 извршилац;

2. Возач теретних моторних возила – 2 извршиоца;

3. Аутоелектричар – 1 извршилац;

4. Аутомеханичар – 1 извршилац;

5. Бравар – 1 извршилац;

6. НК грађевински радник – 10 извршилаца;

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

За мјесто под редним бројем 1. - завршена грађевинска школа, грађевински техничар са радним искуством (IV степен стручне спреме)

 За мјесто под редним бројем 2. - завршена школа за возача теретних моторних возила;

За мјесто под редним бројем 3. - средња стручна спрема, завршена школа за аутоелектричара; 

За мјесто под редним бројем 4. - средња стручна спрема, завршена школа за аутомеханичара; 

За мјесто под редним бројем 5. - средња стручна спрема;

За мјесто под редним бројем 6.- пожељно радно искуство из области нискоградње и да су физички и психички способни за обављање послова;                                                                       

      

  Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци, односно до краја овогодишње грађевинске сезоне. По истеку уговора постоји могућност да се са једним бројем радника закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу “Козарапутеви” д.о.о. Бањалука, Туњице б.б. са назнаком “Пријава на оглас” или на е-mail адресу: kozaraputevi@fortisgroup.ba

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

ЈУ ШКОЛА  УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ БАЊАЛУКА

Ул. Николе Пашића 11А

78000 Бањалука

 

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног   радног  мјеста

 

1. Наставник стручно теоретске наставе  за електро струку, 1 извршилац,  20 часова, на одређено вријеме до повратка радника са функције,  лице са радним искуством,

 

 

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

 

Поред  општих  услова предвиђених Законом о раду,  кандидат треба да испуњава и  услове прописане одредбом  члана 104.  став 1. тачке 1, 2 и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Кандидати су дужни  приложити сљедећу документацију:

- Пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) за конкурс са кратком биографијом и контакт телефон,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном  стручном испиту,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

-  извод из матичне књиге рођених ,

- увјерење о држављанству РС и БиХ;

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати  у пуно радно вријеме),

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 14.2.2020. године (петак) са почетком у 10 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата  који буде изабран прије заснивања  радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу  школе.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.        

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БАЊАЛУКА

Ул. Мирка Ковачевића 27

78000 Бањалука

 

 

 расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

1. Проф/наст. хемије -  непуна норма –  8 часова + 1 час допунске наставе + 2 часа укупно 11 часова на одређено вријеме до 31.8.2020.

 

За радно мјесто под редним бројем 1. потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под бројем 1. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 20.2.2020. године у 12 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

           Пријаве слати на адресу школе.

***

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Ул. Цетињска бр. 1

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Професор стручних предмета за лабораторијско-санитарне техничаре, теорија и вјежбе -II модул - санитарна хемија и техника, ВСС, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.5.2020. године, 8 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави (дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани инжењер архитектуре).

 

  Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци ван школе у трајању од најмање 12 мјесеци (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању), као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана 14.2.2020. године (петак).

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће  интервју и тестирање дана 17.2.2020. године (понедјељак) у 12 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.    

***

ПОГРЕБНА ОПРЕМА “МАНДИЋ”

Ул. Поткозарје бб

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује

                                                                        ОГЛАС

 

1. Шнајдерица (ж) ...........................   1 извршилац

 

Мјесто рада: Поткозарје

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефоне 066/220-580 и 065/684-317

Оглас остаје отворен до 20.2.2020.

***

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “СОЛДАТ” СП

Ул. Милоша Обилића бб

78000 Бањалука

 расписује

                                                               ОГЛАС

 

1. Мушки фризер (ж) ................................... 1 извршилац

 

Опис посла:

- Пружање фризерских услуга за мушкарце - шишање и бријање

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/039-619.

Оглас отворен до 11.2.2020.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” БАЊАЛУКА

Ул. Триве Амелице бр.24

78000 Бањалука

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка, пуна норма,  на одређено вријеме, до завршетка наставног процеса у школској 2019/2020. године - 1 извршилац

У радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање, Правилником о начину организовања проширеног програма и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - што доказује кандидат увјерењем;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем - (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

(за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Уз потписану  пријаву на конкурс(са кратком биографијом и контакт телефоном ) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и  документацију, којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи , а она подразумијева:        

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице  погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Сви документи које кандидат доставља  уз пријаву  морају бити  овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве  Комисија неће  разматрати. Тестирање и интервју са  кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 18.2.2020. године, и то са почетком у 10 часова у просторијама школе. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана јавног објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе са назнаком “За конкурс”

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊАЛУКА

   Ул. Јеврејска 48

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

1. Професор стручно-теоретске наставе за електротехничку струку  за наставне предмете: примјена рачунара, електротехнички материјали и рачунарске компоненте, 1 извршилац без радног искуства, приправник, на одређено вријеме до повратка радника са функције

2. Секретар школе, пуна норма 1 извршилац са радним искуством, на неодређено вријеме

 

Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњавају посебне услове наведене у члану 104. односно 105. Закона о средњем образовању и васпитању  а за радно мјесто под тачком 1. Конкурса  да имају стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама;

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати  су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса и контакт телефон;

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад секретара у школи (тачка 2. конкурса);

6. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (тачка 2. конкурса);

7. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

8. увјерење о држављанству РС или БиХ;

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

10. увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме (за радно мјесто под тачком 2. конкурса);

11. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

12. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 21.2.2020. године (петак) у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за пријем кандидата”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА” БАЊАЛУКА

Ул. Младена Стојановића бр.7

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе (дипл. инж. геодезије), 1 извршилац, 10 часова теорије и 6 часова праксе, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, приправник.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 18.2.2020. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА”, ГРАДИШКА

Видовданска 58,

тел.: 051/813-385,

е-mail: ss17@skolers.org

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка

 

Опис радног мјеста

 

I Предмет:

Школски одбор ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка (у даљем тексту директор школе).

 

II Опис послова:

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III   Мандат:

Мандат директора траје  четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду  и Законом о средњем образовању и васпитању и то :

Општи услови:

1. Да је лице старије од 18 година;

2. Да је држављанин РС односно БиХ;

3. Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад;

Посебни услови:

1. Има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2.  Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. Није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. Има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. Испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

- Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX, став 1. Устава БиХ и лица која су отпуштана из државне службе на било којем нивоу у БиХ (било на нивоу државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије објављивања упражњене позиције.

 

V Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, приложити и сљедећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

4. Диплома о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент),

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, односно за обављање васпитно-образовног рада,

6. Увјерење о неосуђиваности кандидата правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем, за кандидата који буде изабран,

7. Увјерење да се против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице (не старије од 3 мјесеци),

8. Увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи којим доказује да има најмање пет година радног искуства као наставник или стручни сарадник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

9. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и  до сада оствареним резултатима рада,

10. Приједлог програма рада за четворогодишњи (мандатни) период.

11. Овјерена изјава да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

12. Овјерена изјава да кандидат није отпуштан из државне службе на било којем нивоу у БиХ, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије објављивања упражњене позиције.

 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

 

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у затвореној коверти лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе: ЈУ Средња стручна и техничка школа, ул. Видовданска бр. 58, 78 400 Градишка, са назнаком за “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе”.

  

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора  ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

***

“НОВА  ДИПО” ДОО

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ,

ГРАДИШКА.

 

 

На основу члана  17. Одлуке о оснивању  “Нова ДИПО” д.о.о. , директор Друштва расписује

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа

 

 1. Возач камиона са приколицом и краном на одређено вријеме ......................................  2 извршиоца (са могућношћу заснивања сталног радног односа)

 

Право  учешћа под 1. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове:

 

 

1) ССС – Техничка школа за возача моторних возила,                                                                                                                                                                                                  

2) Радно искуство на пословима возача камиона са приколицом и краном,

3) Посједовање лиценце за возача моторних возила,

4) Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

Оглас остаје отворен  7 дана.

 

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и фотокопију дипломе.

Са кандидатима који уђу у ужи избор ће се обавити  интервју.

Своје пријаве можете слати на и-мејл : novadipo@teol.net  , факс: 051 896 322 или на адресу

 “Нова ДИПО” д.о.о. Г. Подградци 78 405, Градишка.

 

***

 

ПРИМА ИСГ ДОО ГРАДИШКА,

Дејтонска 2 В,

78400 Градишка

 

ОГЛАС

за радно мјесто - радник у производњи

 

Мјесто рада: Градишка

Број извршилаца: 60 радника у производњи                            

- 30 шивача

                                                                        

- 30 радника у другим производним погонима

 

Због повећања обима производње Творница тапацираног намјештаја Прима ИСГ д.о.о. Градишка запошљава  раднике у производњи.

Стручна спрема и радно искуство нису услов за запошљавање.

 

Нудимо:

• Стабилну и редовну зараду,

• Плаћене путне трошкове, топли оброк и регрес,

• Обуку за радно мјесто на које се радник запосли,

• Прилику за стицање нових знања и усавршавање,

• Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос.

• Рад у позитивној радној атмосфери.

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Своју пријаву можете нам послати на и-мејл: kadrovskasluzba@isg.ba  или лично доставити на адресу Прима ИСГ д.о.о. Градишка, Дејтонска 2 В, 78400 Градишка.

***

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовданска број 5.

Тел.051/551-044, 551-015

Факс: 051/555-260,

и-мејл: domzdravlja35@gmail.com

КОНКУРС

за пријем  радника

 

1. Доктор медицине у СХП .......... 1 извршилац на одређено вријеме до три мјесеца због привременог повећања обима посла

                                                        

 

Општи услови:

   

1. Да је држављанин  РС/БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је здравствено способан,

4. Да нису кажњавани, односно осуђивани за кривична дјела и

да се против њих не води кривични поступак

 

Посебни услови:

    

I   - Доктор медицине у СХП (одређено вријеме):

 

Услови:- Медицински факултет или завршена

                специјализација

              - Положен стручни испит или специјалистички испит

              - Едукација – базични тренинг за хитну помоћ

              

      Уз  пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и

      посебних услова у оригиналу (оригинална документа не смију бити старија од шест 

      мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не

      смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

         - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

       - Извод из матичне књиге рођених,

         - Увјерење о некажњавању,                                         

         - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

         - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

         - Свједочанство о завршеном факултету или специјализацији 

         - Увјерење о завршеној едукацији – базични тренинг за хитну помоћ

 

        II - Медицинска сестра, један извршилац на одређено вријеме до повратка раднице

          са породиљског одсуства (рад у КСЗ гинекологија и педијатрија).

          Посебни услови: ССС медицинска школа,

          Положен стручни испит.

    

 Уз  пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и      посебних услова у оригиналу (оригинална документа не смију бити старија од шест        мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не

      смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:

         - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

         - Извод из матичне књиге рођених,

         - Увјерење о некажњавању,                                         

         - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

         - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

         - Свједочанство о завршеној ССС медицинској школи,

         - Увјерење о положеном стручном испиту.

 

    Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у “Гласу Српске” и на    Бироу рада Челинац.

    Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља    “Свети Врачеви” Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац – Комисији  за      пријем радника.

 

     Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег     објављивања.

 

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

     Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о      чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈП”РАДИО-СРБАЦ”

Данка Митрова   1

СРБАЦ

 

Расписује

КОНКУРС

за  попуну слободног  радног мјеста

 

1. Новинар - водитељ програма, 1 извршилац, на неодређено вријеме

Услови  за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају  и Посебне услове прописане Правилником о систематизацији послова, броју извршилаца и условима за њихово обављање у ЈП “Радио-Србац”.

 

2. Општи услови:

1. Да су држављани РС, БиХ

2. Да су старији од 18 година

3. Да се против њих не води кривични поступак, да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова.

4. Да има општу здравствену способност

 

3. Посебни услови:

- Виша или средња стручна спрема

- једна година радног искуства у јавном информисању

 

4. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Биографију, Извод из матичне књиге рођених , Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци, Диплому, свједочанство  о школској спреми, Увјерење о радном искуству, Увјерење да се не води кривични поступак.

Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат до окончања изборног процеса.

Кандидати су дужни да доставе оригинал или овјерену копију тражених докумената.

5. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор из јавног конкурса обавиће се провјера радних и других способности, као и за послове новинарско-водитељског програма, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или путем контакт телефона који су обавезни навести у пријави.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу  Радио-Српца,са назнаком “За конкурс”.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају  услове конкурса, неће се разматрати.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Начелник општине Србац,  расписује

                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац

 

I - Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног  радног мјеста:  

- Стручни сарадник – матичар у теренским мјесним канцеларијама – 1 извршилац.

 

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III – Статус: службеник.

- Службеник остварује права из радног односа у складу са законом.

IV - Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старије од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан  IX став 1. Устава Босне и Херцеговине и

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V - Посебни услови              

Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, положен испит за матичара, непостојање сигурносних сметњи за обављање послова матичара и познавање рада на рачунару.

VI – Неспојивост

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VII - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фотокопију свједочанства о завршеној стручној спреми, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, фотокопију увјерења о положеном испиту за матичара, исправу којом се доказује да не постоје сигурносне сметње за обављање послова матичара,  исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фотокопију увјерења о држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве да кандидат: 1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом - члан  IX  став 1. Устава БиХ, 2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, 3) није отпуштен из органа управе  као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и 4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона, саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VIII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњеног радног мјеста у Општинској управи обавиће интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

          Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је  дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из тачке VII конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

          Прворангирани  кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фотокопије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију.

IX - Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса.

X - Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу “Пријава на јавни конкурс”, који се  може преузети у шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у  обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњеног радног мјеста, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 223.

***                                                                                                                        

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР     

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Професор разредне наставе за водитеља продуженог  боравка – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом –пола радног времена - до 30.6.2020. године.

2. Дефектолог – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом –до 30.6.2020. године

 

          За наведено радно мјесто уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи   и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

  6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

  7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

  8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

   10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

   11. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

   12. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

  13. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

  14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

 15. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 16. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервју  у понедељак, 10.2.2020. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Никола Тесла” Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША РАДОСТ”

ПРЊАВОР

расписује:

 

КОНКУРС

за радна мјеста:

 

1) Васпитач - приправник, на одређено вријеме .................................... ............................. 1 извршилац,

2) Васпитач -  до повратка раднице са породиљског одсуства, на одређено вријеме .... 3 извршиоца.

 

Општи услови конкурса:

Да је држављанин БиХ - РС, да је старији од 18 година, да има општу здравствену способност, да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична дјела који га чине неспособним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

 

Посебни услови конкурса:

За радно мјесто под 1)

ВСС, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача.

За радно мјесто под 2)

ВСС, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача и положен стручни испит.

 

Кандидати су дужни доставити:

Пријаву, извод из МКР, увјерење о држављанству, овјерену копију дипломе, увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом (важи само за кандидате који буду примљени у радни однос), додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, увјерење издато од Завода за запошљавање РС о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме, а за радно мјесто под 2) увјерење о положеном стручном испиту.

 

Пријаве се могу доставити лично у просторије ЈУ или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Наша радост”, Карађорђева број 1, 78 430 Прњавор, са назнаком “Комисији за избор”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервјуу дана, 18.2.2020. године у просторијама ЈУ Дјечији вртић “Наша радост”, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно звати на интервјуу, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб,

70 260 Мркоњић Град;

Тел: 050 251 173;

е-mail: os061@skolers.org

 

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце

 I - Предмет

На основу Одлуке Школског одбора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце број: 27/20. од 31.1.2020. године, Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Статус

 

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

 

За директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању, односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

VI - Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

• диплому о завршеној стручној спреми,

• извод из матичне књиге рођених,

• увјерење о држављанству,

• потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

• љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

* увјерење о положеном стручном испиту,

• увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

• увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

• приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

• препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

• кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

• овјерену изјаву да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

• овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса .

Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису те исти неће бити враћени кандидатима.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Бранко Ћопић” , Бјелајце; Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град, са назнаком “Конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Бранко Ћопић” Бјелајце.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

***

Установа социјалне заштите дом за старија лица “АГАПЕ”

Подоругла бб, 70260 Мркоњић Град

 

КОНКУРС

за посао

 

Установи социјалне заштите дом за старија лица “АГАПЕ” у  Мркоњић Граду потребни  за рад сљедећи радници:

- медицински техничар;

- његоватељ за старија лица;

 

За све информације позвати контакт телефон 065/465-706.

Конкурс остаје отворен до попуњавања радног мјеста.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

      

                   

1. Наставник/професор за наставни предмет физика 8 часова..... 1 извршилац на одређено

вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже 30.6.2020. године  са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију наведену за опште услове потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије

 ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. овог закона.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити дана 17.2.2020. године у 13 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање или интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве

неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево доставити  овјерене копије свих  докумената са назнаком “Пријава на конкурс”  коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

 

Контакт телефон: 051/597-123 - школа.  

***

 

СШЦ “ПЕТАР КОЧИЋ” ШИПОВО

  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора  школе

 

       I - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем  образовању и васпитању, Правилника о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да су старији од 18 година

3) да је држављанин БиХ/ Републике Српске

 

2.  Посебни  услови

               1) да има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија, и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

              2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става

             3) да није осуђиван правоснажном пресудом  на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против,

             4) да има предложен програм рада  и да се истиче  својим радом  и способностима за организовање васпитно-образовног процеса у школи  и

             5) да испуњава услове за радно мјесто наставника  и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

         II –Потребна документација

          Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

        - Биографију са подацима о кретању у струци  и до сада оствареним резултатима рада,

        - Извод из матичне књиге рођених

        - Увјерење о држављанству,

        - Фотокопију личне карте,

        - Љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад,

        - Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

        - Доказ о дужини радног искуства у васпитно- образовном раду у школи (најмање пет година),

       - Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

       - Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

       - Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

       - Приједлог програма рада за мандатни период,

       - Друге доказе о потврђивању знања и способности.

         Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом и не могу бити старија од 6 (шест) мјесеци.

        

 

        III - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

         Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски  центар “Петар  Кочић” Шипово са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора Средње школе (НЕ ОТВАРАТИ).

         Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

        Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

        Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

 

        Школски одбор ће писменим путем обавијестити  све учеснике конкурса о одлуци о избору и именовању директора школе у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења Школи.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38,

тел.: 050/431-017, 431-475,

е-mail: os049@skolers.org  

 

директор школе  р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

за  наставни кадар у школској 2019/2020. години

 

1. Професор српског језика и књижевности ……………………………. 17 часова, један извршилац, до повратка радника са породиљског одсуства, положен стручни испит, подручна школа Доњи Врбљани

2. Професор биологије …………………………………….. 8 часова, један извршилац, до повратка радника са боловања, положен стручни испит

3. Професор разредне наставе - водитељ продуженог боравка ……………………………………………… пуна норма, један извршилац, положен стручни испит, до краја наставне 2019/20 године.

                                                                                           

 

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању   и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству 

- Извод из МКР или копија личне карте

 - Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 76/15)

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)  

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 76/15) потребно је приложити :

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Доказ о стажу (овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца (ако се тражи лице са искуством)

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

 

Конкурс остаје отворен седам  дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ”Десанка Максимовић” у Горњем Рибнику,  17. фебруара 2020. године у 9 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана